Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 39 din 3 august 2012 despre aprobarea Raportului cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenţia „Moldsilva” şi întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 şi auditului de atestare a situaţiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009”

Numar din data de 2012-08-03 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 1

În conformitate cu prevederile art.7, art.15, art.16, art.36 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], Curtea de Conturi a examinat Raportul cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 25 din 22 aprilie 2010 "Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenţia "Moldsilva" şi întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 şi auditului de atestare a situaţiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009".

Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la monitorizarea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.53 din 15 decembrie 2009 (cu modificările ulterioare).

Verificările efectuate de Direcţia generală metodologie, analiză şi planificare au constat în evaluarea măsurilor întreprinse de către entităţi, pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010.

Constatările din prezentul Raport s-au efectuat în baza analizei şi generalizării documentelor prezentate de către Agenţia "Moldsilva", precum şi explicaţiilor oferite de responsabilii de executarea Hotărîrii Curţii de Conturi.

Audiind Raportul elaborat în urma monitorizării executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, Curtea de Conturi

a constatat:

1. Factorii de decizie din cadrul Agenţiei "Moldsilva" au întreprins măsuri în vederea implementării a 13 recomandări de audit, ceea ce va contribui la: 

♦ Îmbunătăţirea managementului întreprinderilor silvice, prin:

- instituirea Consiliilor de administraţie;

- rezilierea contractelor de muncă cu unele persoane care au admis încălcări grave în activitatea întreprinderii;

- excluderea cazurilor de imixtiune a conducerii Agenţiei în activitatea întreprinderilor subordonate privind sponsorizarea deferitor persoane fizice şi juridice;

- eliminarea unor activităţi care generau pierderi.

♦ Îmbunătăţirea controlului intern în domeniul valorificării masei lemnoase, ca rezultat al ajustării cadrului regulator intern.

♦ Reducerea fraudelor în cadrul întreprinderilor silvice, dat fiind că în rezultatul auditului la Întreprinderea pentru silvicultură Orhei au fost restituite mijloacele însuşite în mod fraudulos în sumă totală de 150,2 mii lei.

2. S-a constatat o evoluţie pozitivă şi la implementarea altor 8 recomandări. În acest sens, se menţionează că întru realizarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-2014, prin intermediul ENPI FLEG[2], a fost elaborat proiectul de lucru al Strategiei reformei instituţionale a sectorului forestier din Republica Moldova. O analiză a obiectivelor propuse în proiectul Strategiei denotă că acestea sînt în consonanţă cu recomandările înaintate de audit, precum şi cu cerinţele expuse în pct 3.2. din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010.

3. În contextul reformelor propuse în domeniul silviculturii, revizuirii Planului general de acţiuni întru implementarea Strategiei durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, precum şi al nealocării mijloacelor de la bugetul de stat pentru extinderea fondului forestier şi-au pierdut actualitatea 6 Recomandări expuse în Raportul de audit, precum şi cerinţa din pct. 4 al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010.

4. Concomitent, echipa relevă că, pînă în prezent, n-a fost asigurată implementarea a 5 Recomandări din Raportul de audit (o recomandare implementată parţial), cu toate că de către Agenţie se întreprind unele acţiuni în acest sens. Astfel, situaţia dată generează:

♦ Acumularea de către Agenţia "Moldsilva" a mijloacelor provenite din arenda terenurilor fondului forestier în sumă de 19,6 mil.lei, cu evitarea politicilor specifice procesului bugetar. De menţionat că la gestionarea acestora se aplică cadrul regulator specific activităţii de autogestiune.

♦ Beneficierea de alocaţii bugetare pentru cheltuieli capitale, în lipsa unor programe investiţionale.

♦ Neasigurarea diminuării restanţelor în BPN, precum şi neîncasarea integrală a creanţelor formate din plata pentru arendă.

♦ Neasigurarea finisării obiectivului "Casa Vînătorului", precum şi înregistrării acestuia în modul stabilit, fapt generat de lipsa mijloacelor bugetare şi de nedispunerea de documentele de proiect, ridicate de către organele de drept.

Examinînd măsurile întreprinse de către entităţi în vederea executării cerinţelor şi implementării recomandărilor, în temeiul art.7, art.15, art.16, art.35, art.36 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010 "Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenţia "Moldsilva" şi întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 şi auditului de atestare a situaţiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009", anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul anexat se remit Agenţiei "Moldsilva", pentru implementarea recomandărilor înaintate.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul anexat se remit Ministerului Finanţelor, pentru examinare, şi se recomandă în mod repetat să asigure:

3.1. efectuarea finanţării cheltuielilor pentru gospodăria silvică potrivit programelor investiţionale şi argumentate în bază de program, cu stabilirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

3.2. examinarea situaţiei privind mijloacele acumulate din arenda fondului forestier şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea stabilirii statutului acestora.

4. Prezenta Hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova şi se recomandă urgentarea examinării şi adoptării modificărilor şi completărilor, propuse de Agenţie, ce urmează a fi operate în Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.187 din 20.02.2008.

5. Prezenta Hotărîre şi Raportul se plasează pe pagina web a Curţii de Conturi.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

[2] "Aplicarea legislației forestiere și Guvernarea"  în cadrul Inițiativei Politicii Europene de Vecinătate cu țările din Europa de Est și Federația Rusă.

Hotărâre complet

RO_700_ro-H392012.doc

Raport complet

RO_701_ro-H392012r.doc

Recomandari (1)

2. Se recomandă Agenţiei „Moldsilva" să întreprindă măsurile de rigoare în vederea executării Recomandărilor nr.8; nr.9; nr.14; nr.17 şi nr.24 din Raportul de audit, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.25 din 22.04.2010.

Cerinte (1)

1. Prezenta Hotărîre şi Raportul anexat se remit Ministerului Finanţelor, pentru examinare, şi se recomandă în mod repetat să asigure: 3.1. efectuarea finanţării cheltuielilor pentru gospodăria silvică potrivit programelor investiţionale şi argumentate în bază de program, cu stabilirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 3.2. examinarea situaţiei privind mijloacele acumulate din arenda fondului forestier şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea stabilirii statutului acestora.