Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 12 iunie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-06-12 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui C.Stratan, directorul general adjunct al Aparatului Parlamentului, şi dnei A.Crasovschi, şeful secţiei finanţe, buget şi contabilitate, dlui V.Braguţa, directorul Bazei auto a Parlamentului, şi dnei M.Coteţ, contabil-şef, dlui I.Bragoi, şeful Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului, şi dnei V.Beschieru, contabil-şef, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Aparatul Parlamentului şi la structurile subordonate pe perioada anilor 2005-2006 conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

Au fost supuse reviziei financiare Aparatul Parlamentului, Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului şi Baza auto a Parlamentului.

În perioada reviziei financiare, responsabili de activitatea economico-financiară au fost la:

  • Aparatul Parlamentului - executorul de buget - directorul general dl Cornel Gurin (pînă la 28.06.2005), directorul general adjunct dl C.Stratan (pînă în prezent); şeful secţiei finanţe, buget şi contabilitate - dna A.Crasovschi;
  • Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului - executorul de buget - şeful Direcţiei dl Ion Bragoi; contabilul-şef dna V.Beschieru;
  • Baza auto a Parlamentului - executorul de buget - directorul bazei dl V.Braguţa; contabilul-şef dna M.Coteţ.

Activitatea Aparatului Parlamentului este reglementată de Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 "Pentru aprobarea Regulamentului Parlamentului"[2] (cu modificările şi completările ulterioare), iar Structura, Statul de funcţii şi asigurarea materială a personalului Aparatului şi a deputaţilor în Parlament - de Hotărîrea Parlamentului nr.22-XV din 29.03.2001 "Cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcţii al Aparatului şi al Parlamentului şi la asigurarea materială a personalului Aparatului şi a deputaţilor în Parlament"[3] (cu modificările şi completările ulterioare). Aparatul Parlamentului asigură asistenţa organizatorică, informaţională şi tehnică a activităţii Parlamentului, Biroului permanent, comisiilor permanente, fracţiunilor parlamentare şi a deputaţilor.

Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului (în continuare - Direcţia), formată conform Hotărîrii Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti nr.3132-XI din 29.12.1988[4], îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului Direcţiei, aprobat de către directorul general al Aparatului Parlamentului la 05.04.2005. Obiectivul de bază al Direcţiei este întreţinerea stării adecvate a clădirilor, construcţiilor şi utilajului ingineresc.

Baza auto a Parlamentului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Hotărîrea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova nr.775-XII din 04.11.1991 "Privind înfiinţarea Bazei auto a Parlamentului şi aprobarea schemei de încadrare şi a devizului ei de cheltuieli"[5], Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 29-XIV din 24.10.2000 "Cu privire la salarizarea personalului Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului şi a Bazei auto a Parlamentului şi la modificarea devizului de cheltuieli"[6]. Baza auto asigură întreţinerea parcului auto al Parlamentului.

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Aparatului Parlamentului şi a structurilor subordonate, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; confruntarea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[7] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[8] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea Aparatului Parlamentului şi a structurilor subordonate, din contul cheltuielilor de bază au fost precizate cheltuieli în sumă de 48847,8 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 2300,0 mii lei) şi, respectiv, de 52470,0 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 651,1 mii lei).

 Cheltuielile pe executori de buget, în anii 2005-2006, se prezintă în felul următor.

 mii lei

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Anul 2005

Anul 2006

 Executate în a. 2006 faţă de a.2005

precizate

executate

executat faţă de precizat (%)

efective

 efective faţă de precizat (+)(-)

precizate

executate

executat faţă de precizat (%)

efective

 efective faţă de precizat (+)(-)

suma

(+)(-)

%

1.

Aparatul Parlamentului

37746,6

37573,9

99,5

36681,6

- 1065,0

38380,5

37926,2

98,8

37207,8

- 1172,7

+ 352,3

100,9

2.

Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului

5380,9

5331,0

99,1

5331,2

- 49,7

6897,2

6045,7

87,7

5976,2

- 921,0

+ 714,7

113,4

3.

Baza auto a Parlamentului

5720,3

5661,8

99,0

5372,4

- 347,9

7192,3

7185,8

99,9

7008,7

- 183,6

+ 1524,0

126,9

 

Total alocaţii

48847,8

48566,7

99,4

47385,2

- 1462,6

52470,0

51157,7

97,5

50192,4

- 2277,6

+ 2591,0

105,3

* Sursă: Rapoartele privind executarea bugetului instituţiilor publice din contul cheltuielilor de bază pe anii 2005-2006

Potrivit datelor din tabelul de mai sus, execuţia bugetară a cheltuielilor pentru întreţinerea Aparatului Parlamentului şi a structurilor subordonate s-a încheiat în condiţii financiare favorabile, înregistrînd un grad de executare de 99,4% în anul 2005 şi de 97,5% - în anul 2006.

În perioada raportată, Aparatul Parlamentului şi structurile subordonate n-au depăşit limita de cheltuieli stabilită, fiind efectuate cheltuieli, în anul 2005, cu 1462,6 mii lei mai puţin faţă de suma precizată şi, în anul 2006, respectiv, cu 2277,6 mii lei mai puţin.

S-au micşorat şi datoriile creditoare înregistrate la contul 178 "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori", care la 01.01.2007 au constituit 29,2 mii lei.

Aparatul Parlamentului şi instituţiile subordonate, în perioada raportată, au mai beneficiat şi de mijloace speciale obţinute de la serviciile prestate cu plată în sumă de 662,8 mii lei - în anul 2005 şi de 785,2 mii lei - în anul 2006, din contul cărora au fost efectuate cheltuieli conform devizelor de cheltuieli aprobate în mărime de 625,1 mii lei şi, respectiv, de 656,2 mii lei.

Totodată, controlul a constatat unele abateri de la legislaţia în vigoare la efectuarea cheltuielilor şi la înregistrarea acestora în rapoartele financiare, după cum urmează:

1. Aparatul Parlamentului

Cu derogare de la art.36 (35) alin.(3) din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[9] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), din contul cheltuielilor aprobate pentru întreţinerea Aparatului Parlamentului au fost efectuate cheltuieli în sumă de 52,7 mii lei pentru întreţinerea oficiului poştal al Î.S. "Poşta Moldovei", amplasat în clădirea Parlamentului (inclusiv 25,1 mii lei - în anul 2006).

Nerespectînd art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[10] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), au fost diminuate datoriile debitoare şi majorate stocurile de materiale la 01.01.2006 cu 38,9 mii lei, în urma înregistrării la intrări în evidenţa contabilă, în decembrie 2005, a bunurilor materiale primite în ianuarie 2006.

În perioada anilor 2005-2006, la cheltuieli efective ale Aparatului Parlamentului au fost înregistrate bunuri materiale la momentul eliberări acestora Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului. O parte din aceste bunuri n-au fost utilizate de către Direcţie în perioadele de gestiune respective, soldurile la 01.01.2006 constituind 112,3 mii lei şi la 01.01.2007 - 118,6 mii lei, ca rezultat fiind majorate cheltuielile efective, în anii 2005-2006, cu sumele menţionate.

N-au fost incluse în costul blocului din str. A.Corobceanu 1 "C" cheltuielile în sumă de 26,3 mii lei ce ţin de proiectarea reutilării sistemelor inginereşti şi reparaţiei acestui bloc.

2. Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului

Din contul alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea activităţii Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului (în continuare - Direcţia) au fost suportate cheltuieli pentru întreţinerea casei-hotel blocul "B" (energia termică, apa rece şi caldă) în sumă de 309,9 mii lei (inclusiv în anul 2006 - 232,7 mii lei) şi a Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului" - de 59,7 mii lei (inclusiv în anul 2006 - 45,7 mii lei), prin ce n-a fost respectat art. 36 (35) alin. (3) din Legea nr.847-XIII.

Cu abatere de la art.15 alin. (1) din Legea nr.426-XIII, Direcţia a decontat materialele de construcţie în sumă de 38,3 mii lei, în lipsa actelor de executare a lucrărilor de reparaţie a clădirilor cu forţele proprii şi a normelor de utilizare ale acestora.

Direcţia n-a decontat din evidenţa contabilă încăperile nelocuibile, situate pe str. S.Lazo 36, cu valoarea de bilanţ de 301,0 mii lei, care, de fapt, au fost reconstruite în încăperi locuibile şi repartizate angajaţilor în anul 2004, acestea fiind privatizate de către locatari.

Cu derogare de la Anexa nr. 4 la Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996 "Privind clasificaţia bugetară"[11], cheltuielile executate în anul 2006 la procurarea pieselor pentru reparaţia utilajului frigorific în mărime de 87,0 mii lei au fost atribuite la procurarea fondurilor fixe şi înregistrate direct la cheltuieli efective, deşi la momentul controlului în stoc se aflau piese în sumă de 66,9 mii lei. De asemenea, combustibilul achiziţionat în sumă de 127,0 mii lei n-a fost înregistrat în evidenţa contabilă la intrări, la subcontul "combustibil, carburanţi şi lubrifianţi", fiind reflectat la subcontul "materiale de uz gospodăresc şi de birou". Ca rezultat, deşi combustibilul se afla în stoc, în evidenţa contabilă nu figura.

3. Baza auto a Parlamentului

Cu abateri de la prevederile Hotărîrii Biroului permanent al Parlamentului nr.5-XVI din 05.04.2005 "Privind stabilirea limitei anuale de distanţă pentru autovehiculele Parlamentului"[12], 8 autoturisme ale Parlamentului, în anul 2006, au depăşit limita de parcurs cu 23,4 mii km, fiind utilizaţi suplimentar 3,2 mii litri de combustibil în sumă de 33,8 mii lei, totodată respectîndu-se limita generală de parcurs a autoturismelor Bazei auto.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că au fost efectuate unele cheltuieli neautorizate pentru întreţinerea Î.S. "Cafeneaua Aparatului Parlamentului", oficiului poştal al Î.S. "Poşta Moldovei", casei-hotel blocul "B" şi denaturate unele date din rapoartele financiare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se recomandă conducerii Aparatului Parlamentului (dl C.Stratan), Direcţiei pentru deservirea clădirilor Parlamentului (dl I.Bragoi) şi Bazei auto a Parlamentului (dl V.Braguţa):

1.1. să examineze rezultatele reviziei financiare şi să întreprindă măsuri în vederea lichidării neajunsurilor depistate;

1.2. să asigure îmbunătăţirea sistemului de control intern, de organizare şi ţinere a evidenţei contabile în scopul eficientizării gestionării mijloacelor financiare;

1.3. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea încasării plăţilor pentru energia termică şi apă de la locatarii casei-hotel blocul "B";

1.4. să intensifice controlul asupra utilizării conform destinaţiei a alocaţiilor aprobate.

2. Se ia act că:

2.1. Aparatul Parlamentului:

2.1.1. a inclus costul proiectului "Reutilarea sistemelor inginereşti şi reparaţia blocului din str. A.Corobceanu 1 "C" în sumă de 26,3 mii lei în costul obiectului respectiv;

2.1.2. începînd cu aprilie 2007, bunurile materiale le înregistrează la cheltuielile efective ale Aparatului Parlamentului la momentul decontării lor.

2.2. Direcţia pentru deservirea clădirilor Parlamentului:

2.2.1. a decontat din evidenţa contabilă suprafeţele nelocuibile cu valoarea de 301,0 mii lei;

2.2.2. a înregistrat în evidenţa contabilă, la subcontul respectiv, combustibilul aflat în stoc;

2.2.3. a înregistrat în evidenţa contabilă, la subcontul respectiv, piesele de rezervă cu valoarea de 66,9 mii lei.

3. Despre măsurile întreprinse referitor la pct.1 se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Republicată în M.O., 2007, nr.50, art.237.

[3] M.O., 2001, nr.42, art.173.

[4] Nu este dată publicităţii.

[5] Nu este dată publicităţii.

[6] Nu este dată publicităţii.

[7] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[8] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[9] Republicată în ediţia specială a M.O. din 2005.

[10] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[11] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[12] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)