Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 34 din 5 iunie 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului satului Cimişeni, raionul Criuleni, în perioada anilor 2003-2006

Numar din data de 2007-06-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului satului Cimişeni, raionul Criuleni, dl Gn.Rabei şi contabilului-şef al primăriei dna I.Cupcic, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului satului Cimişeni, raionul Criuleni, în perioada anilor 2003-2006, acţiunile de control efectuîndu-se în temeiul art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII.

Controlului a fost supusă primăria satului Cimişeni, care şi-a exercitat atribuţiile conform prevederilor art.45 din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV, abrogată prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006). Potrivit art.34 alin.(1) pct.2) lit.c) din Legea nr.123-XV, în perioada 01.07.2003-01.01.2007, funcţia de executor principal de credite a fost exercitată de primarul satului Cimişeni dl Gn.Rabei.

În perioada supusă controlului, bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi utilizare a bugetului satului Cimişeni au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII) şi de alte acte legislative şi normative.

Scopul controlului a fost verificarea corectitudinii formării şi utilizării resurselor bugetului satului Cimişeni; asigurarea integrităţii patrimoniului public; legalitatea înregistrării, înstrăinării şi transmiterii în arendă a patrimoniului public.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin metoda analizei rapoartelor financiare privind execuţia bugetului satului Cimişeni, deciziilor consiliului local al satului Cimişeni; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni, Trezoreria teritorială Criuleni, Oficiul Cadastral Teritorial Criuleni, explicaţiile persoanelor responsabile, materialele controalelor efectuate de Serviciul Control Financiar şi Revizie etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pe perioada anilor 2003-2006, bugetul satului Cimişeni a fost aprobat prin deciziile consiliului local, în termene legale. Totodată, contrar prevederilor art.22 din Legea nr.397-XV, n-a fost asigurată transparenţa bugetului, acesta nefiind dat publicităţii.

Evoluţia şi dinamica execuţiei bugetului satului Cimişeni în intervalul anilor 2003-2006 se prezintă astfel:

Indicatori

2003

2004

2005

2006

Preciz.

Exec.

Nivel exec. (%)

Preciz.

Exec.

Nivel exec. (%)

Preciz.

Exec.

Nivel exec. (%)

Preciz.

Exec.

Nivel exec. (%)

Venituri

968,3

871,5

90,0

980,1

1009,5

103,0

1619,9

1716,3

105,9

2184,4

2363,8

108,2

Cheltuieli

1081,4

907,5

93,9

1075,0

1021,5

95,0

1701,9

1603,0

94,2

2338,6

2060,6

88,1

Sold. disp. la încep. per. de gestiune

131,3

95,4

83,4

196,7

Sursă: "Raportul privind executarea bugetului satului Cimişeni"

Din analiza datelor prezentate mai sus rezultă că în perioada supusă controlului bugetul satului Cimişeni a avut o tendinţă de creştere. Astfel, în raport cu anul 2003, veniturile de casă în anul 2006 au crescut cu 1492,3 mii lei, sau de 2,7 ori, concomitent majorîndu-se şi cheltuielile executate, respectiv cu 1153,1 mii, sau de 2,3 ori. În creştere permanentă a fost şi nivelul anual de executare a veniturilor real executate faţă de cele aprobate, majorîndu-se în anii 2004, 2005, 2006, în raport cu anul 2003, respectiv cu 13,0; 15,9; 18,2 puncte.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte: 

1. Se cere de la primarul satului Cimişeni (dl Gn.Rabei):

1.1. să informeze în şedinţa consiliului local despre rezultatele controlului asupra formării şi utilizării resurselor bugetului satului Cimişeni, raionul Criuleni, în perioada anilor 2003-2006;

1.2. să întreprindă acţiuni concrete privind înlăturarea încălcărilor constatate, respectarea normelor disciplinei financiar-bugetare, inclusiv vizînd executarea şi realitatea datelor raportate şi să asigure formarea şi execuţia bugetului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.3. să asigure, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(12) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului", transferarea la bugetul de stat a mijloacelor rezultate din comercializarea terenurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale.

2. Se cere de la consiliul local al satului Cimişeni, conform competenţelor atribuite prin art.14 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[5], revizuirea deciziei despre transmiterea în arendă a digului şi zonei de protecţie aferentă obiectivului acvatic în conformitate cu prevederile Codului apelor şi Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16.01.2007 "Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor"[6].

3. Se ia act că în timpul efectuării controlului primăria satului Cimişeni a încasat de la S.R.L. "Apă Cristalină" suma de 100,0 mii lei, cheltuielile aferente reparaţiei fîntînilor arteziene.

4. Despre executarea pct.1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

[5] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[6] M.O., 2007, nr.10-13, art.66.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)