Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 32 din 25 mai 2007 privind raportul asupra gestionării patrimoniului de stat de către Î.S. „Moldaeroservice” şi Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-05-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Apărării al Republicii Moldova dl V.Bucatari, vicedirectorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile dl E.Dvornic, directorului Î.S. "Moldaeroservice" dl V.Povonschi, administratorului Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" dl S.Ciobanu, contabilului-şef al Î.S. "Moldaeroservice" dna A.Taşciuc şi şefului serviciului juridic al Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" dl B.Muntean, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului gestionării patrimoniului de stat de către Î.S. "Moldaeroservice" şi Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" pe perioada anilor 2005-2006, efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

Controlului au fost supuse:

- Î.S. "Moldaeroservice" (cod fiscal 1003602004156; certificat de înregistrare MD 0017279 din 04.02.2005), fondată în baza Ordinului Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile a Republicii Moldova (în continuare - ASAC) nr.125 din 14.12.1995, cu capitalul social de stat de 24,8 mil.lei (în conformitate cu datele din extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor nr.841 din 18.07.2005). În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a întreprinderii au fost: directorul Î.S. "Moldaeroservice" dl V.Povonschi şi contabilul-şef dna A.Taşciuc.

- Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" (cod fiscal 1004607000530), creată în baza Hotărîrii Guvernului nr.444 din 11.04.2002 "Privind reorganizarea aerodromului militar Mărculeşti în aeroport de dispunere comună a aviaţiei militare şi civile"[2] şi Ordinului ministrului apărării al Republicii Moldova nr.18 din 29.01.2004 "Cu privire la fondarea Întreprinderii de Stat "Aeroportul Internaţional Mărculeşti", cu capitalul social de stat de 12,0 mil.lei (conform rapoartelor financiare ale întreprinderii). În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a întreprinderii au fost: administratorul dl S.Ciobanu, iar în calitate de contabili-şefi - dnii V.Ilaşciuc şi A.Patraşcu.

Scopul controlului a fost verificarea legalităţii gestionării patrimoniului de stat la Î.S. "Moldaeroservice" şi Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" (asigurarea integrităţii patrimoniului de stat; legalitatea înregistrării, înstrăinării şi transmiterii în arendă a patrimoniului de stat; respectarea condiţiilor contractuale; legalitatea achiziţionării şi realizării materialelor şi serviciilor), precum şi analiza activităţii economico-financiare a întreprinderilor.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost acumulate prin analiza rapoartelor financiare, verificarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile, examinarea contractelor încheiate, verificarea ordinelor, proceselor-verbale ale organelor de conducere, actelor altor organe de control, studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţilor controlate.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform rapoartelor financiare ale Î.S. "Moldaeroservice" pe anii 2005-2006 (9 luni), la 01.01.2006 şi 01.10.2007, activele întreprinderii au constituit 32,1 mil.lei şi, respectiv, 35,0 mil.lei, majorîndu-se cu 2,9 mil.lei din contul creşterii activelor curente. Componentele de bază ale activelor au fost mijloacele fixe în cuantum de 92,5% şi, respectiv, 84,5%, precum şi creanţele pe termen scurt cu cota de 4,0% şi, respectiv, 7,7 %.

Rezultatele financiare ale Î.S. "Moldaeroservice", înregistrate la 01.01.2005, 01.01.2006 şi 01.10.2006, se prezintă astfel:

(mii lei)

Indicatorii

La 01.01.2005

La 01.01.2006

La 01.10.2006

Venituri din vînzări

2627,4

6644,0

6831,5

Profitul din activitatea operaţională

243,7

585,3

2388,6

Rezultatul din activitatea de investiţii (+ profit; - pierdere)

- 86,4

- 126,4

+ 394,3

Rezultatul din activitatea financiară (+ profit; - pierdere)

+ 5,0

- 7,9

+ 39,1

Profit net

74,4

421,1

2822,0

Sursă: Rapoartele financiare ale întreprinderii pe anii 2005-2006 (9 luni)

De menţionat că în perioada anilor 2005-2006 (9 luni), în urma exploatării aeroportului Leadoveni, care corespunde condiţiilor Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO), Î.S. "Moldaeroservice" a realizat venituri în sumă de 22,0 mii lei şi, respectiv, de 99,0 mii lei, deservindu-se doar unele curse "cearter". Totodată, cheltuielile pentru deservirea acestui aeroport au constituit în anul 2005 - 116,4 mii lei, iar în anul 2006 (9 luni) - 365,5 mii lei.

Utilizînd în scopul estimării potenţialului economico-financiar al Î.S. "Moldaeroservice" Sistemul indicatorilor rezultativi de bază pentru analiza expresă şi estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii, recomandat de către Academia de Studii Economice a Republicii Moldova, s-a constatat că în perioada supusă controlului indicatorii rezultativi de bază ce caracterizează potenţialul economico-financiar al întreprinderii au avut o tendinţă de creştere, majoritatea fiind la un nivel mai mare decît limitele minime prevăzute în Sistem. Concomitent, unii indicatori, cum sînt: rentabilitatea activelor, rentabilitatea economică şi rentabilitatea financiară au fost mai mici decît nivelul recomandat. Astfel, în anul 2005, rentabilitatea activelor a constituit 1,4%, iar în anul 2006 (9 luni) - 8%, pe cînd aceasta urma să constituie minimum 10%. Pentru asigurarea unei activităţi de producţie normale şi prospere, rentabilitatea economică nu trebuie să fie mai mică de 20%, iar rentabilitatea financiară - de 15%, însă aceşti indicatori, în anul 2005, au fost la nivel de 1,4% şi, respectiv, 1,3%, iar în anul 2006 (9 luni) - la nivel de cîte 8%.

Cele menţionate denotă că activele angajate în activitatea întreprinderii (indiferent de sursele lor de provenienţă), mijloacele materiale şi financiare ale întreprinderii, precum şi capitalul propriu sînt utilizate la un nivel scăzut.

Potrivit rapoartelor financiare ale Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" pe anii 2005-2006, la 01.01.2006 şi 01.01.2007, activele întreprinderii au constituit 39,3 mil.lei şi, respectiv, 43,6 mil.lei, majorîndu-se cu 4,3 mil.lei din contul creşterii activelor pe termen lung şi curente. Componentele de bază ale activelor au fost mijloacele fixe în cuantum de 85,0% şi, respectiv, 80,0%, precum şi creanţele pe termen scurt cu cota de 7,9% şi, respectiv, 11,9 %.

Rezultatele financiare ale Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti", înregistrate la 01.01.2005, 01.01.2006 şi 01.01.2007, au fost următoarele:

(mii lei)

Indicatorii

La 01.01.2005

La 01.01.2006

La 01.01.2007

Venituri din vînzări

4609,2

16523,0

16774,7

Rezultatul din activitatea operaţională (+ profit; - pierdere)

- 814,9

+ 1131,2

- 65,5

Rezultatul din activitatea de investiţii (+ profit; - pierdere)

-

+ 324,5

- 4,1

Rezultatul din activitatea financiară (+ profit; - pierdere)

- 168,6

+ 1487,1

+ 2339,7

Profit net (pierdere netă)

(1165,6)

2164,8

2687,8

Sursă: Rapoartele financiare ale întreprinderii pe anii 2005-2006

Cu toate că atît în anul 2005, cît şi în anul 2006 activitatea economico-financiară a Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" s-a soldat cu profit, un şir de indicatori de bază ce caracterizează rezultatele financiare şi rentabilitatea sînt la un nivel cu mult mai mic decît limitele minime recomandate. Astfel, rentabilitatea vînzărilor în anul 2005 a constituit 11,1%, iar în anul 2006 - 17,3%, pe cînd mărimea acestui indice, conform Sistemului indicatorilor rezultativi de bază recomandat pentru analiza expresă şi estimarea potenţialului economico-financiar al întreprinderii, trebuie să fie nu mai mică de 20,0%. Rentabilitatea activelor nu trebuie să fie mai mică de 10,0%, pe cînd în anul 2005 aceasta a constituit 7,5%, iar în anul 2006 - 5,2%, avînd o tendinţă de scădere. Sub nivelul normativului minim a fost şi rentabilitatea economică (normativul minim - 20,0%; în anul 2005 a constituit - 8,1%, iar în anul 2006 - 6,6%), rentabilitatea financiară (normativul minim - 15,0%; în anul 2005 a constituit 6,7%, în anul 2006 - 8,0%), rata lichidităţii absolute (mărimea unitară între 0,20 - 0,25; în anul 2005 a constituit 0,04, în anul 2006 - 0,01), rata lichidităţii intermediare (mărimea unitară între 0,7 - 1,0; în anul 2005 a constituit 1,4, micşorîndu-se în anul 2006 pînă la 0,66), rata lichidităţii totale sau de acoperire a bilanţului contabil (mărimea unitară între 2,0 - 2,5; în anul 2005 a constituit 1,9, iar în anul 2006 - 1,2), rata recuperării activelor (mărimea supraunitară; în anul 2005 şi în anul 2006 a constituit 0,4).

Cele constatate denotă că capacitatea Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" de a obţine profit din activitatea de desfacere este sub nivelul minim admisibil. Activele angajate în activitatea întreprinderii (indiferent de sursele lor de provenienţă) sînt utilizate la un nivel scăzut. Sînt folosite la un nivel scăzut şi mijloacele materiale şi financiare ale întreprinderii, capitalul propriu. Nu sînt la nivelul recomandat capacitatea de onorare a obligaţiilor curente, de achitare a datoriilor pe termen scurt (fără a fi obligată să vîndă stocurile de mărfuri şi materiale), posibilitatea de a transforma într-un termen scurt activele curente în lichidităţi necesare pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile, gradul de rotaţie a tuturor activelor de care dispune întreprinderea.  

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.29 din Legea nr.312-XIII "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile (dl V.Vizant):

1.1. să examineze în şedinţa colegiului ASAC rezultatele controlului şi să aprobe un plan de acţiuni concrete de lichidare a abaterilor şi încălcărilor constatate în gestionarea patrimoniului de stat la Î.S. "Moldaeroservice";

1.2. să sancţioneze persoanele vinovate de încălcările constatate conform legislaţiei în vigoare;

1.3. să examineze cazurile de nerepatriere în republică a patrimoniului de stat, cu luarea măsurilor respective, inclusiv în vederea asigurării evidenţei şi gestionării conforme a patrimoniului de stat.

2. Se cere de la directorul Î.S. "Moldaeroservice" (dl V.Povonschi):

2.1. să întreprindă măsuri eficiente în vederea returnării în republică, în termene restrînse, a patrimoniului în sumă totală de 1175,3 mii lei şi, respectiv, 961,4 mii lei;

2.2. să întreprindă acţiuni vizînd repatrierea mijloacelor băneşti în sumă totală de 592,0 mii lei în conformitate cu prevederile Legii nr.1466-XIII din 29.01.1998 "Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe";

2.3. să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995, totodată, luînd măsurile respective în vederea lichidării neajunsurilor, restabilirii evidenţei contabile şi efectuării inventarierii patrimoniului;

2.4. să asigure respectarea legislaţiei la darea în arendă a încăperilor.

3. Se informează Ministerul Apărării al Republicii Moldova (dl V.Pleşca) despre rezultatele controlului efectuat la Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" şi se cere să examineze modul de gestionare a patrimoniului de stat de către conducerea Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti", cu luarea măsurilor în vederea lichidării neajunsurilor.

4. Se cere de la administratorul Î.S. "Aeroportul Internaţional Mărculeşti" (dl S.Ciobanu):

4.1. să asigure înregistrarea dreptului asupra suprafeţei de teren şi dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile conform prevederilor Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998;

4.2. să întreprindă măsuri în vederea stingerii datoriilor la retribuirea muncii;

4.3. să asigure ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele controlului privind legalitatea evaluării şi înstrăinării unei părţi din clădirea amplasată pe str. Ştefan cel Mare 6/2, mun.Bălţi, pentru examinare după competenţă.

6. Se recomandă IFPS (dl S.Puşcuţa) să efectueze un control fiscal la Î.S. "Moldaeroservice" referitor la repatrierea de mijloace băneşti.

7. Se ia act că:

7.1. Î.S. "Moldaeroservice" a asigurat încasarea plăţilor pentru arendă de la S.R.L. "Covoare Lux" (c/f 1002600036107) - 6,0 mii lei, S.R.L. "Stoma" (c/f 1002602004481) - 2,0 mii lei şi Î.I. "Beleaev Foto" (c/f 9534808) - 0,6 mii lei;

7.2. pentru încălcările comise în evidenţa contabilă, prin ordinul directorului Î.S. "Moldaeroservice" nr.14 din 07.03.2007, contabilul-şef al întreprinderii dna A.Taşciuc a fost sancţionată disciplinar.

8. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

9. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1-6 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.53, art.532.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)