Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 29 mai 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Serviciul Grăniceri pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-05-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Ig.Colenov, director general al Serviciului Grăniceri, dlui Ig.Rusu, şeful Direcţiei financiare a Serviciului Grăniceri, dnei N.Lupan, viceministrul finanţelor, altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Serviciului Grăniceri, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Serviciul Grăniceri pe perioada anilor 2005-2006 conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

În perioada reviziei financiare, responsabili de activitatea economico-financiară la Serviciul Grăniceri au fost: executorul de buget - dl Ig.Colenov şi şeful Direcţiei financiare - dl Ig.Rusu.

Serviciul Grăniceri este o autoritate specializată administrativă centrală, parte componentă a organelor securităţii statului, care asigură realizarea politicii de frontieră a statului, apărarea intereselor Republicii Moldova la frontiera de stat, organizarea serviciului grăniceresc de pază şi trecerea ei legală în punctele de trecere stabilite.

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Serviciului de Grăniceri, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile;

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1. Utilizarea mijloacelor prevăzute pentru întreţinerea Serviciului Grăniceri

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[2] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[3] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea Serviciului Grăniceri, din contul cheltuielilor de bază au fost precizate cheltuieli în sumă de 81390,4 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 1300,0 mii lei, pensii militarilor - 7345,1 mii lei, plata compensaţiilor şi indemnizaţiilor nominative - 1028,3 mii lei) şi, respectiv, de 106647,9 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 4204,0 mii lei, pensii militarilor - 9878,5 mii lei, plata compensaţiilor şi indemnizaţiilor nominative - 855,3 mii lei).

Potrivit datelor din Rapoartele anuale privind executarea bugetului instituţiei, cheltuielile pentru întreţinerea Serviciului Grăniceri, în anii 2005 - 2006, au fost executate în volum de 81333,2 mii lei şi, respectiv, de 106563,0 mii lei.

În perioada raportată, pentru întreţinerea aparatului central al Serviciului Grăniceri, au fost precizate cheltuieli în sumă de 5001,7 mii lei şi, respectiv, de 6420,3 mii lei, fiind executate cheltuieli de casă în aceeaşi mărime.

Textul ce urmează (3 alineate) - secret de stat, nu se dă publicităţii.

Execuţia bugetară a cheltuielilor s-a încheiat în condiţii financiare favorabile, înregistrînd un grad de executare în total pe Serviciu de 99,9%, iar pe aparatul central - de 100%. Datoriile debitoare şi creditoare înregistrate la contul 178 "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" s-au micşorat faţă de 01.01.2005 şi la 01.01.2007 constituiau 325,0 mii lei şi, respectiv, 1109,7 mii lei. Datorii debitoare şi creditoare cu termenul de prescripţie expirat n-au fost înregistrate. Totodată, controlul a constatat unele nereguli, încălcări şi abateri de la legislaţia în vigoare la efectuarea cheltuielilor şi reflectarea acestora în rapoartele financiare. Astfel, în anul 2005, cu derogare de la articolul 33 (32) alin.(4) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), au fost efectuate cheltuieli la unele alineate ale devizului cu depăşirea limitei stabilite în sumă de 118,8 mii lei, inclusiv pentru plata compensaţiei băneşti în schimbul raţiei alimentare - 70,2 mii lei şi pentru plata mărfurilor şi serviciilor neatribuite altor alineate - 48,6 mii lei, deşi pe devizul de cheltuieli integral n-au fost înregistrate supracheltuieli. În anul 2006, cheltuielile efective au însumat 118789,1 mii lei, depăşind limita cheltuielilor pe devizul de cheltuieli integral cu 11921,3 mii lei, inclusiv plata pensiilor militarilor - cu 894,7 mii lei, retribuirea muncii - cu 11026,6 mii lei. Această depăşire la retribuirea muncii a fost cauzată de majorarea salariilor, nefiind prevăzute mijloacele necesare la acest articol. Efectuarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii cu depăşirea limitei de cheltuieli a generat depăşirea cheltuielilor şi la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii cu 14,9 mii lei. A fost admisă depăşirea cheltuielilor la energia electrică - cu 110,5 mii lei, apă şi canalizare - cu 106,5 mii lei, compensaţia bănească în schimbul raţiei alimentare - cu 156,1 mii lei.

Întru asigurarea veteranilor serviciului militar cu bilete de tratament sanatorial gratuit, în perioada raportată, au fost prevăzute mijloace în sumă de 1015,5 mii lei. Biletele de tratament au fost achiziţionate, în urma licitaţiei publice desfăşurate la 23.12.2005, de la S.A. "Biroul de călătorii din Chişinău" (c/f 1002600030493) şi de la S.R.L. "Moldsindbalneotur" (c/f 1002600055700) atît din contul mijloacelor prevăzute pentru anul 2005, cît şi al celor prevăzute pentru anul 2006. În această perioadă au fost procurate 286 de bilete de tratament în sumă de 1023,2 mii lei, fiind utilizate doar 119 bilete în sumă de 378,4 mii lei. 167 de bilete în sumă de 644,9 mii lei, rămase în sold, au fost restituite furnizorilor, primind în schimbul acestora 110 bilete în aceeaşi sumă.

În urma neevaluării corespunzătoare a datelor de calificare a furnizorilor de către Grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii al Serviciului Grăniceri, unii din furnizorii cîştigători n-au întrunit cerinţele de calificare pentru livrarea mărfurilor şi, ca rezultat, nu şi-au onorat obligaţiunile contractuale. Astfel, rezilierea contractelor încheiate cu 5 furnizori şi încheierea lor cu alţi furnizori au contribuit la majorarea cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor contractate iniţial cu 424,8 mii lei, totodată, nefiind încasate de la aceştia penalităţile prevăzute în contracte în mărime de 5% din suma totală a contractelor pentru neonorarea obligaţiunilor contractuale.

Cu nerespectarea pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23.12.1997"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), actele de achiziţie a mărfurilor în numerar s-au întocmit în formă liberă. La actele de achiziţie n-au fost anexate copiile buletinelor de identitate ale persoanelor care au comercializat mărfurile. Ca rezultat, lista acestor persoane n-a fost prezentată inspectoratelor fiscale de stat pentru impozitare.

2. Evidenţa contabilă şi dările de seamă

Evidenţa contabilă la Serviciul Grăniceri este ţinută în conformitate cu Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[7] (cu modificările şi completările ulterioare). Totodată, au fost constatate unele abateri de la legislaţie. Astfel, cu derogare de la art.15 alin.(1) lit.a) din Legea nr.426-XIII, în Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază, în anul 2005, cheltuielile efective pentru biletele de tratament au fost majorate cu 372,7 mii lei, iar în anul 2006, deşi au fost efectuate cheltuieli efective în aceste scopuri în sumă de 265,7 mii lei, n-au fost înregistrate asemenea cheltuieli la articolul menţionat.

Cu derogare de la art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.426-XIII, în Raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, în anul 2005 n-au fost înregistrate venituri în sumă de 65,8 mii lei, obţinute de la prestarea serviciilor de protecţie şi pază a liniilor electrice de înaltă tensiune pe teritoriul raionului Vulcăneşti, acestea fiind înregistrate în Raportul pe anul 2006, iar în anul 2006 n-au fost înregistrate astfel de venituri în sumă de 20,0 mii lei.

Încălcîndu-se art.8 alin.(1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr.305-XVI din 01.12.2005[8] (cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense, n-au fost transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat în mărimile cuvenite, înregistrîndu-se datorii, la 01.07.2006, în sumă de 168,5 mii lei, la 01.01.2007, datoria constituind 15,0 mii lei.

Cu nerespectarea pct.3 din Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[9] (cu modificările şi completările ulterioare), numerarul în sumă de 57,8 mii lei, primit în anul 2005 pentru efectuarea cheltuielilor la unele articole, a fost utilizat pentru efectuarea cheltuielilor la alte articole ale devizului de cheltuieli.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că Serviciul Grăniceri a efectuat unele cheltuieli cu derogare de la legislaţia în vigoare, depăşind limitele de cheltuieli pe unele articole şi alineate ale devizului de cheltuieli. Au fost denaturate unele date din Rapoartele financiare, care nu se încadrează în gradul de materialitate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Serviciului Grăniceri (dl Ig.Colenov):

1.1. examinarea rezultatelor reviziei financiare şi întreprinderea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate;

1.2. gestionarea eficientă a resurselor financiare, cu respectarea normativelor şi a limitelor de cheltuieli stabilite, achiziţionarea mărfurilor lucrărilor şi serviciilor şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia.

2. Se ia act că au fost înaintate cereri de chemare în judecată faţă de 4 furnizori, care n-au executat obligaţiunile contractuale de livrare a mărfurilor, în vederea încasării penalităţilor prevăzute în contracte.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M.Pop) despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Serviciul Grăniceri pe perioada anilor 2005-2006, pentru intensificarea controlului asupra utilizării finanţelor publice.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

5. Despre executarea pct.1 se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi, cu excepţia alineatelor 4-6 din partea de constatare care prezintă secret de stat.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[3] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[4] Republicată în ediţia specială a M.O. din a. 2005.

[5] M.O., 1998, nr.30-33, art.288.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[7] Nu este dată publicităţii.

[8] M.O., 2005, nr.176-181, art.869.

[9] Monitor, 1992, nr.11, art.351.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)