Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 29 din 22 mai 2007 privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi reviziei financiare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor şi la unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-05-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului finanţelor dl M. Pop, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S. Puşcuţa, şefului Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dna V. Cebaniuc, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chişinău dl P. Duca, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra administrării fiscale efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi reviziei financiare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor şi la unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe perioada anilor 2005-2006.

Controlul a avut drept obiectiv stabilirea gradului de regularitate a îndeplinirii de către organele Serviciului Fiscal de Stat a funcţiilor prevăzute de Codul fiscal şi Regulamentele interne pentru asigurarea eficace a administrării fiscale în vederea acumulării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, administrării restanţelor, facilităţilor fiscale, restituirilor TVA şi accizelor etc., precum şi pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a resurselor bugetare la întreţinerea lor.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se aprobă Raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Fiscal de Stat şi reviziei financiare la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor şi la unele inspectorate fiscale de stat teritoriale pe perioada anilor 2005-2006, conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să elaboreze un program de măsuri menite să rezolve problemele identificate, cum ar fi:

2.1. asigurarea unui mediu de control adecvat asupra activităţilor organelor Serviciului Fiscal de Stat, care ar duce la îmbunătăţirea calităţii şi randamentului acestora;

2.2. asigurarea plenitudinii colectării obligaţiilor fiscale calculate şi neadmiterea acumulării restanţelor, menţinerea lor la nivel minim, utilizarea cu maximă eficienţă a metodelor de identificare a impozitelor şi taxelor, de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale şi de stingere a obligaţiei fiscale prin executare silită;

2.3. elaborarea unui set optimal de indicatori de performanţă, care să ia în consideraţie categoriile generale ale acestora, determinate de cele mai bune practici în domeniul indicatorilor de performanţă;

2.4. verificarea credibilităţii declaraţiilor fiscale, în special a celor ce conţin sume de rambursare sau de restituire a impozitelor, în mod computerizat, în raport cu un set de factori variabili la etapa procesării declaraţiilor;

2.5. asigurarea unui control strict şi identificarea operativă a mijloacelor înscrise la codul fiscal pentru sumele neidentificate "999" la nivel de document de plată, obligaţie fiscală şi buget căruia îi revine această obligaţie fiscală;

2.6. atribuirea conformă a surselor achitate de contribuabil în sumă de 124,3 mii lei în contul stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul de stat;

2.7. ameliorarea situaţiei vizînd prezentarea de către contribuabili a dărilor de seamă fiscale;

2.8. asigurarea şi implementarea unor interacţiuni eficiente prin determinarea şi clarificarea aspectelor metodologice în relaţiile dintre organele SFS, CNAS,CNAM şi serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor;

2.9. sporirea impactului în urma controalelor fiscale efectuate şi a măsurilor întreprinse pentru încălcarea legislaţiei fiscale;

2.10. eficientizarea administrării facilităţilor fiscale în aşa mod, ca nerespectarea de către contribuabili a condiţiilor stabilite pentru beneficierea de facilităţi să fie depistată la cea mai timpurie etapă;

2.11. efectuarea cercetărilor din oficiu privind achiziţionarea de mărfuri şi servicii, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare.

3. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină să asigure o raportare corectă şi utilă privind veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

4. Despre întreprinderea măsurilor în vederea executării recomandărilor expuse în pct.2 al prezentei hotărîri, IFPS va informa Curtea de Conturi în mod regulat, o dată în semestru, iar despre lichidarea neregulilor constatate de control la utilizarea resurselor bugetare pentru întreţinerea sistemului - în termen de 3 luni.

5. Se cere de la Casa Naţională de Asigurări Sociale să prezinte Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în volum deplin şi corect informaţia privind sumele de contribuţii calculate şi restante, precum şi identificarea operativă a mijloacelor înscrise la contul contribuabilului neidentificat.

6. Se cere de la Serviciul Vamal înaintarea în modul stabilit a propunerilor privind ajustarea prevederilor legale ce ţin de determinarea clară a statutului mărfurilor străine importate definitiv ce se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone, în vederea excluderii cazurilor de tratare neuniformă a acestora.

7. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului şi se propune:

7.1. asigurarea sincronizării concomitente a modificărilor la actele legislative ce conţin norme conexe şi interdependente;

7.2. elaborarea propunerilor privind aplicabilitatea amînărilor şi eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale reieşind din condiţiile obligatorii prevăzute pentru beneficierea de facilităţi fiscale;

7.3. asigurarea stabilităţii legislaţiei fiscale, iar propunerile necesare de modificare a cadrului legal în domeniul impozitării să fie puse în aplicare de la începutul perioadei fiscale.

8. Se ia act că:

8.1. două persoane fizice au depus alte declaraţii cu privire la impozitul pe venit, micşorînd suma restituirilor cu 126,3 mii lei;

8.2. au fost înlăturate devierile între diverse rapoarte privind numărul total de contribuabili;

8.3. s-a înregistrat în evidenţa contabilă a IFPS terenul acordat prin comodat.

9. Despre executarea punctelor 4, 5, 6 şi 7.2. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

10. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

11. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

Recomandari (0)

Cerinte (0)