Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 28 din 18 mai 2007 privind raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Vamal şi reviziei financiare la aparatul central al Serviciului Vamal şi la unele organe vamale teritoriale pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-05-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicedirectorului general al Serviciului Vamal dl M.Bătrîncea, şefilor birourilor vamale mun.Chişinău, Centru, Leuşeni şi Ungheni - dlor M.Filimon, D.Munteanu, P.Cangea şi M.Cozari, precum şi altor persoane cu funcţii de răspundere ale Serviciului Vamal, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Vamal şi reviziei financiare la aparatul central al Serviciului Vamal şi la unele organe vamale teritoriale pe perioada anilor 2005-2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe anii 2006-2007 la aparatul central al Serviciului Vamal şi la 8 birouri vamale (în continuare - BV).

Obiectivul controlului a constat în stabilirea gradului de regularitate a îndeplinirii de către organele vamale a funcţiilor prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.1149-XIV din 20.07.2000[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul vamal), Codul fiscal, adoptat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal) şi de Regulamentele interne pentru asigurarea eficace a administrării fiscale în vederea acumulării impozitelor, taxelor şi altor plăţi vamale obligatorii, administrării restanţelor, facilităţilor fiscale etc., precum şi pentru utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a resurselor bugetare la întreţinerea lor. Controlul a utilizat unele elemente ale auditului performanţei, ce se definesc prin metode şi procedee de acumulare a probelor (analiza şi sinteza rezultatelor obţinute în urma examinării eşantioanelor; interviuri; chestionare anonimă etc.), precum şi prin evaluări ale rezultatelor obţinute sub aspectul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii.

Potrivit Codului vamal şi Regulamentului Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.547 din 07.06.2005 "Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Serviciului Vamal"[4] (cu modificările ulterioare, abrogat din 12.01.2007), Serviciul Vamal este autoritatea centrală de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale.

Atribuţiile de bază ale organelor vamale sînt: asigurarea respectării legislaţiei vamale; administrarea fiscală în vederea acumulării veniturilor la buget, apărarea intereselor economice ale statului; contribuţia, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului; elaborarea şi întreprinderea măsurilor de combatere a fraudelor vamale şi infracţiunilor din domeniul activităţii vamale etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul asupra administrării fiscale efectuate de către Serviciul Vamal şi reviziei financiare la aparatul central al Serviciului Vamal şi la unele organe vamale teritoriale pe perioada anilor 2005-2006 conform anexei, care este parte componentă a prezentei hotărîri.

2. Se recomandă Serviciului Vamal să elaboreze un program de măsuri menite să rezolve problemele identificate, cum ar fi:

2.1. perfecţionarea legislaţiei vamale, în scopul racordării ei la standardele comunitare şi la cele internaţionale, în special a segmentului ce ţine de metodele de apreciere a valorii în vamă;

2.2. stabilirea clară a procedurilor de vămuire la tranzacţiile externe în vederea excluderii riscurilor aferente regimurilor vamale cu impact economic;

2.3. înaintarea şi promovarea în Guvern a propunerilor cu privire la introducerea taxelor vamale excepţionale (de savgardare), aplicabile la tranzacţiile efectuate prin zone off-shore, zone economice libere, antrepozite vamale, precum şi la mărfurile importate din ţările cu risc sporit;

2.4. analiza eficienţei acordării scutirilor la plăţile vamale şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor pentru modificarea legislaţiei în vigoare;

2.5. minimizarea restanţelor prin utilizarea oportunităţilor Contului Unic de venituri, sistemului informaţional ASYCUDA World, precum şi a metodelor de stingere a obligaţiei prin executare silită. Înaintarea propunerilor concrete de soluţionare a problemei ce vizează restanţele istorice;

2.6. dezvoltarea sistemului informaţional ASYCUDA World prin implementarea unor module noi. Implementarea politicii de securitate IT în vederea diminuării gradului de vulnerabilitate a sistemului;

2.7. asigurarea unui interval de timp suficient care ar permite specialiştilor IT să realizeze atît testarea corespunzătoare a aplicaţiilor, cît şi actualizarea documentaţiei şi instruirea utilizatorilor, în situaţia apariţiei unor modificări legislative cu impact asupra aplicaţiilor informatice;

2.8. elaborarea unui set optimal de indicatori de performanţă măsurabili, care ar permite aprecierea eficienţei şi eficacităţii sistemului vamal, managementului administrării fiscale de către organele vamale, precum şi a managementului finanţelor publice utilizate pentru întreţinerea Serviciului Vamal;

2.9. autoevaluarea sistemului de control intern existent şi documentarea adecvată a acestuia; dezvoltarea continuă a controlului intern şi auditului intern.

3. Se ia act că pe parcursul controlului:

3.1. plăţile vamale calculate, conform actelor constatatoare, de BV Leuşeni în sumă de 34,9 mii lei au fost introduse în fişele personale ale agenţilor economici;

3.2. de către Serviciul Vamal a fost autorizată casarea fondurilor fixe ale BV Leuşeni cu valoarea reziduală de 169,2 mii lei;

3.3. drepturile vamale în sumă de 2,2 mii lei calculate firmei "Patalan Grup" S.R.L. au fost înregistrate în evidenţa BV Ungheni la 31.01.2007;

3.4. în casa BV Nord s-au încasat cheltuielile de deplasare achitate neregulamentar în sumă de 2,3 mii lei;

3.5. BV Chişinău a înaintat cerinţe concrete faţă de deţinătorul de antrepozit vamal S.R.L. "Best Trade" privind lichidarea neajunsurilor depistate de control, stabilindu-i termene concrete de executare;

3.6. Serviciul Vamal, prin Ordinul nr.107-O din 29.03.2007, a corectat tipul de antrepozit, stipulat greşit în autorizaţia S.R.L. "Prodsilcom";

3.7. au fost marcate regulamentar intrările şi teritoriul aferent la 10 antrepozite vamale din raza de acţiune a BV mun.Chişinău;

3.8. contabilitatea aparatului central al Serviciului Vamal a corectat reflectarea operaţiunilor contabile ce ţin de plata indemnizaţiilor personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale aflate peste hotarele republicii, începînd cu trimestrul I al anului 2007;

3.9. prin Ordinul nr. 443-O din 28.11.2006, conducerea Serviciului Vamal a întreprins măsuri de eficientizare şi reducere a cheltuielilor bugetare prevăzute pentru convorbiri telefonice;

3.10. materialele pe BV Briceni privind încălcările legislaţiei la introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport auto pe/din teritoriul Republicii Moldova au fost remise Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă;

3.11. propunerile Serviciului Vamal în vederea completării Regulamentului "Privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova", aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994[5], au fost coordonate şi acceptate de Banca Naţională a Moldovei, fapt ce va permite realizarea prevederilor Codului vamal privind încasarea garanţiei în valută străină;

3.12. S.R.L. "Glorinal" a achitat drepturile de import în sumă de 546,6 mii lei.

4. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului şi se propune:

4.1. să stabilească termenul maxim de prelungire a perioadei de aflare a mărfurilor în regim de admitere temporară şi export temporar, precum şi să definească noţiunea de "cazuri excepţionale, temeinic justificate";

4.2. să elaboreze modul de trecere în posesia statului a unităţilor de transport cu termenul de exploatare ce depăşeşte limitele stabilite, lăsate fără supraveghere la birourile vamale de frontieră;

4.3. să reglementeze statutul mărfurilor aflate în stoc în zona liberă, la momentul excluderii agentului economic din lista rezidenţilor zonei libere;

4.4. să asigure determinarea clară a poziţiilor tarifare ale mărfurilor ce se scutesc de plata drepturilor de import, prin indicarea poziţiei tarifare complete.

5. Despre întreprinderea măsurilor în vederea executării recomandărilor expuse în pct.2 al prezentei hotărîri, Serviciul Vamal va informa Curtea de Conturi cu regularitate, o dată în semestru, iar despre lichidarea neregulilor stabilite de control la utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a resurselor bugetare pentru întreţinerea sistemului - în termen de 3 luni.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

7. Hotărîrea poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2000, nr.160-162, art.1201.

[3] Republicat în ediţia specială a M.O. din 08.02.2007.

[4] M.O., 2005, nr.80-82, art.569. 

[5] Republicat în M.O., 2003, nr.56-58, art.75.

Recomandari (0)

Cerinte (0)