Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 29 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Glodeni pe anul 2011

Numar din data de 2012-05-29 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 196

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Glodeni dl T.Lupaşcu, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional dl P.Gornea, contabilului-şef al Direcţiei generale finanţe dna L.Cojocaru, consultantului Direcţiei administrarea proprietăţii publice a Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei dna M.Cara, primarilor: or.Glodeni - dl Iu.Bogdan, s.Cajba - dl C.Pascaru, com.Cuhneşti - dl I.Beţişor, s.Duşmani - dl P.Rusu, s.Fundurii Noi - dl P.Apostoliuc, s.Sturzovca - dl M.Guţu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Glodeni pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28, art.30 alin. (4) şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi (a.2011 şi a.2012), avînd drept scop verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale din raion a prevederilor regulamentare în exerciţiul bugetar; corespunderii cadrului normativ unor proceduri concludente de evaluări şi prognoze fundamentate ale indicatorilor fiscali bugetari; administrării şi integrităţii patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute prin examinarea rapoartelor privind execuţia bugetară, rapoartelor financiare ale entităţilor auditate, registrelor contabile; verificarea documentelor primare, actelor de recepţie a lucrărilor ce ţin de valorificarea investiţiilor şi de reparaţiile capitale; analiza indicatorilor şi a unor date semnificative; observaţii directe, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul entităţilor supuse auditului. Au fost analizate deciziile organelor deliberative şi executive ale UAT.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Generalizînd iregularităţile şi neconformităţile admise de autorităţile administraţiei publice locale (în continuare - AAPL) din raionul Glodeni în procesul de administrare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi de gestionare a patrimoniului public în anul 2011, reieşind din constatările din Raportul de audit, se menţionează următoarele:

  • În perioada auditată, AAPL (de nivelul I şi II) din raion n-au manifestat preocuparea necesară în vederea asigurării unei discipline prudente financiar-bugetare, care să asigure legalitatea şi regularitatea respectivă în procesul bugetar şi gestionarea patrimoniului public, întru realizarea priorităţilor economice şi sociale în cadrul teritoriului administrat. Autorităţile raionale n-au realizat măsuri sistemice în materie de evaluare şi monitorizare a potenţialului economico-financiar, respectiv, n-au asigurat fundamentarea la justa valoare a bazei de impozitare, inclusiv prin evaluarea unor indici fiscali şi bugetari, care ar asigura sustenabilitatea financiară a bugetelor UAT de nivelul I şi II din raion. Totodată, Direcţia generală finanţe (în continuare - DGF) nu şi-a exercitat exhaustiv atribuţiile în cadrul procedural de elaborare a bugetelor locale, nedispunînd de proceduri şi instrumente ce ţin de formarea bazei de impozitare, n-a conlucrat eficient, în acest sens, cu AAPL şi cu organele fiscale, precum şi cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare, ca urmare diminuînd şi gradul de responsabilitate conferită DGF prin atribuţiile funcţional-instituţionale. În consecinţă, s-au atestat anumite slăbiciuni instituţionale, cum ar fi lipsa sau irelevanţa unor obiective de evaluare credibilă a bazei de impozitare formată din activităţile din teritoriu, lipsa cadrului metodologic adecvat şi a instrumentelor analitice de evaluare a prognozelor bugetare, aferente formării indicatorilor respectivi. Deficienţele respective au condus la neluarea în calcul, în procesul de formare a veniturilor bugetare, a veniturilor de minimum 2,6 mil.lei.
  • Calitatea estimărilor în materie de prognoză fiscală, lipsa de derivate analitice, precum şi interacţiunea necorespunzătoare a serviciilor de specialitate cu primăriile s-au scontat cu evaluări sub nivelul potenţialului real, precum şi cu neimpozitări autentice, rezultatul fiind ratarea veniturilor în bugetele locale în sumă totală (estimată de audit) de 7,9 mil.lei. Totodată, managementul defectuos al unor AAPL din raion la administrarea terenurilor proprietate publică n-a permis încasarea la bugetul de stat a compensaţiei respective în legătură cu scoaterea terenurilor din circuitul agricol în sumă totală de 12,9 mil. lei.
  • O rezervă semnificativă la acumularea veniturilor o constituie şi restanţele contribuabililor, care, la situaţia din 31.12.2011, au constituit 4,4 mil.lei (inclusiv la bugetul public naţional - 3,6 mil.lei).
  • Managementul financiar în gestiunea cheltuielilor bugetare nu s-a încadrat în normele legale prevăzute, în consecinţă fiind admise un şir de nereguli şi abateri de la cadrul regulator, care afectează eficienţa utilizării mijloacelor publice. La originea acestor nereguli s-a aflat neimplementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern[3]. Astfel:

- Lipsa unui mecanism bine definit de stabilire a normativelor de cheltuieli în învăţămînt pentru UAT şi a numărului real de beneficiari ai transferurilor din contul bugetului de stat în acest scop a generat faptul că în anul 2011 bugetul raional a beneficiat de transferuri din bugetul de stat în sumă totală de 7,9 mil.lei, acestea fiind utilizate în alte scopuri, inclusiv la majorarea cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului administrativ (2,5 mil.lei), cultură (1,4 mil.lei), gospodăria comunală (1,1 mil.lei) etc.

- La executarea cheltuielilor din bugetele locale pentru retribuirea muncii n-au fost respectate prevederile legale, în anul 2011, în acest scop, fiind utilizate neregulamentar 287,9 mii lei.

- Se menţionează lipsa, la nivel de raion, a unei strategii de dezvoltare, bazată pe mijloace investiţionale şi capitale, care ar prevedea modalitatea de selectare a obiectivelor, reieşind din priorităţile raionului, necesităţile de mijloace financiare şi posibilele surse de acoperire a cheltuielilor capitale destinate implementării politicilor sectoriale. În aceste condiţii, autorităţile publice locale n-au demonstrat consecvenţă şi durabilitate în realizarea politicilor investiţionale ale raionului. Managementul ineficient în valorificarea mijloacelor destinate investiţiilor şi reparaţiilor capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de acest domeniu au determinat folosirea neregulamentară a resurselor financiare (268,8 mii lei).

- La executarea unor cheltuieli din contul bugetului raional nu s-a ţinut cont de competenţele instituţionale în efectuarea cheltuielilor publice, fiind finanţate unele cheltuieli ce nu se încadrează în limitele prevederilor regulamentare, precum şi de modalitatea de delimitare a cheltuielilor, stabilită de legislaţie (2032,8 mii lei).

- N-a fost respectat cadrul regulator ce ţine de efectuarea cheltuielilor pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale AAPL din raion, aceste cheltuieli necesitînd a fi optimizate.

- N-au fost respectate prevederile legale în procesul achiziţiilor publice etc.

  • Sistemul de management al gestionării patrimoniului public în raion n-a fost subordonat cerinţelor legale, astfel fiind afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe corespunzătoare a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate; neîncheierea contractelor de comodat privind transmiterea patrimoniului în gestiune; nedeterminarea responsabilităţii manageriale a conducătorilor întreprinderilor pentru buna gestiune a bunurilor încredinţate, lipsa cadrului legal privind majorarea valorii mijloacelor fixe transmise în gestiune economică din contul reparaţiilor capitale din alte surse etc. Toate acestea se datorează inexistenţei în cadrul AAPL a unei politici exhaustive de reglementare a modului de gestionare a patrimoniului public local, care, în consecinţă, lipseşte bugetele UAT de venituri pasibile încasării, necesare pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor legale ale AAPL. Totodată, activitatea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul AAPL (de nivelul I şi nivelul II) din raion în vederea asigurării regularităţii şi legalităţii administrării patrimoniului public, condiţionată de iregularităţile menţionate, s-a soldat cu gestionarea eronată a patrimoniului public în sumă totală de peste 96,0 mil.lei.
  • Managementul contabil necalitativ, exprimat prin înregistrări neconforme ale operaţiunilor financiare, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, nereguli în decontări, ca rezultat fiind raportate eronat situaţiile patrimoniale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

 1. Se aprobă Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Glodeni pe anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Consiliului raional Glodeni, preşedintelui raionului, consiliilor locale şi primarilor oraşelor/satelor/comunelor: Balatina, Cajba, Camenca, Ciuciulea, Cobani, Cuhneşti, Danu, Duşmani, Fundurii Noi, Fundurii Vechi, Hîjdieni, Iabloana, Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Petrunea, Sturzovca, Ustia, Viişoara şi se cere:

2.1.1. asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare concludente în aspect teritorial şi de categorie de impozit/taxă;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Glodeni şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale şi îmbunătăţirii gradului de achitare benevolă;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Glodeni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor);

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public;

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Bălţi şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit;

2.6. Guvernului, pentru informare, şi se propune revizuirea cadrului regulator referitor la utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice, în scopul asigurării condiţiilor echitabile şi cheltuielilor optimale pentru toţi funcţionarii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale la utilizarea autoturismelor de serviciu şi transportului propriu în interes de serviciu;

2.7. Preşedintelui Republicii Moldova şi Preşedintelui Parlamentului, pentru informare;

2.8. Comisiilor parlamentare: economie, buget şi finanţe; administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională, pentru informare.

3. Se ia act că:

3.1. în perioada efectuării auditului, din plăţile achitate neregulamentar la compartimentul retribuirea muncii, inclusiv la plăţile ce derivă din ele, a fost restituită suma de 56,2 mii lei;

3.2. lucrările de reparaţie capitală în sumă de 268,8 mii lei au fost executate integral pînă la data de 8 mai 2012.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.6 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr.229 din 23.09.2010 "Privind controlul financiar public intern".

Recomandari (196)

1.1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure standardizarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei fiscale pe toate categoriile de venituri fiscale/nefiscale şi o planificare conformă a acestora.

1.1. Preşedintele raionului şi DGF să asigure standardizarea şi stabilirea metodelor de evaluare a bazei impozabile fundamentate, pentru elaborarea prognozei fiscale pe toate categoriile de venituri fiscale/nefiscale şi o planificare conformă a acestora.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

1.2. Preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu AAPL de nivelul I şi cu alte părţi implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor bugetelor UAT din raion.

2. Preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu Direcţia generală economie, Inspectoratul fiscal de stat pe raion, AAPL de nivelul I din raion privind crearea unui program analitic de date aferent formării şi evaluării bazei de impozitare (pe fiecare contribuabil) în aspect teritorial şi ramural, pe toate categoriile de taxe/impozite şi contribuţii sociale (contingent) formate în UAT (de nivelul I şi II) din raion, care constituie obiect al impozitării.

2. Preşedintele raionului şi DGF să asigure o conlucrare eficientă cu Direcţia generală economie, Inspectoratul fiscal de stat pe raion, AAPL de nivelul I din raion privind crearea unui program analitic de date aferent formării şi evaluării bazei de impozitare (pe fiecare contribuabil) în aspect teritorial şi ramural, pe toate categoriile de taxe/impozite şi contribuţii sociale (contingent) formate în UAT (de nivelul I şi II) din raion, care constituie obiect al impozitării.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.1. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să efectueze inventarierea integrală a terenurilor proprietate publică, inclusiv a celor ocupate de bazinele acvatice, cu stabilirea modului de utilizare şi a beneficiarilor acestora.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.2. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să impună, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente subiecţilor privaţi, terenurilor agricole şi terenurilor ocupate sub bazine acvatice, cu calcularea şi încasarea acestor plăţi, totodată asigurînd o evidenţă conformă a calculelor, plăţilor şi restanţelor pentru arenda terenurilor.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

3.3. Primăriile or.Glodeni şi satelor/comunelor Limbenii Noi, Petrunea, Cuhneşti, Fundurii Noi, Sturzovca: să calculeze preţul de vînzare a terenurilor în conformitate cu prevederile legale, utilizînd, în caz de necesitate, toate pîrghiile regulamentare de indexare şi penalizare.

4. Consiliul raional, în comun cu AAPL din raion, să asigure controlul asupra folosirii şi protecţiei terenurilor.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.2. AAPL de nivelul I din raion: să asigure executarea întocmai a obligaţiunilor atribuite, eliberarea conformă a autorizaţiilor de amplasare a obiectelor comerciale/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi controlul corespunzător asupra funcţionării comercianţilor, cu asigurarea prognozării corecte şi acumulării integrale a veniturilor respective din această sursă.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

5.3. AAPL de nivelul I din raion: să examineze cazul privind neacumularea veniturilor de la efectuarea tranzacţiilor bunurilor proprietate publică în procesul privatizării, cu întreprinderea unor masuri de încasare a acestora.

6. SC Glodeni şi primăria or.Glodeni să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

6. SC Glodeni şi primăria or.Glodeni să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării prevederilor regulamentare ce ţin de domeniul acordării în locaţiune a imobilului public, asigurînd, totodată, încheierea contractelor şi încasarea conformă a plăţilor pentru locaţiune.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

7. AAPL de nivelul I din raion să asigure reflectarea datoriilor debitoare privind plata de chirie/locaţiune conform normelor legale.

8. CR Glodeni să examineze cazul privind aprobarea taxei pentru instruirea copiilor în şcolile de muzică, artă şi artă plastică conform prevederilor legale.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

5.1. AAPL de nivelul I din raion: Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare ce reglementează activitatea unităţilor comerciale care activează pe teritoriul UAT.

9. DGF să asigure elaborarea unor criterii clare şi transparente privind modul de calculare şi realocare a transferurilor din bugetul raional în bugetele de nivelul I, cu aprobarea regulamentară a acestora.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

10. Consiliul raional Glodeni şi consiliile locale de nivelul I să asigure sporirea responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipei de bani publici.

11. Primarul com.Danu să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare, cu excluderea clauzelor normative neregulamentare.

12. Aparatul preşedintelui, în comun cu DGF, UAT de nivelul I responsabile, să examineze cazurile de remunerare neconformă a angajaţilor, cu întreprinderea măsurilor de recuperare a cheltuielilor neregulamentare şi cu eliminarea acestor deficienţe în viitor.

13. DGF să asigure desfăşurarea unor instruiri pentru angajaţii AAPL de nivelul I în domeniul aplicării legislaţiei muncii şi să le acorde suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la efectuarea plăţilor pentru retribuirea muncii.

14. SASPF să întreprindă măsurile corespunzătoare privind implementarea recomandărilor expuse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.32 din 02.07.2009.

15. Consiliul raional Glodeni să examineze cazul de efectuare neconformă a modificărilor în statele de personal ale aparatului preşedintelui, cu ajustarea acestora la prevederile legislaţiei în vigoare.

16. Primăriile Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

16. Primăriile Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

16. Primăriile Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

17. Primăriile Cobani, Limbenii Noi, Fundurii Vechi, Ustia, Viişoara şi Fundurii Noi să asigure respectarea normelor regulamentare la utilizarea autoturismelor de serviciu, cu optimizarea respectivă a cheltuielilor ce ţin de domeniul dat şi consolidarea controlului intern în acest aspect.

18. Primăriile Glodeni, Cajba, Limbenii Noi, Petrunea, Ustia să efectueze calcularea cheltuielilor pentru deplasarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

18. Primăriile Glodeni, Cajba, Limbenii Noi, Petrunea, Ustia să efectueze calcularea cheltuielilor pentru deplasarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

18. Primăriile Glodeni, Cajba, Limbenii Noi, Petrunea, Ustia să efectueze calcularea cheltuielilor pentru deplasarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

18. Primăriile Glodeni, Cajba, Limbenii Noi, Petrunea, Ustia să efectueze calcularea cheltuielilor pentru deplasarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

18. Primăriile Glodeni, Cajba, Limbenii Noi, Petrunea, Ustia să efectueze calcularea cheltuielilor pentru deplasarea angajaţilor din cadrul instituţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

19. UAT din raionul Glodeni supuse auditului să ţină evidenţa analitică a deconturilor cu titularii de avans potrivit prevederilor legale.

20. Primăria or.Glodeni să întreprindă măsurile de rigoare privind urgentarea dotării edificiilor cu echipament de măsurare a volumelor de energie termică, întru evitarea utilizării neregulamentare a mijloacelor publice.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

21. Primăriile or.Glodeni, com.Balatina, com.Cuhneşti, com.Danu, com.Fundurii Vechi, s.Limbenii Noi, s.Petrunea, s.Ustia să intensifice controlul intern asupra domeniului respectiv şi să asigure transparenţa în ce priveşte evidenţa elevilor care beneficiază de dejunuri calde.

22.1. să asigure implementarea unor proceduri eficiente de control intern asupra modului de utilizare a mijloacelor financiare ale bugetului raional, ţinînd cont de competenţele în efectuarea cheltuielilor publice atribuite prin lege.

22.2. Să examineze cazul de achitare ineficientă a mijloacelor publice, cu neadmiterea acestora pe viitor.

23.1. Să întreprindă măsuri în vederea organizării unui sistem de control intern relevant, ce ar asigura executarea alocaţiilor bugetare în termene contractate şi administrarea conformă a patrimoniului de stat.

23.2. Să asigure organizarea şi efectuarea achiziţiilor publice pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor în strictă conformitate cu actele legislative şi normative.

24. Aparatul preşedintelui raionului Glodeni şi primăriile or.Glodeni şi s.Petrunea să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, transparenţa acestora, precum şi să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare membru al grupului de lucru la evaluarea ofertelor.

24. Aparatul preşedintelui raionului Glodeni şi primăriile or.Glodeni şi s.Petrunea să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, transparenţa acestora, precum şi să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare membru al grupului de lucru la evaluarea ofertelor.

24. Aparatul preşedintelui raionului Glodeni şi primăriile or.Glodeni şi s.Petrunea să asigure respectarea procedurilor de achiziţii publice, transparenţa acestora, precum şi să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare membru al grupului de lucru la evaluarea ofertelor.

25. Preşedintele raionului Glodeni să asigure desfăşurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional şi AAPL de nivelul I, concomitent fiindu-le acordat suportul metodologic privind implementarea procedurilor de control intern la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv la descrierea proceselor aferente acestora.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.1. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: Să examineze modul de gestionare a patrimoniului public, cu stabilirea concretă a modalităţii de soluţionare a problemelor existente.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.2. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: ca fondatori ai întreprinderilor municipale, să efectueze inventarierea integrală a patrimoniului public transmis în administrare întreprinderilor fondate, cu scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.3. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să asigure întocmirea actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, cu reflectarea corectă a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale întreprinderilor municipale, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrarea conformă a dreptului de proprietate.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

26.4. CR Glodeni, primăriile: or.Glodeni, com.Danu, s.Hîjdieni, s.Fundurii Vechi, s.Petrunea, s.Limbenii Noi, com.Viişoara: să ajusteze evidenţa contabilă a patrimoniului transmis în gestiunea IMSP şi întreprinderilor din localităţile respective la legislaţia în vigoare.

Cerinte (28)

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.2. Aparatul preşedintelui raionului, în comun cu autorităţile economice, financiare, fiscale şi cadastrale, să realizeze acţiuni complexe şi coordonate întru evaluarea potenţialului economico-financiar aferent formării bazei de impozitare concludente în aspect teritorial şi de categorie de impozit/taxă.

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Glodeni şi se cere confruntarea datelor din sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat cu datele primăriilor din raion privind baza de impozitare, în vederea evaluării rezervelor de extindere a ariei de percepere a veniturilor fiscale/nefiscale şi îmbunătăţirii gradului de achitare benevolă.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.1.1. Se cere asigurarea implementării recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine privind activitatea autorităţilor financiare şi fiscale din raionul Glodeni ce ţine de evaluarea şi monitorizarea bazei de impozitare, aferente formării şi mobilizării integre a veniturilor bugetare; necesitatea stabilirii unor reglementări exhaustive în materie de evidenţă contabilă a patrimoniului public (inclusiv a terenurilor).

2.4. Ministerului Economiei, pentru informare şi luare de atitudine privind asigurarea raportării corespunzătoare de către autorităţile administraţiei publice locale a informaţiei privind patrimoniul public gestionat, precum şi a înregistrării corespunzătoare a acestuia în Registrul patrimoniului public.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Bălţi şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.5. Cancelariei de Stat şi Oficiului teritorial Bălţi şi se cere asigurarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi nivelul II în corespundere cu cadrul legal, în vederea neadmiterii încălcărilor şi neajunsurilor constatate în Raportul de audit.

2.6. Guvernului, pentru informare, şi se propune revizuirea cadrului regulator referitor la utilizarea autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice, în scopul asigurării condiţiilor echitabile şi cheltuielilor optimale pentru toţi funcţionarii de conducere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale la utilizarea autoturismelor de serviciu şi transportului propriu în interes de serviciu.