Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 26 din 8 mai 2007 privind raportul asupra formării şi utilizării Fondului special pentru realizarea „Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor” şi a altor mijloace provenite din activitatea organizaţiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006

Numar din data de 2007-05-08 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl I.Chicu, directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl A.Bannicov şi contabilului-şef dna N.Spilevaia, directorului general al Asociaţiei Republicane de Stat pentru Protecţia Solurilor dl A.Cuşnir şi contabilului-şef dl P.Bosovski, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra formării şi utilizării Fondului special pentru realizarea "Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor" şi a altor mijloace provenite din activitatea organizaţiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006. Controlul a fost efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007, avînd drept obiectiv verificarea modului de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului special pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, precum şi gestionarea mijloacelor provenite din aceste surse.

Au fost supuse controlului Ministerul Finanţelor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare - Agenţia), Asociaţia Republicană de Stat pentru Protecţia Solurilor (în continuare - Asociaţia) şi 7 întreprinderi din componenţa acesteia.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza şi verificarea selectivă a rapoartelor financiare, actelor privind realizarea şi utilizarea mijloacelor Fondului nominalizat, documentelor primare, registrelor contabile, prin efectuarea inventarierii lucrărilor executate şi mijloacelor procurate, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Modul de constituire a Fondului

Prin Legile anuale ale bugetului de stat, începînd cu anul 2001, a fost aprobat Fondul special pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solului (în continuare - Fondul) al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe lîngă Guvern, iar prin Hotărîrea Guvernului nr.446 din 11.04.2002 "Despre aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a Fondului extrabugetar al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor în anii 2002-2005"[2] (cu modificările ulterioare) a fost aprobat Regulamentul Fondului. Pentru anul 2006 n-a fost reglementată modalitatea de utilizare a mijloacelor acestui Fond.

Regulamentul aprobat prevede că Agenţia este responsabilă de gestionarea şi utilizarea mijloacelor băneşti ale acestui Fond.

În perioada raportată, mijloacele au fost aprobate, planificate şi executate după cum urmează:

Tabelul nr.1

(mii lei)

Sursa de constituire

 

 

Aprobat executat

Perioada

Cota procentuală de 20% din mijloacele de la vînzarea-cump. teren. proprietate publică 

Mij. destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea teren. din categ. terenurilor cu destinaţie agric. şi ale fondului silvic 

Dobînzi

Total

Aprobată prin Legea bugetului

2004
2005
2006

8800
14500
24928,4

2200
2500
-

-
-
-

11000
17000
24928,4

Total

 

48228,4

4700

-

52928,4

Planificată de către Agenţie

2004
2005
2006

8800
14500
21928,4

2200
2500
3000

-
-
-

11000
17000
24928,4

Total

 

45228,4

7700

-

52928,4

Real executate conform dărilor de seamă ale Agenţiei

2004
2005
2006

2247,5
14500
58415,1

6361,9
7203,1
3685,7

-
1301,3
1477,7

8609,4
23004,4
63578,5

Total

 

75162,6

17250,7

2779,0

95192,3

Din datele tabelului rezultă că în anul 2004 şi anul 2005 (precum şi în anii anteriori), prin Legile bugetului de stat, au fost aprobate 2 surse de constituire a Fondului, pe cînd în anul 2006 - numai o sursă, însă Agenţia a planificat formarea Fondului şi în acest an din 2 surse.

Contrar art.14 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII), mijloacele obţinute din compensarea pierderilor, în perioada raportată, n-au fost încasate la bugetul de stat, dar direct la contul trezorerial deschis Agenţiei în Trezoreria mun. Chişinău. Mijloacele de la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică au fost acumulate în Trezoreria Centrală la un cont special al Guvernului, ulterior fiind efectuate defalcări în Fond.

Încasările în contul special al Guvernului şi defalcările efectuate în Fond sînt prezentate în Tabelul nr.2:

Tabelul nr.2

(mii lei)

Perioada

 

Total încasat de la vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică

Scutiri

Trecut în contul special al Guvernului (20%)

Transferat în Fond

Diferenţa

Soldul mij. acumulate la finele anului

a.2004

83543,4

-

19533,4

2247,5

- 17285,9

17285,9

a.2005

101822,8

-

20364,9

14500,0

- 5864,9

23150,5

a.2006

302925,4

126600,0

35264,6

58415,1

+ 23150,5

-

După cum reiese din tabel, 20% din mijloacele obţinute de la vînzarea- cumpărarea terenurilor proprietate publică Ministerul Finanţelor (în continuare - MF) le-a transferat (cu excepţia scutirilor acordate prin Legea nr.291-XV din 18.04.2004 "Cu privire la privatizarea a două terenuri şi la unele măsuri de asigurare cu locuinţă a militarilor din Armata Naţională")[4] pe un cont special al Guvernului (deschis de către MF), ulterior urmînd a fi transferate în Fond. În fiecare an, Ministerul Finanţelor n-a transferat în Fond mijloacele acumulate, dar numai mijloacele prevăzute în Legile anuale ale bugetului de stat, astfel formînd solduri la contul special (în anul 2004 - în sumă de 17285,0 mii lei, iar în anul 2005 - de 23150,0 mii lei). Soldul mijloacelor în sumă de 38926,0 mii lei, în perioada controlului (decembrie 2006), au fost transferate în contul Fondului, nefiind, pînă la 01.01.2007, utilizate la executarea lucrărilor prevăzute în Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.

Executarea Fondului la partea de venituri

Controlul a constatat că nu în toate cazurile au fost compensate pierderile în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (conform Hotărîrilor de Guvern), astfel nefiind efectuate defalcări în Fond, inclusiv de către:

  • S.A. "Macon" (c/f 1002600053197) - 1726,0 mii lei, pentru compensarea, în contul cheltuielilor de recultivare a terenurilor deteriorate, a pierderilor cauzate de excluderea terenului de 5,5 ha din categoria de terenuri cu destinaţie agricolă, prin retragerea acestuia pentru exploatarea carierei;
  • S.R.L. "Sampdoria" (c/f 10036009000490) - 902,2 mii lei, în rezultatul modificării destinaţiei terenului arabil de 4,1 ha din extravilanul com. Petreşti, r-nul Ungheni, în legătură cu exploatarea carierei de nisip-prundiş;
  • S.R.L. "Remih & Co" (c/f 1004600068854) - 463,2 mii lei, în urma schimbării destinaţiei terenului cu suprafaţa de 1,3 ha, real exploatată, conform dosarului cadastral, la cariera de nisip-prundiş din s.Slobozia-Duşca, r-nul Criuleni;
  • Î.M. "Azpetrol" - 954,3 mii lei, pentru compensarea pierderilor în urma excluderii din circuitul agricol a terenului de 4,12 ha în legătură cu construcţia staţiunilor de alimentare cu combustibil.

N-au fost compensate pierderile în sumă de 9472,5 mii lei de la excluderea din circuitul agricol a 10,65 ha de terenuri pentru construcţia unui centru comercial. Ulterior, terenul menţionat a fost repartizat S.R.L. "Gifi Vostoc" (c/f 1006600010396), care conform scrisorii Ministerului Economiei şi Comerţului nr.21-413 din 26.01.2007, urmează să achite plăţile respective.

N-a achitat plata în sumă de 700,9 mii lei şi Serviciul Vamal, care urma să asigure virarea în contul special al Fondului a mijloacelor financiare destinate compensării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă. De asemenea, persoana fizică V.Loghin n-a achitat suma de 4818,0 mii lei pentru compensarea pierderilor de la excluderea din circuitul agricol a terenului de 6,42 ha, pe care, conform cadastrului funciar, sînt înregistrate construcţii, deşi, potrivit deciziei nr.6 din 16.10.2001 a şedinţei Consiliului primăriei Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni, persoana a fost obligată să perfecteze documentele de proiect şi să achite plăţile respective.

Controlul efectuat de către grupurile de lucru, create, prin ordinul prim-ministrului, la 04.06.2006, în cadrul Agenţiei, şi compuse din reprezentanţii acesteia, ai Ministerului Administraţiei Publice Locale, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi ai Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, a stabilit 437 cazuri de construcţii capitale efectuate pe terenuri agricole, fără a fi modificată destinaţia a 138,93 ha de pămînt agricol. Ca rezultat, n-au fost compensate, conform prevederilor Legii nr.1308-XIII, pierderile în sumă de 83,7 mil.lei. Pînă în prezent rezultatele controalelor menţionate n-au fost examinate şi, respectiv, nu este adoptată nici o decizie în baza lor.

Cheltuielile Fondului

Acţiunile prevăzute în Programele pe anii 2004, 2005 şi 2006 au fost aprobate prin Hotărîrile Guvernului nr.420 din 26.04.2004[5], nr.428 din 16.05.2005[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.428) şi nr.234 din 03.03.2006[7] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.234). Pe parcursul perioadei supuse controlului volumul mijloacelor aprobate s-a majorat de circa 3 ori (de la 11,0 mil.lei pînă la 31,0 mil.lei) şi este prezentat în Tabelul nr.3:

Tabelul nr.3

(mii lei)

Denumirea acţiunilor

Conform

Prog.

Lucrări contractate

Efectiv valorificate

Agenţia

Asociaţia

Total

Agenţia

Asociaţia

Total

Anul 2004, total

11000,0

240,1

10759,9

11000,0

240,1

10759,9

11000,0

a) lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor

8360,1

110,0

8739,0

8849,0

110,0

8739,0

8849,0

b) lucrări silvoameliorative, sădirea şi reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie

900,0

 

411,1

411,1

 

411,1

411,1

c) întreţinerea unităţii de transport

65,1

65,1

 

65,1

65,1

 

65,1

d) lucrări teritorial - organizatorice

1674,8

65,0

1609,8

1674,8

65,0

1609,8

1674,8

Anul 2005, total

20602,3

72,3

20530,0

20602,3

69,2

20465,9

20535,1

a) lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor

17860,0

 

17860,0

17860,0

 

17816,7

17816,7

b) lucrări silvoameliorative,sădirea şi reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie

500,0

 

500,0

500,0

 

479,6

479,6

c) întreţinerea unităţii de transport

72,3

72,3

 

72,3

69,2

 

69,2

d) lucrări teritorial - organizatorice

2170,0

 

2170,0

2170,0

 

2169,6

2169,6

Anul 2006, total

31000,0

90,0

30910,0

31000,0

84,9

30907,0

30991,9

a) lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor

26730,0

 

26730,0

26730,0

 

26727,4

26727,4

b) lucrări silvoameliorative, sădirea şi reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie

400,0

 

400,0

400,0

 

400,0

400,0

c) întreţinerea unităţii de transport

90,0

90,0

 

90,0

84,9

 

84,9

d) lucrări teritorial - organizatorice

3780,0

 

3780,0

3780,0

 

3779,6

3779,6

Analiza datelor din tabel denotă că, în total, lucrările contractate şi executate n-au depăşit volumele aprobate în Programe. Totodată, în anul 2004, din contul lucrărilor silvoameliorative, de sădire şi reconstrucţie a fîşiilor forestiere de protecţie, au fost executate lucrări hidroameliorative de combatere a eroziunii solurilor în sumă totală de 488,9 mii lei. La unele obiecte finalizate în anul 2005 a fost depăşit costul de deviz aprobat, şi anume: la măsurile antierozionale şi lucrările tehnice de cultivare în hotarele administrativ-teritoriale ale s.Vărvăreuca, r-nul Floreşti - cu 150,0 mii lei, la construcţia iazului antierozional în hotarele administrativ-teritoriale ale com. Tătărăuca Veche, r-nul Soroca - cu 155,5 mii lei, la lucrările ameliorative şi antierozionale, reparaţia construcţiilor hidrotehnice din localităţile Hăsnăşenii Mari, r-nul Drochia - cu 84,0 mii lei; c.Stolniceni, r-nul Hînceşti - cu 200,0 mii lei; s.Suruceni, r-nul Ialoveni - cu 139,8 mii lei; com. Vasileuţi, r-nul Rîşcani - cu 146,9 mii lei. Astfel de depăşiri au fost admise în timp ce la alte obiecte incluse în Program şi planificate pentru anul 2005 nu s-au executat lucrări în sumă totală de 450,0 mii lei, inclusiv pentru măsurile de protecţie a clădirii şcolii medii din s. Coşerniţa, r-nul Floreşti împotriva alunecărilor de teren (cu costul de deviz - 2814,4 mii lei) - în sumă de 150,0 mii lei; pentru consolidarea rambleului pe drumul - 1 Chişinău-Leuşeni, drum de acces spre Complexul Condriţa - în sumă de 300,0 mii lei; pentru măsurile de combatere a eroziunii solului în s.Negrea, r-nul Hînceşti - în sumă de 31,0 mii lei. Analogic, în anul 2006, la compartimentul lucrări hidroameliorative şi de combatere a eroziunii solului au fost depăşite volumele planificate la 3 obiecte cu 805,8 mii lei. Totodată, n-au fost executate lucrări de proiectare în sumă de 500,0 mii lei la şcoala medie din s. Coşerniţa, r-nul Floreşti şi nu s-au valorificat 756,5 mii lei la obiectul "Măsuri primordiale de protecţie a s.Căpriana împotriva inundaţiilor şi subinundaţiilor de apele pluviale".

La realizarea unor proiecte, a fost admisă majorarea neîntemeiată a costului lucrărilor îndeplinite cu suma totală de 28,1 mii lei, inclusiv la "Lucrările hidrotehnice pentru îmbunătăţirea solului în hotarele administrativ-teritoriale ale or. Sîngerei" - cu 7,0 mii lei; "Măsurile urgente de protecţie a comunei Rezeni, r-nul Ialoveni împotriva proceselor de subinundare şi eroziune" - cu 21,1 mii lei.

N-a fost coordonată şi stabilită modalitatea de finanţare şi executare a unor lucrări efectuate din diferite surse (Fondul special, Fondul Ecologic Naţional şi bugetul local), fiind utilizate mijloace şi la întreţinerea unor intermediari. Astfel, în baza Hotărîrii Guvernului nr.1456 din 26.12.2001 "Cu privire la lichidarea efectelor negative provocate de înnămolirea rîului Ialpug în sectorul mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia"[8] şi procesului-verbal al şedinţei Guvernului din 08.09.2005, funcţiile de beneficiar unic la executarea lucrărilor de curăţire a albiei rîului Ialpug urma să le execute Asociaţia. Deşi lucrările le-a executat Întreprinderea de Stat pentru Protecţia Solurilor (ÎSPS) "Comrat" (din componenţa Asociaţiei), mijloacele alocate din Fondul Ecologic Naţional (în continuare - FEN) în sumă de 3,7 mil.lei şi de la bugetul U.T.A. Găgăuzia - de 2,5 mil.lei au fost gestionate de Î.S. "Sudacon" (c/f 1003611151021), care a beneficiat de mijloace în volum de 4,3% din costul lucrărilor îndeplinite pentru întreţinere, ceea ce nu s-a prevăzut nici în contractele încheiate cu Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, nici în cele încheiate cu ÎSPS "Comrat". Totodată, pentru realizarea acestui proiect au fost alocate mijloace şi din Fond în sumă de 907,0 mii lei. Costul total al lucrărilor a alcătuit 7,1 mil.lei, faţă de 5,2 mil.lei prevăzute în deviz, obiectul nefiind finalizat. Şi lucrările executate la obiectul din s. Dancu, r-nul Hînceşti, finanţate din contul mijloacelor bugetului de stat (0,5 mil.lei), bugetului local (100,0 mii lei), FEN (250,0 mii lei), Fondului special (1547,8 mii lei), au fost executate prin intermediul primăriei s. Dancu.

Controlul a constatat încălcări şi la executarea măsurilor ameliorative şi tehnice de cultivare. Astfel, în Programele pentru anii 2004-2006 au fost prevăzute lucrările tehnice de cultivare în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei Duruitoarea Nouă, raionul Rîşcani, care includ defrişarea pomilor pe o suprafaţă de 109,24 ha. La includerea în Program a obiectului nominalizat şi la executarea lucrărilor nu s-a ţinut cont de pct.9 din Regulamentul "Cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene" aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20.10.1995 "Privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene"[9], care permite defrişarea plantaţiilor perene numai după adoptarea Hotărîrii Guvernului privind scoaterea lor de la balanţa fondurilor fixe. Lucrările au fost executate pe terenuri private, efectuîndu-se cheltuieli în sumă de 730,0 mii lei, inclusiv în anul 2004 - de 150,0 mii lei, în anul 2005 - de 280,0 mii lei şi în anul 2006 - de 300,0 mii lei. Analogic au fost defrişate 601,27 ha, care aparţineau la 1315 proprietari ai S.R.L. "Cuhagro-Est", raionul Glodeni, fiind utilizate mijloace ale Fondului în sumă de 900,0 mii lei. La executarea acestor lucrări, Asociaţia, prin intermediul filialei din Teleneşti, în anul 2006, s-a angajat ca antreprenor general, iar comandatarul proiectului S.R.L. "Cuhagro-Est" (c/f 1004602008243) - ca subantreprenor.

Fără a se ţine cont de dispoziţia Ministerului Finanţelor nr.11-07/1 din 25.08.2005, la determinarea valorii contractuale prin metoda de resurse, a fost aplicată cota maximă a cheltuielilor de regie şi a beneficiului de deviz de 16,0% şi, respectiv, 6,9%, faţă de 14,5% şi 6,0% (prevăzută). Astfel, la unele obiecte, volumul lucrărilor executate a fost neîntemeiat majorat cu 43,3 mii lei.

În anii 2004 - 2006 au fost plantate fîşii forestiere pe o suprafaţă de 77,5 ha, sau cu 31,7% mai puţin faţă de suprafaţa prevăzută în proiectele elaborate. Deşi la executarea lucrărilor menţionate n-a fost depăşită suma totală a cheltuielilor prevăzute în devizele de cheltuieli, la realizarea unor acţiuni a fost admisă majorarea neîntemeiată a costului lucrărilor cu 169,1 mii lei (faţă de proiect), ca urmare a micşorării suprafeţelor terenurilor plantate, plantării unor specii de pueţi la un preţ majorat faţă de preţul şi speciile prevăzute în deviz, precum şi a majorării costului unui hectar plantat.

În Programul pe anul 2005, lucrările silvoameliorative n-au fost planificate pe obiecte concrete, dar în complex, şi s-au executat doar la unele obiecte. Astfel, la compartimentul menţionat, au fost planificate mijloace în sumă de 500,0 mii lei pentru lucrări silvoameliorative, sădirea şi reconstrucţia fîşiilor forestiere de protecţie în raioanele Hînceşti, Soroca, Floreşti, Taraclia şi Leova, dar, de fapt, s-au executat lucrări numai în raionul Leova în sumă de 263,6 mii lei, mijloacele în sumă de 214,6 mii lei fiind utilizate pentru executarea lucrărilor în raioanele Ciadîr-Lunga (s. Tomai), Ştefan Vodă (s. Talmaz), neincluse în Program.

Analogic, în anul 2006, lucrările silvoameliorative în sumă de 400,0 mii lei n-au fost planificate pe obiecte, mijloacele fiind utilizate la discreţia Agenţiei şi Asociaţiei. Nerespectîndu-se art.13 alin.(1) şi art.24 lit.c) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[10], au fost executate lucrări la obiectele pentru care nu s-au elaborat proiecte ("Lucrări de defrişare a plantaţiilor multianuale la Institutul de Cercetări pentru Pomicultură", "Măsuri ameliorative şi tehnice de cultivare în Centrul pentru Culturile Nucifere"). Totodată, din 24 de lucrări proiectate, în Program s-au inclus doar 6, precum şi 12 obiecte noi, ale căror proiecte n-au fost supuse expertizei.

Încălcînd pct.5, pct.6 şi pct.7 din Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii"[11] (cu modificările ulterioare), Asociaţia n-a efectuat defalcări în acest fond în mărime de 137,1 mii lei, inclusiv în anul 2004 - de 24,0 mii lei, în anul 2005 - de 45,2 mii lei şi în anul 2006 - de 67,9 mii lei.

Cu derogare de la pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.428 şi pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.234, Asociaţia a efectuat plăţi prealabile din contul Fondului cu depăşirea normei stabilite de 30,0% (S.A. "Fregata" (c/f 1002605000540) - 51,0%, Asociaţiei Interraionale de Producere, Reparaţie şi Exploatare din Chişinău - 42,5%).

Utilizarea mijloacelor şi gestionarea patrimoniului de către beneficiar şi organizaţiile de antrepriză

Responsabilă de utilizarea Fondului, în perioada raportată, a fost numită (de către Agenţie) Asociaţia. Asociaţiei i-au fost subordonate 11 întreprinderi de stat şi o societate pe acţiuni. Atît modul de creare, cît şi stabilirea sursei de întreţinere a Asociaţiei nu se încadrează în art.22 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.845-XII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[12] (cu modificările şi completările ulterioare), care prevede intrarea benevolă a întreprinderilor în asociaţie, precum şi organizarea pe bază de contract a raporturilor dintre întreprinderile ce fac parte din (uniune) asociaţie. Asociaţia practică de sine stătător activitate de antreprenoriat (proiectare, executare de lucrări), deşi nu este reorganizată în societate economică, fapt ce contravine art.22 alin.(1) din legea menţionată.

Atît Agenţia, cît şi Asociaţia n-au întreprins măsuri privind aprobarea statutelor noi ale întreprinderilor subordonate, acestea pînă în prezent conducîndu-se de statutele în redacţia anilor 1996-1998 (ÎSPS Orhei; ÎSPS Comrat; ÎSPS Leova; ÎSPS Soroca). Conform acestor statute, drept fondator este numit Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Din contul mijloacelor Fondului sînt efectuate defalcări pentru întreţinerea Asociaţiei în mărime de 7,0% din investiţiile capitale anuale alocate din Fond, conform actelor lucrărilor îndeplinite, care au constituit 499,2 mii lei (anul 2004), 992,5 mii lei (anul 2005) şi 1494,2 mii lei (anul 2006), acestea fiind efectuate în baza recomandărilor Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (nr.604.01-07 din 13.07.2001), neaprobate de către Consiliul de Administrare a Asociaţiei şi neprevăzute în contractele de asociere.

În perioada supusă controlului, veniturile din vînzări ale Asociaţiei s-au majorat de 4,2 ori, în anul 2004 constituind 1781,6 mii lei şi în anul 2006 - 7434,2 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea Asociaţiei, în anul 2006 (faţă de anul 2004), au crescut de 3,1 ori şi au constituit 6007,8 mii lei, 55,3% fiind utilizate la retribuirea muncii. În anul 2004, Asociaţia a suportat pierderi în sumă de 140,9 mii lei, iar în anul 2006 a obţinut profit net de 1275,1 mii lei.

Prin ordinul directorului Agenţiei nr.215 din 29.11.2004, Asociaţia Interraională de Producţie Cooperatistă de Stat "Fertilitate", or. Teleneşti a fost transmisă în componenţa Asociaţiei ca filială, fiindu-i aprobat Regulamentul despre activitate, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 16.05.2005. Pct.1.7 din acest Regulament prevede că filiala respectivă nu este persoană juridică, dar, totodată, pct.1.9 îi atribuie filialei drepturi şi obligaţii caracteristice persoanelor juridice (de a lua parte la proces, de a încheia în nume propriu contracte), fapt ce contravine art.55 şi art.102 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 06.06.2002[13] (cu modificările şi completările ulterioare). Pct.1.10 din Regulament prevede dreptul filialei de a încheia contracte individuale de muncă în nume propriu şi de sine stătător, ceea ce contravine art.46 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003[14] (cu modificările şi completările ulterioare), conform căruia calitatea de angajator o pot avea doar persoanele fizice sau juridice.

Filialei îi sînt repartizate lucrări, pentru executarea cărora aceasta nu dispune nici de tehnica necesară, nici de personal. Ca urmare, sînt încheiate contracte de muncă cu diferite persoane fizice, iar tehnica necesară este pusă la dispoziţie de alte întreprinderi din componenţa Asociaţiei, prin emiterea ordinelor respective.

Din contul lucrărilor executate, pentru întreţinerea filialei sînt repartizate cheltuieli în mărime de 4,0% şi pentru întreţinerea beneficiarului (Asociaţiei) - de 7,0%, care, de fapt, se efectuează integral pentru întreţinerea Asociaţiei, deoarece filiala intră în componenţa ei.

Asociaţia execută şi lucrări de expertiză a obiectelor şi proiectelor, lucrări de proiectare, construcţie-montaj şi de supraveghere de autor.

La 01.01.2004, la bilanţul Asociaţiei au fost înregistrate mijloace fixe în valoare de 47,7 mil.lei, iar la 01.01.2007 - de 48,1 mil.lei, uzura cărora constituie 63,0%. Contrar prevederilor statutului, Asociaţia nu asigură înzestrarea tehnico-materială a întreprinderilor subordonate, iar mijloacele încasate în mărime de 7,0% din costul lucrărilor de construcţie-montaj sînt integral utilizate la întreţinerea acesteia. Din contul mijloacelor Fondului nu se prevede procurarea tehnicii pentru executarea lucrărilor de construcţie-montaj. În anii 2004-2006, din cele 12 întreprinderi subordonate, numai 8 au procurat mijloace fixe în valoare de 588,2 mii lei, inclusiv un automobil Nissan-Almera şi unul - VAZ 2111 în valoare de 305,3 mii lei.

Asociaţia n-a întreprins măsurile necesare şi n-a luat la evidenţă toate mijloacele fixe transmise de la Asociaţia Interraională de Producţie Cooperatistă de Stat "Fertilitatea", or. Teleneşti în valoare de 593,7 mii lei, care parţial au fost sechestrate şi realizate în contul datoriei faţă de Inspectoratul Fiscal de Stat Teleneşti.

Controlul efectuat la întreprinderile subordonate a stabilit că o parte din mijloacele fixe înregistrate în evidenţa contabilă, fără acordul Agenţiei, sînt dezasamblate şi utilizate ca piese de schimb.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează următoarele:

Pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor în perioada anilor 2004-2006, au fost repartizate mijloace în sumă de 38,4 mil.lei.

În perioada raportată, n-a fost efectuat un control eficient asupra acumulării mijloacelor în Fondul special pentru realizarea Programului, urmare cărui fapt nu s-au încasat mijloace în sumă de 102,7 mil.lei.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, elaborînd programe anuale, nu le-a coordonat cu programele de perspectivă de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor şi n-a efectuat controlul adecvat asupra modului şi caracterului lucrărilor incluse în Program, precum şi asupra executării acestora. Pentru executarea lucrărilor, n-au fost organizate concursuri, sau licitaţii, nu s-au stabilit careva criterii pentru organizaţiile de antrepriză care vor efectua lucrările conform Programului.

Asociaţia, fiind numită ca beneficiar al mijloacelor Fondului, n-a respectat întocmai actele normative care reglementează utilizarea acestora, astfel fiind admisă majorarea neîntemeiată a costului lucrărilor executate cu suma de 71,4 mii lei, precum şi executarea lucrărilor în lipsa proiectelor aprobate, nerespectîndu-se, totodată, şi principiul economicităţii.

N-au fost prevăzute şi utilizate mijloace pentru înzestrarea tehnico-materială a întreprinderilor din subordine, unele din ele nefiind capabile să-şi desfăşoare în continuare activitatea.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, conform competenţei atribuite prin Regulamentul Agenţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 25.08.2005:

1.1. examinarea rezultatelor controlului efectuat asupra formării Fondului special pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor şi întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea conform legislaţiei a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele care au comis încălcări la gestionarea mijloacelor financiare şi materiale;

1.2. asigurarea unui control eficient asupra utilizării conforme a mijloacelor alocate pentru executarea lucrărilor noi şi sporirea fertilităţii solului;

1.3. elaborarea şi înaintarea spre aprobare, în modul stabilit de legislaţie, a unui act normativ care ar prevedea modul şi responsabilul de acumularea mijloacelor direcţionate pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor;

1.4. aducerea în conformitate cu legislaţia a documentelor privind constituirea, finanţarea şi activitatea Asociaţiei de Stat pentru Protecţia Solurilor, precum şi a statutelor întreprinderilor subordonate acesteia;

1.5. la elaborarea Programelor anuale de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor, să ţină cont de programele de perspectivă, precum şi să elaboreze un mecanism coordonat de executare a lucrărilor şi construcţiilor finanţate din diferite surse.

2. Se cere de la Asociaţia de Stat pentru Protecţia Solurilor, conform competenţei atribuite prin statutul propriu:

2.1. examinarea în cadrul Consiliului de administraţie a rezultatelor controlului efectuat de Curtea de Conturi, cu întreprinderea măsurilor de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control;

2.2. asigurarea utilizării mijloacelor financiare alocate pentru realizarea Programelor de valorificare a terenurilor conform devizelor de cheltuieli şi destinaţiei prevăzute, neadmiţînd executarea de către beneficiari a lucrărilor în lipsa proiectului verificat în modul stabilit de art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii";

2.3. asigurarea limitei mijloacelor alocate în avans antreprenorilor şi reexaminarea modului de alocare a acestora după principiul egalităţii;

2.4. încasarea de la antreprenori a mijloacelor atribuite neîntemeiat la executarea lucrărilor antierozionale, hidrotehnice şi de protecţie în sumă de 28,1 mii lei, precum şi a mijloacelor de la majorarea cheltuielilor de regie - de 43,3 mii lei;

2.5. transferarea, conform prescripţiilor Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.216 din 20.03.2001 "Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor Fondului special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii", a mijloacelor destinate Fondului respectiv în sumă de 45,2 mii lei (pentru anul 2005) şi de 67,9 mii lei (pentru anul 2006);

2.6. respectarea legislaţiei la contractarea lucrărilor de valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii solurilor, finanţate din diferite surse.

3. Se aduc la cunoştinţă Guvernului rezultatele controlului privind formarea şi utilizarea Fondului special pentru realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor şi a altor mijloace provenite din activitatea organizaţiilor de antrepriză în perioada anilor 2004-2006 şi se propune să întreprindă, în limitele competenţelor legale, măsuri în vederea încasării mijloacelor în urma schimbării destinaţiei terenurilor în sumă de 102,7 mil.lei, precum şi să examineze oportunitatea modificării în legislaţia în vigoare vizînd autoritatea administrativă responsabilă de acumulare, control şi ţinerea cadastrului funciar general, asigurînd compatibilitatea la nivel central şi respectînd principiile autonomiei locale.

4. Prezenta hotărîre se remite Parlamentului pentru informare.

5. Despre executarea pct.1, pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2002, nr.53, art.534.

[3] Republicată în M.O.,  2001, nr.147-149, art.1161.

[4] M.O., 2004, nr.138-146, art.743.

[5] M.O., 2004, nr.67-72, art.551.

[6] M.O., 2005, nr.71-73, art.484.

[7] M.O., 2006, nr.43-46, art.281.

[8] M.O., 2001, nr.5-8, art.39.

[9] M.O., 1995, nr.73, art.600.

[10] M.O., 1996, nr.25, art.259.

[11] M.O., 2001, nr.31-34, art.240.

[12] Monitorul, 1994, nr.2, art.33.

[13] M.O., 2002, nr.82-86, art.661.

[14] M.O., 2003, nr.159-162, art.648.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)