Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 24 din 26 aprilie 2007 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-04-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V. Balaban, ex-Procuror General, dlui V. Botnari, adjunctul Procurorului General, dlui T. Sauca, şeful secţiei finanţe şi contabilitate, contabil-şef al Procuraturii Generale, dnei L. Dimitrişin, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală pe perioada anilor 2005-2006 conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Procuratura Generală au fost: executorul de buget - dl V. Balaban şi şeful secţiei finanţe şi contabilitate, contabil-şef - dl T. Sauca.

Competenţa, drepturile şi împuternicirile Procuraturii sînt reglementate de Legea nr.118-XV din 14.03.2003 "Cu privire la Procuratură"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Procuratura este o instituţie specializată, care activează în cadrul autorităţii judecătoreşti şi reprezintă interesele generale ale societăţii, apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală.

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către Procuratura Generală a mijloacelor financiare publice, respectării legislaţiei şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare, probele au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli, verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[3] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea sistemului organelor Procuraturii, din contul cheltuielilor de bază au fost precizate alocaţii în sumă de 40030,6 mii lei (inclusiv pentru aparatul central - 18885,9 mii lei), fiind executate cheltuieli în aceeaşi mărime. Cheltuielile efective au însumat 39886,7 mii lei (inclusiv aparatul central - 18973,7 mii lei). Pentru asigurarea şi asistenţa socială a procurorilor au fost precizate cheltuieli în sumă de 4848,9 mii lei, executate cheltuieli - de 4832,1 mii lei, cheltuielile efective constituind 4850,8 mii lei. Deşi în anul 2005 Procuratura Generală integral pe devizul de cheltuieli a respectat limitele de cheltuieli precizate, la articolul "Plata mărfurilor şi serviciilor" a depăşit limitele de cheltuieli precizate cu 533,9 mii lei. Pe aparatul central al Procuraturii au fost admise depăşiri ale limitei de cheltuieli integral pe devizul de cheltuieli cu 87,7 mii lei, pe unele articole şi alineate - cu 441,7 mii lei, inclusiv la plata mărfurilor şi serviciilor - cu 287,5 mii lei, premieri - cu 149,9 mii lei.

În anul 2006, conform Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[4], (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea organelor Procuraturii, au fost precizate cheltuieli de bază în sumă de 67756,6 mii lei (inclusiv pentru aparatul central - 24289,6 mii lei), fiind executate cheltuieli în aceeaşi mărime. Cheltuielile efective au însumat 66623,7 mii lei (inclusiv aparatul central - 20725,6 mii lei). Astfel, integral pe devizul de cheltuieli limitele de cheltuieli n-au fost depăşite, totodată fiind înregistrate supracheltuieli pe unele articole şi alineate ale acestuia, inclusiv pentru premieri - 667,4 mii lei, plata mărfurilor şi serviciilor - 176,7 mii lei.

Contrar Anexei nr.4 la Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996 "Privind Clasificaţia bugetară"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Procuratura a atribuit neîntemeiat cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de construcţie şi lucrărilor de reparaţie a clădirilor şi încăperilor în sumă de 120,4 mii lei la rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc.

Cu derogare de la pct.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.550 din 13.06.1997 "Privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane"[6] (cu modificările şi completările ulterioare), cheltuielile de protocol s-au efectuat în lipsa ordinelor conducătorului despre componenţa delegaţiei, scopurile şi termenele vizitei, programul vizitei, devizelor de cheltuieli aprobate de conducător şi dărilor de seamă privind cheltuielile efective, justificate prin acte. Au fost efectuate cheltuieli de protocol cu nerespectarea normelor stabilite în pct.6 din Regulamentul sus-menţionat. De asemenea, Procuratura, din contul mijloacelor încasate în numerar de la colaboratorii Procuraturii pentru servicii de telecomunicaţie şi de poştă, deplasări în interes de serviciu în sumă de 52,7 mii lei, a efectuat cheltuieli de protocol, contribuind la utilizarea mijloacelor nominalizate contrar destinaţiei şi la admiterea supracheltuielilor la acest articol, în perioada raportată, în aceeaşi mărime.

Nerespectînd art.36 (35) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[7], din contul alocaţiilor precizate la alineatul "Deplasări în interiorul ţării", Procuratura neîntemeiat a procurat abonamente lunare pentru călătoriile în transportul urban în sumă de 22,4 mii lei.

Potrivit art.12 din Legea nr.920-XIII din 11.07.1996 "Privind gradele de clasificare şi gradele militare ale lucrătorilor din Procuratura Republicii Moldova"[8] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.920-XIII), procurorii poartă în exerciţiul funcţiunii uniformă. Anexa nr.2 la această lege prevede că modul de eliberare şi de evidenţă a uniformei este stabilit într-o instrucţiune specială aprobată de Procurorul General. Procuratura, prin Ordinul Procurorului General nr.264/22 din 15.11.2004, a prevăzut normele financiare de eliberare a uniformei de procuror, precum şi compensarea cheltuielilor în schimbul uniformei, deşi Legea nr.920-XIII nu prevede plata compensaţiei băneşti în schimbul uniformei. Procuratura a efectuat plăţi compensatorii, cu acordul Ministerului Finanţelor, în sumă de 629,5 mii lei. Cu derogare de la pct.94 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[9] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin ordinul MF nr.85), Procuratura Generală n-a ţinut evidenţa pe fiecare persoană vizînd termenul de eliberare şi de purtare a uniformei.

Conform pct.6 din Regulamentul Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei (pînă la 22.09.2006 - Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Criminalistică de pe lîngă Ministerul Justiţiei), aprobat prin Hotărîrile Guvernului nr.512 din 21.06.2001[10] (cu modificările şi completările ulterioare) şi nr.1052 din 12.09.2006[11], în cazurile penale cheltuielile pentru efectuarea expertizei, dispuse de către organul de urmărire penală şi de instanţa de judecată, sînt suportate de către Centru din mijloacele bugetare de stat prevăzute pentru anii respectivi. Centrul, neţinînd cont de aceste prevederi, a efectuat, în perioada supusă controlului, expertizele dispuse de Procuratura Generală cu plată, încasînd mijloace bugetare în sumă de 75,9 mii lei.

Achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului s-au efectuat în unele cazuri cu nerespectarea întocmai a legislaţiei în vigoare. Astfel, cu derogare de la art.18 şi art.25 alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[12] (cu modificările şi completările ulterioare) şi contrar pct.4 şi pct.8 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 832 din 13.08.2001 "Cu privire la achiziţia mărfurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri"[13] (cu modificările şi completările ulterioare), Procuratura, în anii 2005-2006, a divizat achiziţia de mărfuri în sumă de 410,8 mii lei, efectuînd procurări cu aplicarea metodei de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri în schimbul metodei de achiziţie prin licitaţie publică. Procuratura a achiziţionat de la 11 agenţi economici mărfuri şi servicii în sumă de 182,2 mii lei în lipsa contractelor de achiziţie.

Procuratura Generală a suportat cheltuieli pentru executarea lucrărilor de demolare, consolidare şi construcţie a unui bloc nou în sumă de 2919,6 mii lei, care nu sînt prevăzute în devizul lucrărilor de reconstrucţie şi construcţie-montaj a clădirii nefinisate din mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 100 (contractul încheiat de către Procuratura Generală şi antreprenorul - S.R.L. "Biox-Comerţ" (c/f - 100360029207)). În anul 2006, în urma utilizării de către antreprenor - S.R.L. "Biox-Comerţ" a unor norme de cheltuieli majorate în raport cu normele incluse în devizul lucrărilor de reconstrucţie şi construcţie-montaj (norme acceptate nejustificat de către Procuratură), volumul acestor lucrări a fost mărit cu 44,2 mii lei.

Procuratura nu în toate cazurile a asigurat confirmarea documentară a cheltuielilor, a plenitudinii şi continuităţii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice, veridicitatea dărilor de seamă. Astfel, la 01.01.2006, datoriile debitoare au fost diminuate cu 221,4 mii lei, la 01.01.2007 - cu 302,1 mii lei, în urma înregistrării în evidenţa contabilă la intrări în luna decembrie a anilor respectivi a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în lunile ianuarie şi februarie ale anilor următori. Aceasta n-a înregistrat la majorarea finanţării datoria creditoare în sumă de 28,6 mii lei, cu termenul de prescripţie expirat, după cum prevede pct.137 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul MF nr.85.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că Procuratura Generală a efectuat unele cheltuieli cu derogare de la legislaţia în vigoare, depăşind limitele de cheltuieli pe unele articole şi alineate ale devizului de cheltuieli. N-a fost respectată întocmai legislaţia la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, precum şi la ţinerea evidenţei contabile. Contrar devizului lucrărilor de reconstrucţie şi construcţie-montaj, au fost executate lucrări de demolare, consolidare şi construcţie a unui bloc nou, fiind majorat, totodată, şi volumul lucrărilor de construcţie.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Procuraturii Generale a Republicii Moldova (dl V. Gurbulea):

1.1. să examineze rezultatele controlului şi să aprobe un plan de măsuri în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate;

1.2. să monitorizeze lucrările de reconstrucţie şi construcţie-montaj a clădirii nefinisate din mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 100, în scopul neadmiterii utilizării de către antreprenor a unor norme majorate şi efectuării de lucrări neprevăzute de deviz;

1.3. să întreprindă măsuri privind îmbunătăţirea sistemului de control, de organizare şi conducere a contabilităţii în scopul eficientizării gestionării mijloacelor financiare şi patrimoniului public.

2. Se ia act că:

2.1. antreprenorul - S.R.L. "Biox-Comerţ" a micşorat volumul lucrărilor de reconstrucţie cu 44,2 mii lei, mărit neîntemeiat în urma utilizării unor norme de cheltuieli majorate;

2.2. au fost întocmite fişe personale de evidenţă a echipamentului pentru fiecare persoană;

2.3. a fost majorată finanţarea pe anul 2007 cu 28,6 mii lei - datoria creditoare cu termenul de prescripţie expirat.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele reviziei financiare efectuate la Procuratura Generală pe perioada anilor 2005-2006 şi se propune, în comun cu Procuratura Generală, să elaboreze propuneri de reglementare a modului de calculare şi achitare a compensaţiei băneşti în schimbul uniformei.

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

5. Despre executarea pct.1 şi despre măsurile întreprinse referitor la pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.73-75, art.328.

[3] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[4] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[5] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[6] M.O., 1997, nr.46-47, art.491.

[7] M.O., 1997, nr.19-20, art.197.

[8] M.O., 1996, nr.65-66, art.643.

[9] Nu este dată publicităţii.

[10] M.O., 2001, nr.68-71, art.542.

[11] M.O., 2006, nr.150-152, art.1139.

[12] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[13] M.O., 2001, nr.104-105, art.891.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)