Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 23 din 26 aprilie 2007 privind raportul asupra corectitudinii administrării şi gestionării mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în perioada anului 2006

Numar din data de 2007-04-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A. Spivacenco şi şefului Direcţiei finanţe şi contabilitate dl V. Paladi, directorului general al Întreprinderii de Stat "Moldresurse" dl A. Diaconu şi contabilului-şef dna C. Chiosa, directorului general al Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Tutun" dl P. Tărîţă, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh. Trocin, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra corectitudinii administrării şi gestionării mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în perioada anului 2006. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pe anul 2007.

Au fost supuşi controlului Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (c/f - 237373), Întreprinderea de Stat "Moldresurse" (c/f - 1002600029152), Agenţia Agroindustrială "Moldova-Tutun" (c/f - 1006601000406), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (c/f - 1006601001182), unele Inspectorate fiscale teritoriale şi unii beneficiari ai mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli. În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare pentru toată perioada, au fost ministrul agriculturii şi industriei alimentare dl A. Gorodenco (din 11.04.2005 pînă în prezent), viceministrul agriculturii şi industriei alimentare dl A. Spivacenco (din 04.05.2005 pînă în prezent), şeful Direcţiei finanţe şi contabilitate dl V. Paladi şi şeful-adjunct al Direcţiei finanţe şi contabilitate, contabilul-şef dl T. Popa, directorul general al Întreprinderii de Stat "Moldresurse" dl A. Diaconu şi contabilul-şef dna C. Chiosa, directorul general al Agenţiei Agroindustriale "Moldova-Tutun" dl P. Tărîţă, şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S. Puşcuţă şi şeful Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă dna V. Cebaniuc.

Regulamentul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.578 din 15.06.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită al aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.578). MAIA este organul central de specialitate, abilitat să promoveze politica unică a statului în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, fiind responsabil de dezvoltarea acestor ramuri, de infrastructura lor economică şi socială, precum şi de crearea şi administrarea, conform legislaţiei în vigoare, a fondurilor speciale de susţinere a agricultorilor în vederea asigurării lor cu surse alternative de producţie, cu facilităţi suplimentare pentru comercializarea produselor proprii.

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat activează în baza Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1736 din 31.12.2002 "Cu privire la reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1736). Atribuţiile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat constau în organizarea şi efectuarea administrării fiscale în conformitate cu prevederile actelor normative şi legislative.

În procesul controalelor efectuate probele de control au fost colectate prin examinarea şi analiza selectivă a documentelor primare prezentate de către producătorii agricoli grupurilor de lucru ale principalilor administratori de fonduri (Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Serviciul Fiscal de Stat), a bilanţurilor şi dărilor de seamă ale întreprinderilor, registrelor contabile, rapoartelor financiare, dărilor de seamă statistice şi datelor primite de la Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Aprobarea, repartizarea şi administrarea fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli în mărime de 256,0 mil. lei au fost prevăzute în art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.291-XVI) şi Hotărîrea Parlamentului nr.381-XVI din 29.12.2005 "De aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului pentru subvenţionarea producătorilor agricoli"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.381-XVI).

În anul 2006, comparativ cu anul precedent, alocaţiile bugetare în fondul pentru subvenţionarea producătorilor agricoli au crescut cu 76,0 mil. lei (256,0 mil.lei - 180,0 mil.lei), sau cu 42%. Sprijinul acordat din bugetul de stat producătorilor agricoli a contribuit la creşterea unor indicatori economici din ramura agriculturii. Astfel, suprafaţa de livadă sădită în anul 2006 a crescut cu 722,4 ha faţă de anul precedent, iar recolta globală a sfeclei de zahăr - cu 184,0 mii tone. În acelaşi timp, au fost soluţionate şi un şir de probleme sociale, cum ar fi asigurarea posibilităţii pentru un număr de agricultori de a-şi exploata terenurile agricole şi de a obţine minimum de venituri, fapt care a permis producătorilor autohtoni de tehnică agricolă să aibă o piaţă stabilă de desfacere.

Subvenţiile au fost administrate de către MAIA şi Ministerul Finanţelor prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (dl A. Gorodenco), conform competenţelor atribuite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 578:

1.1. să examineze rezultatele controlului efectuat, să întreprindă măsuri de lichidare a încălcărilor şi neajunsurilor constatate şi să aplice sancţiuni disciplinare, conform legislaţiei, faţă de persoanele care au comis încălcări la administrarea şi utilizarea mijloacelor destinate sectorului agrar;

1.2. să asigure restituirea mijloacelor financiare acordate nejustificat beneficiarilor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli în sumă de 212,2 mii lei (S.R.L. "Neoplanta" - 60,6 mii lei, Cooperativa agricolă de producere "Enija" - 16,0 mii lei, S.R.L. "Bric" - 19,8 mii lei, S.R.L. "Bogatmos" - 9,9 mii lei, S.R.L. "Ceteronis ST" - 51,5 mii lei, S.R.L. "Iridrea" - 13,2 mii lei, S.R.L. "Nic-OL" - 2,5 mii lei, S.R.L. "Ighemon" - 5,0 mii lei, S.R.L. "Terera Veche" - 28,3 mii lei, S.R.L. "Trifăuţi Agro" - 5,4 mii lei);

1.3. să asigure utilizarea conform destinaţiei a surselor financiare alocate pentru subvenţionare, reieşind din prevederile legilor bugetelor anuale;

1.4. de comun acord cu Î.S. "Moldresurse", să asigure întreprinderea măsurilor de achitare a datoriilor faţă de stat, formate de către staţiunile tehnologice de maşini în urma nerambursării creditelor.

2. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (dl S. Puşcuţă), conform competenţelor atribuite prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1736, să asigure încasarea la buget a sumei de 3,1 mii lei, plătită nejustificat Cooperativei agricole de producere "Glia", r-nul Cantemir.

3. Se ia act că Î.S. "Moldresurse" a micşorat datoria creditoare privind TVA în sumă de 41,8 mii lei, calculată neîntemeiat în folosul Cooperativei agricole de producere "Cuhagroprim".

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Parlamentului Republicii Moldova.

5. Despre executarea pct.1 şi pct. 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială  din 09.12.2005.

[2]  M.O., 2005, nr. 83-85, art. 625.

[3] M.O., 2002, nr. 190-197, art.1887.

[4] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[5] M.O., 2006, nr.16-19, art.76.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)