Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 22 din 20 aprilie 2007 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Biroul Relaţii Interetnice în perioada anilor 2004-2006

Numar din data de 2007-04-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa directorului general al Biroului Relaţii Interetnice dna O. Goncearova şi şefului secţiei financiare, evidenţă contabilă şi resurse umane dna G. Lesnic, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra utilizării resurselor financiare publice la executarea bugetului şi modului de gestionare a patrimoniului public de către Biroul Relaţii Interetnice în perioada anilor 2004-2006.

Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control (audit) a Curţii de Conturi pentru anul 2007 şi au avut drept obiectiv verificarea legalităţii efectuării cheltuielilor pentru întreţinerea Biroului Relaţii Interetnice (în continuare - BRI ) şi corectitudinii gestionării patrimoniului public.

BRI este autoritate administrativă centrală, formată în urma reorganizării Departamentului Relaţii Interetnice conform Hotărîrii Guvernului nr.357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2], a cărui activitate a fost reglementată prin Regulamentul Departamentului Relaţii Interetnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.940 din 07.09.2001[3], ulterior abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.1013 din 03.10.2005 "Cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Relaţii Interetnice"[4] (cu modificările ulterioare). Fiind persoană juridică şi succesorul în drepturi al Departamentului Relaţii Interetnice, BRI este împuternicit să promoveze politica de stat în domeniul relaţiilor interetnice, dispune de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.

În procesul controlului efectuat la BRI, probele de control au fost acumulate prin metoda analizei dărilor de seamă privind executarea devizelor de cheltuieli, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, contrapunerea datelor instituţiei cu datele Ministerului Finanţelor, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile .

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

BRI a fost finanţat din bugetul de stat în conformitate cu Legile bugetului de stat pe anii 2004, 2005, 2006, respectiv, nr.474-XV din 27.11.2003[5] (în continuare- Legea nr. 474-XV), nr.373-XV din 11.11.2004[6] (în continuare - Legea nr.373-XV), nr.291-XVI din 16.11.2005[7] (cu modificările şi completările ulterioare).

Sinteza alocaţiilor aprobate în bugetul de stat, a executărilor de casă şi a cheltuielilor reale în anii 2004, 2005 şi 2006 se prezintă în tabelul de mai jos.

numirea alocaţiilor

2004 (mii lei)

ponderea chelt. (%)

Nivelul utilizării alocaţii. (%)

2005 (mii lei)

ponderea chelt. (%)

Nivelul utilizării alocaţii. (%)

2006 (mii lei)

Ponderea chelt. (%)

Nivelul utilizării alocaţii. (%)

aprobate

finanţate

cheltuieli reale

aprobate

finanţate

cheltuieli reale

aprobate

finanţate

cheltuieli reale

TOTAL ALOCAŢII

896,5

850,3

839,3

-

94,8

818,8

791,8

797,3

-

96,7

979,7

949,2

954,9

-

96,9

1. Aparatul central, total

688,0

642,3

641,2

100

93,3

700,1

673,6

669,3

100

96,2

851,3

820,9

826,7

100

96,4

inclusiv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- retribuirea muncii

364,6

340,2

337,2

52,6

93,3

329,2

310,9

310,3

46,4

94,4

474,8

455,1

465,3

56,3

95,8

- contribuţii de asigurări sociale

92,2

84,4

84,6

13,2

91,5

81,2

76,2

75,8

11,3

93,8

108,4

103,0

106,1

12,8

95,0

- plata mărfurilor şi serviciilor

188,3

179,2

180,9

28,2

95,2

198,7

196,7

193,4

28,9

9,0

185,4

181,8

177,8

21,5

98,0

- alte cheltuieli

42,9

38,5

38,5

6,0

89,7

91,0

89,8

89,8

13,4

98,7

82,7

81,0

77,5

9,4

97,9

2. Activităţi social-culturale

208,5

208,0

198,1

100

99,8

118,7

118,2

128,0

100

99,6

128,4

128,3

128,2

100

99,9

* Notă: Sursa datelor din tabel sînt dările de seamă "Despre îndeplinirea devizului de cheltuieli al instituţiei"

Din tabel reiese că, în perioada controlată, alocaţiile preconizate în bugetul de stat au avut tendinţa de majorare. Comparativ cu mijloacele aprobate pentru anul 2004 în sumă de 896,5 mii lei, în anul 2006 acestea au constituit 979,7 mii lei, înregistrîndu-se o creştere de 83,2 mii lei, sau cu 9,3%.

Conform dărilor de seamă "Despre îndeplinirea devizului de cheltuieli al instituţiei", în anii 2004-2006, mijloacele bugetare s-au utilizat în limita alocaţiilor aprobate şi au atins nivelul de 94,8%, 96,7% şi, respectiv, 96,8%, ponderea majoră constituind cheltuielile pentru retribuirea muncii şi contribuţiile de asigurări sociale - respectiv, 65,8%, 57,7% şi 69,1% din totalul alocaţiilor, iar cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor - respectiv, 28,2%, 28,9 % şi 21,5%. Potrivit aceloraşi dări de seamă, cheltuielile reale n-au depăşit limitele stabilite, în anul 2004 constituind 839, 3 mii lei, în anul 2005 - 797,8 mii lei şi în anul 2006 - 954,9 mii lei, sau cu o creştere de 115,6 mii lei. Totodată, în perioada supusă controlului, au fost înregistrate economii (în anul 2004 - 57,2 mii lei, în anul 2005 - 21,1 mii lei şi în anul 2006 - 24,8 mii lei), în majoritatea cazurilor, condiţionate de numărul de unităţi vacante.

Grupul de lucru pentru achiziţii, format în cadrul BRI, cu derogare de la prevederile art.23 din Legea nr.1166-XIII din 30.04.1997 "Cu privire la achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului"[8] (cu modificările ulterioare) şi de la prevederile Regulamentului aprobat prin ordinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr.78 din 05.03.2003[9] "Cu privire la grupul de lucru pentru achiziţii de mărfuri, lucrări şi servicii", a achiziţionat tehnică de calcul în valoare de 31,4 mii lei prin metoda achiziţiei dintr-o singură sursă, dar nu prin metoda cererii ofertelor de preţuri.

La 01.01.2007, creanţele BRI au constituit 65,6 mii lei, inclusiv 5,8 mii lei - creanţele arendaşilor formate în lunile septembrie-decembrie 2006. Creanţa în sumă de 59,7 mii lei se află în proces de încasare de către Departamentul de executare. Datoriile creditoare, la aceeaşi dată, au constituit 166,7 mii lei, cu 121,8 mii lei mai mult comparativ cu situaţia din 01.01.2004, din care 72,0 mii lei - achitate pe parcursul realizării rezultatelor controlului, şi 49,8 mii lei - condiţionate de neachitarea serviciilor comunale de către arendaşii cu care BRI se află în litigiu.

Mijloacele speciale ale BRI în anii 2004-2006 s-au format de la transmiterea în arendă a încăperilor şi au constituit, respectiv, 220,2 mii lei, 262,9 mii lei şi 307,7 mii lei, înregistrînd o creştere de 87,5 mii lei.

Din mijloacele încasate de la transmiterea în arendă a încăperilor, BRI a efectuat lucrări de reparaţie a încăperilor în sumă de 90,3 mii lei. În procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate a fost majorată neîntemeiat suprafaţa reparată cu 49 m2, ce a dus la achitarea neargumentată a costului serviciilor şi materialelor de construcţie în mărime de 9,8 mii lei, restituite ulterior (dispoziţia de plată nr.126 din 11.04.2007).

Potrivit dărilor de seamă, la situaţia din 01.01.2004, BRI dispunea de active în sumă de 2250,7 mii lei, inclusiv mijloace fixe în sumă totală de 2035,4 mii lei, 76,9% constituind clădirile în valoare de 1564,9 mii lei.

În anii 2004-2005, spaţiul nelocuibil cu suprafaţa de 85,4 m2, conform contractelor de folosire a încăperilor, a fost utilizat gratis de către 17 asociaţii obşteşti, acestea nerespectînd prevederile art.2 şi art.9 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[10] (cu modificările şi completările ulterioare), anexa nr.8 la Legea nr.474-XV şi anexa nr.23 la Legea nr.373-XV. Astfel, neîncasările venitului calculat, conform cuantumului minim, de la utilizarea încăperilor au constituit 25,2 mii lei. Pentru anul 2006, BRI a încheiat contracte de arendă cu 14 arendaşi, fiind stabilită plata pentru arendă în sumă de 14,5 mii lei.

Evidenţa contabilă la BRI a fost ţinută, în perioada anilor 2005-2006, cu unele abateri de la normele regulamentare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Biroului Relaţii Interetnice (O.Goncearova):

1.1. examinarea rezultatelor controlului şi întreprinderea măsurilor pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate;

1.2. respectarea legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor şi la ţinerea evidenţei contabile.

2. Se ia act de restituirea la buget a mijloacelor financiare în sumă de 9,8 mii lei.

3. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 2005, nr.67-68, art.419.

[3] M.O., 2001, nr.110-111, art.988.

[4] M.O., 2005, nr.132-134, art.1090.

[5] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[6] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[7] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[8] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[9] M.O., 2003, nr.62-66, art.85.

[10] Monitorul, 1992, nr.1, art.12 (Abrogată la 20.04.2007 prin Legea nr.83-XVI din 29.03.2007).

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)