Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 19 din 6 aprilie 2007 privind raportul asupra rezultatelor controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău privind reconstrucţia Complexului Memorial „Eternitate” în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I)

Numar din data de 2007-04-06 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor (ex-primarului general interimar al municipiului Chişinău) dl V. Ursu, ministrului apărării dl V. Pleşca, ministrului culturii şi turismului dl A. Cozma, directorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Materiale dl I. Ţurcan, viceprimarului general al municipiului Chişinău dl P. Şveţ, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău dna V. Văzdăuţan, şefului-interimar al Direcţiei construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău dl I. Dermenji, fostului şef-interimar al Direcţiei construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău dl T. Gnaciuc, contabilului-şef al Direcţiei construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău dna V. Marcova, directorului general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului dl I. Semenovcher, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl V. Botnari, şefului Direcţiei control al volumelor şi costului lucrărilor a Inspecţiei de Stat în Construcţii dl Gh. Rusu, directorului Institutului Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect" dl P. Cazacu, managerului Î.S. "Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie" dl V. Verstiuc, directorului Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii "Incercom" Î.S. dl V. Ionaş, şefului Direcţiei generale anticorupţie a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl A. Botnari, directorului S.R.L. "Galeria de Piatră" dna E. Gusenco, inginerului-şef al S.R.L. "Galeria de Piatră" dl D. Bîrsanu, directorului general al S.A. "Ago-Dacia" dl N. Vrînceanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău privind reconstrucţia Complexului Memorial "Eternitate" în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I), conform art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea respectării procedurilor de achiziţie a serviciilor de proiectare şi a lucrărilor privind obiectivul Complexul Memorial "Eternitate", legalităţii utilizării mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat şi bugetul municipal, existenţei documentaţiei de proiect, calculelor de deviz, aprobate şi expertizate în modul stabilit.

 În procesul controlului probele au fost colectate în urma verificării, analizei şi contrapunerii documentelor primare cu datele evidenţei analitice şi sintetice, anexate la registrele contabile, examinării selective a altor documente (ordine, proiecte de execuţie, procese-verbale de recepţie a lucrărilor executate, precum şi ale organelor de conducere, actele de control ale altor organe etc.), informaţiilor solicitate de la Institutul Municipal de Proiectări "Chişinăuproiect", Î.S. "Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie", Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Inspecţia de Stat în Construcţii, Ministerul Apărării, Ministerul Culturii şi Turismului, antreprenorul - S.R.L. "Galeria de Piatră" şi a explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere.

În prezenta hotărîre obiectivul Complexul Memorial "Eternitate" figurează sub diferite denumiri în conformitate cu denumirile utilizate în documentele oficiale. De exemplu, conform certificatului de urbanism - "Restaurare şi redimensionare a Complexului "Gloriei Militare" şi Cimitirului civil "Eternitate" din perimetrul străzilor P. Halippa, A. Mateevici, V.Alecsandri"; documentelor de licitaţie - "Restaurarea şi redimensionarea Complexului Memorial "Gloria Militară" din perimetrul străzilor P. Halippa, A. Mateevici, V. Alecsandri"; indicaţiilor Prim-ministrului Republicii Moldova şi Hotărîrii Guvernului - Complexul Memorial "Eternitate".

În temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Primăria municipiului Chişinău despre rezultatele controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău şi se cere:

1.1. întreprinderea măsurilor concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor de la legislaţie, depistate în urma controlului la Direcţia construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău, cu aplicarea faţă de persoanele care au comis încălcări a sancţiunilor disciplinare în conformitate cu legislaţia;

1.2. informarea Consiliului municipal Chişinău despre rezultatele controlului vizînd executarea lucrărilor la obiectivul Complexul Memorial "Eternitate";

1.3. întreprinderea măsurilor privind asigurarea executării de către antreprenor - S.R.L. "Galeria de Piatră" a prevederilor contractului de antrepriză nr.6/C din 09.02.2006, în special a celor ce ţin de înlăturarea lucrărilor necalitative executate la Complexul Memorial "Eternitate";

1.4. asigurarea utilizării mijloacelor financiare publice conform devizelor de cheltuieli şi la destinaţie, procedînd la un control eficient asupra respectării legislaţiei;

1.5. intensificarea controlului asupra modului de efectuare a achiziţiilor de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997;

1.6. asigurarea calculării veniturilor de la supravegherea tehnică şi a cheltuielilor neprevăzute pentru întreţinerea Direcţiei construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău conform prevederilor normative;

1.7. încasarea, în modul stabilit, de la S.R.L. "Galeria de Piatră" a sumei de 1732,2 mii lei ca rezultat al exagerării în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate a costului plăcilor de beton pentru trotuare în comparaţie cu cel prevăzut în ultimul deviz general de cheltuieli.

1.8. Primăria municipiului Chişinău, de comun acord cu Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului şi antreprenorul - S.R.L. "Galeria de Piatră", va aduce în conformitate procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate cu proiectul de execuţie aprobat, racordînd decontările şi documentele financiar-contabile, ţinînd cont de prevederile punctului 1.7. din prezenta hotărîre.

2. Direcţia construcţii capitale a Primăriei mun. Chişinău, în comun cu I.M.P. "Chişinăuproiect" şi Î.S. "Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie" va urgenta definitivarea proiectului de execuţie pe obiectiv conform expertizei de deviz, cu prezentarea spre aprobare Consiliului municipal Chişinău.

3. Se cere:

3.1. monitorizarea de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a lucrărilor de finalizare a Complexului Memorial "Eternitate" privind calitatea lucrărilor, înlăturarea rebuturilor, precum şi a recepţiei finale a obiectivului; neadmiterea pe viitor a executării de către beneficiari a lucrărilor de construcţie, precum şi de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţie în lipsa proiectului verificat de specialişti verificatori de proiecte atestaţi, conform prevederilor art.13 din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii";

3.2. urgentarea finalizării controlului fizic de către Inspecţia de Stat în Construcţii asupra volumelor şi costului lucrărilor la obiectivul Complexul Memorial "Eternitate";

3.3. prezentarea de către Î.S. "Incercom" a concluziilor finale ale ultimelor 47 de probe privind corespunderea plăcilor de beton pentru trotuare şi amestecurilor de nisip-ciment din substratul pietrelor GOST 17608-91;

3.4. evaluarea de către Primăria municipiului Chişinău şi Ministerul Apărării a bunurilor obţinute în rezultatul demolării Complexului Memorial "Eternitate" în conformitate cu prevederile Regulamentului "Cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[2] (cu modificările ulterioare);

3.5. efectuarea de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la S.R.L. "Galeria de Piatră" a unui control privind aplicarea TVA la soldul de granit neutilizat de antreprenor la reconstrucţia Complexului Memorial "Eternitate", ţinînd cont de lipsurile depistate în procesul controlului.

4. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform prevederilor art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[3], materialele controlului efectuat la Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chişinău privind reconstrucţia Complexului Memorial "Eternitate" în perioada anilor 2005-2007 (trimestrul I), pentru investigaţii după competenţă.

5. Despre executarea punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[3] M.O., 2002, nr. 91-94, art. 668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)