Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Numar din data de 2011-08-11 Nr. cerinte: 1 Nr. recomandari: 17

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Comisiei administraţie publică şi dezvoltare regională a Parlamentului dl Eduard Muşuc, preşedintelui raionului Anenii Noi dl Vladimir Vizdoagă, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional dna Liudmila Ciuhnenco, şefului Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional dl Gheorghii Vatamanu, şefului Secţiei cultură a Consiliului raional dl Vasile Moroşanu, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi dl Serghei Brigalda, primarului or.Anenii Noi dl Mihail Cheibaş, primarului s.Bulboaca dl Nicolae Bălănel, primarului s.Floreni dl Mihail Golban, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv evaluarea conformităţii legale a executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010, precum şi a gestionării patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa multiplelor deficienţe şi erori admise la utilizarea mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public, care se exprimă prin următoarele:

  • Modul de administrare a veniturilor bugetului raional Anenii Noi nu a asigurat încasarea deplină a tuturor veniturilor planificate. Executarea veniturilor pe compartimente cu o variaţie de la 57,7% pînă la 139,2%, denotă o planificare neconformă a acestora. Totodată, neasigurarea unor proceduri bine determinate de înregistrare a amenzilor şi sancţiunilor aplicate, precum şi de urmărire a încasării acestora a condiţionat deficienţe la determinarea veniturilor din sursa respectivă.
  • Pe parcursul anului 2010, nu a fost asigurat un management eficient al mijloacelor speciale, ratîndu-se unele venituri pasibile încasării.
  • Nu a fost asigurată valorificarea integrală a mijloacelor financiare pentru cheltuielile preconizate în anul 2010. Totodată, unii executori secundari de buget n-au asigurat utilizarea alocaţiilor în limita prevederilor precizate.
  • La stabilirea unităţilor de personal ale unor entităţi din subordinea Consiliului raional nu s-a ţinut cont de normativele reglementate privind numărul de angajaţi care revine unei entităţi, precum şi de modul de organizare a activităţii structurilor centralizate, ceea ce a generat riscul de efectuare a unor cheltuieli suplimentare.
  • Nerespectarea actelor normative în vigoare ce reglementează domeniul susţinerii financiare a activităţii formaţiunilor artistice a determinat efectuarea unor cheltuieli bugetare neregulamentare.
  • La planificarea unor cheltuieli au fost admise un şir de deficienţe, care au generat majorarea neargumentată a cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor din domeniul învăţămîntului.
  • Nu a fost asigurată respectarea întocmai a prevederilor legale la utilizarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.
  • Managementul ineficient al mijloacelor financiare alocate pentru investiţiile şi reparaţiile capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul respectiv au cauzat un şir de deficienţe şi erori, care s-au soldat cu cheltuieli neregulamentare.
  • Modul de gestionare a patrimoniului raional nu oferă o informaţie exhaustivă privind valoarea bunurilor publice, iar incorectitudinea gestionării acestuia generează un risc înalt de pierdere a drepturilor de proprietate asupra patrimoniului respectiv. Totodată, procesul de gestionare a patrimoniului raional a fost afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului asupra patrimoniului, precum şi a modalităţii de raportare a utilizării acestuia.
  • Nivelul redus al managementului contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deţinerea de bunuri materiale fără contabilizarea corespunzătoare a valorii acestora, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a dus la denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului şi primăriilor or. Anenii Noi, satelor (comunelor) Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Gura Bîcului, Hîrbovăţ, Mereni, Speia, pentru examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi ale consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010.

4. Se ia act că:

4.1. Consiliul raional:

- a recuperat datoriile pentru locaţiune în sumă totală de 54,0 mii lei;

- a corectat costul construcţiei nefinalizate a Şcolii medii din s.Floreni cu suma majorărilor neîntemeiate de 117,7 mii lei, precum şi cheltuielile capitale cu suma de 433,4 mii lei, atribuită la majorarea valorii clădirii în legătură cu gazificarea cazangeriei acesteia;

- a majorat valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe transmise în gestiunea instituţiilor medico-sanitare publice cu suma totală de 8039,7 mii lei;

4.2. primăriile satelor Hîrbovăţ şi Gura Bîcului au luat măsuri în vederea restituirii cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 25,4 mii lei şi, respectiv, 4,6 mii lei;

4.3. primăria s.Calfa a majorat valoarea de bilanţ a fondurilor fixe cu suma de 2319,2 mii lei;

4.4. primăria or. Anenii Noi a reflectat în evidenţa contabilă valoarea investiţiilor pe termen lung în sumă de 39,2 mii lei, precum şi valoarea bunurilor materiale primite în cadrul proiectelor investiţionale în sumă totală de 13351,6 mii lei;

4.5. primăria s.Speia a prezentat actul de verificare a proiectului de construcţie a liniei de energie electrică.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (17)

1. Să stabilească un mecanism de verificare şi să întreprindă măsuri concrete de asigurare a încasării complete a tuturor veniturilor, inclusiv a restanţelor de 3895,8 mii lei.

2. Să asigure o estimare argumentată din punct de vedere economic a veniturilor proprii pasibile încasării.

4. În comun cu instituţiile din subordine (DGF şi DGÎTS) să examineze statele de personal, pentru o posibilă optimizare a acestora şi a cheltuielilor bugetare, ţinînd cont de structura de organizare funcţională a executorilor de buget.

3. Să asigure un management eficient la utilizarea mijloacelor financiare, precum şi executarea conformă a cheltuielilor preconizate.

5. Să determine finanţarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii Î.M. „Dans strămoşesc" în limitele normativelor prevăzute de actele normative în vigoare, cu excluderea cheltuielilor neregulamentare.

6. Să elaboreze o politică clară şi distinctă în aspectul ce ţine de criteriile planificării cheltuielilor pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu prevederile regulamentare, totodată implementînd unele proceduri de control intern eficiente privind domeniul respectiv.

7. Să asigure conformarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă prevederilor legale, cu excluderea finanţării cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil.

8. Să asigure stabilirea unor proceduri de control intern care ar asigura utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

9. În comun cu autorităţile publice locale subordonate, să elaboreze o strategie privind proiectele investiţionale (inclusiv reparaţii capitale) necesare pentru implementare, în funcţie de priorităţile dezvoltării social-economice a raionului, cu stabilirea surselor de finanţare, riscurilor asociate derulării lor, altor componente, care ar asigura o bună gestiune a banilor publici şi, respectiv, dezvoltarea durabilă şi eficientă a UAT.

10. În comun cu primăriile satelor/comunelor Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Mereni, Speia să implementeze unele proceduri eficiente de control intern, care să excludă efectuarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală în lipsa documentaţiei de proiect, elaborată şi verificată regulamentar, precum şi toate deficienţele constatate.

11. În comun cu primăriile satelor/comunelor Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Mereni, Speia să întreprindă măsuri eficiente întru restituirea mijloacelor financiare achitate neîntemeiat (4,8 mii lei - în urma majorării neîntemeiate a salariului mediu pe oră, faţă de cel stabilit regulamentar).

12. În comun cu primăriile satelor/comunelor Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Mereni, Speia să asigure efectuarea cheltuielilor pentru construcţiile şi reparaţiile capitale în limita alocaţiilor preconizate şi atribuirea corectă a cheltuielilor conform destinaţiei.

13. În comun cu primăriile satelor/comunelor Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Mereni, Speia să respecte prevederile legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice.

14. Să asigure examinarea modului de gestionare a patrimoniului public, cu întreprinderea măsurilor eficiente de soluţionare a problemelor existente, inclusiv în vederea înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor publice şi contabilizării conforme a lor, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

15. Să asigure ajustarea evidenţei contabile a patrimoniului transmis în gestiune la prevederile legale.

16. Să implementeze unele proceduri eficiente de control intern ce ţin de domeniul respectiv şi să asigure inventarierea bunurilor aflate în proprietatea publică locală.

17. În comun cu primăria s. Speia să asigure o monitorizare permanentă a ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu înlăturarea tuturor neajunsurilor constatate de audit.

Cerinte (1)

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit aparatului preşedintelui raionului şi primăriilor or. Anenii Noi, satelor (comunelor) Bulboaca, Calfa, Chetrosu, Delacău, Floreni, Gura Bîcului, Hîrbovăţ, Mereni, Speia, pentru examinarea acestora în şedinţele Consiliului raional şi ale consiliilor locale, cu adoptarea deciziilor de rigoare pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit.