Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 14 din 23 martie 2007 privind raportul asupra unor aspecte ale utilizării mijloacelor financiare şi bunurilor materiale, gestionării patrimoniului public de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-03-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului educaţiei şi tineretului dl V.Ţvircun, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dna T.Lazacenco, colaboratorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei dl T.Borş, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra unor aspecte ale utilizării mijloacelor financiare şi bunurilor materiale, gestionării patrimoniului public de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2005-2006 (inclusiv episoadele iniţiate în perioada anterioară anului 2005, cu caracter continuu de executare).

Activitatea Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare - MET) este reglementată prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII) şi Regulamentul ministerului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005[3].

MET este organul central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului şi îşi coordonează activitatea cu ministerele şi serviciile de resort în domeniul învăţămîntului secundar profesional, mediu de specialitate, al învăţămîntului superior, postuniversitar, al învăţămîntului pentru adulţi şi al perfecţionării şi recalificării cadrelor.

Responsabili de activitatea economico-financiară la MET au fost dl V.Ţvircun, ministrul educaţiei şi tineretului (de la 01.04.2005), şi dna S.Bogatu, şeful Direcţiei economico-financiare a MET.

Controlul efectuat cu participarea colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare - CCCEC) a avut drept obiectiv verificarea, conform art.11 şi art.30 alin.(1) lit.i) din Legea nr.312-XIII, a unor aspecte privind modul de gestionare a mijloacelor financiare şi patrimoniului public de către conducerea ministerului şi a unor instituţii subordonate. Au fost supuse controlului aparatul central al MET şi 4 instituţii subordonate ministerului, totodată fiind efectuate controale intermediare la 4 agenţi economici.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate selectiv, prin analiza şi verificarea rapoartelor financiare, planurilor de finanţare, documentelor primare, documentelor de casă şi bancare, actelor normative interne, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Reorganizarea ministerului

În perioada anilor 2005-2006, MET a fost reorganizat de 3 ori. În rezultatul încălcărilor legislaţiei muncii, comise la primele reorganizări, ministerul, conform hotărîrilor judecătoreşti, a restabilit în funcţiile deţinute anterior 2 persoane din aparatul central şi, respectiv, a achitat acestora despăgubiri în sumă de 20,6 mii lei pentru absenţa forţată de la serviciu în perioada cuprinsă între data rezilierii contractului de muncă şi data reintegrării în funcţie. Totodată, n-au fost executate hotărîrile judecătoreşti emise în perioada anilor 2004-2006 privind plata salariilor în sumă de 100,0 mii lei la 8 persoane, concediate din instituţiile subordonate ministerului.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.756 din 04.07.2006 "Privind reorganizarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului"[4] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.756), ministerul a fost reorganizat prin divizare în Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Agenţia Sportului. Nerespectîndu-se pct.5 şi pct.6 din hotărîrea menţionată, statele de personal au fost aprobate cu întîrziere de 1, 2 luni. Pînă în prezent n-a fost aprobat Regulamentul Ministerului Educaţiei şi Tineretului, prevăzut spre aprobare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr.756. Odată cu adoptarea structurii noi, ministerul a preavizat toţi angajaţii, ulterior fiind concediaţi şi unii angajaţi ale căror funcţii nu urmau a fi reduse. În contradicţie cu art.88 alin.(1) lit.c), art.88 alin.(3) din Codul muncii, aprobat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Codul muncii), în unele funcţii reduse au fost desemnate persoane noi. În urma acestei reorganizări, din 79 de angajaţi ai aparatului central preavizaţi, 42 au fost concediaţi, inclusiv 29 - în baza art.86 alin.(l) lit.c) din Codul muncii, 11 - prin transfer la alte instituţii de învăţămînt şi 2 - în legătură cu expirarea contractului de muncă.

În urma concedierii angajaţilor aparatului central al ministerului (decembrie 2006 - ianuarie 2007), au fost efectuate cheltuieli bugetare pentru plata indemnizaţiilor de concediere în sumă de 445,3 mii lei.

Gestionarea mijloacelor alocate de la buget

Mijloacele financiare bugetare alocate ministerului au fost repartizate instituţiilor subordonate în lipsa unei metodologii bine determinate, care ar prevedea criteriile de distribuire şi redistribuire a acestor mijloace.

În perioada anilor 2005-2006, pentru întreţinerea aparatului central al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului au fost aprobate cheltuieli în sumă de 3705,7 mii lei şi, respectiv, 4470,8 mii lei, dar s-au executat în sumă de 3681,3 mii lei şi, respectiv, 4441,5 mii lei, sau la nivelul de 99,3%. Cheltuielile efective au constituit 3723,4 mii lei şi, respectiv, 4418,1 mii lei. Salariul mediu lunar al unui angajat a crescut de la 1982 lei (în a.2005) pînă la 3224 lei (în a.2006), sau de 1,6 ori.

Cu derogare de la art.35 alin.(2) din Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 "Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.355-XVI), conform ordinelor ministrului educaţiei şi tineretului, angajaţilor aparatului central al MET li s-au majorat sporurile la salariul de funcţie pentru vechimea în muncă, începînd de la 01 decembrie 2005, deşi, de fapt, urmau a fi majorate de la 01 ianuarie 2007. Astfel, în perioada decembrie 2005 - mai 2006, au fost calculate şi achitate nejustificat sporuri la salariu pentru vechimea în muncă în sumă de 58,0 mii lei.

Contrar art.33 alin.(1) din Legea nr.355-XVI, în baza unui ordin semnat de către viceministrul educaţiei şi tineretului dl V.Crudu, în anul 2006, ministrului educaţiei şi tineretului i s-a acordat un premiu bănesc cu ocazia zilei profesionale a lucrătorilor din învăţămînt.

Nerespectîndu-se ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.172 din 09.12.2005 "Cu privire la Normele de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto"[7], s-a admis un consum supranormativ de 238 litri de benzină în sumă de 3,3 mii lei.

Autoturismul aflat la balanţa ministerului n-a fost înregistrat sub răspunderea materială a unei anumite persoane. Nu este stabilit locul de parcare a acestuia. Foile de parcurs au fost întocmite cu încălcarea Instrucţiunii privind completarea şi prelucrarea foilor de parcurs la autoturismele de serviciu, aprobată prin ordinul comun al directorului Departamentului Analiză Statistică şi Sociologie şi ministrului finanţelor nr.59/85 din 06.07.1998[8].

La momentul efectuării controlului, funcţia de secretar în anticamera viceministrului era exercitată de o persoană remunerată din mijloacele bugetare ale Agenţiei Evaluare şi Examinare din cadrul MET (cu salariul lunar de 994 lei).

Finanţarea cheltuielilor din contul unor instituţii şi organizaţii

În anii 2005-2006, la minister s-a format o sursă suplimentară pentru întreţinerea aparatului central din contul instituţiilor de învăţămînt subordonate, neprevăzută de cadrul legal. Astfel, prin dispoziţiile ministrului educaţiei şi tineretului, au fost transmise de la balanţa instituţiilor de învăţămînt subordonate ministerului la balanţa aparatului central al acestuia bunuri materiale în sumă totală de 69,8 mii lei. Această transmitere de bunuri materiale s-a efectuat cu încălcarea pct.19 şi pct.21 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995[9] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688), fără argumentarea necesităţii ei şi fără organizarea în modul stabilit a comisiei de primire-predare.

Pe parcursul perioadei raportate, s-au practicat şi alte modalităţi de transmitere a bunurilor materiale. Astfel, de la Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Ciocana, în baza unui contract, au fost transmise ministerului în posesie şi folosinţă temporară bunuri materiale în valoare totală de 36,2 mii lei. Din posesia Firmei comerciale de intermediere "Mold-Didactica", conform facturii de expediţie, s-au transmis gratis ministerului un aparat video marca LG în valoare de 1193 lei, 10 casete video - de 276 lei şi un televizor LG - de 5027 lei.

În lipsa documentelor justificative, anticamera ministrului a fost mobilată cu 2 fotolii, o canapea din piele şi o masă pentru reviste, evaluate în sumă de 20,0 mii lei. De asemenea şi căsuţa nr. 4/2 a I.S. "Pensiunea din Holercani", repartizată MET, a fost mobilată cu canapea, fotolii, covor, masă, tumbă, maşină de spălat, frigider, scaune, cazan de termoficare, aragaz, duş-cabină (cu instalarea acestora), care n-au fost evaluate şi reflectate în evidenţa contabilă conform art.8 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[10] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII).

Utilizarea mijloacelor pentru desfăşurarea unor acţiuni

Încălcîndu-se pct.10 din Regulamentul privind modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor Fondului special al Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului pentru susţinerea financiară a unor măsuri în domeniul învăţămîntului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.773 din 26.06.2003[11], s-au efectuat cheltuieli pentru organizarea spectacolului festiv consacrat zilei profesionale a lucrătorilor din domeniul învăţămîntului în sumă de 33,6 mii lei, care, contrar pct.1 din Regulamentul cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1151 din 02.09.2002[12], n-au fost prevăzute la întocmirea planurilor de finanţare şi devizelor de venituri şi cheltuieli la etapa elaborării propunerilor de buget.

Din contul alocaţiilor preconizate pentru unele acţiuni pentru tineret, prevăzute în programul aprobat de minister, au fost desfăşurate alte acţiuni neprevăzute în sumă de 964,1 mii lei. În unele cazuri, cheltuielile efective au depăşit sumele planificate.

Aprovizionarea cu combustibil a instituţiilor de învăţămînt

Pentru aprovizionarea centralizată, în sezonul rece al anilor 2005-2006 şi, parţial, 2006-2007, cu cărbune şi combustibil lichid de uz casnic a 52 instituţii de învăţămînt subordonate ministerului au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 16120,7 mii lei, fiind executate cheltuieli în mărime de 15028,2 mii lei, sau la nivelul de 93,2% din suma precizată.

La aprovizionarea cu cărbune, nu s-au luat în consideraţie necesităţile şi solicitările parvenite de la unele instituţii de învăţămînt subordonate şi de la alţi agenţi economici. Astfel, ministerul a respins solicitarea (din 20.03.2006) S.A. "Ialtop" (c/f 1004600005145) de a majora suma contractului nr.25-a din 07.07.2005 cu 30%, sau cu 2724 t de cărbune în sumă totală de 2526,2 mii lei, conform prevederilor art.25 alin.(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), la preţurile menţionate în contract de 980 lei pentru o tonă de cărbune marca AS şi de 830 lei pentru o tonă de cărbune marca GR. Încălcîndu-se art.8 din Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 "Cu privire la petiţionare"[14] (cu modificările ulterioare), solicitarea a rămas fără răspuns, urmare cărui fapt s-au efectuat cheltuieli suplimentare pentru procurarea cărbunelui în mărime de 2064,0 mii lei, la preţul pentru o tonă de cărbune cu 720 lei mai mare.

La licitaţia publică nr.1355/06 din 07.09.2006 privind achiziţionarea cărbunelui pentru necesităţile instituţiilor de învăţămînt, unde s-au făcut două oferte, au fost desemnaţi ca cîştigători ambii ofertanţi, inclusiv pentru loturile 1 şi 3 (7570 t de cărbune marca AS la preţul de 1700 lei pentru o tonă) - S.A. "Ialtop", pentru lotul 2 (4140 t de cărbune marca AS la preţul de 1490 lei pentru o tonă) - S.R.L. "Javelin-N.A." (c/f 1003609004546). Ulterior, la 09.10.2006, S.R.L. "Javelin-N.A." a refuzat să încheie contractul de livrare a cărbunelui, motivînd cu situaţia imprevizibilă privind asigurarea Republicii Moldova cu cărbune din Ucraina. Ţinînd cont de faptul că, la acel moment, expirase termenul de valabilitate a garanţiei bancare, ministerul n-a reţinut, potrivit art.34 din Legea nr.1166-XIII, de la furnizorul nominalizat garanţia bancară în mărime de 61,7 mii lei. În aceeaşi zi (09.10.2006), grupul de lucru a cedat achiziţia şi a încheiat cu S.A. "Ialtop" contractul privind achiziţionarea cantităţii totale de 11710 t de cărbune marca AS în sumă de 19907,0 mii lei. Deşi la 31.12.2006 furnizorul livrase numai 1860 t de cărbune, sau 25,6% din volumul prevăzut pentru perioada octombrie-decembrie 2006, acestuia nu i-au fost aplicate sancţiuni financiare în sumă de 2995,5 mii lei, prevăzute de contract. Primind refuzul furnizorului de a livra în continuare cărbune marca AS, grupul de lucru, în baza art.24 lit.a) şi lit.b) din Legea nr.l166-XIII şi conform Hotărîrii Guvernului nr.951 din 04.08.2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice dintr-o singură sursă"[15], a decis să achiziţioneze dintr-o singură sursă - de la S.R.L. "Nams-N.A." (c/f 1003600080462) cantitatea de 1970 t de cărbune marca J, de calitate mai inferioară, la preţul de 1500 lei pentru o tonă, în sumă totală de 2955,0 mii lei (procesul-verbal nr.152-1/06 din 12.12.2006.

Reparaţii şi construcţii, inclusiv ale apartamentelor

În baza dispoziţiei Guvernului nr.59-d din 08.07.2002[16], MET i-a fost repartizată căsuţa de odihnă nr.4/2, iar Ministerului Culturii şi Turismului - căsuţa de odihnă nr.4/3, situate într-un edificiu al Î.S. "Pensiunea din Holercani" (c/f 1002601000899). Deşi întreţinerea căsuţelor de odihnă din preajma satului Holercani a fost pusă în seama Î.S. "Pensiunea din Holercani", ministerul a executat unele lucrări şi servicii în căsuţa nr.4/2 prin intermediul diferitor agenţi economici. Încălcîndu-se Legea contabilităţii nr.426-XIII, precum şi art.13 alin.(l) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[17] (cu modificările şi completările ulterioare), lucrările de reparaţie au fost executate fără un proiect elaborat şi aprobat în modul stabilit, iar achitările pentru aceste lucrări s-au efectuat prin intermediul unor întreprinderi şi instituţii. Astfel, la 25.08.2005, filiala nr.17 a S.A. "Monolit" (c/f 1003600064701), în calitate de antreprenor general, şi Î.S. "Tipografia Centrală" (c/f 1003600105901) a Ministerului Culturii şi Turismului, în calitate de beneficiar, au contractat servicii la reparaţia edificiului menţionat, evaluate în sumă de 92,7 mii lei. Lucrările s-au executat în volumul contractat (potrivit explicaţiilor S.A. "Monolit"), iar actul de recepţie a lor s-a întocmit numai pe volumul de 50,0 mii lei, care a fost achitat de către Î.S. "Tipografia Centrală".

Din contul mijloacelor preconizate pentru reparaţia Palatului Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor (PNCCA) (c/f 237358) al MET, filiala nr.17 a S.A. "Monolit" a efectuat cheltuieli în sumă de 20,0 mii lei tot pentru reparaţia căsuţei de odihnă nr.4/2 a MET, ulterior această sumă fiind înregistrată la cheltuielile de reparaţie a faţadei PNCCA.

Reparaţia căsuţei de odihnă nr.4/3, menţionată mai sus, s-a efectuat din sursele financiare ale Î.S. "Combinatul Poligrafic din Chişinău" (c/f 10026010002449) din subordinea Ministerului Culturii şi Turismului, care, la solicitarea Î.S. "Pensiunea din Holercani", a transferat 100,0 mii lei, înregistrîndu-le la cheltuielile de sponsorizare. Aceste mijloace au fost utilizate conform devizului de cheltuieli şi contractului încheiat de Î.S. "Pensiunea din Holercani" cu firma "Magic VS" S.R.L. (c/f 1002600041262).

În anii 2002-2006, MET, cu încălcarea art.21(22) alin.(1) lit.c) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[18] (cu modificările ulterioare), în lipsa estimării necesităţilor de cheltuieli anuale pentru investiţii şi achiziţii, a finanţat unele instituţii de învăţămînt subordonate fără a ţine sub un control riguros utilizarea mijloacelor alocate. Astfel, ministerul a finanţat din contul investiţiilor capitale Universitatea Tehnică din Moldova (în continuare - UTM) pentru continuarea construcţiei căminului cu 766 de locuri din str. Studenţilor 1 (construcţie nefinisată, transmisă UTM conform deciziei Primăriei mun. Chişinău nr.5/6 din 13.02.1997), cu valoarea de 6182,7 mii lei. Finanţarea s-a efectuat conform contractului încheiat iniţial, la 14.08.2002, cu S.A. "Monolit", în sumă totală de 16095,6 mii lei. Potrivit devizului de cheltuieli, mijloacele alocate de către minister în această mărime erau prevăzute pentru construcţia căminului cu 766 de locuri, care, de fapt, ulterior a fost resistematizat în 2 blocuri (1A şi 1B). Blocul 1A s-a reconstruit în spaţiu locativ cu 66 de apartamente, iar Blocul 1B - în cămin cu 427 de locuri, fără a fi modificate contractul cu S.A. "Monolit", devizul de cheltuieli, proiectul acestui obiect şi nefiind organizată o nouă licitaţie pentru construcţie. Totodată, în lipsa proiectului şi a devizului de cheltuieli, la acest bloc a fost construită o anexă cu 2 nivele pe suprafaţa de 163,6 m2.

Pentru construcţia apartamentelor, UTM, fără a desfăşura procedura de achiziţie conform Legii nr.1166-XIII, a contractat cu Compania "MoldSpeciConstruct" S.R.L. (c/f 100360004587) a Holdingului Chişinău-Coninvest (c/f 3923015) lucrări de construcţie şi montaj în sumă de 5965,1 mii lei, cu sursa de finanţare din contul locatarilor. În realitate, locatarii au depus mijloace în sumă de 7818,8 mii lei, sau cu 1853,7 mii mai mult decît prevedea contractul încheiat. UTM, încălcînd pct.6 şi pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688, în contractul de colaborare (fără număr din 23.06.2003), a prevăzut transmiterea în posesia Companiei "MultiSpeciConstruct" S.R.L. a demisolului şi anexei la blocul 1A, cu terenul aferent, precum şi a 3 apartamente cu 2 odăi, întru compensarea parţială a cheltuielilor care vor fi suportate de antreprenorul general, în legătură cu micşorarea preţului unui metru pătrat de spaţiu locativ pînă la 140 euro. Ulterior, în contractul de antrepriză nr.4/1 din 24.12.2003 (cu modificările ulterioare din 28.01.2004), UTM a majorat numărul de apartamente prevăzute pentru lucrătorii companiei pînă la 4. Apartamentele construite au fost comercializate, de fapt, la preţul de 135-159 euro pentru un metru pătrat. Totodată, în calculul preţurilor n-au fost incluse cheltuielile efectuate pînă la suspendarea construcţiei, făcîndu-se trimitere la Hotărîrea Guvernului nr.366 din 06.04.1998 "Cu privire la încheierea lucrărilor de construcţie în blocurile locative nefinalizate"[19] (cu modificările ulterioare), deşi în aceasta se prevede doar transmiterea gratuită a apartamentelor din blocurile locative nefinalizate persoanelor ce beneficiază de dreptul de a obţine locuinţă în baza listelor cetăţenilor luaţi la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative. Ţinîndu-se cont de aceasta, a fost încălcat şi pct.6 (7) din hotărîrea menţionată, conform căruia costul construcţiei la momentul suspendării ei n-a fost prezentat Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, care urma să transmită cota-parte a statului în apartamentele din blocurile locative nefinalizate, precum şi pct.7 (8) din aceeaşi hotărîre, care prevedea transmiterea blocului nefinalizat la balanţa asociaţiei proprietarilor de locuinţe.

Pentru o altă construcţie, UTM a transmis în administrare fiduciară Î.M. "Tenadara" S.R.L. (al cărei conducător şi fondator este şi conducătorul şi fondatorul Companiei "MultiSpeciConstruct" S.R.L., menţionată anterior) un lot cu suprafaţa de 3,6 ha pentru construcţia a 4 blocuri locative cu 480 de apartamente. Astfel, întreprinderea a beneficiat gratuit de teren, construind 364 de apartamente pentru a le comercializa de sine stătător la preţul de 475-525 euro pentru un metru pătrat de spaţiu şi 116 apartamente pentru a le comercializa instituţiilor de învăţămînt şi MET la preţul de 365 euro pentru un metru pătrat. Din aceste 116 apartamente, MET, în baza solicitării nr.15-13-1091 din 17.11.2006, adresată Î.M. "Tenadara" S.R.L., a beneficiat de 8 apartamente, din care 5 au fost repartizate ministerului (inclusiv ministrului, viceministrului) şi cîte unul directorului liceului "Socrate", preşedintelui Centrului Naţional de Resurse pentru Tineret şi decanului la Institutul Relaţii Internaţionale.

Gestionarea patrimoniului de stat

În perioada raportată, ministerul n-a întreprins măsurile de rigoare privind asigurarea integrităţii patrimoniului de stat. Cu persoanele responsabile de gestionarea mijloacelor materiale n-au fost încheiate contracte de răspundere materială.

Nerespectîndu-se art.40 lit.d), lit.h) din Legea nr.426-XIII, nu s-a efectuat inventarierea bunurilor materiale la reorganizarea ministerului şi, respectiv, la înlocuirea gestionarului. Bunurile materiale n-au fost transmise prin acte de predare-primire. Inventarierea efectuată în timpul controlului a stabilit la unele poziţii surplusuri în sumă de 22,5 mii lei, iar la altele - lipsuri în sumă de 28,6 mii lei.

Nu s-a efectuat controlul asupra executării Ordinului ministrului educaţiei şi tineretului nr.278 din 25.09.2006 "Privind monitorizarea şi perfectarea documentaţiei inventarierii imobilului instituţiilor din subordine"[20] în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[21].

Pe parcursul anului 2006, n-au fost înregistrate şi aprobate de către conducerea ministerului 38 de contracte înaintate de către instituţiile subordonate de dare în arendă a spaţiilor ce le aparţin, reieşind din art.62 alin.(7) din Legea nr.547-XIII, care prevede că instituţiile de învăţămînt nu pot da în arendă localurile care le aparţin decît cu acordul organului de conducere al învăţămîntului. Deşi conducerea ministerului n-a luat nici o decizie asupra contractelor în cauză, instituţiile care au prezentat spre aprobare contractele au transmis în arendă spaţiile conform prevederilor acestora.

Prin Hotărîrea Guvernului nr.265 din 14.08.1990 "Cu privire la unele măsuri extraordinare în vederea ameliorării bazei materiale a învăţămîntului mediu general din mun. Chişinău"[22], imobilul din str. Doina 104, care aparţinea Institutului de reciclare a cadrelor, a fost transmis şcolii medii moldoveneşti nr.10. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.16 din 15.01.1996 "Cu privire la amplasarea unor instituţii ale Ministerului Învăţămîntului"[23], institutul a fost amplasat în grădiniţa de copii nr.28 de pe str. Magda Isanos 16, respectiv cu transmiterea imobilului.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.1036 din 06.09.2006 "Cu privire la amplasarea unor instituţii de învăţămînt"[24], au fost anulate hotărîrile sus-numite şi s-a cerut amplasarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în imobilul de unde a fost dislocat iniţial (din str. Doina 104), cu transmiterea acestui imobil la balanţa MET în termen de o lună. Totodată, prin această hotărîre, s-a prevăzut transmiterea (de la 01.01.2007) de la balanţa Direcţiei de învăţămînt Rîşcani la balanţa institutului a şcolii medii nr.10, care urma să păstreze statutul de persoană juridică, cu funcţionarea în spaţiul acestor imobile şi cu păstrarea contingentului de elevi şi de cadre didactice necesare pentru asigurarea instruirii elevilor, precum şi statutul de subdiviziune experimentală a institutului respectiv. N-a fost prevăzută în această hotărîre, sau în alt act normativ, destinaţia grădiniţei de copii menţionate mai sus, transmisă anterior Institutului de reciclare a cadrelor. Ulterior, ministerul, fără a ţine cont de necesităţile proprii, a acceptat transmiterea în arendă a acestei grădiniţe, cu terenurile aferente, liceului privat "Svetoci" din mun. Chişinău (c/f 1003600078984).

Cu încălcarea art.62 alin.(5) din Legea nr.547-XIII, ministerul a cedat firmei S.R.L. "Asvocon" suprafaţa de 13,4 m2 din terenul Şcolii de meserii pentru surzi şi hipoacuzici pentru construcţia unei case de locuit, fără perfectarea actelor cadastrale. Totodată, firma, la momentul efectuării controlului, nu şi-a executat pe deplin obligaţiunile privind amenajarea teritoriului şcolii, construcţia gardului de piatră la hotare şi a drumului asfaltat din strada Puşkin cu acces liber al maşinilor antiincendiare, precum şi privind instalarea porţii de fier şi iluminarea ei.

Acreditarea instituţiilor de învăţămînt

Conform art.37 alin.(5) din Legea nr.547-XIII, instituţiile de învăţămînt de stat şi privat se supun în mod obligatoriu acreditării. La momentul efectuării controlului, au fost supuse acreditării 99 de instituţii de învăţămînt (din 1745 existente), sau 6%, inclusiv 27 (din 35) instituţii de învăţămînt superior, 41 (din 56) instituţii de învăţămînt mediu de specialitate (colegii), doar 31 de şcoli primare şi secundare (din 1571) şi nici o şcoală profesională (din 83). În anii 2001-2006, unele instituţii au fost supuse de cîteva ori acreditării instituţionale sau pe specialităţi, dar majoritatea - nici o dată. Astfel, Universitatea de Stat din Moldova de 3 ori a fost acreditată instituţional şi pe 30 de specialităţi, achitînd pentru serviciile de acreditare 173,5 mii lei. Universitatea Tehnică din Moldova a fost acreditată instituţional şi pe 40 de specialităţi, pentru serviciile prestate achitînd în total 249,0 mii lei.

N-a fost executat planul de acreditare a 10 şi 14 instituţii, aprobat, respectiv, pentru anii 2005 şi 2006. Nu sînt clare criteriile de planificare a acreditării instituţiilor de învăţămînt. Totodată, ministerul n-a practicat acreditarea instituţională în complex cu acreditarea pe specialităţi. Pentru anul 2005, de la serviciile de acreditare au fost precizate venituri şi cheltuieli în sumă de 698,0 mii lei, dar s-au acumulat mijloace financiare în sumă de 400,2 mii lei, sau cu 297,8 mii lei mai puţin decît era precizat.

Editarea şi asigurarea cu manuale

Conform pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.448 din 09.04.1998 "Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial"[25], manualele noi pentru învăţămîntul primar şi gimnazial urmau să fie implementate numai în bază de concurs, organizat de către MET. Totodată, ministerul urma, în termen de o lună, să elaboreze şi să aprobe Regulamentul cu privire la concursul de elaborare şi editare a manualelor pentru instituţiile din învăţămîntul primar şi gimnazial, acesta fiind elaborat peste 4,5 ani. Astfel, în majoritatea cazurilor, învingătorul era desemnat în funcţie de preţ şi, mai puţin, în funcţie de calitate. Mai mult decît atît, la licitaţii se expuneau manuscrisele cu un grad de finalizare de numai 25%.

La 17.06.2006, prin hotărîrea colegiului ministerului nr.40, a fost aprobat noul Regulament "Cu privire la elaborarea, editarea şi asigurarea cu manuale a instituţiilor din învăţămîntul primar şi gimnazial". Avînd şi părţi pozitive, inclusiv examinarea manuscriselor cu un grad de finalizare de pînă la 75%, regulamentul în cauză nu corespunde întocmai art.38 din Legea nr.l166-XIII. Astfel, după examinarea şi evaluarea ofertelor de către comisiile de experţi din cadrul grupului de lucru, oferta cîştigătoare este supusă, la capitolul "Calitatea", unei examinări din partea Consiliului Naţional pentru Aprobarea Manualelor, care în final generalizează rezultatele evaluării manuscriselor, efectuată de către comisiile de experţi, şi determină oferta cîştigătoare. Conform regulamentului nominalizat, acest consiliu este un organ colegial, care activează în permanenţă şi se află sub controlul direct al ministrului. Totodată, consiliul este compus din 11 persoane, din care 6 au statut permanent (inclusiv ministrul sau viceministrul, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, şeful Direcţiei de învăţămînt preuniversitar, şeful Secţiei mijloace de instruire şi acte de studii şi directorul special pentru manuale), şi, prin cooperare, din responsabili de la minister şi instituţiile subordonate. La elaborarea regulamentului dat, nu s-a ţinut cont de unele propuneri ale Guvernului (indicaţia nr.0204-29 din 29.03.2006) privind constituirea Consiliului pentru aprobarea manualelor, ca organ colegial, care nu se subordonează MET. Nu s-au luat în consideraţie nici alte propuneri parvenite de la autorităţile publice şi de la Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă.

În baza regulamentelor menţionate, MET a încheiat 9 contracte privind editarea a 286,5 mii de exemplare de manuale de istorie în original şi 79,4 mii de exemplare traduse. Din suma contractată de 10274,3 mii lei, n-au fost editate manuale în sumă de 3068,5 mii lei. Pentru manualele editate în sumă de 7205,8 mii lei s-au achitat mijloace din Fondul special pentru manuale în sumă de 4089,8 mii lei, sau cu 3116,0 mii lei mai puţin. Manualele editate au fost distribuite şcolilor, cu excepţia a 22,5 mii de manuale de istorie în sumă totală de 661,5 mii lei, care la moment sînt depozitate la Î.S. "Mold-Didactica".

În alte cazuri, asigurarea organizatorică şi financiară a editării, reeditării sau procurării de manuale şi realizarea comenzilor de politică educaţională a MET în domeniul asigurării cu manuale a învăţămîntului gimnazial şi liceal ţin de competenţa Fondului special pentru manuale, care, conform Regulamentului fondului, este afiliat MET. Totodată, fiind persoană juridică cu statut de instituţie publică, conform regulamentului menţionat, acest fond nu este inclus în lista instituţiilor subordonate ministerului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 06.09.2006 "Cu privire la aprobarea structurii Ministerului Educaţiei şi Tineretului"[26] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.1034).

În planul de finanţare a măsurilor şi lucrărilor din contul alocaţiilor centralizate, aprobat pe anul 2006, ministerul a prevăzut subvenţionarea integrală sau parţială a editării manualelor, materialelor didactice pentru şcolile auxiliare, procurarea materialelor didactice pentru şcolile profesionale şi de meserii în sumă totală de 5321,9 mii lei, executîndu-se în sumă de 5268,2 mii lei.

Autentificarea actelor de studii şi Şcoala de meserii nr.3

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.555 din 09.06.2005 "Cu privire la aprobarea structurii Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului"[27] (cu modificările ulterioare), în structura ministerului a fost prevăzut Serviciul recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii ca subdiviziune de sine stătătoare. Ulterior, prin Hotărîrea Guvernului nr.1034, a fost aprobată structura nouă a MET, în care serviciul menţionat n-a fost prevăzut, acesta fiind inclus în componenţa Direcţiei învăţămînt preuniversitar cu o singură persoană - consultant superior. Pînă la finalizarea controlului nu s-au aprobat Regulamentul privind modul de autentificare a documentelor de studii şi Regulamentul Serviciului, care ar reglementa modul autentificării actelor de studii.

Fără a fi încheiat un contract de locaţiune, documentele se primesc într-o încăpere auxiliară a liceului "N.Coţiubinschii" din str. V.Micle 8.

MET, în urma controlului efectuat la Şcoala de meserii nr.3 din mun. Chişinău, a stabilit un şir de încălcări privind condiţiile şi legalitatea activităţii acestei instituţii, respectarea legislaţiei muncii, învăţămîntului şi celei financiare. În comun cu reprezentantul CCCEC, a fost efectuat un studiu, prin care s-au constatat unele încălcări şi neajunsuri în activitatea şcolii. Încălcîndu-se Legea nr.426-XIII, la această instituţie n-a fost ţinută evidenţa certificatelor (blanchete). La absolvire, de la elevi se acumulau mijloace pentru blanchetele de certificate, astfel încălcîndu-se pct.1.7 din contractul cu privire la pregătirea cadrelor în instituţia respectivă, încheiat între conducerea instituţiei şi elevi, care prevedea că la sfîrşitul studiilor absolvenţilor li se eliberează certificatul de absolvire, adică din contul taxelor de studii.

La această şcoală n-au fost respectate nici "Normele de efectuare a operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.764 din 25.11.1992[28] (cu modificările ulterioare). Astfel, mijloacele băneşti acumulate de la elevi pentru blanchete, reieşind din explicaţiile persoanelor implicate, au fost achitate în numerar în minister, la locul eliberării blanchetelor, pentru care n-au fost primite bonurile de plată, ci numai facturile de expediţie, unde era indicat doar numărul de certificate primit.

Pînă la momentul actual nu este clară situaţia privind apartenenţa imobilului aflat în gestiunea şi la balanţa Şcolii de meserii nr. 3.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează au fost efectuate cheltuieli nejustificate pentru retribuirea muncii aparatului central al ministerului în sumă de 58,0 mii lei. Pentru întreţinerea aparatului central al MET au fost transmise bunuri materiale ale instituţiilor din subordine în sumă de 135,9 mii lei. N-a fost respectată procedura de achiziţie a mărfurilor şi serviciilor. Nu s-a efectuat controlul respectiv asupra utilizării mijloacelor financiare alocate instituţiilor de învăţămînt din sursele investiţiilor capitale. N-a fost asigurat un control eficient asupra integrităţii bunurilor materiale, urmare cărui fapt s-au format surplusuri şi neajunsuri în sumă de 22,5 mii lei şi, respectiv, 28,6 mii lei. Contrar actelor normative în vigoare, au fost transmise în arendă încăperi şi terenuri.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea "Privind Curtea de Conturi" nr.312-XIII din 08.12.1994, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dl V.Ţvircun), conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi ţinîndu-se cont de încălcările şi abaterile stabilite, să examineze rezultatele controlului efectuat şi:

1.1. să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control;

1.2. să excludă practica transmiterii bunurilor materiale ale instituţiilor din subordine pentru întreţinerea aparatului central al ministerului;

1.3. să documenteze în modul stabilit de lege sponsorizările şi donaţiile primite de minister;

1.4. să aducă în conformitate cu Legea nr.1166-XIII Regulamentul "Cu privire la elaborarea, editarea şi asigurarea cu manuale a instituţiilor din învăţămîntul primar şi gimnazial";

1.5. să întreprindă măsurile necesare privind desfăşurarea din timp a licitaţiilor de aprovizionare cu combustibil a instituţiilor de învăţămînt, aplicînd sancţiunile financiare respective faţă de furnizorii nedisciplinaţi.

2. Materialele prezentului control se transmit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru examinare conform competenţei.

3. Se ia act că:

3.1. materialele controlului efectuat de către minister la Şcoala de meserii nr.3 sînt transmise CCCEC, iar directorul acestei şcoli, prin ordinul ministrului educaţiei şi tineretului nr.70-p din 21.02.2007, a fost eliberat din funcţia deţinută;

3.2. rezultatele inventarierii au fost examinate de către conducerea ministerului şi s-au întreprins măsurile corespunzătoare;

3.3. premiul bănesc acordat ministrului educaţiei şi tineretului contrar prevederilor actelor normative a fost reţinut din salariu.

4. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului şi se propune:

4.1. să examineze condiţiile şi scopul utilizării în continuare a grădiniţei de copii nr.28 din str. Magda Isanos 16, ţinînd cont de reamplasarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei în alt imobil;

4.2. să determine gradul de responsabilitate a ministrului educaţiei şi tineretului vizînd utilizarea mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale, precum şi gestionarea patrimoniului public de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului;

4.3. să examineze problema acreditării instituţiilor de învăţămînt, inclusiv prin prisma prevederilor legislaţiei, asigurînd elaborarea unui plan de acţiuni întru acreditarea reală a instituţiilor de învăţămînt.

5. Prezenta hotărîre se remite Preşedintelui Republicii Moldova pentru informare.

6. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

[3] M.O., 2005, nr.135-138, art.1118.

[4] M.O., 2006, nr.102-105, art.781.

[5] M.O., 2003, nr.159-162, art.648.

[6] M.O., 2006, nr.35-38, art.148.

[7] M.O., 2006, nr.59-62, art.223.

[8] Nu este dat publicităţii.

[9] M.O., 1996, nr.10, art.45.

[10] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[11] M.O., 2003, nr.135-137, art.816.

[12] M.O., 2002, nr.126-127, art.1278.

[13] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

[14] Republicată în M.O., 2003, nr.6-8, art.23.

[15] M.O., 2003, nr.182-185, art.1018.

[16] Nu este dată publicităţii.

[17] M.O., 1999, nr.25, art.259.

[18] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[19] M.O., 1998, nr.56-59, art.381.

[20] Nu este dat publicităţii.

[21] M.O., 2004, nr.35-38, art. 290.

[22] Nu este dat publicităţii.

[23] Nu este dat publicităţii.

[24] M.O., 2006, nr.146-149, art.1116.

[25] M.O., 1998, nr.62-63, art.578.

[26] M.O., 2006, nr.142-145, art.1096.

[27] M.O., 2005, nr.83-85, art.608.

[28] Monitor, 1992, nr.11, art.351.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)