Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 10 din 26 februarie 2007 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2006

Numar din data de 2007-02-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului dl C. Mihalache şi contabilului-şef dra A. Ţurcanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2006.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului au fost executorii de buget dl Ion Mihailo (pînă la 08.11.2006), dl Corneliu Mihalache (pînă în prezent) şi contabilul-şef dra Aliona Ţurcanu (toată perioada).

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (în continuare - CCA) este autoritate publică autonomă în domeniul radiodifuziunii şi televiziunii din Republica Moldova care reglementează şi coordonează activitatea companiilor, studiourilor, posturilor, organizaţiilor şi celorlalţi agenţi în domeniul audiovizualului.

Statutul, atribuţiile, obligaţiile, componenţa CCA au fost reglementate de Legea audiovizualului nr.603-XIII din 03.10.1995[2], iar în prezent sînt reglementate de Codul audiovizualului al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.260-XVI din 27.07.2006[3].

Controlul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către CCA a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea acestuia, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat, probele de control au fost colectate prin analiza bilanţurilor executării bugetului din contul veniturilor/cheltuielilor de bază, a fondurilor speciale şi altor mijloace, rapoartelor privind executarea bugetului instituţiei din contul cheltuielilor de bază, privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, altor rapoarte, verificarea selectivă a documentelor primare şi a registrelor contabile, contrapunerea datelor evidenţei analitice cu datele evidenţei sintetice, studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[4] (cu modificările şi completările ulterioare), pentru întreţinerea CCA, din contul cheltuielilor de bază, au fost aprobate alocaţii în sumă de 854,2 mii lei şi 4,0 mii lei - mijloace speciale. Au fost executate cheltuieli de bază în sumă de 853,5 mii lei, cheltuielile efective constituind 923,4 mii lei. În întregime pe deviz s-a înregistrat depăşirea cheltuielilor cu 69,2 mii lei, care a fost generată de următorii factori.

Pentru retribuirea muncii au fost precizate cheltuieli în sumă de 580,8 mii lei, fiind executate cheltuieli în aceeaşi mărime, iar cheltuielile efective au constituit 648,2 mii lei, sau cu 67,4 mii lei mai mult faţă de cheltuielile precizate, care au contribuit la admiterea supracheltuielilor la contribuţiile de asigurări sociale de stat - cu 9,1 mii lei şi la primele de asigurare medicală achitate de patron - cu 0,6 mii lei. Unul din factorii care a generat supracheltuieli la retribuirea muncii a fost depăşirea numărului de personal aprobat. Astfel, personalul CCA, potrivit Hotărîrii Parlamentului nr.988-XIII din 15.10.1996 "Cu privire la statutul, structura, devizul de cheltuieli şi cuantumul retribuirii lunare a muncii pentru vechime în muncă membrilor şi colaboratorilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului"[5], a fost stabilit în număr de 23 de unităţi, iar conform Raportului privind statele şi efectivul de personal ale organelor administraţiei publice centrale pe anul 2006, la sfîrşitul perioadei de raportare, personalul constituia 27 de unităţi, sau cu 4 persoane mai mult. În conformitate cu statele de personal ale CCA, în anul 2006 urmau a fi remuneraţi 3 membri ai CCA (inclusiv preşedintele) din 9 numiţi (6 membri nu erau remuneraţi de către CCA). După ce în noiembrie 2006 au fost confirmaţi în funcţii toţi 9 membri ai CCA, aceştia fiind remuneraţi potrivit legislaţiei în vigoare, în statele de personal şi în devizul de cheltuieli ale CCA n-au fost operate modificările respective.

Depăşirea cheltuielilor la articolul menţionat în sumă de 24,0 mii lei a fost admisă şi în urma calculării indemnizaţiei în mărime de 6 salarii unui membru al CCA potrivit art.25 alin.(4) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995[6] (cu modificările şi completările ulterioare) în legătură cu expirarea mandatului de membru al CCA şi netransferării în altă funcţie, acesta beneficiind de dreptul la pensie conform Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 "Privind pensiile de asigurări sociale de stat"[7] (cu modificările şi completările ulterioare). La momentul controlului, această indemnizaţie nu era achitată, fiind înregistrată ca datorie creditoare. De asemenea, au fost admise supracheltuieli în sumă de 12,0 mii lei şi în urma achitării premiilor unice, ajutoarelor materiale, în lipsa surselor de finanţare.

Cu derogare de la pct.3 din Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 "Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică"[8] (cu modificările şi completările ulterioare), care prevede că la elaborarea schemelor de încadrare a personalului şi structurii autorităţii publice o secţie autonomă poate fi formată dacă include în componenţa sa cel puţin 4-5 unităţi de personal, CCA a format secţia administrativă ca autonomă, care include doar 2 unităţi de personal.

CCA, în anul 2006, a prestat servicii de consultare, realizînd venituri în sumă de 4,0 mii lei. Din aceste surse au fost efectuate cheltuieli, conform devizului aprobat, în mărime de 3,6 mii lei, nefiind admise supracheltuieli.

Utilizarea mijloacelor alocate de la buget nu este transparentă în măsură deplină. Pe pagina web a CCA nu este dat publicităţii devizul de cheltuieli pe anul 2006, iar Raportul cu privire la activitatea CCA în anul 2006, publicat pe pagina web, nu conţine informaţii despre mijloacele alocate pentru întreţinerea acestuia, operaţiunile economico-financiare efectuate în această perioadă.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că conturile bilanţului contabil, la 01.01.2007, reflectă corect operaţiunile economico-financiare efectuate şi înregistrate în evidenţa contabilă în anul 2006.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (dl Corneliu Mihalache):

1.1. să întreprindă măsuri, conform legislaţiei în vigoare, în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate.

2. Se recomandă conducerii Consiliului Coordonator al Audiovizualului să eficientizeze sistemul de control intern, orientat spre asigurarea corectitudinii utilizării alocaţiilor bugetare.

3. Se informează Comisia parlamentară pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret, sport şi mijloace de informare în masă despre rezultatele controlului asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2006.

4. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr.70, art.798.

[3] M.O., 2006, nr.131-133 art.679.

[4] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[5] M.O., 1996, nr.78-79, art.743.

[6] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[7] M.O., 1998, nr.111-113, art.683.

[8] M.O., 2006, nr.75-78, art.566.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)