Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 5 din 30 ianuarie 2007 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Judecătoria Căuşeni pe perioada anilor 2005-2006

Numar din data de 2007-01-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Judecătoriei Căuşeni dl P.Grumeza, contabilului-şef al Judecătoriei Căuşeni dna N.Vîrlan, şefului Direcţiei economico-financiare a Ministerului Justiţiei dna V.Alexandreanu, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare a Judecătoriei Căuşeni pe perioada anilor 2005-2006, efectuată în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII, la cererea Fracţiunii parlamentare Alianţa "Moldova Noastră".

În perioada supusă reviziei, Judecătoria Căuşeni şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Legea nr.514-XIII din 06.07.1995 "Privind organizarea judecătorească"[2] (cu modificările şi completările ulterioare) şi alte acte normative.

Controlul efectuat a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Judecătoriei Căuşeni, administrării patrimoniului public şi efectuării operaţiunilor financiar-economice, veridicităţii evidenţei contabile şi a dărilor de seamă.

În cadrul controlului efectuat, probele au fost colectate selectiv, prin analiza dărilor de seamă, verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile, audierea explicaţilor persoanelor responsabile. Totodată, ţinînd cont de faptul că la data finalizării controlului darea de seamă pentru perioada anului 2006 nu era întocmită, pentru efectuarea analizelor respective au fost folosite datele din darea de seamă privind executarea bugetului instituţiei publice la situaţia din 01.10.2006 şi datele înregistrate în evidenţa contabilă la situaţia din 01.12.2006.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[3] (cu modificările şi completările ulterioare) şi cu devizul de cheltuieli pe anul 2005, pentru activitatea economico-financiară a Judecătoriei Căuşeni în anul 2005 au fost preconizate alocaţii financiare în sumă totală de 600,1 mii lei, care pe parcursul anului au fost precizate pînă la suma de 652,8 mii lei. Cheltuielile de casă în perioada indicată au constituit 650,9 mii lei (99,7% faţă de alocaţiile precizate), iar cheltuielile efective - 629,8 mii lei (96,5 %). Ponderea cea mai mare a cheltuielilor efective revine cheltuielilor pentru: retribuirea muncii - 62,7 % (394,7 mii lei); plata mărfurilor şi serviciilor - 18,0 % (113,2 mii lei); procurarea fondurilor fixe - 10,6 % (66,8 mii lei); contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 7,5 % (47,6 mii lei). La finele anului 2005, datoriile debitoare ale Judecătoriei Căuşeni totalizau 13,3 mii lei, iar datoriile creditoare - 30,7 mii lei.

Pentru perioada anului 2006, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[4] (cu modificările şi completările ulterioare) şi cu devizul de cheltuieli pe anul 2006, aprobat de Ministerul Justiţiei şi coordonat cu Ministerul Finanţelor, Judecătoriei Căuşeni i-au fost aprobate alocaţii financiare în sumă totală de 1490,5 mii lei, din care: 1464,1 mii lei - pentru cheltuielile de bază, inclusiv 509,6 mii lei - pentru reparaţii capitale; 26,4 mii lei - mijloace speciale. În ianuarie-septembrie 2006, alocaţiile pentru cheltuielile de bază au constituit 1242,7 mii lei. La 01.10.2006, cheltuielile de casă constituiau 617,0 mii lei (49,6% faţă de suma precizată pentru perioada expirată), iar cheltuielile efective - 673,8 mii lei (sau 54,2 %). Ponderea cea mai mare a cheltuielilor efective revine cheltuielilor pentru: retribuirea muncii - 71,7 % (482,9 mii lei); contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 16,1 % (108,5 mii lei); plata mărfurilor şi serviciilor - 9,0 % (60,7 mii lei). La 01.01.2007 (ţinînd cont de documentele prezentate adăugător în cadrul şedinţei), datoriile debitoare totalizau 1,9 mii lei, iar cele creditoare - 49,5 mii lei, din care 48,4 mii lei - datoria pentru retribuirea muncii, formată în luna decembrie 2006.

În anul 2006, Judecătoriei Căuşeni i-au fost alocate mijloace financiare din bugetul de stat pentru reparaţiile capitale în sumă totală de 509,6 mii lei. În realitate, Judecătoria nu are înregistrat în evidenţa contabilă imobil, iar clădirea în care este amplasată aceasta este înregistrată ca proprietate a statului la balanţa Ministerului Justiţiei. Reparaţia capitală la Judecătoria Căuşeni s-a efectuat în lipsa modalităţii de trecere a cheltuielilor la majorarea valorii de bilanţ a clădirii, conform prevederilor pct.45 alin.5 din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[5] (cu modificările şi completările ulterioare). La momentul controlului, Judecătoria Căuşeni a efectuat cheltuieli pentru reparaţia capitală a acoperişului - 210,2 mii lei, a sistemului de încălzire - 166,1 mii lei, procurarea şi instalarea ferestrelor din aluminiu - 99,3 mii lei, lucrările de proiectare şi expertiză tehnică - 13,7 mii lei, în total - 489,3 mii lei, care au fost reflectate la cheltuielile instituţiei, trecerea acestora la majorarea valorii de bilanţ a clădirii rămînînd nesoluţionată. Totodată, la sfîrşitul anului 2005, Judecătoria Căuşeni a reconstruit intrarea în clădire, prin instalarea unei construcţii din aluminiu în sumă de 11,2 mii lei, efectuînd cheltuielile respective din contul alocaţiilor prevăzute în deviz la art.113 alin.17 "Reparaţii curente ale clădirilor", care, la fel, n-au fost trecute la majorarea valorii de bilanţ a clădirii.

Contabilitatea Judecătoriei Căuşeni n-a asigurat ţinerea evidenţei analitice a cheltuielilor efective, prin ce nu s-au respectat prevederile art.15 alin.(1) lit.c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[6] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) referitor la asigurarea identităţii datelor evidenţei analitice. În anul 2005 n-a fost efectuată inventarierea patrimoniului înregistrat în evidenţa contabilă a Judecătoriei, prin ce nu s-au respectat prevederile art.39 şi art.40 din Legea nr.426-XIII.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că mijloacele financiare alocate pentru activitatea economico-financiară a Judecătoriei Căuşeni, în perioada anilor 2005-2006, au fost utilizate în limita alocaţiilor aprobate. Totodată, gestionarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public a fost efectuată cu unele abateri de la reglementările legale, ce se exprimă prin utilizarea mijloacelor financiare pentru reparaţia capitală a clădirii fără a fi stabilit modul de trecere a cheltuielilor la majorarea valorii de bilanţ a clădirii aflate la balanţa Ministerului Justiţiei, neasigurarea ţinerii evidenţei analitice a cheltuielilor efective.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.2004 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele Judecătoriei Căuşeni (dl P. Grumeza), conform competenţei atribuite prin art.31 din Legea nr.426-XIII:

1.1. să întreprindă măsuri în vederea lichidării abaterilor stabilite;

1.2. să asigure ţinerea evidenţei contabile conform prevederilor legislaţiei.

2. Se recomandă Ministerului Justiţiei (dl V.Pîrlog), potrivit funcţiilor stabilite conform pct.8 subpct.10 din Regulamentul Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15.02.2000[7] (cu modificările şi completările ulterioare), de comun acord cu Consiliul Superior al Magistraturii, să elaboreze un mecanism eficient privind asigurarea gestionării conforme a bazei tehnico-materiale şi financiare a activităţii instanţelor judecătoreşti.

3. Se ia act că pînă la momentul examinării rezultatelor controlului în şedinţa Curţii de Conturi, Judecătoria Căuşeni a transmis Ministerului Justiţiei documentele de confirmare a efectuării cheltuielilor ce ţin de reparaţia capitală în sumă totală de 509,6 mii lei, pentru a fi trecute la majorarea valorii de bilanţ a clădirii.

4. Prezenta hotărîre se remite Fracţiunii parlamentare Alianţa "Moldova Noastră" şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru informare.

5. Despre executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republici în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr.58, art.641.

[3] M.O.,2004, nr.224-225, art.978.

[4] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[5]  Nu este dată publicităţii.

[6] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[7] M.O., 2000, nr.19-20, art.210.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)