Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 4 din 30 ianuarie 2007 privind raportul asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare şi la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I)

Numar din data de 2007-01-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei E.Mocanu, viceministrul justiţiei, dnei V.Alexandreanu, şeful Direcţiei economico-financiare a Ministerului Justiţiei, dlui V.Devderea, directorul Departamentului de executare, dnei L.Chilian, şeful Direcţiei economico-financiare a Departamentului de executare, dlui R.Talmaci, şeful Oficiului de executare Rîşcani Chişinău, dlui N.Cristea, şeful Oficiului de executare Botanica Chişinău, dlui I.Furdui, şeful Oficiului de executare Buiucani Chişinău, dnei S.Otgon, şeful Oficiului de executare Călăraşi, dlui N.Guşan, şeful Oficiului de executare Bălţi, dlui A.Ursu, şeful Oficiului de executare Ungheni, dlui O.Drojdei, şef-interimar al Oficiului de executare Leova, dlui Iu.Balan, şeful Oficiului de executare Ştefan Vodă, dlui T.Raevschi, şeful Oficiului de executare Orhei, dlui V.Secaş, şeful Direcţiei juridice a Ministerului Finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare şi la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I) conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2006.

Au fost supuse controlului Departamentul de executare şi 24 de oficii de executare.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Departamentul de executare (cod fiscal 37237019) au fost executorul de buget dl V.Devderea şi şeful Direcţiei economico-financiare dna L.Chilian.

Departamentul de executare (în continuare - Departamentul) este organul de specialitate al administraţiei publice, abilitat cu executarea nemijlocită a documentelor executorii şi îşi îndeplineşte atribuţiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale.

Sarcinile principale, atribuţiile, drepturile şi organizarea activităţii Departamentului sînt reglementate de Titlul V din Codul de procedură civilă[2], adoptat la 26.12.1964 şi abrogat la 01.07.2005 (în continuare - Titlul V din Codul de procedură civilă), Codul de executare al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.443-XV din 24.12.2004[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Codul de executare), Legea nr.204-XVI din 06.07.2006 "Cu privire la sistemul de executare silită"[4] şi de Regulamentul Departamentului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.312 din 15.03.2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului şi structurii Departamentului de executare"[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.312).

În conformitate cu art.11 din Codul de executare şi pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.312, Departamentul de executare este investit cu atribuţia de asigurare a executării titlurilor executorii eliberate de instanţele de judecată şi a altor acte supuse executării silite.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea respectării legislaţiei în domeniul executării documentelor de către executorii judecătoreşti vizînd plenitudinea încasării mijloacelor financiare în beneficiul statului, asigurării evidenţei şi prelucrării statistice a documentelor executorii, corectitudinii întocmirii rapoartelor statistice.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele de control au fost acumulate prin verificarea selectivă a registrelor de evidenţă a documentelor executorii, rapoartelor statistice cu privire la executarea documentelor executorii; studierea procedurilor de executare şi a explicaţiilor persoanelor responsabile.

În temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Justiţiei (dl V.Pîrlog) despre rezultatele controlului asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare şi la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I) şi se cere, în comun cu Departamentul de executare (dl V.Devderea) şi cu oficiile de executare:

1.1. să examineze materialele controalelor efectuate, să aprobe un plan de măsuri în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, care n-au întreprins măsurile de rigoare în vederea executării documentelor parvenite spre executare silită în folosul statului;

1.2. să intensifice controlul, stabilind măsuri concrete privind încasarea mijloacelor financiare în folosul statului, conform titlurilor executorii, în condiţiile art.63 din Codul de executare;

1.3. să asigure autenticitatea rapoartelor statistice privind executarea documentelor executorii, inclusiv în folosul statului;

1.4. să reglementeze modul de încasare a cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare silită, potrivit prevederilor art.35 şi art.36 din Codul de executare, precum şi condiţiile de plasare a mijloacelor băneşti la conturile de depozit ale oficiilor de executare, nesolicitate perioade îndelungate de creditori;

1.5. să asigure respectarea prevederilor art.11 alin.(3) din Codul de executare privind administrarea mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea oficiilor de executare teritoriale.

2. Se ia act că pînă la adoptarea hotărîrii Curţii de Conturi:

2.1. au fost recuperate mijloacele băneşti însuşite de către patru executori judecătoreşti ai Oficiului de executare Orhei în sumă de 55,5 mii lei, cu eliberarea din funcţiile deţinute a 4 persoane şi cu remiterea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei de către Curtea de Conturi a materialelor privind cazul respectiv;

2.2. la Oficiul de executare Bălţi au fost restituite lipsurile de mijloace băneşti în sumă de 18,2 mii lei, cu eliberarea din funcţiile deţinute a persoanelor vinovate;

2.3. de către Oficiul de executare Rîşcani Chişinău au fost transferate conform destinaţiei mijloacele băneşti în sumă de 29,4 mii lei şi au fost ridicate de către oficiu restul corpurilor delicte;

2.4. Departamentul de executare a aprobat Nomenclatorul dosarelor aparatului central şi ale oficiilor de executare, precum şi Regulamentul cu privire la darea de seamă statistică.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M. Pop) despre rezultatele controlului asupra plenitudinii încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului în urma executării deciziilor judiciare la Departamentul de executare şi la oficiile de executare pe perioada anilor 2005-2006 (semestrul I) şi se propune, în comun cu Ministerul Justiţiei, să implementeze un mecanism eficient de evidenţă şi control asupra încasării bunurilor materiale şi a mijloacelor financiare în folosul statului.

4. Se remit Procuraturii Generale materialele privind neexecutarea pedepselor penale în privinţa a două persoane fizice de către Oficiul de executare Călăraşi, pentru examinare conform competenţei.

5. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele referitor la transmiterea spre realizare a 40 tone de orez de către Oficiul de executare Rîşcani Chişinău la un preţ mai mic decît cel mediu de piaţă din localitatea respectivă.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se recomandă să solicite de la autorităţile publice competente aplicarea măsurilor asiguratorii în cazurile litigiilor, obiectul cărora îl constituie mijloacele financiare publice şi patrimoniul de stat, întru protejarea acestora.

7. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Veştile, 1964, nr.36, art.82.

[3] M.O., 2005, nr.34-35, art.112.

[4] M.O., 2006, nr.126-130, art.603.

[5] M.O., 2002, nr.40-42, art.385.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)