Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 3 din 18 ianuarie 2007 privind raportul asupra planificării şi utilizării mijloacelor publice în instituţiile de învăţămînt superior în perioada anilor 2005 – 2006 (9 luni)

Numar din data de 2007-01-18 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl A.Gorodenco, viceministrului finanţelor dna N.Lupan, şefului Direcţiei învăţămînt superior şi postuniversitar a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dna M.Bulat, şefului Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna N.Raţă, şefului Direcţiei economie a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale dl V.Stasiuc, rectorului Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova dl A.Roman, rectorului Universităţii de Stat din Moldova dl Gh.Rusnac, rectorului Academiei de Studii Economice a Moldovei dl Gr.Belostecinic, rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei dl I.Bostan, rectorului Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău dl I.Guţu, rectorului Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi dl N.Filip, rectorului interimar al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu-Haşdeu" din Cahul dl A.Popa, rectorului Universităţii de Stat din Tiraspol dl M.Ciobanu, rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova dl Gh.Cimpoieş, rectorului interimar al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" dl N.Eşanu, rectorului Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (din 29.09.2006 - Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport) dl V.Manolachi, rectorului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova dl V.Beniuc şi rectorului Institutului de Stat de Instruire Continuă dl S.Caisîn, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra planificării şi utilizării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt superior în perioada anilor 2005-2006 (9 luni).

Modul de organizare şi funcţionare a sistemului naţional de învăţămînt în Republica Moldova este reglementat prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.547-XIII). Structura instituţională, organizarea activităţii instituţiilor de învăţămînt superior, sarcinile principale şi funcţiile sînt stabilite în statutele (charta) instituţiilor, aprobate de către senate, care au ca scop formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a specialiştilor de înaltă competenţă profesională şi maturitate civică în corespundere cu comanda de stat şi necesităţile economiei naţionale, pregătirea cadrelor ştiinţifice, organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în scopul obţinerii rezultatelor noi în ştiinţă şi tehnologie.

Controlul a avut drept obiectiv verificarea modului de alocare şi utilizare a resurselor bugetare pentru învăţămîntul superior, precum şi a criteriilor de realizare, redistribuire şi utilizare a veniturilor încasate în acest domeniu de activitate.

Au fost supuse controlului 12 instituţii de învăţămînt superior de stat, inclusiv 9 din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului (în continuare - MET), una din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare - MAIA) şi o instituţie pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" din subordinea Ministerului Sănătăţii, în această perioadă, a fost supusă controlului de către Serviciul Control Financiar şi Revizie pe lîngă Ministerul Finanţelor.

În procesul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost colectate prin analiza şi verificarea rapoartelor financiare, verificarea legalităţii actelor normative interne privind utilizarea mijloacelor financiare, documentelor primare, registrelor contabile, precum şi prin studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În Republica Moldova învăţămîntul superior se realizează prin instituţiile de învăţămînt (universităţi, academii, institute). Reţeaua naţională a învăţămîntului superior în perioada anilor 2002-2006 este reprezentată astfel:

Anii de înv.

Total instituţii

Forma de proprietate

Studenţi

Studenţi la 10000 locuitori

Cadre didactice

publică

privată

altă

total

de zi

fără frecvenţă

2002-2003

45

17

24

4

95039

63600

31400

262

5532

2003-2004

40

17

19

4

104029

68580

35449

288

5740

2004-2005

35

18

14

3

114552

74865

39687

318

5909

2005-2006

33

18

15

 

126132

79871

46261

350

6221

Învăţămîntul superior înregistrează în ultima perioadă de timp un nivel tot mai ridicat al cererii. Deşi în anul 2006, faţă de anul 2002, numărul instituţiilor de învăţămînt s-a micşorat, numărul studenţilor a crescut de 1,3 ori. La momentul controlului funcţionau 33 instituţii de învăţămînt superior (în care se studiază circa 165 de specialităţi), inclusiv 18 instituţii publice (12 - subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului, iar 6 - altor ministere) şi 15 instituţii private. În prezent, pregătirea specialiştilor în învăţămîntul superior se realizează în 90 de domenii de formare profesională. Ponderea studenţilor înmatriculaţi în instituţiile private constituie 16,3% din numărul total de studenţi. Anual, numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior constituie 15% din totalul studenţilor, sau de la 14,5 mii pînă la 15,5 mii de persoane. La 10000 de locuitori ai republicii revin de la 262 (în anul de studii 2002-2003) pînă la 350 de studenţi (în anul de studii 2005-2006). În republică, pînă la momentul actual, nu există o planificare a necesităţii de pregătire a specialiştilor pe termen lung. Astfel, cea mai solicitată specialitate în republică este economia, la care anual sînt înmatriculaţi peste 8500 de studenţi (28% din numărul total), apoi urmează dreptul, filologia, informatica cu, respectiv, 5000, 2500 şi 1200 de studenţi. De aceste specialităţi (în bază de contract) profită practic toate instituţiile de învăţămînt existente. Mai puţin sînt solicitate specialităţile de artă cinematografică, biblioteconomie, artă teatrală, chimie şi fizică. Numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt superior de stat cu finanţare bugetară a crescut în ultimii ani (faţă de anul 2001) cu 787 de persoane.

Concomitent, numărul studenţilor ce studiază în bază de contract s-a majorat în anul de studii 2005-2006, faţă de anii precedenţi, constituind la unele instituţii 80% din numărul total de studenţi. Mărimea taxei de studii variază de la 2,0 pînă la 7,7 mii lei pentru un an de studii, în funcţie de specialitatea şi instituţia de învăţămînt.

În anul de studii 2005-2006, în învăţămîntul superior universitar şi-au desfăşurat activitatea de instruire 6201 cadre didactice, sau cu 689 mai mult decît în anul de studii 2003-2004, din care 37% sînt doctori în ştiinţă şi 6% - doctori habilitaţi.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se propune Guvernului Republicii Moldova, conform prevederilor Hotărîrii Parlamentului nr. 228-XVI din 14.07.2006 "Privind raportul Curţii de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2005"[3] şi Hotărîrii Guvernului nr.1358 din 27.11.2006 "Cu privire la acţiunile de îmbunătăţire a managementului financiar public"[4], să audieze în cadrul şedinţei de Guvern raportul ministrului educaţiei şi tineretului dl V.Ţvircun privind situaţia creată la gestionarea mijloacelor publice şi a patrimoniului de stat de către instituţiile de învăţămînt superior subordonate ministerului şi măsurile întreprinse în baza rezultatelor controlului Curţii de Conturi.

2. Se cere de la conducerea Ministerului Educaţiei şi Tineretului (dl V.Ţvircun), conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995 şi Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 04.10.2005, ţinîndu-se cont de abaterile stabilite de control:

2.1. examinarea în cadrul şedinţei colegiului ministerului a rezultatelor controlului efectuat la instituţiile de învăţămînt superior din subordine;

2.2. asigurarea unui control eficient, în modul stabilit, asupra utilizării la destinaţie de către instituţiile subordonate a mijloacelor alocate de la compartimentul de bază al bugetului de stat şi a mijloacelor speciale;

2.3. revizuirea contractelor de arendă în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia, stabilind plata pentru arendă conform Legii bugetului de stat;

2.4. delimitarea terenurilor şi obţinerea, de către instituţiile din subordine a documentelor de proprietate asupra acestor terenuri şi bunurilor imobile deţinute;

2.5. reexaminarea legalităţii reorganizării şi conformităţii activităţii Institutului de Stat de Instruire Continuă, ca instituţie publică de învăţămînt, prin prisma cadrului legal în vigoare;

2.6. asigurarea efectuării defalcărilor în fondul pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii.

3. Se recomandă Ministerului Educaţiei şi Tineretului:

3.1. elaborarea şi aprobarea unei metodologii de repartizare univocă a mijloacelor alocate din bugetul consolidat şi din alte surse, în scopul asigurării calităţii proceselor de predare, studiere şi cercetare, cu transferarea tuturor mijloacelor din bugetul Ministerului Educaţiei şi Tineretului către instituţiile superioare de învăţămînt, în bază de contract;

3.2. în comun cu Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului, luarea măsurilor adecvate la stabilirea statutului şi modului de transmitere Asociaţiilor de locuinţe a căminelor privatizate şi atenţionarea asupra neexecutării de către unele instituţii a actelor normative adoptate în această privinţă.

 4. Se recomandă Ministerului Finanţelor să elaboreze, în comun cu ministerele de resort, un act normativ privind nomenclatorul mijloacelor speciale, specifice instituţiilor de învăţămînt, precum şi modalitatea de realizare a plăţilor pentru studii în bază de contract.

5. Se recomandă Ministerului Economiei şi Comerţului, în conformitate cu art.25 din Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, să elaboreze şi să aprobe în modul stabilit Regulamentul-cadru privind condiţiile de salarizare, de premiere şi aplicare a adaosurilor salariale din contul mijloacelor speciale cadrului didactic din instituţiile de învăţămînt superior.

6. Se cere de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform competenţei atribuite prin Legea învăţămîntului şi Regulamentul de activitate a ministerului:

6.1. să examineze rezultatele controlului efectuat la UASM şi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor stabilite de control;

6.2. să efectueze un control permanent asupra utilizării mijloacelor financiare alocate instituţiei menţionate în pct.6.1, cu excluderea faptelor de utilizare a acestora contrar destinaţiei şi în scopuri nereglementate de legislaţie şi actele normative;

6.3. să asigure revizuirea contractelor de arendă, în vederea aducerii acestora în conformitate cu legislaţia;

6.4. să stabilească gradul de responsabilitate a directorului Î.S. "Univers Agro" (dl V.Donica), ţinînd cont de multiplele încălcări şi neajunsuri, stabilite de către control la utilizarea mijloacelor financiare şi gestionarea patrimoniului de stat.

7. Se cere de la rectorii Universităţii de Stat din Moldova (dl Gh.Rusnac), Universităţii Pedagogice de Stat "I.Creangă" (dl I.Guţu), Universităţii Tehnice a Moldovei (dl I.Bostan), Academiei de Studii Economice a Moldovei (dl Gr.Belostecinic), Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi (dl N.Filip), Universităţii de Stat din Tiraspol (dl M.Ciobanu), Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (dl V.Manolache), Universităţii Agrare de Stat din Moldova (dl Gh.Cimpoieş), Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (V.Beniuc), Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu-Haşdeu" din Cahul (dl I.Şişcanu), Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (dl A.Roman), Institutului de Stat de Instruire Continuă (dl S.Caisîn) să examineze rezultatele controalelor efectuate şi să întreprindă măsuri adecvate pentru lichidarea tuturor încălcărilor şi neajunsurilor stabilite de control.

8. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat efectuarea unui control total asupra respectării legislaţiei fiscale de către Î.S. "Univers Agro", cu informarea Curţii de Conturi despre rezultatele acestuia.

9. Se ia act că:

9.1. Guvernul urmează să examineze proiectul Hotărîrii "Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar, profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării", prin care se va stabili taxa lunară de cazare în cămine şi modalitatea de calculare a acesteia;

9.2. rezultatele controlului efectuat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N.Testemiţanu" sînt examinate de Serviciul Control Financiar şi Revizie, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare;

9.3. pe parcursul controlului, Universitatea de Stat din Tiraspol a transferat în fondul special al Ministerului Educaţiei şi Tineretului suma de 22,4 mii lei; Universitatea Agrară de Stat din Moldova a încasat de la S.R.L. "Mariela" şi Î.I. "Groian Maria" plăţile pentru arendă în sumă de 12,2 mii lei şi, respectiv, 11,3 mii lei, totodată fiind restituite în casă plăţile neîntemeiat achitate în sumă de 4,7 mii lei; Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport a înregistrat în evidenţa contabilă cărţile primite ca ajutor umanitar în sumă de 1537,7 mii lei, evaluările blocului de studii nr.2 - de 12301,8 mii lei, datoriile debitoare în sumă de 93,4 mii lei şi fondurile de bibliotecă în sumă de 112,9 mii lei; UASM i-au fost restituite de către Staţiunea didactică experimentală "Chetrosu" mijloace fixe în sumă de 64,8 mii lei; UTM a luat la evidenţă "terenul artificial de fotbal".

10. Despre rezultatele controlului se informează Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul.

11. Despre executarea pct.2, 3, 4, 5, 6, 7 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

12. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[2] M.O., 1995, nr.62-63, art.692.

[3]. M.O., 2006, nr. 120-123, art.575

[4]. M.O., 2006, nr.186-188, art.1455

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)