Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 34 din 25 iulie 2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011

Numar din data de 2012-07-25 Nr. cerinte: 2 Nr. recomandari: 6

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului sănătăţii dl Gh.Ţurcanu, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl N.Platon, precum şi a altor persoane responsabile de la entităţile respective, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[2] la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM sau, după caz, Compania), avînd drept obiectiv oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare acumulate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) au fost utilizate regulamentar de către CNAM, iar Raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 este veridic şi nu conţine denaturări semnificative.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. Probele de audit au fost acumulate cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea regulamentelor şi actelor normative interne relevante domeniului auditat, contractelor încheiate, registrelor contabile şi documentelor primare; analiza, calcularea şi confruntarea datelor; solicitarea explicaţiilor de la persoanele responsabile; colectarea informaţiilor de la terţe persoane etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom, garantat de stat, de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor pentru tratarea stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

CNAM este o organizaţie de stat autonomă, care desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, avînd obligaţia să gestioneze mijloacele financiare ale FAOAM.

Analiza evoluţiei veniturilor acumulate în FAOAM, în raport cu produsul intern brut (în continuare - PIB), în perioada anilor 2007-2011, denotă un nivel de creştere mai rapidă a PIB, comparativ cu nivelul de creştere a veniturilor FAOAM.

Sursa: datele Ministerului Economiei

Deci, tendinţa de descreştere a ponderii veniturilor FAOAM în PIB de la 4,8% (în a.2010) pînă la 4,4% (în a.2011) a fost condiţionată de depăşirea ritmului de creştere a PIB (114%) în această perioadă asupra ritmului de creştere a veniturilor FAOAM (106%) cu 8 puncte procentuale, ceea ce denotă rezerve la capitolul acumularea veniturilor.

La planificare nu se identifică unele surse posibile de venituri, aferente primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în sumă fixă, destinate încasării de la unele categorii de persoane fizice care au obligativitatea de a se asigura în mod individual, fapt ce generează neîntreprinderea de către autorităţile abilitate a măsurilor pentru acumularea potenţialelor mijloace financiare în FAOAM. De asemenea, neîncasarea veniturilor din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime procentuală este cauzată şi de existenţa restanţelor agenţilor economici faţă de FAOAM, care la finele anului 2011 au constituit 14,9 mil.lei.

 

Se relevă rezerve şi neconformităţi la planificarea şi executarea FAOAM

  • Veniturile FAOAM au fost planificate fără a fi asigurat procesul de evaluare, suficient fundamentat, a potenţialelor venituri, ceea ce afectează integral procesul de planificare. Existenţa rezervelor la acest capitol determină şi neîncasarea deplină a veniturilor, exprimată prin:

♦ nedeţinerea de către CNAM a informaţiilor ample şi veridice privind numărul de persoane fizice care au obligativitatea de a se asigura în mod individual;

♦ neexecutarea deplină a planului aprobat la venituri (a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în mărime procentuală), determinată de prognozarea neargumentată a indicatorilor macroeconomici şi de existenţa restanţelor agenţilor economici faţă de FAOAM.

  • N-au fost executate în măsură deplină cheltuielile din mijloacele FAOAM, în rezultatul imperfecţiunii planificării acestora, precum şi al incapacităţii beneficiarilor de a le valorifica integral, ceea ce condiţionează creşterea soldurilor la conturile CNAM (de la 409,8 mil.lei - la finele anului 2010, pînă la 430,7 mil.lei - la finele anului 2011), astfel acestea fiind imobilizate de la destinaţia sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.
  • În condiţiile lipsei certificatelor de acreditare, care ar indica gradul suficient de conformitate a Instituţiilor medico-sanitare (în continuare - IMS) în vederea determinării corespunderii serviciilor prestate, 21 de prestatori de servicii medicale au fost contractaţi şi finanţaţi cu suma de 328,3 mil.lei, ceea ce poate afecta calitatea serviciilor medicale prestate populaţiei.
  • Contractarea, finanţarea şi raportarea mijloacelor FAOAM alocate în anul 2011, prin metoda "buget global", Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor - în sumă de 2,1 mil.lei şi Centrului Republican Medicina Calamităţilor - în sumă de 0,5 mil.lei, în lipsa unei analize fundamentate a necesităţilor de mijloace publice, a obiectivelor stabilite şi indicatorilor măsurabili, nu asigură transparenţa şi posibilitatea verificării realizării scopului propus.
  • Obiectivele stabilite ca rezultat al utilizării mijloacelor FAOAM din contul fondului de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (procurarea utilajului medical performant şi a transportului sanitar specializat; implementarea noilor tehnologii de încălzire, de prelucrare a deşeurilor medicale şi de alimentare cu apă; modernizarea şi optimizarea clădirilor şi infrastructurii etc.) sînt supuse riscului nerealizării, deoarece n-au fost prioritizate în baza unui studiu fundamentat. Situaţia respectivă determină nevalorificarea la nivel de 36,5% a mijloacelor destinate acestui fond. Astfel, din suma de 55,1 mil.lei prevăzută pentru aceste scopuri au fost valorificate 35,0 mil.lei, în sold rămînînd 20,1 mil.lei.
  • Aprobarea proiectelor investiţionale s-a efectuat în lipsa analizei fundamentate a necesităţilor prioritare, precum şi nefiind luate în consideraţie contractele cu tranşe pe perioadele anterioare. Astfel, în anul 2011, au fost aprobate spre finanţare proiecte investiţionale, cu încheierea contractelor de finanţare în sumă de 65,1 mil.lei, din care 10,0 mil.lei - cu valorificare în anul 2012. Totodată, în anul 2011, au fost valorificate contracte încheiate în anul 2010 în sumă de circa 7,0 mil.lei.
  • Proiectele investiţionale, în perioada auditată, au derulat în lipsa monitorizării suficiente, precum şi a atragerii experţilor în domeniu, ceea ce a generat situaţii de risc privind atingerea scopului propus şi utilizarea mijloacelor la destinaţie.
  • A fost contractată achiziţia a 100 de unităţi de transport, pentru dotarea Serviciului de asistenţă medicală primară, în valoare de 10,0 mil.lei, neţinîndu-se cont de cadrul regulator ce prevede utilizarea mijloacelor acestui fond preponderent pentru procurarea transportului sanitar specializat.
  • Carenţele admise la achiziţionarea, contractarea, utilizarea şi raportarea mijloacelor fondului de profilaxie, denotă un management ineficient al utilizării banilor publici.
  • Curtea de Conturi remarcă atitudinea irelevantă faţă de executarea cerinţelor şi implementarea recomandărilor auditului, înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.44 din 25.08.2011 către autorităţile responsabile de elaborarea politicilor în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Ministerul Sănătăţii) şi de gestionarea regulamentară a mijloacelor acumulate în FAOAM (CNAM) etc. În acest context, n-au fost implementate următoarele recomandări: Recomandarea nr.2 - "Să reglementeze exhaustiv procedurile şi normele de planificare a alocaţiilor precum şi condiţiile de formare a soldurilor IMSP, limita admisibilă anuală şi direcţiile de utilizare a acestora";

Recomandarea nr.3 - "Să asigure neîntîrziat reglementarea exhaustivă şi univocă în actele normative a modului şi sursei de formare şi renovare a bazei tehnico-materiale a IMSP";

Recomandarea nr.4 - "Să reglementeze exhaustiv parametrii şi cerinţele tehnice pentru "transportul sanitar specializat";

Recomandarea nr.5 - "Să reexamineze prevederile actelor normative existente, în vederea excluderii suprapunerii direcţiilor de utilizare a rezervelor formate de IMS cu cele ale fondului de dezvoltare, gestionat de CNAM".

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi.

hotărăște:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Pentru implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carenţelor şi neregulilor constatate, cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor, se cere:

2.1. Ministerului Sănătăţii:

2.1.1. să asigure activitatea tuturor IMS în condiţii de evaluare şi acreditare în conformitate cu cadrul legal;

2.1.2. să revizuiască cadrul normativ ce reglementează procurările din fondul de dezvoltare, în special cele ce ţin de transportul sanitar specializat, prevăzînd exhaustiv priorităţile şi fundamentarea acestora, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative;

2.2. Ministerului Sănătăţii, în comun cu CNAM:

2.2.1. să asigure un proces de evaluare şi planificare suficient fundamentat a veniturilor şi cheltuielilor FAOAM;

2.2.2. să asigure procesul de monitorizare riguroasă asupra utilizării conforme şi la destinaţie a mijloacelor FAOAM;

2.2.3. să stabilească criterii şi indicatori măsurabili în baza analizei necesităţilor prioritare la alocarea şi utilizarea mijloacelor FAOAM.

3. Se cere, repetat, de la Ministerul Sănătăţii şi CNAM implementarea recomandărilor din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.44 din 25.08.2011, reiterate în Raportul de audit, anexat la prezenta Hotărîre (Recomandările nr.2; nr.3; nr.4; nr.5).

4. Se informează Guvernul despre executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pentru luare de atitudine.

5. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit anexat se remit Comisiei permanente protecţie socială, sănătate şi familie şi Comisiei permanente economie, buget şi finanţe ale Parlamentului, pentru documentare.

6. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864 .

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2011" (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (6)

3. Să asigure raportarea activităţilor şi mijloacelor FAOAM alocate şi utilizate de către IMSP în baza indicatorilor măsurabili prestabiliţi.

1. Să responsabilizeze IMS, managerii şi fondatorii acestora pentru excluderea funcţionării IMS neacreditate, cu asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate.

2. Să nu admită alocarea şi utilizarea mijloacelor FAOAM în lipsa analizei necesităţilor prioritare.

4. Să intensifice controlul asupra utilizării mijloacelor FAOAM şi evaluarea respectării standardelor de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor.

5. Să reexamineze cadrul normativ ce vizează direcţiile/criteriile de utilizare a fondului de dezvoltare, în special la procurarea transportului sanitar pentru necesităţile sistemului de sănătate, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei în vigoare, care ar exclude orice situaţie de incertitudine.

6. Să elaboreze procesele controlului intern privind achiziţionarea, contractarea şi utilizarea mijloacelor destinate realizării proiectelor investiţionale în cadrul fondului de dezvoltare şi a fondului de profilaxie.

Cerinte (2)

2.1. Ministerului Sănătăţii: 2.1.1. să asigure activitatea tuturor IMS în condiţii de evaluare şi acreditare în conformitate cu cadrul legal; 2.1.2. să revizuiască cadrul normativ ce reglementează procurările din fondul de dezvoltare, în special cele ce ţin de transportul sanitar specializat, prevăzînd exhaustiv priorităţile şi fundamentarea acestora, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative.

2.2. Ministerului Sănătăţii, în comun cu CNAM: 2.2.1. să asigure un proces de evaluare şi planificare suficient fundamentat a veniturilor şi cheltuielilor FAOAM; 2.2.2. să asigure procesul de monitorizare riguroasă asupra utilizării conforme şi la destinaţie a mijloacelor FAOAM; 2.2.3. să stabilească criterii şi indicatori măsurabili în baza analizei necesităţilor prioritare la alocarea şi utilizarea mijloacelor FAOAM.