Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 31 din 20 iulie 2012 privind Raportul auditului performanţei „Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătăţiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum şi a sistemului de management în cadrul autorităţilor publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat”

Numar din data de 2012-07-20 Nr. cerinte: 32 Nr. recomandari: 21

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului mediului dl R.Bajureanu, directorului Agenţiei "Apele Moldovei" dl M.Adam, directorului Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare dna A.Samson, sefului Secţiei coordonarea asistenţei externe a Cancelariei de Stat dna L.Ciurea, şefului-adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, directorilor întreprinderilor "Apă-Canal": Bălţi; Cahul; Floreşti; Soroca; Orhei dnii: V.Corcodel; V.Zagaevschi; S.Rusu; A.Samburschii; M.Chiperi, directorului interimar al întreprinderii "Apă-Canal" Ungheni dl P.Scutaru, primarului or.Floreşti dl Gr. Cojocaru, viceprimarilor: mun.Bălţi; or.Orhei dnii: O.Mahu; V.Munteanu, precum şi altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei ,,Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătăţiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum şi a sistemului de management în cadrul autorităţilor publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat ".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi cu Programele activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011 şi 2012, urmărind scopul realizării angajamentelor asumate de Guvernul Republicii Moldova faţă de Comisia Uniunii Europene pentru Programul de Suport al Politicii Sectoriale în domeniul apelor.

Scopul misiunii a constat în evaluarea performanţelor atinse în implementarea Proiectului naţional de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a altor proiecte, activităţile cărora au tangenţă cu Proiectul naţional, precum şi în estimarea contribuţiei Ministerului Mediului, Agenţiei "Apele Moldovei", Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare (în continuare - Unitatea de implementare a proiectelor), autorităţilor administraţiei publice locale şi a beneficiarilor de mijloace în realizarea obiectivelor proiectelor şi administrarea eficientă a sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare renovate.

Auditul a fost planificat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv al auditului să răspundă la următoarea întrebare:

Mijloacele investite în cadrul Proiectului naţional de aprovizionare cu apă şi canalizare, precum şi suportul financiar din contul altor surse contribuie la atingerea obiectivelor şi la îmbunătăţirea sistemelor de apă potabilă şi canalizare?

Auditul a fost efectuat la Ministerul Mediului, Agenţia "Apele Moldovei", Unitatea de implementare a proiectelor, 7 întreprinderi "Apă-Canal" şi la 4 autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul I.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru atingerea obiectivelor primordiale privind dezvoltarea şi asigurarea durabilităţii la serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare, prin majorarea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă şi cu acces la canalizare, sînt necesare investiţii semnificative. Bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot satisface aceste necesităţi, fiind necesare măsuri concrete în vederea identificării şi atragerii în sector a surselor externe.

Ministerul Mediului, prin intermediul Agenţiei "Apele Moldovei", este împuternicit să identifice şi să atragă investiţiile cu cel mai înalt nivel al randamentului, să combine oportunităţile cu finanţarea externă şi să asigure implementarea eficientă a proiectelor investiţionale.

Banca Mondială promovează concepţia că donatorii trebuie să-şi unească eforturile pentru a realiza un impact mai mare asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova şi pentru susţinerea eforturilor ţării în vederea realizării Strategiei naţionale de sector şi de finanţare a acestuia. Totuşi, o bună parte din donatori refuză conlucrarea, venind cu investiţii direct la beneficiarii finali, ceea ce complică situaţia privind gestionarea eficientă a investiţiilor acordate de donatorii externi.

Se relevă că nici Ministerul Mediului, nici Agenţia "Apele Moldovei" nu dispun de un mecanism funcţional şi eficient de acumulare a informaţiei privind situaţia reală din sector pentru fiecare localitate din Republica Moldova, care ar permite crearea unei baze de date privind starea ramurii, din care motiv este complicată exercitarea atribuţilor ce ţin de evaluarea sectorului.  

Verificările efectuate de către echipa de audit în cadrul auditului performanţei, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, denotă că, deşi au fost întreprinse unele măsuri pentru îmbunătăţirea gestionării sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare, acestea n-au fost suficiente pentru a dezvolta la nivelul necesar capacităţile instituţionale de selectare a beneficiarilor de proiecte, de elaborare, expertizare şi acceptare a documentaţiei de proiect de către toţi actorii implicaţi în realizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor, fiind relevate carenţe şi iregularităţi în stabilirea scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor de performanţă. Nereuşitele şi neregulile identificate au constrîns eventualul impact pozitiv asupra realizării obiectivelor proiectelor în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Factorii determinanţi care au generat neatingerea scontată a obiectivelor proiectelor şi gestionarea ineficientă a creditelor destinate implementării proiectelor, precum şi a bunurilor renovate/construite sînt următorii:

- reorganizarea frecventă a instituţiilor guvernamentale responsabile de pregătirea proiectelor şi de gestionarea acestora;

- lipsa strategiilor şi planurilor de afaceri în cadrul întreprinderilor "Apă-Canal";

- imperfecţiunea cadrului normativ ce reglementează procesul vizat, precum şi a documentaţiei normative depăşite în construcţii;

- conlucrarea ineficientă între autorităţile administraţiei publice centrale (responsabile de elaborarea politicilor şi implementarea acestora) şi autorităţile administraţiei publice locale (care implementează proiecte în domeniul apei şi canalizării);

- calitatea joasă a proiectelor tehnice detaliate elaborate;

- procedurile anevoioase la achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;

- coordonarea insuficientă a activităţilor în cadrul proiectelor între actorii implicaţi şi donatori;

- nestabilirea responsabilităţilor distincte de coordonare, executare şi monitorizare în procesul de implementare a proiectelor;

- gestionarea slabă a riscurilor în realizarea contractelor;

- neasigurarea unui grad avansat de răspundere managerială la utilizarea eficientă a fondurilor publice de către beneficiarii de credite în cadrul proiectelor etc.

În contextul celor expuse în Raport şi în Hotărîre, se concluzionează că sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare a fost sprijinit/încurajat de donatorii externi, mai cu seamă de către Banca Mondială, întru ameliorarea situaţiei în domeniul respectiv, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile. Însă, este necesar de menţionat că nu toate proiectele care derulează în acest sector sînt însoţite de un management instituţional coerent şi cu capacităţi de experienţă potrivite în domeniul respectiv, precum şi cu viziuni clare privind implementarea obiectivelor proiectelor iniţiate, ca rezultat nefiind aplicată o abordare sistemică atît de către persoanele responsabile de elaborarea şi monitorizarea acestora, cît şi de către managerii entităţilor beneficiare de credite. În consecinţă, modul de implementare necorespunzătoare a unor obiective ale proiectelor, vizate în Raport, riscă să submineze rezultatele scontate şi să genereze pierderea încrederii din partea partenerilor de dezvoltare.

Întru excluderea riscurilor identificate şi atingerea impactului scontat, sînt necesare măsuri de remediere a deficienţelor, de consolidare a capacităţilor instituţionale în vederea atingerii obiectivelor proiectelor investiţionale, precum şi a gestionării eficiente a surselor direcţionate în sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare, inclusiv prin găsirea unor soluţii optime de îmbinare a principiilor transparenţei, economicităţii şi eficacităţii la reformarea sectorului respectiv. 

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei ,,Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătăţiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum şi a sistemului de management în cadrul autorităţilor publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat ", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.6. şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerului Finanţelor, Ministerului Mediului, Agenţiei ,,Apele Moldovei", Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, întreprinderilor "Apă-Canal" şi Consiliilor orăşeneşti din localităţile Bălţi, Soroca, Căuşeni, Cahul, Floreşti, Orhei şi Ungheni, pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre, şi se recomandă:

2.2. Ministerului Mediului şi Agenţiei "Apele Moldovei":

2.2.1. consolidarea comunicării cu donatorii, autorităţile administraţiei publice locale, beneficiarii de proiecte şi cu Unitatea de implementare a proiectelor, intervenind cu propuneri concrete de remediere a situaţiilor dificile care apar pe parcursul realizării proiectelor, contribuind implicit la realizarea conformă şi în termenele stabilite a politicilor în sectorul apei şi canalizării;

2.2.2. intensificarea procesului de monitorizare a realizării activităţilor în cadrul tuturor proiectelor din sectorul apei şi canalizării, în special al Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă, finanţat de Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, precum şi al Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, de implementarea cărora nemijlocit sînt responsabili;

2.2.3. fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul implementării eficiente a proiectelor investiţionale în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare;

2.3. Ministerului Mediului examinarea oportunităţii excluderii practicii de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul Unităţii de implementare a proiectelor prin intermediul a 2 structuri (Comisia de licitaţii şi Grupul de achiziţii), prin instituirea unui singur grup de achiziţii, în scopul evitării evaluărilor duble ale ofertelor de achiziţii, care ar contribui la accelerarea procesului respectiv;

2.4. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor examinarea oportunităţii elaborării şi aprobării documentelor normative în construcţii, conform bunelor practici europene, inclusiv în domeniul proiectării şi construcţiei staţiilor de epurare după tehnologia Zonelor umede construite, reieşind din faptul că acestea sînt utilizate pe larg peste hotare şi este unica tehnologie de epurare a apelor uzate propusă pentru finanţare de potenţialii donatori.

2.5. Ministerului Finanţelor urgentarea procesului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.246 din 08.04.2010 privind acordarea facilităţilor fiscale şi vamale şi pentru mijloacele publice oferite în calitate de cofinanţare din Fondul Ecologic Naţional şi/sau pentru alte surse privind acoperirea deficitului de resurse la realizarea obiectivelor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu înaintarea modificărilor respective Guvernului, pentru aprobare;

2.6. Guvernului Republicii Moldova, pentru:

- informare, şi se recomandă:

2.6.1. solicitarea de la Ministerul Mediului a unui Raport privind mersul implementării proiectelor în domeniul apei şi canalizării, cu identificarea situaţiilor reale create în sector şi a factorilor ce creează impedimente în realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi care susţin reformarea sectorului de apă şi canalizare;

- luare de atitudine privind:

2.6.2. consolidarea coordonării asistenţei externe oferite de diferiţi donatori pentru realizarea proiectelor distincte în sectorul apei şi canalizării, în special a proiectelor destinate autorităţilor administraţiei publice locale, care nu sînt consultate cu organele centrale responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor în sectorul vizat;

2.6.3. derularea anevoioasă a activităţilor şi nivelul scăzut de valorificare a surselor externe alocate pentru implementarea proiectelor în domeniul apei şi canalizării, în special a (stopat) şi majore;

2.6.4. necesitatea consolidării capacităţilor instituţionale ale Ministerului Mediului, precum şi solicitarea îmbunătăţirii conlucrării acestuia cu donatorii, beneficiarii şi responsabilii de implementarea şi monitorizarea proiectelor;

2.6.5. examinarea propunerilor de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.246 din 08.04.2010 în vederea posibilităţii acceptării acestora.

3. Materialele cu privire la contractul de antrepriză nr.2 din 21.04.2006, încheiat între Compania S.C. ,,Acvahelios Tehnologie" S.R.L. şi Departamentul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, se remit Procuraturii Generale, pentru examinare conform competenţelor, atît în aspect penal, cît şi în aspect civil, în ordine de regres faţă de persoanele vinovate de achitarea neîntemeiată a mijloacelor în sumă de 306,8 mii dolari SUA (din contul creditului acordat Guvernului Republicii Moldova de Fondul Kuweitian) pentru lucrările neexecutate.

4. Rezultatele auditului se aduc la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Comisiilor permanente: economie, buget şi finanţe; mediu şi schimbări climatice ale Parlamentului, pentru o posibilă luare de atitudine.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct.2.1.-2.6. din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte". M.O., nr. 52-53/308 din 14.04.2010.

Recomandari (21)

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea găsirii unor posibilităţi de utilizare a bunurilor stocate perioade îndelungate, în scopul eficientizării gestionării acestora.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea găsirii unor posibilităţi de utilizare a bunurilor stocate perioade îndelungate, în scopul eficientizării gestionării acestora.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea găsirii unor posibilităţi de utilizare a bunurilor stocate perioade îndelungate, în scopul eficientizării gestionării acestora.

să întreprindă măsurile de rigoare în vederea găsirii unor posibilităţi de utilizare a bunurilor stocate perioade îndelungate, în scopul eficientizării gestionării acestora.

în scopul eficientizării utilizării banilor publici, să iniţieze un dialog cu potenţialii donatori în vederea acceptării de către aceştia a utilizării bunurilor procurate în cadrul altor proiecte investiţionale.

în scopul eficientizării utilizării banilor publici, să iniţieze un dialog cu potenţialii donatori în vederea acceptării de către aceştia a utilizării bunurilor procurate în cadrul altor proiecte investiţionale.

să examineze posibilitatea alocării întreprinderilor „Apă-Canal" a mijloacelor financiare pentru susţinerea activităţilor de reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare, ţinînd cont de posibilitatea utilizării stocurilor de materiale disponibile.

să examineze posibilitatea alocării întreprinderilor „Apă-Canal" a mijloacelor financiare pentru susţinerea activităţilor de reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare, ţinînd cont de posibilitatea utilizării stocurilor de materiale disponibile.

să examineze posibilitatea alocării întreprinderilor „Apă-Canal" a mijloacelor financiare pentru susţinerea activităţilor de reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare, ţinînd cont de posibilitatea utilizării stocurilor de materiale disponibile.

să examineze posibilitatea alocării întreprinderilor „Apă-Canal" a mijloacelor financiare pentru susţinerea activităţilor de reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare, ţinînd cont de posibilitatea utilizării stocurilor de materiale disponibile.

să ia o decizie conformă referitor la ameliorarea situaţiei precare a sistemului de canalizare în or.Soroca.

să ia o decizie conformă referitor la ameliorarea situaţiei precare a sistemului de canalizare în or.Soroca.

să decidă asupra situaţiei privind reabilitarea staţiei existente de tratare a apelor sau construcţia unei noi staţii, cu identificarea donatorilor şi obţinerea surselor necesare în scopul atingerii parametrilor ceruţi ai apei potabile livrate consumatorilor or.Cahul.

să decidă asupra situaţiei privind reabilitarea staţiei existente de tratare a apelor sau construcţia unei noi staţii, cu identificarea donatorilor şi obţinerea surselor necesare în scopul atingerii parametrilor ceruţi ai apei potabile livrate consumatorilor or.Cahul.

să întreprindă neîntîrziat măsurile de rigoare în vederea mobilizării personalului responsabil pentru a asigura o conlucrare eficientă cu donatorii şi antreprenorii, întru soluţionarea problemei valorificării mijloacelor acordate de donatori, precum şi pentru finalizarea construcţiei staţiei de epurare, a colectorului apelor efluente şi a colectorului sub presiune spre noua staţie de epurare din or.Orhei.

să întreprindă măsuri de rigoare în vederea micşorării stocului de apometre achiziţionate, întru eficientizarea activităţii întreprinderii.

să monitorizeze situaţia privind instalarea integrală a contoarelor pînă la finele Proiectului.

să monitorizeze situaţia privind instalarea integrală a contoarelor pînă la finele Proiectului.

să examineze oportunitatea instituirii unei Comisii de licitaţie, care să includă şi experţi tehnici competenţi, în scopul evitării a două etape de evaluare a ofertelor, care ar contribui la accelerarea procesului de achiziţii.

să asigure o interacţiune şi o conlucrare eficientă cu Unitatea de implementare în vederea fortificării realizării obiectivului Componentei 3;

să întreprindă măsuri de utilizare conform destinaţiei a echipamentului transmis de Unitatea de implementare, în vederea consolidării sectorului de apă şi canalizare.

Cerinte (32)

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor şi neregulilor constatate, precum şi implementării recomandărilor expuse în Nota informativă înaintată de echipa de audit, în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre,

consolidarea comunicării cu donatorii, autorităţile administraţiei publice locale, beneficiarii de proiecte şi cu Unitatea de implementare a proiectelor, intervenind cu propuneri concrete de remediere a situaţiilor dificile care apar pe parcursul realizării proiectelor, contribuind implicit la realizarea conformă şi în termenele stabilite a politicilor în sectorul apei şi canalizării;

consolidarea comunicării cu donatorii, autorităţile administraţiei publice locale, beneficiarii de proiecte şi cu Unitatea de implementare a proiectelor, intervenind cu propuneri concrete de remediere a situaţiilor dificile care apar pe parcursul realizării proiectelor, contribuind implicit la realizarea conformă şi în termenele stabilite a politicilor în sectorul apei şi canalizării;

intensificarea procesului de monitorizare a realizării activităţilor în cadrul tuturor proiectelor din sectorul apei şi canalizării, în special al Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă, finanţat de Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, precum şi al Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, de implementarea cărora nemijlocit sînt responsabili;

intensificarea procesului de monitorizare a realizării activităţilor în cadrul tuturor proiectelor din sectorul apei şi canalizării, în special al Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă, finanţat de Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă, precum şi al Programului de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, de implementarea cărora nemijlocit sînt responsabili;

fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul implementării eficiente a proiectelor investiţionale în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare;

fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniul implementării eficiente a proiectelor investiţionale în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare;

examinarea oportunităţii excluderii practicii de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul Unităţii de implementare a proiectelor prin intermediul a 2 structuri (Comisia de licitaţii şi Grupul de achiziţii), prin instituirea unui singur grup de achiziţii, în scopul evitării evaluărilor duble ale ofertelor de achiziţii, care ar contribui la accelerarea procesului respectiv;

examinarea oportunităţii elaborării şi aprobării documentelor normative în construcţii, conform bunelor practici europene, inclusiv în domeniul proiectării şi construcţiei staţiilor de epurare după tehnologia Zonelor umede construite, reieşind din faptul că acestea sînt utilizate pe larg peste hotare şi este unica tehnologie de epurare a apelor uzate propusă pentru finanţare de potenţialii donatori.

urgentarea procesului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.246 din 08.04.2010 privind acordarea facilităţilor fiscale şi vamale şi pentru mijloacele publice oferite în calitate de cofinanţare din Fondul Ecologic Naţional şi/sau pentru alte surse privind acoperirea deficitului de resurse la realizarea obiectivelor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu înaintarea modificărilor respective Guvernului, pentru aprobare;

- informare, şi se recomandă: 2.6.1. solicitarea de la Ministerul Mediului a unui Raport privind mersul implementării proiectelor în domeniul apei şi canalizării, cu identificarea situaţiilor reale create în sector şi a factorilor ce creează impedimente în realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi care susţin reformarea sectorului de apă şi canalizare;

- luare de atitudine privind: 2.6.2. consolidarea coordonării asistenţei externe oferite de diferiţi donatori pentru realizarea proiectelor distincte în sectorul apei şi canalizării, în special a proiectelor destinate autorităţilor administraţiei publice locale, care nu sînt consultate cu organele centrale responsabile de elaborarea şi implementarea politicilor în sectorul vizat;

derularea anevoioasă a activităţilor şi nivelul scăzut de valorificare a surselor externe alocate pentru implementarea proiectelor în domeniul apei şi canalizării, în special a (stopat) şi majore;

necesitatea consolidării capacităţilor instituţionale ale Ministerului Mediului, precum şi solicitarea îmbunătăţirii conlucrării acestuia cu donatorii, beneficiarii şi responsabilii de implementarea şi monitorizarea proiectelor;

examinarea propunerilor de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.246 din 08.04.2010 în vederea posibilităţii acceptării acestora.