Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 35 din 25 iulie 2012 cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011

Numar din data de 2012-07-25 Nr. cerinte: 13 Nr. recomandari: 67

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului sănătăţii dl A.Usatîi, directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină dl M.Buga, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Institutul de Ftiziopneumologie (în continuare - IFP) ,,Chiril Draganiuc" dna L.Domente, directorului general al Instituţiei medico-sanitare publice Dispensarul Republican de Narcologie dl M.Oprea, directorului Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia Medicală Teritorială Centru (în continuare - AMT) dna A.Glavan, directorului Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia Medicală Teritorială Rîşcani dna V.Pîslaru, directorului Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana dna D.Tizu, directorului interimar al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul raional Cahul dl M.Orlov, precum şi a altor persoane responsabile de la entităţile respective, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011.

Auditul a fost iniţiat de către Curtea de Conturi conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, în cadrul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011.

Misiunea de audit, ţinînd cont de resursele disponibile, s-a desfăşurat la 6 instituţii medico-sanitare publice (în continuare - IMSP), avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că mijloacele financiare contractate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - FAOAM) au fost utilizate şi raportate regulamentar, iar Dările de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 sînt veridice şi nu prezintă denaturări semnificative.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute prin desfăşurarea procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, care au cuprins testul controalelor şi procedurile de fond, cu folosirea diferitor metode: examinări, observări, confirmări, intervievări, solicitări de la terţe entităţi etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind rapoartele prezentate şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă publică, Curtea de Conturi

 a constatat:

IMSP reprezintă instituţii publice de nivel republican şi local, încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - AOAM), care activează pe principiu de autofinanţare, nonprofit. Fondatori ai IMSP sînt Ministerul Sănătăţii şi, respectiv, consiliile locale. Cadrul instituţional al IMSP include astfel de structuri ca Centre de sănătate, Centre ale medicilor de familie, Centre consultativ-diagnostice etc.

În anul 2011, serviciile medicale în sumă de 3372,0 mil.lei au fost acordate de 218 prestatori finanţaţi din FAOAM, cheltuielile efective constituind 3462,1 mil.lei. Conform dărilor de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, prezentate de prestatorii de servicii medicale, au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 208,8 mil.lei şi datorii debitoare în sumă de 12,9 mil.lei.

Pentru realizarea activităţilor IMSP, statele de personal au fost aprobate cu 60092 de unităţi, real fiind încadrate 48021 de persoane fizice, sau 79,9%, numărul de funcţii ocupate în medie fiind de 54785, sau 91,1%, ceea ce denotă rezerve la acest capitol.

Structura veniturilor şi cheltuielilor, pe anul 2011, a IMSP auditate se prezintă în tabelul ce urmează.

(mii lei)

Indicatori

IMSP AMT Centru

IMSP AMT Rîşcani

IMSP AMT Ciocana

IMSP DRN

IMSP IFP

IMSP SR Cahul

Total

cota, %

Total venituri, incusiv:

46163,9

51342,6

46684,5

 24520,9

46850,7

40572,8

256135,4

100,0

Mijloace FAOAM

36427,4

43651,8

38635,3

19376,6

30338,2

32730,7

201160,0

78,5

Servicii cu plată

5957,4

3363,6

2962,0

4854,2

1039,8

1455,1

19632,1

7,7

Academia de Ştiinţe

 

 

 

 

3065,0

 

3065,0

1,2

Buget local

1082,5

1067,3

1861,7

 

 

 

4011,5

1,6

Alocaţii ale Ministerului Sănătăţii

2631,3

 

 

 

 335,8

 

2967,1

1,2

Dobînda bancară

65,3

141,5

36,8

 

 

15,4

259,0

0,1

Granturi (programe cu finanţare externă, proiecte)

 

 

 

290,1

2248,1

 

2 538,2

1,0

Alte venituri (ajutoare umanitare, medicamente fără plată etc.)


3118,4

3188,7


9823,8

6371,6

22 502,5

8,8

Total cheltuieli, incusiv:

45833,0

49525,5

46039,9

26265,0

49529,0

45539,9

262732,3

100,0

din mijloacele FAOAM :

35229,2

42058,3

37978,8

19548,0

32095,8

37920,2

204830,3

78,0\100

Retribuirea muncii

20634,0

25072,6

20998,3

10552,1

16421,0

15789,7

109467,7

53,4

Contribuţii la buget

5424,7

6256,7

5478,4

2680,4

4206,6

4043,6

28090,4

13,7

Reparaţia curentă

585,1

1672,5

2304,8

118,0

256,0

18,0

4954,4

2,4

Produse petroliere

192,4

176,0

170,2

166,8

142,8

29,6

877,8

0,4

Medicamente

2315,6

2149,9

4403,4

1989,8

1918,3

5182,3

17959,3

8,8

Alimentarea pacienţior

137,1

4,0

6,5

2089,0

2780,4

1587,5

6604,5

3,2

Alte cheltuieli

5940,3

6726,6

4617,2

1951,9

6370,7

11269,5

36876,2

18,0

Sursă: Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011

Reieşind din datele tabelului, se menţionează că, în anul 2011, IMSP auditate, care au ca scop prestarea serviciilor medicale, au fost finanţate preponderent din FAOAM în sumă de 201,2 mil.lei, cheltuielile constituind 204,8 mil.lei, acestea avînd o pondere majoră în totalul cheltuielilor la nivel de 78,0%. Din totalul cheltuielilor efectuate, partea semnificativă au deţinut-o cheltuielile destinate remunerării muncii şi contribuţiilor la buget (67,1%), urmate de cheltuielile pentru achiziţionarea medicamentelor (8,8%) şi de alte cheltuieli.

Statele de unităţi ale instituţiilor auditate au fost aprobate în număr de 4114,25 unităţi, real fiind ocupate 3219,0 unităţi, ceea ce constituie 78,2%.

În cadrul verificărilor de către audit a regularităţii utilizării FAOAM au fost relevate unele nereguli, abateri de la cadrul legal, precum şi probleme ce ţin de aplicarea cadrului normativ, acestea fiind exprimate prin următoarele:

 • IMSP Spitalul raional Cahul activează neregulamentar în sistemul AOAM, fiind contractat şi finanţat în lipsa Certificatului de acreditare.
 • De către unele IMSP, achiziţiile publice de bunuri şi servicii au fost efectuate cu nerespectarea cadrului regulator. Astfel, IMSP Spitalul raional Cahul şi IMPS IFP ,,Chiril Draganiuc", pentru perioada auditată, n-au elaborat planurile trimestriale şi anuale de achiziţii, lipsă fiind şi declaraţiile de imparţialitate ale membrilor grupului de achiziţii. Totodată, IMSP Spitalul raional Cahul n-a stabilit atribuţiile pentru membrii grupurilor de lucru; nu pentru toţi ofertanţii au fost întocmite dosarele de achiziţii publice; nu toate ofertele au fost înregistrate; la achiziţia de bunuri nu s-a ţinut cont de limita de mijloace disponibile, ceea ce a condiţionat formarea datoriilor, la finele perioadei de gestiune, în sumă de 2,4 mil.lei.

Grupul de lucru al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie a admis achiziţia de servicii în lipsa documentelor şi informaţiilor relevante privind calificarea operatorului economic, ceea ce a determinat neexecutarea integrală a contractului (34%) şi rezilierea ulterioară a acestuia.

 • Neajustarea de către Ministerul Sănătăţii şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare - CNAM) a reglementărilor privind procedurile şi normele de planificare a alocaţiilor, precum şi referitor la condiţiile de formare a soldurilor IMSP, limita anuală admisibilă şi direcţiile de utilizare a acestora a permis IMSP să formeze în conturile bancare solduri semnificative de mijloace băneşti provenite din FAOAM. Astfel, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie a înregistrat solduri, la sfîrşitul perioadei de gestiune, în sumă de 2,1mil.lei, IMSP AMT Centru - 1,5 mil.lei; IMSP AMT Rîşcani - 4,7 mil.lei, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc" - 1,1 mil.lei, IMSP Spitalul raional Cahul - 0,9 mil.lei, IMSP AMT Ciocana - 0,1 mil.lei, .
 • Lipsa reglementărilor exhaustive privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a rezervelor a generat utilizarea de către IMSP a acestor mijloace cu deviere de la destinaţia prevăzută şi de la obiectivele stabilite în contractul de acordare a serviciilor medicale. Astfel, IMSP AMT Centru, pe parcursul anului 2011, a format rezerve din contul mijloacelor FAOAM în sumă de 3,3 mil.lei, din care 2,9 mil.lei au fost utilizate la procurarea utilajului, IMSP AMT Rîşcani, respectiv, 2,7 mil.lei, care au fost integral folosite pentru procurarea utilajului medical şi a mijloacelor fixe, IMSP AMT Ciocana - 2,0 mil.lei, pentru procurarea utilajului medical, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie - 0,8 mil.lei, din care 0,07 mil.lei au fost utilizate la reparaţia capitală, IMSP Spitalul raional Cahul - 0,6 mil.lei, din care 0,5 mil.lei au fost folosite la procurarea utilajului medical şi a mijloacelor fixe.
 • Lipsa unei politici durabile la capitolul resurselor umane, problemă abordată şi în cadrul auditului precedent, a dus la suplinirea insuficientă a funcţiilor vacante cu personal medical conform statelor aprobate, ce generează un risc sporit asupra asigurării calităţii serviciilor medicale prestate. Astfel, IMSP AMT Ciocana a suplinit cu personal doar 64% din statele aprobate, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie - 66,5%, IMSP IFP ,,Chiril Draganiuc" - 76,6%, IMSP AMT Centru - 79,9%, IMSP AMT Rîşcani - 88,4%, IMSP Spitalul raional Cahul - 91%.
 • În pofida solicitărilor anterioare ale Curţii de Conturi către autorităţile responsabile privind elaborarea politicilor de contabilitate şi de raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibile cu forma organizatorico-juridică şi principiul de activitate (autofinanţare, nonprofit) a acestora, situaţia în aceste domenii nu s-a schimbat, persistînd aceleaşi nereguli:

- Acordarea serviciilor medicale din contul mijloacelor FAOAM, precum şi a serviciilor medicale contra plată se efectuează în baza tarifelor aprobate, care nu includ rentabilitatea şi nu pot genera profituri sau pierderi.

- Întocmirea dărilor de seamă în mod denaturat şi imprecis. Astfel, IMSP AMT Centru a raportat pe anul 2011 profit în sumă de 0,5 mil.lei, IMSP AMT Rîşcani - profit în valoare de 1,8 mil.lei, IMSP AMT Ciocana - profit în sumă de 0,6 mil.lei, IMSP Dispensarul Republican de Narcologie - pierderi în sumă de 1,0 mil.lei, IMSP Spitalul raional Cahul - pierderi în sumă de 5,4 mil.lei, IMSP IFP,,Chiril Draganiuc" - pierderi în sumă de 2,7 mil. lei. Totodată, prezentarea Declaraţiilor persoanelor juridice cu privire la impozitul pe venit este inaplicabilă în condiţiile desfăşurării activităţii pe principiul de nonprofit.

 • Carenţe la planificarea resurselor preconizate pentru realizarea tratamentului bolnavilor de tuberculoză în condiţii de ambulator, neîndreptăţindu-se necesitatea planificării şi contractării în scopul menţionat a mijloacelor evident sporite, în raport cu sumele real utilizate. Astfel, pe anul 2011, pentru tratamentul bolnavilor de tuberculoză au fost alocate mijloace (pentru produse alimentare şi transport public) IMSP AMT Rîşcani în sumă de 411,9 mii lei, efectiv fiind utilizate 3,9 mii lei (1% din suma alocată), IMSP AMT Ciocana - alocate 367,4 mii lei, efectiv utilizate - 7,0 mii lei (2%), IMSP AMT Centru - alocate 349,2 mii lei, efectiv utilizate - 141,1 mii lei (40,4%); IMSP Spitalul raional Cahul - alocate 122,8 mii lei, efectiv utilizate - 42,8 mii lei (34%).
 • Finanţarea serviciilor medicale conform numărului de persoane luate la evidenţă în lipsa criteriilor de performanţă prestabilite ce ar determina evaluarea calităţii serviciilor prestate nu asigură pe deplin principiul echităţii cost-eficienţă în administrarea mijloacelor FAOAM.
 • În contextul insuficienţei spaţiilor pentru prestarea serviciilor medicale, fapt constatat în cadrul evaluării de către Comisia Naţională pentru Evaluare şi Acreditare în Sănătate, fondatorul a transmis terţilor spaţii cu suprafaţa totală de 660 m2 din incinta IMSP AMT Rîşcani, prin ce nu se asigură condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor medicale de calitate.
 • Conducerea IMSP Spitalul raional Cahul n-a asigurat regulamentar primirea şi luarea la evidenţă a bunurilor transmise de fondator în gestiune. Totodată, aceasta a admis, în baza deciziei fondatorului, darea în comodat a 480 m2 din clădirea spitalului.
 • Existenţa rezervelor în asigurarea unui sistem de control managerial intern bine determinat al IMSP IFP,,Chiril Draganiuc" a generat admiterea unor erori la calcularea remunerării muncii (15,9 mii lei), efectuarea de cheltuieli suplimentare din contul mijloacelor FAOAM (123,9 mii lei), carenţe la planificarea achiziţionării medicamentelor şi produselor parafarmaceutice, soldîndu-se cu formarea unui stoc supranormativ în sumă de 184,2 mii lei.

Pe lîngă carenţele constatate la utilizarea mijloacelor din FAOAM au fost identificate unele probleme ce ţin de implementarea Programului Naţional de Control al Tuberculozei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1171 din 21.12.2010 ,,Cu privire la aprobarea Programului Naţional de Control al Tuberculozei pentru anii 2011-2015", coordonat şi monitorizat de către IMSP IFP,,Chiril Draganiuc". Astfel, (i) n-a fost aprobat Programul municipal de control al tuberculozei pe anul 2011, ceea ce a condiţionat neaprobarea programelor de control al tuberculozei la 3 AMT municipale auditate; (ii) monitorizarea insuficientă a realizării recomandărilor înaintate instituţiilor în cadrul realizării obiectivelor acestui program determină riscuri privind îndeplinirea neregulamentară a atribuţiilor ce ţin de serviciul medical în controlul tuberculozei; (iii) elaborarea necorespunzătoare a programelor teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale denotă că acestea nu asigură o implicare eficientă în soluţionarea problemelor depistate şi necesare de realizat, în promovarea, derularea şi asigurarea realizării obiectivelor Programului; (iiii) conlucrarea insuficientă a medicilor de familie cu autorităţile administraţiei publice locale a determinat existenţa cazurilor de abandon al tratamentului, iar lipsa unor proceduri regulamentare nu asigură reîntoarcerea nemijlocită a acestora la tratament.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15, art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011, anexate la prezenta Hotărîre (Anexa nr.1-Anexa nr.6).

2. Hotărîrea şi Rapoartele de audit se remit:

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.2. Consiliului municipal Chişinău, Consiliului raional Cahul în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit;

2.3. Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină:

2.3.1 - în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit şi realizarea măsurilor în vederea armonizării cadrului regulator, cu asigurarea transparenţei, regularităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor FAOAM;

2.3.2 - în comun cu IMSP să ajusteze metodologia de evidenţă şi raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibilă cu forma organizatorico-juridică de nonprofit.

2.3.3. - în vederea executării cerinţei din pct. 2.2. al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 25.08.2011, să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane.

3. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit anexate se remit Guvernului, pentru documentare şi luare de atitudine.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 "Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012" (cu modificările şi completările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (67)

să stabilească criterii bine definite, cu analiza exhaustivă a cheltuielilor pentru alimentaţie şi medicamente , astfel încît să fie asigurată o estimare obiectivă a costurilor cazurilor tratate.

să elaboreze norme şi mecanisme în vederea respectării limitelor la articolele „Alimentaţie" şi „Medicamente" în devizul de venituri şi cheltuieli.

la finanţare, să ţină cont de soldurile formate nejustificativ, astfel încît acestea să urmeze a fi valorificate, prin includere în totalul veniturilor.

să evaluieze cheltuielile necesare activităţii, la finanţarea serviciilor medicale prin metoda „buget global", asigurînd obiectivitatea costurilor serviciilor medicale.

să evaluieze cheltuielile necesare activităţii, la finanţarea serviciilor medicale prin metoda „buget global", asigurînd obiectivitatea costurilor serviciilor medicale.

să menţină costurile planificate pentru cheltuielile la articolele „Alimentaţie" şi „Medicamente", la întocmirea devizului de venituri-cheltuieli.

să restabilească suma de 123,9 mii lei pe contul mijloacelor FAOAM, cu micşorarea finanţării din partea CNAM (la următoarele capitole de cheltuieli: 60,0 mii lei - Energia termică; 24,6 mii lei - Energia electrică; 15,8 mii lei - Salubritatea; 23,5 mii lei -Paza).

să restabilească suma de 123,9 mii lei pe contul mijloacelor FAOAM, cu micşorarea finanţării din partea CNAM (la următoarele capitole de cheltuieli: 60,0 mii lei - Energia termică; 24,6 mii lei - Energia electrică; 15,8 mii lei - Salubritatea; 23,5 mii lei -Paza).

să reglementeze exhaustiv sursele de cofinanţare, luînd în consideraţie cadrul legal existent, cu evitarea dezafectării mijloacelor FAOAM; să revizuiască statutul normativ-juridic în aspectul formei de raportare a instituţiilor medico-sanitare publice şi să întreprindă măsuri privind organizarea evidenţei contabile a instituţiei.

să reglementeze exhaustiv sursele de cofinanţare, luînd în consideraţie cadrul legal existent, cu evitarea dezafectării mijloacelor FAOAM; să revizuiască statutul normativ-juridic în aspectul formei de raportare a instituţiilor medico-sanitare publice şi să întreprindă măsuri privind organizarea evidenţei contabile a instituţiei.

să întreprindă măsuri privind disciplinarea persoanelor responsabile de admiterea erorilor menţionate în acest capitol, evitînd efectuarea acestora pe viitor.

să întreprindă măsuri privind restituirea sumei de 10,4 mii lei pe contul mijloacelor FAOAM, cu micşorarea ulterioară a finanţării la acest capitol din partea CNAM.

să întreprindă măsuri privind restituirea sumei de 10,4 mii lei pe contul mijloacelor FAOAM, cu micşorarea ulterioară a finanţării la acest capitol din partea CNAM.

să examineze posibilităţile optimale în vederea sistematizării procurării medicamentelor antituberculoase, ţinînd cont de necesităţi/situaţie/priorităţi, ce ar exclude formarea stocurilor de medicamente cu termenul de valabilitate expirat.

să examineze posibilităţile optimale în vederea sistematizării procurării medicamentelor antituberculoase, ţinînd cont de necesităţi/situaţie/priorităţi, ce ar exclude formarea stocurilor de medicamente cu termenul de valabilitate expirat.

să asigure respectarea prevederilor legale la efectuarea achiziţiilor publice, prin: - întocmirea planurilor de achiziţii; - planificarea şi contractarea necesităţilor de bunuri, evitînd formarea supranormativelor de stocuri şi luînd în consideraţie posibilitatea majorării acestora prin încheierea acordurilor adiţionale la contracte semnarea şi depunerea de către membrii grupului de lucru, pe propria răspundere, a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate în cadrul tuturor tipurilor de achiziţii, întru asigurarea transparenţei acestor proceduri.

să definitiveze procedura de transmitere a patrimoniului de stat, cu implicarea sa nemijlocită, ţinînd cont de constatările auditului.

Consiliul administrativ al instituţiei să se întrunească trimestrial, cu implicarea în activitatea organizatorică şi economico-financiară a entităţii; să examineze în cadrul şedinţei Raportul auditului regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către IMSP IFP „Chiril Draganiuc" în exerciţiul bugetar 2011, cu aprobarea unui plan de acţiuni în vederea implementării recomandărilor de audit şi eficientizării utilizării mijloacelor publice.

Să informeze autorităţile publice locale privind cerinţele de elaborare a programului teritorial şi să solicite respectarea acestora.

Să informeze autorităţile publice locale privind cerinţele de elaborare a programului teritorial şi să solicite respectarea acestora.

. Să monitorizeze în termenul-limită stabilit implementarea recomandărilor înaintate instituţiilor medicale implicate în controlul TB.

. Să monitorizeze în termenul-limită stabilit implementarea recomandărilor înaintate instituţiilor medicale implicate în controlul TB.

Să reglementeze măsuri şi procedee de conlucrare a personalului medical cu autorităţile publice locale în scopul asigurării reîntoarcerii la tratament a pacienţilor.

Să reglementeze măsuri şi procedee de conlucrare a personalului medical cu autorităţile publice locale în scopul asigurării reîntoarcerii la tratament a pacienţilor.

să elaboreze norme şi mecanisme în vederea respectării limitelor la articolele „Alimentaţie" şi „Medicamente" în devizul de venituri şi cheltuieli.

În scopul eficientizării procedurilor de achiziţii publice şi reducerii riscurilor posibile la acest capitol, să elaboreze reglementări ale procesului de control intern, precum şi să intensifice activităţile de audit intern privind obiecţiile şi rezervele prezentate în Raportul de audit.

Să asigure justificarea cheltuielilor solicitate spre finanţare din contul FAOAM.

Să elaboreze politici de recrutare a personalului pentru a asigura suplinirea integrală a statelor de personal aprobat.

Să reexamineze formele de raportare ale IMSP DRN, aducîndu-le în concordanţă cu statutul juridic al acesteia.

Să reexamineze formele de raportare ale IMSP DRN, aducîndu-le în concordanţă cu statutul juridic al acesteia.

Să reexamineze formele de raportare ale IMSP DRN, aducîndu-le în concordanţă cu statutul juridic al acesteia.

Să reexamineze modalitatea de contractare a serviciilor medicale de ambulator, cu determinarea calculelor şi a volumelor mijloacelor FAOAM solicitate de IMSP DRN.

Să reexamineze modalitatea de contractare a serviciilor medicale de ambulator, cu determinarea calculelor şi a volumelor mijloacelor FAOAM solicitate de IMSP DRN.

Să reexamineze modalitatea de contractare a serviciilor medicale de ambulator, cu determinarea calculelor şi a volumelor mijloacelor FAOAM solicitate de IMSP DRN.

CNAM, în scopul asigurării unei bune administrări a mijloacelor FAOAM, să revizuiască cadrul normativ existent întru stabilirea unor criterii de performanţă în cadrul contractării serviciilor medicale din contul mijloacelor FAOAM.

Revizuirea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu CNAM, a prevederilor normative aferente rezervelor în vederea asigurării unor reglementări exhaustive cu privire la modul de formare, destinaţia şi direcţiile de utilizare a acestora.

Revizuirea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu CNAM, a prevederilor normative aferente rezervelor în vederea asigurării unor reglementări exhaustive cu privire la modul de formare, destinaţia şi direcţiile de utilizare a acestora.

Întreprinderea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu CNAM, a măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor legislative şi normative în domeniul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor

Întreprinderea de către Ministerul Sănătăţii, în comun cu CNAM, a măsurilor necesare în scopul asigurării respectării prevederilor legislative şi normative în domeniul serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor

CNAM să asigure un mecanism adecvat al finanţării cheltuielilor pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză prin sporirea eficienţei utilizării mijloacelor FAOAM.

Să revizuiască contractele de locaţiune existente şi să coordoneze pe viitor cu instituţia transmiterea spaţiilor în locaţiune, în scopul asigurării de prim-ordin a necesităţilor instituţiei cu spaţiile necesare pentru prestarea calitativă a serviciilor medicale.

1.Să utilizeze mijloacele din contul FAOAM în limitele şi volumul contractat, neadmiţînd formarea soldurilor semnificative la finele perioadei de gestiune.

2.Să efectueze contractarea mijloacelor financiare pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, caz nou şi readmis, nebaciliferi în condiţii de ambulator, cu neadmiterea abaterilor de la prevederile actelor normative.

3.Să implementeze, la toate nivelurile de management, proceduri de control intern în vederea respectării prevederilor regulamentare privind tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, caz nou şi readmis, nebaciliferi în condiţii de ambulator.

4.Să implementeze, la toate nivelurile de management, procedurile de control intern specifice activităţii instituţiei în vederea eficientizării politicii resurselor umane.

1.Să întreprindă măsuri privind majorarea capitalului social al instituţiei cu valoarea de 6,0 mil.lei, reflectată la contul 537 ,,Datorii faţă de fondatori şi alţi participanţi".

2.Să implementeze, la toate nivelurile de management, proceduri de control intern specifice activităţii instituţiei, în vederea: - eficientizării politicii de recrutare a cadrelor; - stabilirii situaţiei reale a numărului de persoane care au beneficiat de servicii de asistenţă medicală; - reglementării modalităţii de determinare şi calculare a adaosurilor şi suplimentelor la salariu.

Să elaboreze reglementări de stabilire a limitelor cotelor-părţi ale cheltuielilor de întreţinere a personalului în totalul cheltuielilor.

Să elaboreze reglementări de stabilire a limitelor cotelor-părţi ale cheltuielilor de întreţinere a personalului în totalul cheltuielilor.

Să elaboreze reglementări de stabilire a limitelor cotelor-părţi ale cheltuielilor de întreţinere a personalului în totalul cheltuielilor.

Să elaboreze reglementări de stabilire a limitelor cotelor-părţi ale cheltuielilor de întreţinere a personalului în totalul cheltuielilor.

Ajustarea de către IMSP AMT Rîşcani a modului de calculare şi achitare a adaosurilor salariale în conformitate cu structura prevăzută regulamentar.

1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea respectării devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan), aprobat şi coordonat cu fondatorul.

2. Să nu admită creşterea datoriilor debitoare şi a datoriilor creditoare, procurarea bunurilor fără suport financiar.

3. Să implementeze proceduri de control intern menite să asigure respectarea propriului Regulament privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă, cu conformarea tarifelor la prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1020 din 29.12.2011

4. Să stabilească responsabilităţi clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii.

5. Să asigure întocmirea dosarelor achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare

6. Să asigure organizarea şi efectuarea achiziţiilor publice în limita surselor financiare planificate în aceste scopuri, cu respectarea strictă a Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007.

7. Să întreprindă măsuri şi să implementeze proceduri de control intern exhaustive în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi neadmiterii pierderilor şi cheltuielilor neefective.

9. Să asigure finalizarea măsurilor de rigoare în vederea acreditării instituţiei

8. Să înainteze către Guvern propunerile respective în vederea stabilirii unui mecanism bine determinat privind compensarea cheltuielilor suportate de instituţiile medico-sanitare, legate de tratarea în staţionar a persoanelor socialmente vulnerabile (neasigurate), pentru care în cadrul normativ-legal nu sînt prevăzute alocări de mijloace.

10. Să asigure efectuarea inventarierii tuturor articolelor de bilanţ şi a patrimoniului în conformitate cu cerinţele legale.

11. Să asigure utilizarea eficientă şi conform destinaţiei a bunurilor primite în comodat.

12. Să revizuiască Contractul de comodat nr.1 din 01.06.2004, încheiat cu Agenţia Teritorială Cahul a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, şi să asigure încheierea contractului de locaţiune a spaţiului respectiv în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

14. Să respecte cadrul legal privind organizarea tratamentului bolnavilor de tuberculoză, utilizarea la destinaţie şi efectivă a mijloacelor alocate în acest scop.

15. Să asigure monitorizarea şi evaluarea activităţii Centrului Comunitar în condiţiile regulamentare.

13. Să asigure monitorizarea privind utilizarea conform destinaţiei şi efectivă a bunurilor transmise în comodat.

Cerinte (13)

2.2.implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit

2.2.implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit

2.3.1 - în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit şi realizarea măsurilor în vederea armonizării cadrului regulator, cu asigurarea transparenţei, regularităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor FAOAM;

2.3.1 - în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit şi realizarea măsurilor în vederea armonizării cadrului regulator, cu asigurarea transparenţei, regularităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor FAOAM;

2.3.2.în comun cu IMSP să ajusteze metodologia de evidenţă şi raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibilă cu forma organizatorico-juridică de nonprofit.

2.3.2.în comun cu IMSP să ajusteze metodologia de evidenţă şi raportare pentru instituţiile publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care să fie compatibilă cu forma organizatorico-juridică de nonprofit.

2.3.3. - în vederea executării cerinţei din pct. 2.2. al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 25.08.2011, să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane.

2.3.3. - în vederea executării cerinţei din pct. 2.2. al Hotărîrii Curţii de Conturi nr.45 din 25.08.2011, să elaboreze o politică durabilă în domeniul resurselor umane.

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;

2.1. conducătorilor şi Consiliilor administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice auditate, în vederea implementării recomandărilor din Rapoartele de audit, cu aprobarea unui plan de acţiuni pentru înlăturarea neregulilor constatate la utilizarea mijloacelor FAOAM şi la gestionarea patrimoniului public;