Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 84 din 19 decembrie 2006 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I)

Numar din data de 2006-12-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Ostalep, viceministru al afacerilor externe şi integrării europene, dnei L.Istrati şeful Direcţiei buget şi finanţe a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dnei N.Lupan, viceministrul finanţelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I) conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă au fost: executorul de buget - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă dl V.Ţurcanu - pînă la 06.05.2005 şi dl V.Sturza - pînă în prezent, contabilul-şef dna L.Dorohina - pînă la 28.01.2006 şi dna M.Guriţenco - pînă în prezent; la Ambasada Republicii Moldova în Italia - Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Italia dl V.Ciumac - pînă la 06.02.2004 şi dl N.Dudău - pînă în prezent, contabilul-şef dna A.Doneţ - pînă la 20.11.2004 şi dna E.Smirnova - pînă în prezent.

Organizarea şi funcţionarea instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova este reglementată de Legea nr.761-XV din 27.12.2001 "Cu privire la serviciul diplomatic"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Statutul misiunilor diplomatice este reglementat de Legea nr.1133-XII din 04.08.1992 "Cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în alte state"[3].

Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova sînt structuri ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care funcţionează în alte state sau pe lîngă organizaţii internaţionale şi întreţin relaţii oficiale interstatale, promovează drepturile şi interesele legitime ale Republicii Moldova şi ale cetăţenilor ei.

Reviziile financiare au avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi Ambasada Republicii Moldova în Italia a mijloacelor financiare publice, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului, probele au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

 a constatat:

Pentru întreţinerea Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în perioada anilor 2004-2006 (semestrul I), au fost precizate cheltuieli din contul mijloacelor bugetului de stat şi al mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare) în sumă totală de 16,6 mil.lei (inclusiv din contul mijloacelor alocate direct de la bugetul de stat - 5,3 mil.lei, sau 32,2%), dar s-au executat în mărime de 13,5 mil.lei, sau 81,3 % faţă de suma precizată. Cheltuielile efective au însumat 13,6 mil.lei. Ambasadei Republicii Moldova în Italia, în această perioadă, i-au fost precizate cheltuieli în sumă totală de 16,8 mil.lei (inclusiv din contul mijloacelor alocate direct de la bugetul de stat - 0,4 mil.lei, sau 2,2%), fiind executate şi efectuate cheltuieli în sumă de 14,5 mil.lei (86,3 % faţă de suma precizată). Astfel, cheltuielile precizate pentru întreţinerea ambasadelor nominalizate n-au fost utilizate în măsură deplină, înregistrîndu-se o economie de 3,1 mil.lei şi, respectiv, de 2,3 mil.lei.

Ambasadele nominalizate şi-au acoperit cheltuielile necesare pentru întreţinere din contul mijloacelor realizate de către acestea de la prestarea serviciilor consulare, totodată, transferînd mijloace şi pentru întreţinerea altor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare. Astfel, în perioada raportată, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă a încasat venituri din taxele consulare în sumă totală de 18,3 mil.lei, utilizînd pentru întreţinere 8,5 mil.lei (46,7%), fiind transferate pentru întreţinerea altor misiuni diplomatice mijloace financiare în sumă de 3,0 mil.lei (16,6%), înregistrînd, la 01.01.2004, un sold de mijloace în mărime de 0,5 mil.lei şi la 01.07.2006 - de 7,3 mil.lei. Ambasada Republicii Moldova în Italia a încasat venituri din taxele consulare în sumă de 31,9 mil.lei. Mijloacele în sumă de 14,2 mil.lei (44,6%) au fost utilizate pentru întreţinerea Ambasadei, iar în mărime de 18,8 mil.lei (59,1%) au fost transferate altor ambasade, înregistrînd, la 01.01.2004, un sold de mijloace în mărime de 3,2 mil.lei şi la 01.07.2006 - de 2,1 mil.lei. În urma neîntreprinderii măsurilor de rigoare privind redistribuirea soldurilor, în circuitul bugetar n-a fost utilizată o parte din taxele consulare încasate de către ambasade cu titlu de venit la bugetul de stat.

Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene n-au aprobat modul de încasare, decontare şi evidenţă a taxelor consulare conform art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.1 din 26.09.2000 "Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Ordonanţa Guvernului nr.1). Cu trimitere la art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.1, care prevede că pentru prestarea serviciilor consulare în regim de urgenţă sau în afara programului de lucru taxa consulară se percepe cu o majorare de 50 la sută a cuantumului stabilit, ambasadele au aplicat această normă practic la toate serviciile consulare prestate, încasînd suplimentar mijloace băneşti în sumă de 16,7 mil.lei, deşi solicitanţilor nu le-au fost prestate serviciile în condiţiile prestabilite, aceştia fiind înregistraţi şi programaţi pentru primire cu mult mai înainte de a le fi prestate serviciile. La 20 septembrie 2006, la Ambasada Republicii Moldova în Italia erau programaţi 1300 de solicitanţi de servicii consulare. Reieşind din posibilităţile limitate ale ambasadei (insuficienţa de încăperi şi de personal), numărul solicitanţilor era repartizat pentru deservire pînă la 24 octombrie 2006, în medie cîte 70 de persoane pe zi. Sediul actual al Ambasadei Republicii Moldova în Italia nu întruneşte cerinţele respective pentru prestarea serviciilor consulare de calitate, deoarece aceasta închiriază încăperi la mansarda unei clădiri cu 6 etaje, cu o suprafaţă de 200 m2 (5 birouri), nedispunînd de teritoriu aferent clădirii, condiţii necesare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

În statele de personal Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă are prevăzută o secţie consulară compusă din 2 persoane, fiind prevăzute şi 2 persoane tehnice, cu întreţinere din contul mijloacelor speciale, pe cînd la Ambasada Republicii Moldova în Italia, deşi numărul acţiunilor consulare realizate depăşeşte de 1,4 ori numărul celor realizate de Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, fiind mai mari, totodată, şi veniturile consulare încasate, în statele de personal nu este prevăzută o secţie consulară, atribuţiile fiind puse în sarcina secretarului I al ambasadei, acesta fiind unica persoană care exercită funcţiile consulare, şi nu dispune conform statelor de personal nici de personal tehnic.

Potrivit anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.l, cuantumul serviciilor consulare este stabilit în dolari S.U.A., valuta de achitare în Italia, însă, este euro. Acest fapt condiţionează majorarea volumului de lucru ce ţine de recalcularea taxelor conform cursului oficial la momentul încasării mijloacelor băneşti. Înregistrarea cetăţenilor şi a serviciilor prestate nu este computerizată şi se efectuează manual în mai multe registre concomitent, ceea ce, de asemenea, generează micşorarea numărului de persoane deservite.

Conform art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.l, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare, pe lîngă plata taxelor consulare, acoperă cheltuielile aferente, suportate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi subdiviziunile acestuia pentru deplasarea la locul efectuării acţiunii consulare, pentru corespondenţă, telefon, fax, păstrarea averii, comercializarea ei, formînd mijloace speciale. În perioada raportată, au fost realizate venituri de la prestarea serviciilor aferente celor consulare de către Ambasada Republicii Moldova în Italia în sumă de 3,7 mil.lei şi de către Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă în sumă de 0,3 mil.lei. Cuantumul plăţilor pentru acoperirea cheltuielilor aferente, stabilit de Ambasada Republicii Moldova în Italia, n-a fost argumentat prin calcule justificative, plăţile fiind majorate faţă de cheltuielile aferente real suportate. Ca rezultat, o parte din veniturile încasate nu se utilizează, la 01.07.2006 fiind înregistrat un sold de 1,8 mil.lei, iar unele mijloace au fost folosite şi în alte scopuri decît cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.1, inclusiv pentru retribuirea muncii persoanelor angajate în bază de contract. La Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă cuantumul plăţilor a fost stabilit în limita cheltuielilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente şi a constituit 1,6 % faţă de taxele consulare încasate, sau cu 9,9 puncte procentuale mai puţin faţă de cuantumul stabilit la Ambasada Republici Moldova în Italia (11,5%).

Cadrul legal al Republicii Moldova nu reglementează modul de remunerare şi impozitare a persoanelor care deţin cetăţenia Republicii Moldova, domiciliaţi în ţara de reşedinţă, angajaţi în bază de contract la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, precum şi modul de remunerare a cetăţenilor angajaţi din ţara de reşedinţă. Pct. 74 din Regulamentul "Privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11.08.2003[5] (cu modificările şi completările ulterioare), prevede că şefului misiunii i se permite, în caz de necesitate, angajarea personalului administrativ şi tehnic (cu excepţia contabilului-şef) dintre cetăţenii ţării de reşedinţă, cu permisiunea ministrului afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova şi cu informarea Ministerului Afacerilor Externe al ţării de reşedinţă a misiunii. Cu derogare de la această normă, Regulamentul Ambasadei Republicii Moldova în Italia, aprobat la 20.10.2004 de către Ambasadorul Republicii Moldova în Italia, prevede angajarea la Ambasadă în funcţia de personal administrativ-tehnic şi de serviciu şi a cetăţenilor Republicii Moldova, cu domiciliu permanent în ţara de reşedinţă. Atît Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, cît şi Ambasada Republicii Moldova în Italia au angajat la serviciu persoane în bază de contract, cu cetăţenia Republicii Moldova, domiciliaţi în ţara de reşedinţă, nefiind prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestora mijloace pentru retribuirea muncii lucrătorilor netitulari. Ca rezultat, salariile şoferilor angajaţi în bază de contract la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă în sumă de 908,8 mii lei, achitate din contul mijloacelor cu destinaţie specială (taxe consulare), au fost atribuite neîntemeiat la indemnizaţiile personalului misiunilor diplomatice, iar salariul unei persoane (secretar-curier) în sumă de 48,6 mii lei, achitat din contul mijloacelor speciale a fost atribuit la serviciile de telecomunicaţie şi de poştă. Ambasada Republicii Moldova în Italia a atribuit cheltuielile pentru retribuirea muncii a două persoane, în sumă de 239,0 mii lei, angajate în bază de contract (în funcţie de dactilograf şi curier), de asemenea, la serviciile de telecomunicaţie şi de poştă, din contul mijloacelor speciale. Astfel, ambele ambasade n-au respectat Anexa nr.4 la Hotărîrea Parlamentului nr.969-XIII din 24.07.1996 "Privind clasificaţia bugetară"[6]. La Casa pentru oaspeţi a Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă au activat de la 15 pînă la 19 cetăţeni ai Republicii Moldova, care au fost angajaţi în bază de contract, conform ordinelor şefului misiunii, fără permisiunea ministrului afacerilor externe şi integrării europene, fiind efectuate cheltuieli pentru retribuirea muncii acestora din contul mijloacelor speciale în mărime de 2,4 mil.lei, care au fost atribuite la retribuirea muncii personalului titular.

În anii 2004-2006 (semestrul I), Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă a încasat venituri din plata pentru chirie de la căminele, blocurile locative, hotelurile subordonate în sumă totală de 22,8 mil.lei (precizate - 18,1 mil.lei) şi a efectuat cheltuieli totale în mărime de 16,6 mil.lei, înregistrînd, la 01.07.2006, un sold disponibil de 6,2 mil.lei. Cu derogare de la pct.3 lit.b) din Regulamentul "Cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituţiilor publice", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.43 din 11.04.2001[7] (cu modificările şi completările ulterioare), şi de la pct.4 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la buget", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004[8], Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în perioada analizată, a constituit mijloacele speciale realizate de la plata pentru arenda (închirierea) încăperilor fără a avea deviz de venituri şi cheltuieli aprobat în ordinea stabilită.

Contabilitatea Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă n-a respectat modul de ţinere a evidenţei analitice a mijloacelor financiare, cheltuielilor de casă şi a cheltuielilor reale în ordinea stabilită prin pct.19, pct.103 şi pct.181 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996[9] (cu modificările şi completările ulterioare).

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (dl A.Stratan), Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă (dl V.Sturza) şi Ambasadei Republicii Moldova în Italia (dl N.Dudău);

1.1. să întocmească un Plan de măsuri în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor constatate, inclusiv să efectueze cheltuieli pe articole în strictă corespundere cu cadrul legal şi să atribuie cheltuielile la articolele de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare;

1.2. să conformeze Regulamentul Ambasadei Republicii Moldova în Italia la prevederile normative în vigoare privind angajarea personalului administrativ şi tehnic dintre cetăţenii ţării de reşedinţă;

1.3. să gestioneze eficient mijloacele financiare înregistrate în conturile misiunilor diplomatice, cu redistribuirea operativă a soldurilor;

1.4. să implementeze un mecanism eficient de aplicare a evidenţei computerizate a cetăţenilor şi a serviciilor prestate.

2. Se ia act că, începînd cu 01.09.2006, Ambasada Republicii Moldova în Italia a stabilit cuantumul plăţilor pentru acoperirea unor cheltuieli aferente exercitării acţiunilor consulare cu diminuare faţă de cuantumul precedent.

3. Se informează Ministerul Finanţelor (dl M.Pop) despre rezultatele reviziilor financiare efectuate la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi la Ambasada Republicii Moldova în Italia pe perioada anilor 2004-2006 (semestrul I) şi se propune:

3.1. la finanţarea misiunilor diplomatice, să ţină cont de soldurile considerabile de mijloace financiare în conturile acestora;

3.2. în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

3.2.1. să determine cadrul normativ care va reglementa modul de remunerare şi impozitare a persoanelor care deţin cetăţenia Republicii Moldova, domiciliaţi în ţara de reşedinţă, angajaţi în bază de contract la misiunile diplomatice în afara hotarelor Republicii Moldova şi modul de remunerare a cetăţenilor angajaţi din ţara de reşedinţă;

3.2.2. să elaboreze şi să aprobe modul de încasare, decontare şi evidenţă a taxelor consulare conform prevederilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.1 din 26.09.2000 "Privind stabilirea taxelor consulare".

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului şi se propune spre examinare:

4.1. posibilitatea îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale şi consolidării instituţionale a Ambasadei Republicii Moldova în Italia, ceea ce ar contribui la crearea condiţiilor favorabile de muncă pentru angajaţii ambasadei, sporirea calităţii serviciilor consulare prestate şi a condiţiilor de audiere a solicitanţilor, asigurarea funcţionalităţii depline în realizarea atribuţiilor ce ţin de competenţa acesteia;

4.2. oportunitatea stabilirii cuantumului taxelor consulare pentru serviciile prestate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din cadrul ţărilor Uniunii Europene în valuta de circulaţie în aceste ţări (euro).

5. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Parlamentului.

6. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre şi despre măsurile întreprinse referitor la pct.3 se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2002, nr.20, art.80.

[3] Nu este dată publicităţii.

[4] M.O., 2000, nr.121-123, art.1076.

[5] M.O., 2003, nr.182-185, art.1031.

[6] M.O., 1996, nr.72-73, art.704.

[7] M.O., 2001, nr.52-54, art.149.

[8] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

[9] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)