Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 38 din 3 august 2012 privind Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziţionarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

Numar 190-192/29 din data de 2012-08-03 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 7

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl V.Bumacov, directorului Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice dl I.Garaba, comandantului interimar al Comandamentului logistic al Forţelor Armate din cadrul Ministerului Apărării dl V.Balaţel, şefului adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, directorului Întreprinderii mixte moldo-ruse "Moldantigrad" S.A. dl D.Chicu, precum şi a altor persoane responsabile din cadrul autorităţilor vizate, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 a examinat Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziţionarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice (în continuare - SSIAPH).
Misiunea de audit s-a realizat în conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi a constat în verificarea conformităţii procesului de planificare a mijloacelor financiare, regularităţii utilizării mijloacelor bugetare în procesul de achiziţionare şi distribuire a rachetelor antigrindină, precum şi în analiza dificultăţilor existente în activitatea SSIAPH vizînd influenţele active asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină.
Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, cu aplicarea unor proceduri aferente atît auditului regularităţii, cît şi auditului performanţei. Pentru a ghida activitatea de audit şi a cuprinde aspectele cele mai semnificative aferente misiunii de audit, au fost abordate următoarele obiective de audit:
♦ Politicile sectoriale în domeniul agriculturii privind protejarea terenurilor agricole de căderi de grindină sînt suficient de argumentate şi în concordanţă cu resursele financiare alocate?
♦ Procesul de achiziţie conduce la minimizarea costurilor de procurare a rachetelor?
♦ Ce dificultăţi există în activitatea SSIAPH privind influenţele active asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină?
Probele de audit au fost colectate în cadrul auditului efectuat la SSIAPH, dar şi de la terţe persoane - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA), Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, Î.S. "MoldATSA", autorităţi publice locale, IFPS (date prezentate) şi Serviciul Vamal (date din sistemul informaţional).
Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă publică, Curtea de Conturi
a constatat:
Potrivit constatărilor expuse în Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziţionarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, în perioada 2010 - I semestru 2012, se menţionează mai multe probleme care afectează misiunea entităţii de a asigura organizarea şi executarea lucrărilor vizînd influenţele active asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină culturilor agricole, precum şi altor bunuri materiale.
În acest context, se relevă următoarele:
1. Constrîngerile bugetare existente pe parcursul ultimilor ani au limitat posibilitatea alocării mijloacelor bugetare SSIAPH în cuantumul prevăzut de politicile sectoriale privind protejarea terenurilor agricole de căderi de grindină. Acest fapt n-a permis asigurarea unei dotări suficiente a entităţii cu rachete antigrindină, în consecinţă, fiind afectată activitatea SSIAPH privind organizarea şi executarea eficientă a lucrărilor vizînd influenţele active asupra norilor în scopul reducerii daunelor cauzate de căderile de grindină.
2. În contextul caracterului auster al alocaţiilor de la componenta de bază a bugetului de stat, SSIAPH urmează să-şi consolideze capacitatea de acumulare a mijloacelor speciale din contractarea cu agenţii economici cointeresaţi a serviciilor de protecţie antigrindină. Deşi au fost întreprinse unele acţiuni în această direcţie, acestea nu s-au soldat cu acumulări de mijloace financiare.
3. Alt factor care limitează misiunea SSIAPH sînt restricţiile de lansare a rachetelor în direcţia hotarelor de stat, precum şi restricţiile de lansare în cadrul coridoarelor aeriene. În acest context, auditul relevă că MAIA urmează să fortifice acţiunile de negociere cu ţările limitrofe în vederea încheierii unor acorduri de colaborare internaţională în domeniul realizării acţiunilor de prevenire a fenomenelor meteorologice periculoase, ceea ce ar reduce daunele cauzate din căderile de grindină în localităţile amplasate în perimetrul frontierei de stat.
4. Deşi procesul de achiziţionare a rachetelor antigrindină de către SSIAPH se desfăşoară în conformitate cu cadrul legal, auditul constată că există anumite probleme în acest domeniu. Astfel, achiziţiile de rachete antigrindină se efectuează dintr-o singură sursă, prin intermediul Întreprinderii mixte moldo-ruse "Moldantigrad" S.A., ultima fiind abilitată cu dreptul exclusiv de asamblare şi livrare a rachetelor SSIAPH. În perioada auditată, activitatea Întreprinderii mixte moldo-ruse "Moldantigrad" S.A. n-a fost supusă reglementării de stat, după cum prevede cadrul normativ în vigoare.
5. Auditul constată unele rezerve în activitatea SSIAPH, precum şi a autorităţii centrale responsabile de monitorizarea activităţii entităţii, după cum urmează:
♦ Lipsa unor indicatori de performanţă relevanţi, stipulaţi atît în politicile sectoriale, cît şi la aprobarea bugetului anual al entităţii pe bază de program, care ar constitui temei pentru evaluările de rigoare, privind eficienţa lucrărilor de protejare a suprafeţelor contra căderilor de grindină.
♦ Nu sînt evaluate şi documentate în modul stabilit riscurile care afectează activitatea entităţii, nefiind asigurată înregistrarea şi neefectuîndu-se monitorizarea sistematică a acestora.
♦ Nu se documentează controalele exercitate de către aparatul central al SSIAPH asupra acţiunilor întreprinse de către personalul Unităţilor Speciale în procesul de influenţe active, fapt ce limitează evaluarea potenţialelor riscuri legate de executarea calitativă a atribuţiilor funcţionale de către acesta.
♦ Nu este asigurată transparenţa şi interacţiunea cu mediul extern privind măsurile întreprinse la realizarea activităţilor de combatere a căderilor de grindină, prin intermediul lansării paginii electronice, în scopul promovării unui grad înalt de încredere din partea societăţii.
♦ Lipsa metodologiei unice de constatare şi evaluare a pagubelor materiale produse în rezultatul calamităţilor naturale, fapt ce generează raportarea pagubelor de către diferite autorităţi centrale şi locale în mod diferit, nedispunîndu-se de date credibile privind mărimea daunelor cauzate de căderile de grindină.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziţionarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, care se anexează la prezenta Hotărîre.
2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:
2.1. Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice şi se cere asigurarea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.
2.2. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi se cere:
2.2.1. în comun cu Ministerul Economiei, alte autorităţi interesate, să elaboreze şi să propună, spre aprobare Guvernului, metodologia privind constatarea şi evaluarea pagubelor materiale produse în rezultatul calamităţilor naturale.
2.2.2. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit.
2.3 Ministerului Apărării şi se recomandă să exercite funcţiile de reglementare a activităţii subiecţilor monopolurilor, cu aplicarea metodelor stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 "Cu privire la reglementarea monopolurilor", precum şi să înainteze propuneri Guvernului privind oportunitatea delimitării atribuţiilor ce ţin de aspectul economic şi tehnologic.
2.4 Ministerului Finanţelor, spre informare, şi, ţinînd cont de constatările auditului, se recomandă în procesul de elaborare şi estimare bugetară de a revedea cuantumul mijloacelor bugetare alocate SSIAPH, în contextul procurării necesarului de rachete antigrindină;
2.5 Ministerului Economiei, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor, privind activitatea Întreprinderii mixte moldo-ruse "Moldantigrad" S.A.
3. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine referitor la constatările din Raportul de audit.
4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea punctelor 2.1-2.5 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.
5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).
Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandari (7)

1. MAIA, în comun cu SSIAPH, să întreprindă măsuri în vederea elaborării şi stabilirii în politicile sectoriale privind protejarea terenurilor de căderi de grindină a indicatorilor de performanţă axaţi pe rezultate măsurabile, cu stabilirea acestora la aprobarea bugetului SSIAPH în bază de program.

2. MAIA, în comun cu SSIAPH, să examineze oportunitatea modificării Hotărîrii Guvernului nr.1120 din 27.10.2005 privind reglementarea tarifului pentru lucrările de protecţie antigrindină a unui hectar de terenuri agricole, ţinînd cont de faptul că acesta nu corespunde costurilor reale.

3. MAIA, în comun cu SSIAPH, să întreprindă măsuri în vederea constituirii în condiţii regulamentare a mijloacelor speciale din execuţia lucrărilor antigrindină, conform contractelor încheiate cu agenţii economici cointeresaţi.

4. MAIA să întreprindă măsuri în vederea promovării şi aprobării Propunerii de Politică Publică privind identificarea mecanismelor de finanţare durabilă a SSIAPH şi să identifice posibilitatea evaluării activităţii SSIAPH de către terţe persoane (experţi în domeniu) conform bunelor practici.

5. SSIAPH să asigure implementarea sistemului de management financiar şi control, în conformitate cu prevederile Legii nr.229 din 23.09.2010, inclusiv prin preluarea bunelor practici privind administrarea şi documentarea proceselor de influenţe asupra proceselor hidrometeorologice.

6. SSIAPH, în comun cu MAIA, să identifice surse financiare suplimentare pentru procurarea rachetelor antigrindină, în conformitate cu normele tehnologice stabilite.

7. MAIA să întreprindă măsuri în vederea negocierii cu ţările limitrofe a încheierii unor acorduri de colaborare internaţională în domeniul realizării acţiunilor de prevenire a fenomenelor meteorologice periculoase.

Cerinte (5)

2.3 Ministerului Apărării şi se recomandă să exercite funcţiile de reglementare a activităţii subiecţilor monopolurilor, cu aplicarea metodelor stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor", precum şi să înainteze propuneri Guvernului privind oportunitatea delimitării atribuţiilor ce ţin de aspectul economic şi tehnologic.

2.2. Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi se cere: 2.2.1. în comun cu Ministerul Economiei, alte autorităţi interesate, să elaboreze şi să propună, spre aprobare Guvernului, metodologia privind constatarea şi evaluarea pagubelor materiale produse în rezultatul calamităţilor naturale. 2.2.2. să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit.

2.1. Serviciului Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice şi se cere asigurarea implementării recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate, precum şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor.

2.4 Ministerului Finanţelor, spre informare, şi, ţinînd cont de constatările auditului, se recomandă în procesul de elaborare şi estimare bugetară de a revedea cuantumul mijloacelor bugetare alocate SSIAPH, în contextul procurării necesarului de rachete antigrindină;

2.5 Ministerului Economiei, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competenţelor, privind activitatea Întreprinderii mixte moldo-ruse „Moldantigrad" S.A.