Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 41 din 9 august 2012 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

Numar din data de 2012-08-09 Nr. cerinte: 6 Nr. recomandari: 28

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Barbăneagră, viceministrul finanţelor, dnei M.Tverdohleb, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui Gh.Cojocari, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dnei L.Botnari, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, precum şi altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi, a examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi şi conform Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd ca scop stabilirea gradului de regularitate a administrării şi colectării veniturilor publice de către organele Serviciului Fiscal de Stat în anul 2011.

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011 a fost efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi, cu abordarea bazată pe proceduri de fond şi evaluarea elementelor sistemului de control intern. În cadrul misiunii auditului s-a evaluat modul de administrare a veniturilor fiscale, a procesului de evidenţă, întocmire şi prezentare a rapoartelor privind veniturile acumulate. De asemenea, au fost supuse evaluării legalitatea şi regularitatea administrării veniturilor fiscale, nivelul de organizare şi verificare a evidenţei încasărilor la Bugetul Public Naţional (în continuare - BPN) şi conformarea benevolă la disciplina fiscală a unor contribuabili. Auditul a fost efectuat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare - IFPS), la 8 inspectorate fiscale de stat teritoriale (IFS mun.Chişinău, IFS Bălţi, IFS Anenii Noi, IFS Basarabeasca, IFS Soroca, IFS Ocniţa, IFS Floreşti, IFS Teleneşti) care administrează 77,2% (12293,3 mil.lei) din totalul de 15929,8 mil.lei venituri administrate.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Sistemul Serviciului Fiscal de Stat este reprezentat prin Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, Inspectoratele fiscale de stat teritoriale din subordinea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Sarcina de bază a organului fiscal constă în exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei fiscale, calculării corecte, vărsării depline şi la timp la buget a obligaţiilor fiscale. Deşi, pe parcursul anului 2011, au fost întreprinse măsuri de consolidare a situaţiei de administrare fiscală, acestea n-au atins pe deplin scopul scontat.

În anul 2011, prin intermediul organelor fiscale, au fost colectate venituri la BPN în sumă totală de 15929,8 mil.lei, sau 62,2% din totalul veniturilor (25600,0 mil.lei). Veniturile acumulate de organele fiscale la BPN în anul 2011 au înregistrat în valoare nominală o creştere, pe cînd raportate faţă de PIB au înregistrat un nivel de 19,39%, comparativ cu 20,6% în anul 2010. Totodată, se atestă scăderea ponderii veniturilor fiscale administrate de SFS în totalul veniturilor BPN, inclusiv a unor tipuri de venituri (în special TVA).

În aspectul componentelor BPN, gradul de executare în anul 2011 al încasării veniturilor a variat de la 96,1% (fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală) pînă la 100,1% (bugetul asigurărilor sociale de stat), ca rezultat, nefiind executate venituri în sumă totală de 209,0 mil.lei şi supraexecutate în sumă de 8,1 mil.lei, faţă de sumele neîncasate în anii 2009-2010 de 58,8 mil.lei şi, respectiv, 12,8 mil.lei, şi supraîncasate de 151,6 mil.lei şi, respectiv, 102,5 mil.lei.

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011 a relevat carenţe în procesul de administrare a obligaţiilor fiscale, iregularităţi la încasarea veniturilor, divergenţe ale datelor privind evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora, neajunsuri în activitatea antievaziune şi antifraudă, inacţiuni în asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale, precum şi la exercitarea controlului fiscal, administrarea TVA etc., acestea condiţionînd următoarele situaţii:

  • Neconformitatea ţinerii Registrului fiscal, evidenţei obligaţiilor fiscale, înregistrării subiecţilor impunerii cu TVA, radierii contribuabililor din Registrul fiscal şi anulării înregistrării subiecţilor impunerii cu TVA, cauzată de faptul că organele SFS n-au dispus de modalităţi/proceduri prescrise interne stabilite pentru aplicarea conformă a prevederilor Codului fiscal şi conlucrării rezultative cu instituţiile deţinătoare de informaţii aferente realizării administrării fiscale, în special cu Autorităţile Administraţiei Publice Locale.
  • Activităţile exercitate în vederea combaterii faptelor de evaziune şi fraudă n-au fost suficiente în minimizarea fenomenului propriu-zis şi extinderea bazei impozabile, fapt condiţionat şi de conlucrarea ineficientă interdepartamentală a organelor de competenţă, precum şi de lipsa cadrului legislativ relevant care ar înlătura carenţele ce împiedică sancţionarea şi condamnarea fenomenului ,,firme fantomă", ceea ce face persistentă în continuare prejudicierea bugetului, estimată de organele SFS în anul 2011 la circa 287,2 mil.lei.
  • Prezenţa cazurilor de activitate neadecvată a posturilor fiscale, neîntreprinderea/aplicarea tardivă a acţiunilor/pîrghiilor întru contracararea şi identificarea rezultativă a riscurilor de eliminare a indicilor de evaziune fiscală, neurmărirea situaţiilor ce prezintă risc de evaziune fiscală la achiziţionarea producţiei agricole, fapte ce, de asemenea, constituie un impediment în administrarea conformă a veniturilor fiscale şi regularitatea încasării acestora.
  • Managementul neadecvat stabilit la unele IFS teritoriale a generat un nivel ridicat al restanţelor fiscale faţă de BPN. Creşterea acestuia semnifică lipsa de control şi promptitudine în procedurile de executare silită la momentul apriori intrării agenţilor economici în situaţiile restanţelor nerecuperabile, precum şi neajustarea managementului structurilor teritoriale a SFS pentru a adopta cele mai bune soluţii în realizarea activităţii de executare silită.
  • Neidentificarea şi nesuspendarea, în unele cazuri, a conturilor bancare ale contribuabililor care înregistrează livrări după anularea înregistrării ca subiect al impunerii cu TVA, auditul identificînd 26 de agenţi economici plătitori ai acestei taxe, care au majorat neîntemeiat TVA destinată trecerii în cont cu 9325,6 mii lei.
  • Ineficienţa activităţii unor posturi fiscale în vederea monitorizării livrărilor şi procurărilor, auditul stabilind 25 de cazuri cînd în rapoartele de funcţionare a postului fiscal nu s-au reflectat livrările şi procurările care efectiv au constituit 63,5 mil.lei şi, respectiv, 89,9 mil.lei. Totodată, administrarea neconformă a obligaţiilor fiscale a condiţionat, într-un caz, unui agent economic ridicarea în numerar de pe contul bancar a sumei de 10208,5 mii lei.
  • Creşterea nivelului restanţelor fiscale cu 101,3 mil.lei, sau cu 8,8% faţă de anul precedent, la situaţia din 31.12.2011 constituind suma de 1247,1 mil.lei. Totodată, nivelul redus de încasare a plăţilor calculate suplimentar, urmare controalelor efectuate, au cauzat neîncasări de 347,1 mil.lei, inclusiv sancţiuni în sumă de 179,8 mil.lei.
  • Managementul neadecvat în administrarea procesului de insolvabilitate, calculele curente la plata impozitelor în 2011 fiind în creştere cu 28,7 mil.lei, faţă de datoriile istorice de 150,6 mil.lei, din care achitate la buget doar 24,7 mil.lei. De asemenea, includerea TVA la livrările şi procurările proprietăţii a 4 întreprinderi declarate în proces de insolvabilitate în sumă de 25,8 mil.lei şi, respectiv, 20,3 mil.lei au condiţionat majorarea cu această sumă a trecerii în cont la unii agenţi economici, precum şi a datoriilor lor faţă de buget la TVA.
  • Aplicarea insuficientă de către unele structuri teritoriale a măsurilor de administrare fiscală şi nivelul redus al acţiunilor întreprinse de către unele structuri ale SFS în activitatea de executare silită au condiţionat formarea restanţelor în sumă de 331,4 mil.lei.
  • Neasigurarea executării unor cerinţe şi implementării unor recomandări din hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, şi se cere:

2.1.1. să examineze în cadrul şedinţei Colegiului ministerului rezultatele auditului, asigurînd întreprinderea acţiunilor după competenţă, inclusiv prin consolidarea procedurilor de administrare fiscală;

2.1.2. să se autosesizeze în situaţiile privind prevederile incerte/golurile cadrului legislativ şi regulator intern ce ţin de neajunsurile în administrarea fiscală a veniturilor publice, elaborînd şi înaintînd propuneri concrete;

2.2. Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru elaborarea unui plan de măsuri concrete în vederea lichidării iregularităţilor constatate de audit, şi se cere:

2.2.1. monitorizarea implementării recomandărilor auditului, inclusiv de către subdiviziuni;

2.2.2. intensificarea controlului managerial şi a elementelor sistemului de control intern asupra asigurării activităţii conforme a instituţiilor subordonate;

2.2.3. consolidarea conlucrării eficiente cu toate organele de resort, în vederea asigurării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.2.4. ajustarea măsurilor rezultative în vederea reducerii restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu întreprinderea acţiunilor, prevăzute de legislaţie, faţă de contribuabilii care nu-şi onorează obligaţiile faţă de buget;

2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;

2.4. Parlamentului Republicii Moldova, precum şi Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, pentru informare.

3. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpunctelor 2.1. şi 2.2. se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

4. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile Curţii de Conturi nr.48 din 29.06.2010 "Privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2009" şi nr.60 din 26.09.2011 "Privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a cerinţelor auditurilor precedente neexecutate sau executate parţial şi a recomandărilor neimplementate. Totodată, se cere Ministerului Finanţelor şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să execute integral cerinţele şi să implementeze recomandările înaintate prin hotărîrile menţionate ale Curţii de Conturi.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea Curţii de Conturi).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012" (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (28)

1. Să asigure, în comun cu AAPL, Biroul Național de Statistică, Camera Înregistrării de Stat și cu alte instituții implicate, o inventariere completă a contribuabililor, în scopul actualizării Registrului fiscal de stat și stabilirii reale a numărului lor, precum și să examineze situația privind neatribuirea codurilor fiscale la 366 de gospodării țărănești de către IFS Florești.

2. Să intensifice controlul asupra disciplinei de raportare și asigurării prezentării în termen a dărilor de seamă fiscale, cu utilizarea tuturor pîrghiilor de administrare fiscală.

3. Să se determine asupra elaborării unui mod eficient de identificare a contribuabililor, care au depășit plafonul obligatoriu privind înregistrarea ca subiecți ai impunerii cu TVA.

4.Să evalueze gradul de executare a veniturilor acumulate la bugetul public național, în aspectul componentelor, tipurilor de venituri, precum și în aspect teritorial, în vederea identificării metodelor și pîrghiilor rezultative ce ar asigura regularitatea și conformitatea executării indicilor bugetari, cu extinderea bazei impozabile.

5.Să intensifice controlul managerial asupra activității de colectare a veniturilor în BPN.

6.Să monitorizeze activitatea IFS teritoriale la capitolul restituirea TVA, cu analizarea factorilor și riscurilor, în vederea asigurării conformității și regularității acțiunilor de administrare a acestora potrivit cadrului legislativ și regulator.

7.Să examineze neregulile constatate la cazurile de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată prin prisma responsabilităților instituționale.

8.Să evalueze situațiile condiționate de carențele/golurile/incertitudinile cadrului legislativ, care limitează definirea expresă și exhaustivă a fenomenului „firme-fantomă", pseudoactivităților (fictivă și frauduloasă) a agenților economici, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislației.

8.Să evalueze situațiile condiționate de carențele/golurile/incertitudinile cadrului legislativ, care limitează definirea expresă și exhaustivă a fenomenului „firme-fantomă", pseudoactivităților (fictivă și frauduloasă) a agenților economici, cu înaintarea propunerilor de modificare a legislației.

13. Să aprobe un plan anual privind colectarea restanțelor și să stabilească un control riguros, prin acțiuni concrete, în aspectul fiecărei structuri a IFPS.

9. Să intensifice controlul asupra situațiilor cu risc de fraudă, în vederea prevenirii cazurilor de eschivare de la onorarea obligațiilor fiscale, urmare nerespectării procedurilor legale de înregistrare și anulare a subiecților impunerii cu TVA.

10. Să inițieze un control asupra procesului de achiziționare a produselor agricole de la persoanele fizice, stabilind corectitudinea tranzacțiilor și declararea obligațiilor fiscale, ținînd cont de situațiile constatate de audit în cadrul IFS Ocnița și IFS Dondușeni.

11. Să asigure un control riguros asupra desfășurării activității posturilor fiscale, în vederea prevenirii tranzacțiilor ilegale, precum și să reglementeze condițiile de sistare a activității posturilor fiscale.

12. Să intensifice managementul operațional în administrarea activității de colectare a restanțelor și executare silită și să întreprindă măsuri eficiente în vederea încasării restanţelor la BPN.

14. Să monitorizeze conformitatea și regularitatea întreprinderii măsurilor de executare a angajamentelor asumate de către structurile subordonate.

15. Se evalueze situația privind restanțele agenților economici aflați în procedura de insolvabilitate, în vederea determinării și eliminării circumstanțelor care contribuie la majorarea restanțelor din contul plăților curente.

16. Să întreprindă măsuri eficiente de administrare fiscală, cu minimizarea factorilor care ar preveni/elimina tendința contribuabililor la inițierea procedurii de insolvabilitate.

15. Să intensifice controlul asupra sporirii calității controalelor executate și deciziilor adoptate, cu fortificarea acțiunilor în vederea asigurării încasării sumelor calculate în rezultatul controalelor fiscale.

16. Să conformeze permanent cadrul regulator intern la modificările Codului fiscal, concomitent stabilind proceduri și mecanisme prescrise interne întru implementarea și aplicarea corectă și uniformă a cadrului legal.

17. Să asigure o inventariere a contribuabililor înregistrați în sistemele de evidență a organelor SFS, inclusiv sub aspect teritorial, în scopul determinării identicității numărului de contribuabili.

18. Să întreprindă măsuri adecvate privind îmbunătățirea nivelului de conformare prin monitorizarea continuă a contribuabililor, reieșind din programul elaborat și Planul de dezvoltare a SFS pentru anii 2011-2015, cu extinderea aplicabilității.

19. Să stabilească indicatori de evaluare a gradului de conformare benevolă a contribuabililor în scopul determinării nivelului managementului procesului de conformare.

23. Să asigure (re)evaluarea bazei impozabile a contribuabililor și ajustarea obligațiilor fiscale în aspect sectorial și administrativ teritorial, pentru aprecierea nivelului de colectare a veniturilor bugetare și a eficienței activității organelor fiscale subordonate.

24. Să instituie un mecanism de monitorizare a contribuabililor declarați în stare de insolvență, pentru combaterea evaziunilor și fraudelor.

25. Să asigure/monitorizeze definitivarea implementării sistemelor informaționale inițiate, precum și de management financiar și control intern, inclusiv a modelului de gestionare a riscurilor de conformare pe categorii de contribuabili și tipuri de activități.

20. Să inițieze măsurile necesare de ordin legislativ și administrativ, întru modernizarea instrumentelor și procedurilor de administrare a veniturilor publice, pentru eliminarea lacunelor care erodează materia de constituire și colectare a impozitelor/taxelor.

21. Să asigure reactualizarea și implementarea cadrului regulator departamental referitor la procedurile analitice/tehnice de evaluare/prognozare a bazei impozabile și obligațiilor fiscale, avînd drept obiectiv stabilirea indicatorilor de performanță pentru autoritățile fiscale din subordine în materie de administrare fiscală.

22. Să asigure aprobarea și implementarea, în modul stabilit, a actului normativ privind modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor", în scopul eficientizării activității de valorificare a bunurilor confiscate.

Cerinte (6)

2.1.1. să examineze în cadrul şedinţei Colegiului ministerului rezultatele auditului, asigurînd întreprinderea acţiunilor după competență, inclusiv prin consolidarea procedurilor de administrare fiscală;

2.1.2. să se autosesizeze în situațiile privind prevederile incerte/golurile cadrului legislativ și regulator intern ce țin de neajunsurile în administrarea fiscală a veniturilor publice, elaborînd și înaintînd propuneri concrete;

2.2.1. să se autosesizeze în situațiile privind prevederile incerte/golurile cadrului legislativ și regulator intern ce țin de neajunsurile în administrarea fiscală a veniturilor publice, elaborînd și înaintînd propuneri concrete;

2.2.2. intensificarea controlului managerial și a elementelor sistemului de control intern asupra asigurării activității conforme a instituțiilor subordonate;

2.2.3. consolidarea conlucrării eficiente cu toate organele de resort, în vederea asigurării respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili la onorarea obligaţiilor fiscale;

2.2.4. ajustarea măsurilor rezultative în vederea reducerii restanţelor faţă de bugetul public național, cu întreprinderea acţiunilor, prevăzute de legislaţie, faţă de contribuabilii care nu-şi onorează obligaţiile faţă de buget;