Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 40 din 8 august 2012 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011

Numar din data de 2012-08-08 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 18

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl V.Barbăneagră, directorului general al Serviciului Vamal dl T.Baliţchi, directorului Departamentului venituri şi tehnologii informaţionale al Serviciului Vamal dl C.Trofăilă, şefului Biroului vamal Chişinău dl M.Filimon, şefului Biroului vamal Bălţi dl V.Muntean, şefului adjunct al Biroului vamal Briceni dl L.Banaru, viceministrului economiei dl O.Calmîc, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012, avînd ca scop stabilirea gradului de regularitate a îndeplinirii de către organele vamale a funcţiilor şi atribuţiilor prevăzute de actele legislative şi normative privind perceperea drepturilor de import/export, administrarea plăţilor vamale şi aplicarea regimurilor vamale cu impact economic, a respectării legislaţiei privind modul de apreciere a valorii în vamă la mărfurile introduse în regim vamal de import, precum şi a corectitudinii aplicării metodelor de determinare a valorii în vamă.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi şi cu Ghidul cu privire la auditul veniturilor de stat. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: verificări selective ale calculării şi înregistrării veniturilor administrate de către organele vamale în sistemele informaţionale de bază, examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011a relevat următoarele:

♦ Veniturile colectate în anul 2011 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au fost executate în sumă de 11897,2 mil.lei (100,1%), sau cu o depăşire de 13,4 mil.lei faţă de planul aprobat.

♦ În anul 2011, scutirile şi facilităţile fiscale, acordate în temeiul cadrului legal la plata drepturilor de import, au constituit 3375,3 mil.lei, sau 28,4% din volumul total al veniturilor administrate de SV în perioada de gestiune.

♦ La 31.12.2011, restanţele contribuabililor faţă de bugetul de stat au constituit 123,9 mil.lei (decizii de regularizare - 85,6 mil.lei, amenzi aplicate de Serviciul Vamal - 14,2 mil.lei, penalităţi - 19,6 mil.lei şi alte datorii - 4,5 mil.lei), înregistrînd o creştere de 20,8 mil.lei faţă de anul precedent, ceea ce denotă rezerve la disciplina de plată, în aspectul acumulării restanţelor.

♦ Analiza cadrului legislativ-normativ, în baza căruia Serviciul Vamal îşi desfăşoară activitatea, indică unele deficienţe la reglementarea aplicării preţurilor de referinţă pentru determinarea valorii în vamă. Din cauza imperfecţiunii mecanismului de determinare a valorii în vamă, veniturile pasibile spre încasare în anul 2011 la importul unor tipuri de mărfuri (conform eşantionului selectat de audit) ar fi constituit 3,0 mil.lei.

♦ Reflectarea în declaraţiile vamale a unor coduri incorecte a facilitat scoaterea de sub supravegherea vamală şi punerea în circulaţie liberă a unor active materiale (4,5 mil.lei), destinate includerii în capitalul social, cu scutiri de 0,9 mil.lei.

♦ Deşi cadrul legal prevede taxe speciale în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă, inclusiv taxa antidumping percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, astfel de taxe nu au fost aplicate, cu excepţia măsurilor de salvgardare la importul de zahăr. Aplicarea preţurilor de referinţă sau a unor taxe antidumping, stabilite în scopul protejării producătorilor autohtoni, ar spori încasarea veniturilor cu circa 5,2 mil.lei.

♦ Mecanismul de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior la unele poziţii tarifare de mărfuri, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.128 din 22.02.2010 "Cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior", este unul neaplicabil, fapt ce generează fenomenul evaziunii fiscale.

♦ Tranzacţiile comerciale de import/export în anul 2011, efectuate de către rezidenţi prin intermediul zonelor off-shore, care stimulează fenomenul evaziunii fiscale, au constituit 2,7 miliarde lei, înregistrînd o creştere cu 0,8 miliarde lei faţă de anul 2010. Valoarea acestora constituie 22,7% din totalul veniturilor încasate de către Serviciul Vamal în anul 2011 la bugetul de stat.

♦ Auditul intern din cadrul SV este funcţional, cu unele rezerve, inclusiv cauzate de insuficienţa personalului calificat. Nivelul de încasare a drepturilor de import recalculate ulterior de către Direcţia control constituie 36,5%, atestîndu-se rezerve la acest capitol.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

2.1. Serviciului Vamal, şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat, inclusiv întru asigurarea securităţii economice a statului;

2.2. Ministerului Finanţelor, şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, asigurînd monitorizarea privind evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat;

2.3. Ministerului Economiei, şi se cere să ia atitudine, conform competenţelor, privind constatările auditului şi să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor.

3. Ministerul Finanţelor şi Serviciul Vamal să se conformeze cerinţelor şi recomandărilor din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 26.09.2011 "Privind auditul veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010", în scopul executării integrale a acestora.

4. Prin prezenta hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi (nr.56 din 09.07.2010, nr.57 din 09.07.2010 şi nr.61 din 26.09.2011), date fiind executarea integrală şi/sau, după caz, reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor auditurilor precedente, neexecutate/executate parţial.

5. Se ia act că, pe parcursul auditului, Serviciul Vamal a rectificat declaraţiile vamale, inclusiv luînd sub supraveghere vamală activele materiale destinate includerii în capitalul social în sumă de 4,5 mil.lei, cu scutiri de 0,9 mil.lei.

6. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Guvernului, în vederea:

6.1. întreprinderii acţiunilor de eliminare a deficienţelor cadrului legal privind determinarea valorii în vamă;

6.2. examinării situaţiei privind revizuirea Nomenclatorului mărfurilor pasibile includerii în capitalul social la nivel de poziţie tarifară.

7. Hotărîrea şi Raportul de audit anexat se remit Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului, pentru informare.

8. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

9. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările ulterioare).

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012".

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Ghidul cu privire la auditul veniturilor de stat, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.71 din 30.12.2010.

 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.56 din 09.07.2010 "Privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Serviciul Vamal".

 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.57 din 09.07.2010 "Privind auditul veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în anul 2009".

 Hotărîrea Curţii de Conturi nr.61 din 26.09.2011 "Privind auditul veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010".

Recomandari (18)

1. Să ajusteze/perfecţioneze cadrul normativ-metodologic în materie de evaluare şi prognozare a veniturilor administrate de organele vamale, prin aplicarea instrumentelor analitice şi a indicatorilor micro și macroeconomici.

Să asigure întreprinderea unor măsuri necesare şi suficiente întru micşorarea restanţelor contribuabililor, formate în urma recalculării drepturilor de import în sumă de 123,9 mil.lei.

Să revizuiască politicile de acordare a facilităţilor fiscale pentru mărfurile de import în vederea asigurării unui regim concurenţial loial pentru toţi subiecţii de antreprenoriat.

Să revizuiască politicile de acordare a facilităţilor fiscale pentru mărfurile de import în vederea asigurării unui regim concurenţial loial pentru toţi subiecţii de antreprenoriat.

Să monitorizeze executarea clauzelor prevăzute de Acordul de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti", aprobat prin Legea nr.7-XV din 17.02.2005, inclusiv folosirea conformă a mijloacelor aferente, provenite din importul/comercializarea produselor petroliere.

Să monitorizeze executarea clauzelor prevăzute de Acordul de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti", aprobat prin Legea nr.7-XV din 17.02.2005, inclusiv folosirea conformă a mijloacelor aferente, provenite din importul/comercializarea produselor petroliere.

Să eficientizeze activitatea Direcției audit intern şi Direcției control ulterior, identificînd rezervele de îmbunătăţire a sistemului de management şi control intern în cadrul Serviciului Vamal.

Să redefinească instrumentele și cadrul regulator în materie de evaluare/monitorizare concludentă și exhaustivă a valorii în vamă, în scopuri fiscale.

Sa elaboreze propuneri privind perfecţionarea metodologiei de determinare a valorii în vamă, precum şi aplicarea cotei accizului şi pentru autovehicule în scopul evitării determinării incorecte a valorii în vamă şi neîncasării depline a obligaţiilor vamale, cu înaintarea modificărilor legislaţiei în vigoare.

Să examineze situaţia privind conformitatea aplicării cadrului legal ce ţine de taxele speciale şi taxele antidumping prin prisma legii, precum şi reieșind din constatările auditului referitor la importul unor mărfuri care limitează producătorii autohtoni pe piaţa internă, cu înaintarea propunerilor de rigoare Guvernului.

Să asigure un mecanism viabil de monitorizare a tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior, intru încasarea deplină a veniturilor la bugetul de stat.

Să instituie proceduri de control intern cu privire la evidenţa regimului de perfecţionare activă, care să justifice corespunderea cantităţii importului de materie primă cu cantitatea reexportului de produse compensatorii.

Să asigure implementarea unui instrument automatizat întru monitorizarea cantităţii de materie primă şi a cantităţii de produse compensatorii prin intermediul SI „Asycuda World".

Să asigure consolidarea măsurilor privind contribuirea la prevenirea şi combaterea spălării banilor, prin prisma competenţelor atribuite în baza Codului vamal, precum şi intensificarea colaborării cu alte organe interesate.

Să intensifice activitatea privind diminuarea riscurilor de corupţie, cu întreprinderea unor măsuri eficiente prin desfăşurarea controalelor tematice, inopinate şi a investigaţiilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

Să asigure, fără tergiversări și semiacțiuni, integrarea modulului „Economist" în sistemul informațional „Asycuda World".

Să întreprindă măsuri exhaustive în vederea asigurării elaborării și aprobării: Regulamentului-cadru privind criteriile și procedurile de stabilire a prețurilor de referință la unele categorii de mărfuri, a structurii și formatului Raportului privind acumularea veniturilor la bugetul de stat, a cadrului regulator departamental referitor la criteriile și procedurile de evaluare-prognozare a veniturilor bugetare publice în scopul eficientizării/îmbunătățirii procesului de administrare a veniturilor vamale.

Să revadă obiectul impunerii, ce constituie veniturile provenite din orice surse, cu determinarea explicită a cuantumului taxei ce ar putea fi aplicată la taxarea bunurilor importate prin intermediul zonelor off-shore.

Cerinte (3)

2.1. Serviciului Vamal, şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raport, şi să intensifice controlul asupra respectării legislaţiei vamale şi ridicării nivelului responsabilităţii organelor vamale pentru administrarea veniturilor la bugetul de stat, inclusiv întru asigurarea securităţii economice a statului;

2.2. Ministerului Finanţelor, şi se cere să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, asigurînd monitorizarea privind evidenţa, plenitudinea colectării şi raportării veniturilor la bugetul de stat;

2.3. Ministerului Economiei, şi se cere să ia atitudine, conform competenţelor, privind constatările auditului şi să întreprindă măsuri pentru implementarea recomandărilor.