Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 27 din 7 mai 2004 privind rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor financiare pentru întreţinerea Prezidiului şi unor instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova în anii 2002-2003

Numar din data de 2004-05-07 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova dl Gh. Duca, ex-preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova dl A.Andrieş, contabilului-şef dna Z. Şobraneschi şi altor persoane cu funcţii de răspundere ale instituţiilor ştiinţifice subordonate, a examinat rezultatele controlului asupra eficienţei utilizării mijloacelor financiare pentru întreţinerea Prezidiului şi unor instituţii ale Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova în anii 2002-2003 şi

a constatat:

Academia de Ştiinţe a Moldovei îşi desfăşoară activitatea conform Legii privind politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare şi Legii cu privire la Academia de Ştiinţe a Moldovei, altor acte normative şi statutului său. În cadrul AŞM efectuează lucrări tehnico-ştiinţifice 21 institute ştiinţifice, 7 centre, Biroul Specializat de Construcţie şi Tehnologie.

Comanda de stat privind executarea cercetărilor ştiinţifice pe anii 2002-2003 în fond a fost îndeplinită. Din volumul total de lucrări ştiinţifice executate în anii 2002-2003 din mijloacele bugetare şi extrabugetare 70 la sută o constituie lucrările ştiinţifice fundamentale, iar 30 la sută - cele aplicate.

În anii 2002-2003, pentru finanţarea activităţii AŞM, din bugetul de stat au fost alocaţi 39,5 mil.lei, din contul mijloacelor speciale şi extrabugetare - 13,1 mil.lei. În acest scop, de asemenea, au fost utilizate granturi primite de peste hotarele Republicii Moldova în sumă totală de 9,0 mil.lei. Încălcînd prevederile Legii contabilităţii, conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate în ultimii ani n-a asigurat contabilizarea granturilor în mărime de 21,9 mil.lei.

În anul 2003, în total pe AŞM cheltuielile bugetare efective au depăşit planul precizat cu 45,1 mii lei. În această perioadă, factorii de decizie n-au asigurat acumularea mijloacelor speciale în volumul planificat.

Dispunînd de o finanţare insuficientă, conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate n-a asigurat în măsura deplină utilizarea tuturor resurselor financiare obţinute, la 01.01.04, soldul mijloacelor speciale şi extrabugetare constituind 2,2 mil.lei.

Valoarea mijloacelor fixe la sfîrşitul anului 2003 a alcătuit 22,8 mil.lei. Uzura clădirilor a constituit în medie 40 la sută, iar a maşinilor şi utilajului - 80 la sută. Utilajul modern cu termenul de exploatare mai mic de 5 ani constituie mai puţin de 5 la sută.

În ultimii ani, potenţialul ştiinţific uman al AŞM s-a redus cu 46,5 la sută, inclusiv al cercetătorilor ştiinţifici - cu 19,4 la sută. În anii 2002-2003, s-a micşorat numărul cadrelor ştiinţifice pregătite peste hotarele Republicii Moldova. În această perioadă s-a redus esenţial numărul temelor de cercetări ştiinţifice, inclusiv a celor finanţate prin Consiliul Suprem de Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. Cota-parte a finanţării, obţinută în baza contractelor economice, s-a redus în anul 2003 în comparaţie cu anul 2002 de la 11,5 la sută pînă la 9,9 la sută.

Din cauza lipsei managementului adecvat şi marketingului respectiv rezultatele ştiinţifice sînt implementate în economia naţională nesatisfăcător. Astfel, AŞM n-a înregistrat la Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale nici un contract de licenţă privind utilizarea proprietăţii industriale. Factorii de decizie ai AŞM şi ai instituţiilor subordonate determină insuficient priorităţile naţionale ale Republicii Moldova în sfera cercetare-dezvoltare. Actualmente sfera cercetare-dezvoltare nu asigură crearea unei rezerve ştiinţifice necesare pentru activizarea progresului economic şi social din ţară. Potenţialul intelectual al AŞM este orientat slab la rezolvarea problemelor curente şi de perspectivă cu care se confruntă economia naţională.

În anii 2002-2003, inventatorii Academiei au obţinut prin intermediul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale numai 119 brevete. Aceasta este o consecinţă a faptului că AŞM n-a asigurat din punct de vedere organizaţional şi metodic activitatea de brevetare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare.

Asupra activităţii de cercetare-dezvoltare influenţează negativ neasigurarea cu literatura necesară a bibliotecii ştiinţifice a AŞM, astfel cercetătorii fiind lipsiţi de informaţia ştiinţifică curentă.

La nivel scăzut este organizată conlucrarea cu instituţiile ştiinţifice din ţară şi de peste hotarele ei, inclusiv cu instituţiile de învăţămînt superior.

Conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate n-a întreprins măsurile necesare pentru dirijarea eficientă şi raţională a patrimoniului de stat aflat în gestiune economică. Astfel, din suprafaţa totală a blocului principal al AŞM, 25 la sută este dată în arendă, cu utilizarea coeficientului de piaţă de numai 1,2, cu toate că blocul este amplasat în centrul municipiului Chişinău.

Institutul de Fiziologie a Plantelor, încălcînd prevederile Legii contabilităţii, n-a contabilizat la momentul instalării utilajul tehnologic în sumă de 2,6 mil.lei, procurat în baza unui grant obţinut de peste hotare în a.2002. Inventarierile efectuate în anii 2002-2003 n-au stabilit surplusuri de acest utilaj.

Institutul de Fizică Aplicată din anul 1998 şi pînă în prezent n-a contabilizat construcţia auxiliară executată de firma "Selina -AC" S.R.L. în contul plăţii pentru arendă.

În unele cazuri instituţiile subordonate AŞM, ca intermediari, prestează servicii de telefonie, asigurare cu energie electrică şi servicii comunale, de dare în arendă a suprafeţelor în lipsa contractelor respective. O parte din costul acestor servicii neîntemeiat nu sînt reflectate în evidenţa contabilă. În aşa mod, Compania "Union Fenosa" în blocul central al AŞM utilizează suprafaţa de 25 m2. Cazuri de prestare a serviciilor fără încheierea contractelor sînt admise şi de către Biroul Specializat de Construcţie şi Tehnologie în Domeniul Electronicii Corpului Solid al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM.

AŞM şi instituţiilor subordonate le sînt acordate drepturi privind atragerea mijloacelor suplimentare din darea în arendă a proprietăţii de stat, executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice în baza contractelor economice, prestarea altor servicii contra plată. Conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate n-a întreprins măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a acestor drepturi. Ca rezultat, în anii 2002-2003, în total pe AŞM n-au fost obţinute veniturile planificate în sumă de 4,2 mil lei.

Din cauza lipsei controlului riguros din partea persoanelor cu funcţii de răspundere ale AŞM privind executarea contractelor de arendă, neluării la timp a măsurilor eficiente de încasare a plăţilor, datoriile debitoare din sursele speciale şi extrabugetare, la 01.01.04, au constituit 658,4 mii lei, din care cu termenul de prescripţie expirat - 358,3 mii lei. În total pe AŞM datoriile debitoare la data indicată au alcătuit 2358,8 mii lei, inclusiv 424,5 mii lei de mijloace bugetare şi 1934,3 mii lei - de mijloace speciale şi extrabugetare. Astfel, de către persoanele cu funcţii de răspundere ale AŞM n-au fost executate pe deplin cerinţele Hotărîrii Curţii de Conturi nr.97 din 22.10.2002 privind încasarea datoriilor debitoare.

De rînd cu necontabilizarea granturilor primite de peste hotare, neluarea la timp la evidenţă a unui şir de bunuri materiale, efectuarea necalitativă a inventarierilor anuale, în organizarea evidenţei contabile a AŞM şi instituţiilor subordonate au fost admise şi alte abateri de la prevederile actelor normative în vigoare. Astfel, Centrul de Metrologie şi Automatizare a Cercetărilor Ştiinţifice (CMA AŞM) neîntemeiat a reflectat recuperarea cheltuielilor pentru abonamentele de călătorie în transportul orăşenesc în sumă de 5,5 mii lei la articolul "Deplăsări în interiorul ţării". În această instituţie avansurile spre decontare în unele cazuri se eliberează fără ordinul conducătorului.

AŞM, cu consimţămîntul Ministerului Finanţelor, mijloacele încasate de la prestarea ca intermediar a serviciilor comunale asociate cu darea în arendă a suprafeţelor nu le-a reflectat în evidenţa contabilă ca micşorare a cheltuielilor bugetare efectuate, ci ca venituri de mijloace speciale. Aceste sume (în anul 2003 -240,6 mii lei) nu pot fi reflectate ca venituri de mijloace speciale, deoarece AŞM nu prestează servicii comunale.

O parte din cheltuielile legate de deservirea tehnică a Prezidiului AŞM neîntemeiat sînt atribuite ca cheltuieli de întreţinere ale instituţiilor subordonate. Astfel, din contul devizului de cheltuieli pe anul 2003 al CMA AŞM sînt întreţinute 3 unităţi de personal, care în realitate deservesc blocul în care este amplasat Prezidiul AŞM.

Generalizînd activitatea financiară a AŞM pe anii 2002-2003, Curtea de Conturi constată că resursele financiare în mărime de 61,6 mil. lei (bugetul de stat - 39,5 mil.lei, mijloace speciale şi extrabugetare - 13,1 mil. lei, granturi externe - 9,0 mil. lei), de care a dispus Academia, nu în toate cazurile au fost utilizate eficient, pentru necesităţile primordiale ale instituţiilor subordonate, în scopul ridicării nivelului de cercetări ştiinţifice.

Prezenţa unor încălcări şi neajunsuri în activitatea AŞM este o consecinţă a nerespectării întocmai de către persoanele cu funcţii de răspundere ale AŞM şi instituţiilor subordonate a legislaţiei în vigoare.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate, în baza art.25 şi art.26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,

hotărăşte:

1. Se menţionează prezenţa unor încălcări şi neajunsuri ale legislaţiei în vigoare, comise de către conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate la utilizarea mijloacelor publice şi gestionarea patrimoniului de stat, precum şi lipsa controlului asupra activităţii economico-financiare a instituţiilor subordonate şi se cere de la conducerea AŞM şi instituţiilor subordonate:

- examinarea materialelor controlului efectuat şi luarea măsurilor necesare pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate, cu tragerea la răspundere disciplinară a persoanelor vinovate de comiterea lor;

- întreprinderea măsurilor de sporire a nivelului de conlucrare cu instituţiile de cercetare-dezvoltare, inclusiv cu cele din învăţămîntul superior, în scopul ridicării nivelului de pregătire a cadrelor şi îmbunătăţirii activităţii de cercetare-dezvoltare;

- asigurarea organizaţională şi metodică a activităţii de brevetare a rezultatelor de cercetare-dezvoltare;

- întreprinderea măsurilor de propagare şi implementare în economia naţională a rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare;

- asigurarea utilizării eficiente şi raţionale a resurselor financiare prevăzute pentru finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare;

- sporirea eficacităţii la utilizarea patrimoniului de stat aflat în gestiune economică;

- lichidarea lacunelor în organizarea evidenţei contabile şi asigurarea autenticităţii dărilor de seamă;

- întreprinderea măsurilor pentru lichidarea datoriilor debitoare care la 01.01.04 alcătuiau 2358,8 mii lei şi organizarea relaţiilor de prestare a serviciilor cu plată în bază de contracte;

- asigurarea recuperării datoriilor debitoare cu termenul de prescripţie expirat şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- luarea măsurilor de rigoare pentru atragerea mijloacelor suplimentare (speciale şi extrabugetare) de la utilizarea mai eficientă a patrimoniului aflat în gestiune, prestarea serviciilor cu plată şi de la veniturile de la realizarea contractelor economice;

- asigurarea contabilizării bunurilor materiale neluate la intrări;

- asigurarea pe viitor a atribuirii cheltuielilor instituţiilor cărora real le sînt prestate serviciile de deservire tehnică.

2. Se propune Ministerului Finanţelor să reglementeze modul de reflectare în evidenţa contabilă a încasărilor de mijloace de la prestarea de către instituţiile bugetare, în calitate de intermediar, a serviciilor comunale, asigurarea cu servicii de telefonie, energie electrică şi termică asociate cu darea în arendă a suprafeţelor, ţinîndu-se cont că finanţarea cheltuielilor legate de prestarea lor este suportată din contul mijloacelor bugetare.

3. Se ia act că:

- granturile externe în valoare de 21,9 mil.lei au fost contabilizate pe parcursul controlului;

- utilajul în sumă de 2,6 mil. lei, procurat şi instalat de Institutul Fiziologiei Plantelor în anul 2002, a fost contabilizat în primul trimestru al anului 2004.

4. Materialele prezentului control se aduc la cunoştinţa Guvernului Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine.

5. Despre executarea cerinţelor pct.1-2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)