Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 43 din 10 august 2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011

Numar din data de 2012-08-10 Nr. cerinte: 7 Nr. recomandari: 18

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Negruţa, ministrul finanţelor, dlui V.Barbăneagră, viceministrul finanțelor, dnei A.Voronin, director adjunct al Trezoreriei de Stat, dlui Gh.Cojocari, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dnei T.Cunețchi, șeful Direcției venituri vamale a Serviciului Vamal, precum și a altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi[1], a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la Ministerul Finanțelor, în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi, potrivit Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2012[2], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011, întocmit de Ministerul Finanţelor și prezentat Guvernului, spre aprobare, în aspectele importante, este elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi pe consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget, iar operațiunile și informațiile financiare incluse sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul s-a efectuat conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[3], probele de audit fiind obţinute prin metoda examinării registrelor trezoreriale de evidenţă, rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea de casă a bugetului de stat prin sistemul trezorerial, rapoartelor executorilor de buget etc. De asemenea, au fost utilizate proceduri de analiză a indicatorilor şi elementelor de importanţă semnificativă privind executarea veniturilor şi cheltuielilor de casă în aspectul clasificaţiei bugetare şi a indicatorilor precizaţi prin Legea bugetară anuală etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Avînd în vedere responsabilitatea Ministerului Finanţelor pentru executarea bugetului de stat prin metoda de casă, auditul denotă că execuţia de ansamblu a bugetului de stat pe 2011 atît la venituri, cît și la cheltuieli a fost sub nivelul prevederilor bugetare, înregistrînd un grad de realizare de 97,8% (18639,0 mil.lei) la venituri şi de 98,2% (20004,1 mil.lei) - la cheltuieli. Ca rezultat, n-au fost încasate venituri (în cifre absolute) în sumă de 428,8 mil.lei și nerealizate cheltuieli (în cifre absolute) de 357,7 mil.lei. În rezultatul execuției, deficitul bugetar înregistrat la finele anului a constituit 1365,1 mil.lei, sau cu 71,1 mil.lei mai mult faţă de nivelul precizat. Totodată, soldurile de mijloace băneşti la conturile bugetului, pe toate componentele, la 31.12.2011, au constituit 1793,6 mil.lei (componenta de bază - 102,1 mil.lei, mijloace speciale - 346,1 mil.lei, fonduri speciale - 430,5 mil.lei și proiecte finanțate din surse externe - 914,9 mil.lei), acestea fiind în descreștere cu 858,2 mil.lei, comparativ cu situaţia din 31.12.2010.

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 a fost elaborat în conformitate cu prevederile acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget.

Constatările rezultate din activitățile auditului, reflectate în Raportul de audit, denotă că indicatorii privind executarea de casă a bugetului de stat pe anul 2011, la partea de venituri şi la partea de cheltuieli, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă pentru anul bugetar încheiat la 31.12.2011, fiind în conformitate cu datele evidenţei sistemului trezorerial. Totodată, Ministerul Finanțelor, prin prisma funcțiilor de bază de gestionare a finanțelor publice:

♦ n-a asigurat o planificare relevantă a bugetului de stat în aspectul tipurilor de venituri, ca rezultat, 33 de tipuri au fost executate sub nivelul prevăzut, nefiind executate circa 907,2 mil.lei, iar la 54 de tipuri au fost colectate suplimentar 478,4 mil.lei;

♦ n-a încasat de la întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital public sau majoritar public veniturile provenite din defalcări din profitul net în sumă de circa 0,5 mil.lei;

♦ n-a întreprins măsuri rezultative întru restabilirea la bugetul de stat a plăților aferente împrumuturilor recreditate din surse externe și interne în sumă de 6,5 mil.lei;

♦ n-a monitorizat estimarea corectă a cuantumului cheltuielilor bugetului de stat pentru determinarea mărimii transferurilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală și la bugetul asigurărilor sociale de stat, acestea fiind majorate cu 191,0 mil.lei și, respectiv, cu 182,7 mil.lei.

prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat și Serviciului Vamal, n-au fost asigurate măsurile de rigoare pentru redresarea situației în vederea reducerii restanțelor la obligațiile fiscale, care, la 31.12.2011, constituiau în total 410,3 mil.lei, acestea fiind în creștere cu 60,4 mil.lei față de anul 2010;

♦ nu dispune de totalitatea restanțelor în structura integrală a tipurilor de venituri și administratorilor acestor plăți pentru includerea informației respective în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, în vederea monitorizării și responsabilizării tuturor organelor cu atribuții de administrare a veniturilor bugetului de stat pentru sporirea încasărilor bugetare.

Organele centrale de specialitate, alte autorități administrative centrale, și locale, în calitate de executori de buget: n-au utilizat pe deplin limitele de alocații aprobate prin Legea bugetară anuală; au admis formarea datoriilor debitoare de circa 352,7 mil.lei (din care 40,2 mil.lei cu termenul de achitare expirat) și creditoare de 405,6 mil.lei (din care 18,5 mil.lei cu termenul de achitare expirat); n-au asigurat achitarea în termene rezonabile a mijloacelor alocate de la bugetul de stat pentru recuperarea valorii bunurilor persoanelor supuse represiunilor politice.

De asemenea, se relevă situațiile problematice, condiționate de anumiți factori interni/externi privind:

♦ finanţarea preponderentă a cheltuielilor în luna decembrie a anului de gestiune, care, în unele cazuri, condiționează nevalorificarea deplină a acestora şi formarea datoriilor debitoare la bugetul de stat;

  • creșterea continuă a numărului de titluri executorii și Hotărîri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, cheltuielile bugetului de stat pentru achitarea acestora, la situația din 31.12.2011, constituind 17,3 mil.lei;
  • direcționarea neconformă a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, în condițiile de neplanificare a cheltuielilor bugetare în scopurile respective;
  • nereglementarea mecanismului unic de raportare a soldului reflectat la grupa 76.6 "Drepturile de import/export achitate în avans", care condiționează diferențe la raportarea acestui indicator de Serviciul Vamal către Ministerul Finanțelor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011 se remit:

2.1. Ministerului Finanțelor, pentru documentare și luare de atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, precum și pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor auditului, și se cere:

2.1.1. asigurarea, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, a colectării depline a veniturilor bugetului de stat, cu reducerea și neadmiterea formării restanțelor;

2.1.2. intensificarea măsurilor de monitorizare a executării adecvate de către executorii de buget a limitelor bugetare alocate, cu neadmiterea majorării datoriilor debitoare și creditoare;

2.1.3. asigurarea utilizării conforme a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, cu planificarea de către executorii de buget a cheltuielilor prin prisma devizelor de cheltuieli;

2.1.4. reglementarea, în comun cu Serviciul Vamal, a mecanismului unic de raportare a soldului reflectat la grupa 76.6 "Drepturile de import/export achitate în avans";

2.1.5. intensificarea și consolidarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a acțiunilor de rigoare întru restabilirea la bugetul de stat a plăților aferente împrumuturilor recreditate din surse externe și interne, acordate agenților economici beneficiari de acestea;

2.1.6. reglementarea, în comun cu alte organe cu atribuții de administrare a veniturilor bugetului de stat, a normelor regulatorii cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării restanțelor către Ministerul Finanțelor, pentru includerea informației respective în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat;

2.1.7. să examineze, de comun acord cu Camera de Licențiere, situațiile cauzate de modul de achitare a taxei pentru licență la unele tipuri de activități, cu înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legislativ în vederea excluderii circumstanțelor de desfășurare a activității agenților economici fără achitarea integrală a taxei pentru licență, inclusiv determinarea modalității de raportare la bugetul de stat a restanțelor la taxele pentru licență.

2.3. Guvernului, pentru documentare.

2.4. Parlamentului Republicii Moldova și Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pentru documentare.

3. Se ia act că Ministerul Finanţelor, în timpul efectuării auditului, a conformat evidența situaţiilor conturilor extrabilanţiere, precum și a corectat datele reflectate în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere cu 437,2 mil.lei.

4. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile Curții de Conturi nr.53 din 06.07.2010 "Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009" și nr. 49 din 06.09.2011 "Privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor neimplementate și a cerințelor neexecutate/ executate parțial ale auditurilor precedente.

5. Despre implementarea recomandărilor auditului şi executarea subpct.2.1. al pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare; în continuare - Legea Curţii de Conturi).

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012''(cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (18)

1. Să îmbunătățească cadrul analitic de planificare a bugetului de stat în aspectul tipurilor de venituri, asigurînd credibilitatea bugetului și sporind performanța managementului finanțelor publice.

2. Să asigure executarea conformă a clauzelor contractuale cu privire la restabilirea la bugetul de stat a mijloacelor recreditate, inclusiv prin intensificarea monitorizării aplicării tuturor pîrghiilor legale de încasare forțată a datoriilor agenților economici aferente mijloacelor recreditate.

3.Să examineze situațiile cauzate de modul de achitare a taxei pentru licență la unele tipuri de activități (care condiționează restanțe neraportate la bugetul de stat) și să înainteze propuneri de modificare a cadrului legislativ în vederea excluderii circumstanțelor de formare a datoriilor la eliberarea licenței.

4.Să se determine asupra modalității de raportare la bugetul de stat a restanțelor la taxele pentru licență.

5.Să asigure, prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea consolidării procesului de administrare a veniturilor, reducînd restanţele înregistrate la bugetul de stat.

6. Să se determine, în comun cu alte organe de competență în domeniul administrării veniturilor publice, asupra reglementărilor cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării restanțelor către Ministerul Finanțelor privind plățile administrate, pentru includerea în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat

7. Să asigure finanțarea/executarea de casă a cheltuielilor în strictă concordanță cu prevederile aprobate de către Parlament prin legea bugetară anuală și monitorizarea valorificării integrale a limitelor de alocații de către executorii de buget, după caz, cu modificările și redistribuirile respective.

8.Să examineze circumstanțele nevalorificării limitelor de cheltuieli aprobate executorilor primari de buget, în vederea conformării procesului de estimare și planificare în aspectul tipurilor de cheltuieli și al executorilor de buget.

9. Să respecte, la alocarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului, conformitatea destinaţiilor prevăzute de Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului.

10. Să asigure, în comun cu executorii primari de buget, monitorizarea situațiilor privind datoriile debitoare și creditoare, cu implementarea unei discipline bugetare eficiente, întru excluderea situațiilor de creştere a datoriilor debitoare și creditoare.

11. Să asigure conformitatea respectării plafonului deficitului bugetar aprobat prin Legea bugetară anuală.

12. Să asigure plenitudinea evidenței datoriilor față de bugetul de stat, cu conformarea întocmirii și reflectării integrale a acestora în Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere.

13. Să examineze circumstanțele și să se determine asupra modului unic de raportare a soldului reflectat la grupa 76.6 „Drepturile de import/export achitate în avans", în vederea uniformității raportării acestui indicator.

14. Să asigure, în comun cu executorii primari de buget, o planificare reală a cheltuielilor în limitele necesarului determinat în baza politicilor sectoriale.

15. Să asigure, în comun cu ministerele de resort și cu executorii fondurilor speciale, îmbunătățirea procesului de planificare a veniturilor și cheltuielilor fondurilor speciale și monitorizarea utilizării eficiente a resurselor acestora.

16. Să solicite autorităţilor administraţiei publice locale asigurarea regularității planificării şi alocării mijloacelor necesare pentru achitarea compensațiilor persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat la momentul primirii acestora pe cont.

17. Să asigure conformitatea planificării mijloacelor destinate achitării serviciilor legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane în calitate de asigurat al cărora este Guvernul potrivit prevederilor legale.

18. Să asigure conformitatea planificării mijloacelor destinate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat potrivit prevederilor legale, ținînd cont de soldul de mijloace existent la bugetul respectiv

Cerinte (7)

asigurarea, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Serviciului Vamal, a colectării depline a veniturilor bugetului de stat, cu reducerea și neadmiterea formării restanțelor;

intensificarea măsurilor de monitorizare a executării adecvate de către executorii de buget a limitelor bugetare alocate, cu neadmiterea majorării datoriilor debitoare și creditoare;

asigurarea utilizării conforme a mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, cu planificarea de către executorii de buget a cheltuielilor prin prisma devizelor de cheltuieli;

reglementarea, în comun cu Serviciul Vamal, a mecanismului unic de raportare a soldului reflectat la grupa 76.6 „Drepturile de import/export achitate în avans";

intensificarea și consolidarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a acțiunilor de rigoare întru restabilirea la bugetul de stat a plăților aferente împrumuturilor recreditate din surse externe și interne, acordate agenților economici beneficiari de acestea;

reglementarea, în comun cu alte organe cu atribuții de administrare a veniturilor bugetului de stat, a normelor regulatorii cu privire la obligativitatea, modul și periodicitatea raportării restanțelor către Ministerul Finanțelor, pentru includerea informației respective în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat;

să examineze, de comun acord cu Camera de Licențiere, situațiile cauzate de modul de achitare a taxei pentru licență la unele tipuri de activități, cu înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legislativ în vederea excluderii circumstanțelor de desfășurare a activității agenților economici fără achitarea integrală a taxei pentru licență, inclusiv determinarea modalității de raportare la bugetul de stat a restanțelor la taxele pentru licență.