Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 44 din 10 august 2012 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011

Numar din data de 2012-08-10 Nr. cerinte: 5 Nr. recomandari: 14

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui V.Negruţa, ministrul finanţelor, dlui V.Barbăneagră, viceministrul finanțelor, dnei A.Voronin, director adjunct al Trezoreriei de Stat, dnei E.Matveeva, directorul Direcţiei generale datorii publice a Ministerului Finanțelor, dnei E.Tăbîrță, viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, dlui R.Codreanu, șeful Direcției politici, planificare strategică și asistență externă a Cancelariei de Stat, dlui Gh.Cojocari, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dnei T.Cunețchi, seful Direcției venituri vamale a Serviciului Vamal, precum și altor persoane cu funcții de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi[2] şi potrivit Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012[3], avînd ca scop oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că operațiunile financiare și informațiile privind datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (prioritar situațiile ce țin de datoria de stat), reflectate/incluse în Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011, în aspectele importante, sînt în conformitate cu prevederile legale și pregătite în corespundere cu cadrul de raportare financiară, fiind urmată de o prezentare a informației reale, bazată pe datele sistemelor de evidență și raportare ale Ministerului Finanțelor.

Auditul datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011 a fost efectuat la Ministerul Finanţelor conform Standardelor de audit ale Curţii de Conturi[4], cu o abordare bazată pe evaluarea riscurilor și a elementelor sistemului de control intern, cu aplicarea ulterioară a procedurilor de fond. În funcție de context, aceste proceduri au inclus: analize, observări, confirmări, chestionări, confruntări etc., precum și evaluări ale conformității datelor reflectate/incluse în Raport cu datele din Registrele de stat privind datoria de stat, garanțiile de stat și recreditarea de stat și cu cele generate de Sistemul informațional ,,Managementul și Analiza Financiară a Datoriei Publice" (în continuare - S.I. ,,DMFAS") și cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul Trezoreriei de Stat.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi

a constatat:

Raportul privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării pe anul 2011 a fost elaborat în conformitate cu datele înregistrate în Registrele de stat privind datoria de stat, garanțiile de stat și recreditarea de stat, datele generate de S.I. ,,DMFAS", datele statistice privind datoria publică, prezentate de întreprinderile din sectorul public și UAT, precum și cu datele privind executarea de casă a bugetului de stat din sistemul Trezoreriei de Stat.

Raportul privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011 conţine, prin totalitatea sistematizată de indicatori, date ce caracterizează situaţia în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat. Soldul datoriei publice, la 31.12.2011, conform datelor Raportului privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011, a constituit 24005,4 mil.lei, înregistrînd o creștere, față de anul 2010, cu 1061,1 mil.lei, acesta incluzînd: datoria de stat administrată de Guvern - 19226,5 mil.lei, datoria administrată de Banca Naţională a Moldovei - 3024,7 mil.lei, datoria întreprinderilor din sectorul public - 1543,3 mil.lei, datoria unităților administrativ-teritoriale - 210,9 mil.lei.

Ponderea datoriei publice în produsul intern brut (în continuare - PIB) constituie 82174,1 mil.lei, sau 29,2%, ceea ce este cu 2,7 puncte procentuale mai puțin față de finele anului 2010.

Administrarea de către Ministerul Finanțelor a deservirii datoriei de stat a asigurat onorarea obligațiunilor în limita aprobată de Legea bugetară anuală.

Ponderea datoriei de stat administrată de Guvern în PIB în anul 2011 a constituit 23,4%, ca rezultat, gradul de îndatorare a țării a înregistrat o scădere, față de anul precedent, cu 2,9 puncte procentuale, fapt condiționat de majorarea PIB, precum și de creșterea nesemnificativă a datoriei de stat în anul 2011, aceasta fiind menținută sub plafonul aprobat prin Legea bugetului de stat.

Soldul datoriei de stat interne, la finele anului 2011, a înregistrat 5841,9 mil.lei, sau mai puțin cu 35,6 mil.lei decît plafonul stabilit prin Legea bugetară anuală (5877,5 mil.lei), totodată fiind în creștere, față de începutul anului 2011, cu 537,0 mil.lei.

Soldul datoriei de stat externe a însumat 1142,5 mil.dol.SUA (cu o majorare de 26,3 mil.dol.SUA față de anul 2010), datorită finanțării nete pozitive și fluctuației negative a cursului valutar.

Datoria totală a agenţilor economici faţă de bugetul de stat, la 31.12.2011, a constituit 3267,5 mil.lei, din care datoria pentru împrumuturile recreditate agenţilor economici şi autorităţilor UAT din surse externe şi interne - 2859,6 mil.lei.

Avînd în vedere competențele legale ale părților responsabile de procesul de administrare, monitorizare și raportare a situației privind volumul datoriei publice, se relevă următoarele.

Guvernul, în temeiul art.3 din Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat și recreditarea de stat, în persoana Ministerului Finanţelor, fiind autorizat cu competențe privind datoria de stat, n-a monitorizat în măsură deplină acest domeniu, fiind constatat un nivel redus de valorificare a împrumuturilor externe pentru implementarea proiectelor investiționale, ceea ce a condiționat anularea a 15 sume din creditele acordate de către creditorii multilaterali, nefiind obținute cumulativ, la situația din 31.12.2011, circa 91,7 mil.dol.SUA, din care 10,8 mil.dol.SUA - în anul 2011.

Ministerul Finanţelor, fiind abilitat cu funcția de administrare a datoriei de stat, garanţiilor și recreditării de stat, precum și de acumulare a informației și de monitorizare a situației cu privire la datoria publică:

  • N-a asigurat un proces de monitorizare conformă a situației la capitolul acumularea informației pentru raportarea datoriei publice de la întreprinderile din sectorul public și UAT, fapt ce a condiționat incorectitudini în raportarea acesteia. În acest context, auditul a relevat necesitatea consolidării/fortificării activităților în vederea responsabilizării managementului instituțional al întreprinderilor din sectorul public și UAT, întru asigurarea raportării conforme Guvernului și Parlamentului a situației cu privire la datoria publică.
  • N-a implementat un proces eficient de comunicare și coordonare interinstituțională în cadrul procesului de raportare a datoriei publice, inclusiv prin efectuarea unor verificări periodice, ceea ce a condiționat deficiențe la raportarea situației datoriei publice.
  • A admis un sold expirat din partea debitorilor garantați pentru împrumuturile interne și externe în sumă de 271,0 mil.lei, sau 66,4% din soldul total de 407,9 mil.lei.
  • Măsurile întreprinse față de agenții economici care au înregistrat restanțe la împrumuturile recreditate nu sînt rezultative. Astfel, în anul 2011, prin aplicarea acestor măsuri, a fost încasată suma de 2,7 mil.lei care, comparativ cu anul 2010, s-a majorat cu 0,2 mil.lei. Soldul beneficiarilor recreditați constituie 1477,9 mil.lei, 95,4 mil.dol.SUA și 17,6 mil.euro (echivalentul a 2859,6 mil.lei), din care soldul datoriei expirate este de 343,2 mil.lei și 21,1 mil.dol.SUA.
  • N-a asigurat în măsură deplină consolidarea sistemului informațional existent de gestionare a datoriei publice într-un sistem unificat de înregistrare, analiză și raportare a datoriei publice pe toate componentele, ceea ce a dus la utilizarea S.I. ,,DMFAS" în proporție de numai 37%.
  • A casat unele datorii în sumă totală de 31,9 mil.lei și 0,07 mil.dol.SUA față de bugetul de stat la 4 agenți economici (1 debitor garantat și 3 debitori recreditați), lichidați în baza Hotărîrilor Curților de Apel Economice. În viziunea auditului, sînt necesare proceduri interne de anulare și radiere a datoriilor entităților pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat față de bugetul de stat prin prisma elementelor sistemului de control intern.

Unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat și municipale, precum și societăţile comerciale în care statul sau unitatea administrativ-teritorială deţine mai mult de 50 la sută din capitalul social relevă un nivel redus de responsabilitate în calitatea lor de părți în procesul de raportare a volumului datoriei publice, fapt ce condiționează deficiențe în raportarea situației privind volumul datoriei publice.

În contextul celor menționate, se atestă că:

  • Deficiențele în cadrul raportării situației în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat sînt condiționate și de nereglementarea sistemului complex de interconexiune, control și verificare între nivelurile de management al datoriei publice, ca părți responsabile și interdependente în procesul de monitorizare și raportare a datoriei publice. De asemenea, se relevă necesitatea consolidării/fortificării activităților de monitorizare privind gestionarea și raportarea datoriei publice, precum și ajustării sistemelor informaționale aplicate la cerințele standardelor internaționale.
  • Gradul redus al valorificării unor împrumuturi externe pentru implementarea proiectelor investiționale condiționează prezența riscului major de nerealizare a obiectivelor stabilite.
  • Casarea datoriilor față de bugetul de stat pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat, în lipsa reglementării procedurilor interne de anulare și radiere a acestora, poate condiționa riscuri majore pentru sistemul de control intern în administrarea datoriei publice și recuperarea integrală a mijloacelor bugetului de stat dezafectate în aceste scopuri.
  • Documentul strategic al managementului datoriei de stat a fost aprobat pentru perioada anilor 2012-2014.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011, care este parte componentă a prezentei Hotărîri.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011 se remit:

2.1. Ministerului Finanţelor, pentru documentare și întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor menționate în Raportul de audit, și se cere:

2.1.1. să intensifice activitățile de monitorizare a datoriei publice, prin implementarea procedurilor relevante și identificarea pîrghiilor întru responsabilizarea managementului instituțional al părților implicate în acest proces în vederea asigurării conformității raportării la acest capitol;

2.1.2. să reglementeze proceduri interne de anulare și radiere a datoriilor debitorilor pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat față de bugetul de stat prin prisma elementelor sistemului de control intern;

2.1.3. să examineze situația referitor la casarea datoriilor față de bugetul de stat ale 4 agenți economici lichidați, în lipsa reglementării procedurilor interne de anulare a datoriilor debitoare pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat, și să se determine asupra corectitudinii operațiunilor de scoatere din evidență a datoriei în sumă totală de 31,9 mil.lei și 0,07 mil.dol.SUA;

2.1.3. să evalueze gradul de rambursare de către beneficiari a creditelor acordate și să inițieze măsurile de rigoare pentru ameliorarea semnificativă a situației create în urma acumulărilor majore de neplăți;

2.1.4. în comun cu Cancelaria de Stat și ministerele de resort, să intensifice măsurile privind comunicarea și coordonarea în procesul de administrare a datoriei de stat, în vederea asigurării implementării de către autoritățile responsabile a proiectelor investiționale și valorificării surselor externe alocate pentru realizarea lor, cu prezentarea sistematică Guvernului a informației despre situația valorificării acestora;

2.2. Guvernului, pentru documentare, și se propune examinarea situației privind nerecuperarea mijloacelor bugetului de stat dezafectate pentru împrumuturile debitorilor garantați/recreditați, precum și privind valorificarea surselor externe alocate pentru realizarea proiectelor investiționale;

2.3. Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, pentru documentare;

2.4. Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că, pe parcursul auditului, Ministerul Finanțelor a înlăturat deficiențele tehnice în S.I. "DMFAS", prin actualizarea și corectarea soldului datoriei Băncii Naționale a Moldovei și soldului datoriei publice la sfîrșitul anului 2011 cu 806,81 mil.lei (68,87 mil.dol.SUA), reflectat în "Raportul privind situația în domeniul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat în trimestrul I al anului 2012".

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 2.1. din prezenta Hotărîre şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prin prezenta Hotărîre se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile Curții de Conturi nr.50 din 06.09.2011 "Privind Raportul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2010" și nr.54 din 06.07.2010 "Privind Raportul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2009", dată fiind reiterarea în Raportul de audit anexat a recomandărilor neimplementate și a cerințelor neexecutate/executate parțial ale auditurilor precedente, și se cere Ministerului Finanțelor să se conformeze cerințelor și recomandărilor Curții de Conturi, în scopul asigurării executării Hotărîrilor precedente.

6. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările și completările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012''(cu modificările ulterioare).

[4] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandari (14)

1.Să asigure conformitatea monitorizării și raportării datoriei publice prin consolidarea/fortificarea activităților și implementarea procedurilor relevante, cu aplicarea pîrghiilor în vederea responsabilizării rezultative a managementului instituțional al întreprinderilor din sectorul public și UAT la acest capitol.

2. Să asigure constant în cadrul execuției bugetare respectarea plafonului legal al datoriei de stat prin utilizarea eficientă a instrumentelor generatoare de datorie de stat prin menținerea costurilor și riscurilor asociate datoriei la nivel acceptabil.

3. Să asigure un nivel optim al ratelor dobînzilor la VMS de stat, în scopul optimizării cheltuielilor publice din contul bugetului de stat.

4. Să asigure prezența graficului de rambursare a datoriei față de bugetul de stat de către lichidatorul B.C.„Investprivatbank" S.A., cu monitorizarea ulterioară a respectării acestuia în vederea recuperării integrale a mijloacelor bugetului de stat.

5. Să asigure conformitatea datelor privind datoria de stat externă în aspectul creditorilor, prin verificarea sistematică a datelor înscrise în fișele împrumuturilor cu cele procesate în S.I. ,,DMFAS" și cu cele raportate.

6. Să intensifice măsurile privind comunicarea și coordonarea în procesul de administrare a datoriei de stat în vederea asigurării implementării de către autoritățile responsabile a proiectelor investiționale și valorificării surselor alocate pentru realizarea lor, cu prezentarea sistematică Guvernului a informației privind situația valorificării surselor externe.

7. Să mențină monitorizarea permanentă a procesului de deservire a datoriei de stat, în vederea asigurării angajamentelor Republicii Moldova față de creditorii externi și interni.

8. Să stabilească instrumentele ce vor optima consolidărea/eficientizarea modului de interacțiune și conlucrare interinstituțională în cadrul procesului de raportare a datoriei publice, asigurînd plenitudinea datelor prezentate și veridicitatea raportării la acest capitol.

9. Să consolideze activitățile de monitorizare a contractării, debursării şi deservirii datoriei publice neonorate de către întreprinderile din sectorul public și autoritățile UAT prin intensificarea responsabilizării părților implicate în procesul de raportare a datoriei publice în vederea asigurării conformității raportării acesteia.

10. Să asigure întreprinderea tuturor măsurilor oportune și eficiente față de debitorii garantați întru onorarea obligațiilor față de bugetul de stat.

11. Să elaboreze și să aprobe proceduri interne de anulare și radiere a datoriilor entităților pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat față de bugetul de stat prin prisma elementelor sistemului de control intern.

12. În comun cu organele de competență, să întreprindă măsuri rezultative în vederea asigurării recuperării la bugetul de stat a datoriilor beneficiarilor -debitori, în special a datoriilor cu termen expirat.

13. Să asigure o continuă dezvoltare a S.I. ,,DMFAS" și compatibilitatea acestuia cu procesele aplicate în înregistrarea, analiza și raportarea datoriei publice.

14. Să asigure consolidarea sistemului de management și control intern la înregistrarea, analiza și raportarea datoriei publice, precum și monitorizarea implementării recomandărilor și executării integrale a cerințelor Curții de Conturi.

Cerinte (5)

2.1.1. să intensifice activitățile de monitorizare a datoriei publice, prin implementarea procedurilor relevante și identificarea pîrghiilor întru responsabilizarea managementului instituțional al părților implicate în acest proces în vederea asigurării conformității raportării la acest capitol;

2.1.2. să reglementeze proceduri interne de anulare și radiere a datoriilor debitorilor pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat față de bugetul de stat prin prisma elementelor sistemului de control intern;

2.1.3. să examineze situația referitor la casarea datoriilor față de bugetul de stat ale 4 agenți economici lichidați, în lipsa reglementării procedurilor interne de anulare a datoriilor debitoare pentru împrumuturile garantate și recreditate de stat, și să se determine asupra corectitudinii operațiunilor de scoatere din evidență a datoriei în sumă totală de 31,9 mil.lei și 0,07 mil.dol.SUA;

2.1.3. să evalueze gradul de rambursare de către beneficiari a creditelor acordate și să inițieze măsurile de rigoare pentru ameliorarea semnificativă a situației create în urma acumulărilor majore de neplăți;

2.1.4. în comun cu Cancelaria de Stat și ministerele de resort, să intensifice măsurile privind comunicarea și coordonarea în procesul de administrare a datoriei de stat, în vederea asigurării implementării de către autoritățile responsabile a proiectelor investiționale și valorificării surselor externe alocate pentru realizarea lor, cu prezentarea sistematică Guvernului a informației despre situația valorificării acestora;