Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 83 din 15 decembrie 2006 privind raportul asupra legalităţii privatizării obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, precum şi comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic în perioada anilor 2003-2004

Numar din data de 2006-12-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului economiei şi comerţului dl Sergiu Sainciuc, directorului general al Agenţiei Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului dna Cornelia Cozlovschi, viceministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor dl Pavel Untură, şefului Direcţiei administrative - contabilului-şef al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului dl Adrian Onceanu, viceprimarului general al mun. Chişinău dl Petru Şveţ, şefului Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău dna Valentina Mierla, directorului Centrului Republican de Pedologie Aplicată dl Gheorghe Jigău, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra legalităţii privatizării obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, precum şi comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic în perioada anilor 2003-2004. Acţiunile de control s-au efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi, avînd drept obiectiv verificarea respectării prevederilor legislaţiei la privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, a modului de evaluare şi vînzare-cumpărare a acestora, corectitudinii calculării şi încasării plăţii pentru arendă, reflectării şi transferării corecte a sumelor încasate, eşalonării plăţilor pentru obiectele supuse privatizării, respectării actelor legislative şi normative la comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor.

Au fost supuse controlului:

- Departamentul Privatizării (actualmente - Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului; în continuare - Departamentul), care, în perioada supusă controlului, a activat în baza Hotărîrii Guvernului nr.922 din 04.09.2001 "Pentru aprobarea Regulamentului Departamentului Privatizării"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.922), ca organ care a promovat politica statului în domeniul privatizării patrimoniului public şi activităţii postprivatizaţionale;

- Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor (actualmente - Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor), care, în perioada controlată, activînd în baza Hotărîrii Guvernului nr.38 din 17.01.2002 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.38), ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, a elaborat, a promovat şi a realizat politica Guvernului în domeniul transporturilor, gospodăriei rutiere şi comunicaţiilor, a elaborat şi aplicat strategiile de privatizare în domeniile încredinţate şi a gestionat patrimoniul public;

- Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (actualmente - reorganizat prin divizare în Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului), care, în perioada supusă controlului, a activat în baza Hotărîrii Guvernului nr.703 din 23.07.2001 "Cu privire la Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului"[4] (cu modificările şi completările ulterioare), ca autoritate administrativă centrală, elaborînd şi promovînd politicile şi strategiile statului în domeniul protecţiei mediului, utilizării raţionale a resurselor naturale, conservării biodiversităţii, amenajării teritoriului, arhitecturii şi urbanismului, construcţiilor, industriei materialelor de construcţie, locuinţelor şi serviciilor de gospodărie comunală, administrînd patrimoniul de stat al întreprinderilor ramurale cu capitalul social (integral sau parţial) de stat;

- Întreprinderea de Stat "Centrul Ştiinţific de Producţie pentru Deservire Agrochimică" (actualmente - Î.S. "Centrul Republican de Pedologie Aplicată"), creată conform ordinului Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr.61 din 24.03.1998, în scopul realizării studiilor ştiinţifice, ecologice, prestării serviciilor vizînd utilizarea mijloacelor de chimizare în complexul agroindustrial, şi care, în perioada controlată, a activat în baza statutului înregistrat la 19.06.1998 (nr.103010641) la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei;

- Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău (fostul Departament economie, reforme, relaţii patrimoniale), care, fiind creată în scopul asigurării, dirijării generale a activităţii şi reformelor social-economice, relaţiilor patrimoniale, activează conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.11/6 din 03.06.2004.

În cadrul controalelor efectuate, probele de control au fost colectate la faţa locului, prin studierea şi analiza hotărîrilor şi proceselor-verbale ale Comisiei republicane de privatizare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate, seturilor de documente ce atestă dreptul de privatizare, dreptul de proprietate şi starea încăperilor supuse privatizării (dosare cadastrale, contracte şi acte de primire-predare în arendă), verificarea corectitudinii întocmirii borderourilor de calcul al costului obiectului arendat supus privatizării, precum şi a respectării clauzelor contractelor de vînzare-cumpărare în ce priveşte achitarea deplină şi în termenele stabilite a costului obiectelor privatizate.

La verificarea legalităţii comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic au fost examinate seturile de documente care confirmau permisiunea autorităţilor centrale de specialitate privind comercializarea acestor active, metodele de determinare a criteriilor de stabilire a activelor ca neutilizate în procesul tehnologic, precum şi de estimare a obiectelor supuse comercializării. Datele din dările de seamă ale entităţilor controlate au fost contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (Biroul Naţional de Statistică, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru etc.), explicaţiile persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate

În perioada anilor 2003-2004, privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate a fost efectuată de către Comisia republicană de privatizare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă (în continuare - Comisia), al cărei Regulament a fost aprobat prin ordinul Departamentului Privatizării nr.57 din 29.04.2002[5] (în continuare - Regulamentul Comisiei, aprobat prin ordinul nr.57). În activitatea sa Comisia s-a condus de Legea nr.1217-XIII din 25.06.1997 "Cu privire la Programul de privatizare în anii 1997-1998"[6] (cu modificările şi completările ulterioare), Regulamentul "Cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri, construcţii, instalaţii, încăperi, inclusiv anexele nelocuibile de la casele de locuit) arendate", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349 din 21.06.1996 "Cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate"[7] (cu modificările şi completările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.342 din 06.04.2006; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349), alte acte normative în vigoare.

În anii 2003-2004, Comisia a adoptat 17 hotărîri şi a întocmit 6 procese-verbale de examinare şi permisiune a privatizării a 485 de obiecte din fondul de imobile nelocuibile arendate cu costul total stabilit de către Comisie în sumă de 26,7 mil. lei.

Privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate s-a efectuat de către Departament (ulterior - Agenţie) în lipsa listei obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate pasibile privatizării, prin ce nu s-au executat prevederile pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.349. Ca rezultat, Agenţia Privatizare nu dispunea de informaţii despre obiectele proprietate a statului pasibile privatizării, gestionarul proprietăţii publice pînă la privatizare şi mijloacele financiare încasate.

Cu toate că în pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349 se stabileşte că privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate se efectuează de către Departamentul Privatizării, cu acordul obligatoriu al organelor administraţiei publice centrale şi locale competente, în perioada anilor 2003-2004, în majoritatea cazurilor, nu s-a solicitat acordul acestor organe.

La Departament a lipsit evidenţa deplină a documentelor ce confirmă permisiunea de a privatiza (hotărîri şi procese-verbale), precum şi achitarea costului obiectelor privatizate.

În unele cazuri, Comisia a examinat şi a permis privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă în lipsa documentelor justificative de plată pentru arendă, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.1 subpct.5 din hotărîrea Comisiei nr.2 din 17.10.1996. Astfel, plata pentru arenda patrimoniului public municipal permis spre privatizare a fost încasată după ce a fost permisă privatizarea, în rezultatul litigiilor în instanţele de judecată, precum şi pe parcursul controlului, de la S.R.L."Ostasim-Grup" (70,7 mii lei), Î.I. "Alis-Sîrbu" (28,8 mii lei), S.R.L. "Almis" (26,8 mii lei), S.R.L. "Gelencom" (49,4 mii lei) şi S.R.L. "Avantaj-Maş" (3,6 mii lei).

Nerespectînd prevederile art.2 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[8] (cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău, prin deciziile nr.3/5-2 din 18.06.2002 şi nr.5/15-2 din 24.04.2003, a dat în arendă cu titlu gratuit patrimoniu municipal cu suprafaţa de 305,1 m² şi 145,2 m² Fundaţiei Creştine de Ajutorare "Moldo-Olandeză", care l-a privatizat. În rezultatul necalculării plăţii pentru arenda acestor încăperi, în bugetul municipal n-au fost încasate venituri în sumă de 134,4 mii lei.

Contrar pct.4 şi pct.5 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349, pct.7 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.922, în perioada supusă controlului, Comisia şi Departamentul n-au urmărit executarea integrală a hotărîrilor adoptate şi încasarea deplină în buget a mijloacelor băneşti provenite din privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate, n-au supravegheat respectarea de către agenţii economici şi persoanele fizice a clauzelor contractuale, ceea ce a determinat formarea datoriilor faţă de stat. Obiectele, plata pentru privatizarea cărora n-a fost achitată în termenele stabilite, n-au fost expuse spre realizare la licitaţii pe principii generale.

În cadrul controlului (conform documentelor prezentate) s-au depistat cazuri de neachitare sau lipsă de documente care ar confirma achitarea pentru privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în valoare totală de cca 2,8 mil. lei. În urma reexaminării acestor cazuri s-a recalculat costul imobilului privatizat de S.R.L. "Adridan-Lux", care, fiind majorat de la 69,5 mii lei pînă la 150,0 mii lei, a fost achitat integral în aprilie 2006, iar permisiunea de privatizare (48,4 mii lei), acordată persoanei fizice Rusu Valentin, a fost anulată la 22.03.2006 (conform informaţiei suplimentare prezentate de Agenţie).

N-au fost prezentate pentru control documentele justificative privind privatizarea a şase obiecte (acestea fiind lipsă): S.R.L "Ilustru - Grup" (str. Şciusev, 55, suprafaţa -117,5 m², costul-141,5 mii lei), Publicaţia periodică "Literatura şi Arta" S.R.L. (str. Mateevici, 82, suprafaţa - 23,2 m², costul - 32,2 mii lei), Î.I. "Maria Muşat" (or. Ştefan-Vodă, str. 31 August, 15, suprafaţa -108,4 m², costul - 40,5 mii lei), Rusu Vasile (bd Traian, 23/1 "A", suprafaţa - 39,0 m², costul - 17,0 mii lei), S.R.L. "Savvo-Astra" (str. Independenţei, 10 "A", suprafaţa - 30,2 m², costul - 10,7 mii lei), Î.I. "Alexandru-Chelaru" (str. Ion Creangă, 66 "F", suprafaţa - 130,4 m², costul - 98,0 mii lei).

Comisia a examinat 19 dosare cadastrale şi a permis privatizarea obiectelor în lipsa înregistrării drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.4 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349.

Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău, în contradicţie cu prevederile art.84 alin.(1) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[9] (cu modificările şi completările ulterioare), n-a supus pe deplin inventarierii bunurile care aparţin municipiului Chişinău, astfel nerespectînd şi prevederile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.162 din 19.02.2004 "Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului"[10] (cu modificările ulterioare), cu aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile de către Consiliul municipal Chişinău, pentru a servi drept temei de înregistrare în Registrul bunurilor imobile.

În perioada anilor 2003-2004, Comisa a examinat 40 de cereri ale arendaşilor care aveau încheiate contracte cu Asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate (în continuare - A.P.L.P) şi a permis privatizarea a 39 de imobile cu suprafaţa totală de 2375,4 m2, fără acordul obligatoriu al organelor administraţiei publice centrale şi locale, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.1 alin.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au transmis la balanţa A.P.L.P. blocurile de locuit fără a delimita încăperile care se transmit în gestiune, cele care rămîn în proprietatea statului şi spaţiile de folosinţă comună, astfel încălcîndu-se prevederile art.8 din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.1993[11] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1324-XII) şi pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349.

Privatizarea imobilelor cu destinaţia "atelier de creaţie", în majoritatea cazurilor, a fost efectuată fără consimţămîntul certificat al organului de conducere al uniunilor respective şi în lipsa autorizaţiilor organului abilitat, ceea ce contravine art.6 alin.(2) din Legea nr.1324-XII.

Nerespectînd prevederile din nota anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349, Comisia la examinarea şi permisiunea privatizării a 485 de obiecte din fondul de imobile nelocuibile arendate a stabilit incorect costul real al unui metru pătrat de imobil privatizat în funcţie de coeficientul inflaţiei în perioada respectivă. Aplicarea incorectă a nivelului inflaţiei a dus la diminuarea nejustificată a costului real al încăperilor din fondul de imobile nelocuibile arendate şi privatizate.

La evaluarea obiectelor supuse privatizării, Comisia n-a verificat pe deplin corectitudinea preţului stabilit de către comisiile agenţiilor teritoriale, conform obligaţiilor stabilite prin pct.3.1 din Regulamentul Comisiei aprobat prin ordinul nr.57, fapt care a avut drept urmare nerespectarea pct.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.349. Datele din dosarele cadastrale şi actele de transmitere în arendă a imobilelor nu întotdeauna au coincis cu coeficienţii calităţii de consum, aprobaţi de către Comisie, costul total al încăperilor permise spre privatizare fiind diminuat cu cca 1,9 mil. lei.

Contrar pct.14 alin.3 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.349, Comisia a diminuat valoarea unor imobile arendate supuse privatizării cu costul lucrărilor de reparaţie capitală în sumă de 142,0 mii lei, în lipsa confirmării de expertiză competentă. De aceste facilităţi au beneficiat: S.R.L. "ABC-Dava" (67,7 mii lei), S.R.L. "Nalan-Lux" (24,6 mii lei), S.R.L. "Apolo-N" (11,7 mii lei), S.R.L. "Aluna-Grup" (29,3 mii lei), Vidraşcu Mihail (8,7 mii lei).

La unele persoane fizice şi juridice n-a fost calculată indexarea la plăţile eşalonate şi penalităţile în sumă totală de 38,8 mii lei (Petcu Ghenadie - 3,3 mii lei, Casa Libertăţii - 30,4 mii lei, CP "Novotex" - 5,1 mii lei). Reieşind din informaţiile prezentate de către Agenţia Privatizare (nr.04-02-621 din 20.02.2006 şi nr.14-02-1565 din 04.05.2006), aceste plăţi au fost calculate în februarie 2006, din care deja s-au încasat 7,3 mii lei , iar 31,5 mii lei urmează a fi încasate.

Legalitatea comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic

 

La comercializarea, în perioada anilor 2003-2004, a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor subordonate Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor (fostul Minister al Transporturilor şi Comunicaţiilor) s-a constatat că ministerul, în aproximativ jumătate din cele 97 de cazuri, a autorizat comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic fără a stabili modalitatea de comercializare (licitaţie, negocieri directe), ceea ce contravine pct.9 şi pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor"[12] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665).

Ministerul, precum şi comisiile instituite de către conducătorii întreprinderilor, au acceptat comercializarea imobilelor fără terenurile pe care acestea erau amplasate, prin ce s-a încălcat art.3 alin.(3) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[13] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1308-XIII).

Contrar pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.349 şi pct.2 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, s-a permis comercializarea, cu autorizarea ministerului, ca active neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor, a unor obiecte din fondul de imobile nelocuibile arendate cu suprafaţa totală de 189,9 m2, din care efectiv s-au comercializat încăperi nelocuibile cu suprafaţa de 104,0 m², arendate de către Î.I. "Belan-Marc". Ca rezultat, n-au fost încasate în buget venituri în sumă de 72,9 mii lei.

În perioada anilor 2003-2004, fosta conducere a Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Departamentul Construcţii şi Dezvoltare Teritorială n-au întocmit şi n-au prezentat informaţiile privind evidenţa şi circulaţia proprietăţii publice, care urmau a fi generalizate în baza dărilor de seamă (formularul 2-pp) ale agenţilor economici subordonaţi, astfel nerespectîndu-se prevederile pct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.379 din 03.07.1996 "Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice a Republicii Moldova"[14] (cu modificările ulterioare). În aceeaşi perioadă Departamentul nominalizat nu dispunea de o informaţie generală privind comercializarea mijloacelor fixe de către agenţii economici în care îşi exercita drepturile de acţionar şi de gestionare a proprietăţii statului.

Contrar pct.2 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului a acceptat comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic care anterior au fost arendate, ceea ce a contribuit la neîncasarea veniturilor în buget de la S.R.L. "Sunset" în sumă de 1578,5 mii lei şi de la Î.I. "Irina-Botezatu" - de 986,0 mii lei.

 Direcţia de executare a deciziilor judecătoreşti Bălţi a comercializat prin licitaţie S.R.L. "Dumbrava-Nord", la 17.08.2004, unul din obiectele de producţie sechestrate în contul datoriilor, aflate la bilanţul S.A. "Comunal-Service", la preţul de 300,0 mii lei, ce constituie doar 6,5% din valoarea lui reziduală (costul iniţial - 8808,9 mii lei, costul rezidual - 4631,6 mii lei). De asemenea, primăriei mun. Bălţi i s-a transmis în contul datoriilor o parte din clădirile de producţie cu suprafaţa de 1015,6 m2 la preţul de doar 133,3 mii lei (costul de bilanţ - 1390,8 mii lei, costul rezidual - 523,3 mii lei).

Î.S. "Centrul Republican de Pedologie Aplicată" (fosta Î.S. "Centrul Ştiinţific de Producţie pentru Deservire Agrochimică"), cu acordul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a comercializat S.R.L. "Moldrustex" încăperi cu suprafaţa de 174,0 m2, arendate de către aceasta, la preţul de 90,0 mii lei, prin negocieri directe, ceea ce contravine pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.349 şi pct.2 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665. În urma comercializării acestor încăperi nu au fost încasate venituri în buget în sumă de 374,3 mii lei.

Reieşind din cele expuse, Curtea de Conturi menţionează că entităţile supuse controlului nu dispun de listele obiectelor pasibile privatizării şi n-au respectat întocmai prevederile actelor legislative şi normative la desfăşurarea procesului de privatizare, la evaluarea obiectelor supuse privatizării, la ţinerea evidenţei obiectelor permise spre privatizare şi în perioada postprivatizare, precum şi au comis unele încălcări la permiterea şi comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor subordonate.

Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate de control şi în baza art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi",

 hotărăşte:

 1. Se informează Ministerul Economiei şi Comerţului despre rezultatele controlului privind privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate şi se cere examinarea materialelor controlului la şedinţa Colegiului ministerului, în prezenţa factorilor de decizie ai Agenţiei Privatizare şi a membrilor Comisiei, cu determinarea veniturilor ratate de la privatizarea a 485 de obiecte din fondul de imobile nelocuibile arendate, în urma aplicării incorecte a nivelului inflaţiei în perioada respectivă, şi întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv stabilirea gradului de răspundere disciplinară a persoanelor responsabile.

2. Se cere de la Agenţia Privatizare pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului:

2.1. privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate cu acordul obligatoriu al organelor administraţiei publice centrale şi locale competente;

2.2. actualizarea informaţiei privind obiectele permise spre privatizare, cu iniţierea expunerii la licitaţie, pe principii generale, a obiectelor neachitate în termenele stabilite, cu reexaminarea cazurilor de permitere spre privatizare a obiectelor în valoare de 2,8 mil. lei, dar neachitate în termen;

2.3. restabilirea dosarelor depistate ca lipsă, cu documentele justificative privind permisiunea privatizării unor obiecte de către: S.R.L. "Ilustru-Grup" (str. Şciusev, 55), Publicaţia Periodică "Literatura şi Arta" S.R.L. (str. A. Mateevici, 82), Î.I. "Maria Muşat" (or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 15), Rusu Vasile (bd Traian, 23/1 "A"), S.R.L. "Savvo-Astra" (str. Independenţei, 10 "A"), Î.I. "Alexandru-Chelaru" (str. Ion Creangă, 66 "F");

2.4. reexaminarea cazurilor vizînd excluderea din costul obiectelor supuse privatizării a cheltuielilor de reparaţie efectuate de către arendaşi în lipsa confirmării de expertiză competentă în sumă de 142,0 mii lei, inclusiv: S.R.L. "ABC-Dava", S.R.L. "Aluna-Grup", S.R.L. "Nalan-Lux", S.R.L. "Apolo-N", Vidraşcu Mihail;

2.5. asigurarea reexaminării de către Comisia republicană de privatizare a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate a hotărîrilor de privatizare a obiectelor cu coeficienţii calităţii de consum stabiliţi în discordanţă cu indicii din documentele care au servit drept temei pentru privatizare (dosare cadastrale, acte de transmitere în arendă), ceea ce a contribuit la diminuarea costului obiectelor privatizate cu 1,9 mil. lei.

3. Se cere de la Primăria municipiului Chişinău:

3.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului municipal Chişinău materialele controlului privind privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate;

3.2. să efectueze inventarierea deplină a proprietăţii publice care aparţine municipiului Chişinău în strictă conformitate cu actele normative, cu înregistrarea dreptului de proprietate;

3.3. să reexamineze actele de transmitere-primire a fondului locativ de la balanţa autorităţilor publice locale la balanţa Asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, cu delimitarea şi înregistrarea încăperilor proprietate publică în conformitate cu actele legislative, pentru a nu admite înstrăinarea acestora în lipsa acordului Consiliului municipal.

4. Se cere de la Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor:

4.1. să asigure comercializarea imobilelor în conformitate cu cadrul legal;

4.2. să asigure efectuarea inventarierii terenurilor aferente obiectelor comercializate anterior de către întreprinderile subordonate, cu înregistrarea dreptului de proprietate şi de gestiune.

5. Se cere de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului:

5.1. să respecte prevederile actelor normative la privatizarea obiectelor din fondul de imobile nelocuibile arendate şi să nu admită comercializarea acestora ca active neutilizate în procesul tehnologic;

5.2. să reexamineze permisiunea de comercializare a imobilelor S.R.L. "Sunset" şi Î.I. "Irina Botezatu".

6. Se informează Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre încălcarea legislaţiei la autorizarea comercializării de către Î.S. "Centrul Republican de Pedologie Aplicată" a imobilului arendat de S.R.L. "Moldrustex", în urma căreia n-au fost încasate în buget 374,3 mii lei, pentru luare de atitudine, şi se cere excluderea practicii de autorizare a comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic cu încălcarea legislaţiei.

7. Se ia act că:

7.1. a fost reexaminată privatizarea imobilului de către S.R.L. "Adridan-Lux", cu încasarea deplină a costului imobilului în sumă de 150,0 mii lei, şi anulată permisiunea de privatizare acordată persoanei fizice Rusu Valentin (48,4 mii lei);

7.2. în procesul controlului, Agenţia Privatizare a calculat suplimentar plăţi, reieşind din indexarea sumelor eşalonate, ajustate la nivelul inflaţiei, şi penalităţi în sumă de 38,8 mii lei, din care s-au încasat 7,3 mii lei;

7.3. a fost achitată restanţa la plata pentru arenda obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în sumă de 179,3 mii lei.

8. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele controlului asupra legalităţii privatizării obiectelor din fondul de imobile nelocuibile date în arendă, precum şi comercializării activelor neutilizate în procesul tehnologic în perioada anilor 2003-2004.

9. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct.1-5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

10. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] M.O., 2005, republicată în ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2001, nr.108-109, art.971.

[3] M.O., 2002, nr.13-15, art.107.

[4] M.O., 2001, nr.85, art.729.

[5] Nu este dat publicităţii.

[6] M.O., 1997, nr.59-60, art.518.

[7] M.O., 1996, nr.49-50, art.411.

[8] Monitor, 1992, nr.1, art.12.

[9] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[10] M.O., 2004, nr.35-38, art.290.

[11] Republicată în M.O., 2000, nr.5-7, art.37.

[12] M.O., 1997, nr.3, art.9.

[13]Republicată în M.O., 2001, nr.147-149,art.1161.

[14] M.O., 1996, nr.46-47, art.391.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)