Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 81 din 5 decembrie 2006 privind raportul asupra controlului administrării resurselor financiare publice de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2004–2006 (9 luni)

Numar din data de 2006-12-05 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui S.Iaţco, directorul Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, dnei G.Negru, contabil-şef al Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului administrării resurselor financiare publice de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2004-2006 (9 luni), efectuat conform cererii Fracţiunii Partidului Popular Creştin Democrat a Parlamentului Republicii Moldova în temeiul art.5 din Legea nr. 312-XIII.

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară a Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor au fost executorul de buget dl S.Iaţco şi contabilul-şef dna G.Negru.

Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (în continuare - Serviciul; cod fiscal 340617) este organul de stat, care asigură relaţiile statului cu toate cultele, comunităţile şi asociaţiile religioase din Republica Moldova, înregistrează cultele, comunităţile, asociaţiile şi fundaţiile religioase (cu eliberarea certificatelor), ţine evidenţa lor, exercită controlul asupra respectării şi executării legislaţiei despre culte.

Sarcinile de bază şi atribuţiile Serviciului sînt reglementate de Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 25.02.2003 "Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de personal ale Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova"[2].

Controlul asupra administrării resurselor financiare publice de către Serviciu a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea acestuia, asigurarea utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectarea legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul controlului efectuat la faţa locului probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pentru întreţinerea Serviciului (cu un efectiv aprobat de 8 unităţi), în perioada raportată (01.01.2004-30.09.2006), au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat în mărime de 761,4 mii lei, care au fost executate în sumă de 752,1 mii lei (98,8%). Cheltuielile efective au însumat 750,6 mii lei, inclusiv pentru retribuirea muncii, contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - 607,8 mii lei (81,0% faţă de cheltuielile efective); întreţinerea mijloacelor de transport proprii - 44,3 mii lei (5,9%); achitarea serviciilor comunale, de telecomunicaţie şi de poştă - 64,0 mii lei (8,5%); procurarea mijloacelor fixe - 6,5 mii lei (0,9%); alte cheltuieli - 28,0 mii lei (3,7%). În anul 2004 au fost aprobate cheltuieli în mărime de 192,5 mii lei, cheltuielile efective constituind 194,5 mii lei, sau cu 2,0 mii lei mai mult faţă de planul precizat; în anul 2005, respectiv, 256,1 mii lei şi 239,5 mii lei, sau cu 16,6 mii lei mai puţin şi în 9 luni ale anului 2006, respectiv, 312,8 mii lei şi 316,6 mii lei, sau cu 3,8 mii lei mai mult. Astfel, cu derogare de la art.9 alin.(2) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.847-XIII), Serviciul a admis depăşirea cheltuielilor pe devizul de cheltuieli integral: în anul 2004 - cu 2,0 mii lei şi în 9 luni ale anului 2006 - cu 3,8 mii lei, totodată fiind admisă depăşirea cheltuielilor în aceasta perioadă pentru retribuirea muncii cu 8,1 mii lei şi, respectiv, cu 7,0 mii lei; pentru contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - cu 2,4 mii lei şi, respectiv, cu 2,0 mii lei.

Nerespectîndu-se pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 "Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu"[4] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.426), pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[5] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.139) şi pct.13 din Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006 "Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică"[6] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.525), au fost efectuate cheltuieli neîntemeiate pentru retribuirea muncii în sumă de 4,1 mii lei.

Serviciul, încălcînd art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) şi punctele 5.7- 6.1 din Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobată prin Ordinul directorului Departamentului Analize Statistice şi Sociologice nr.108 din 17.12.1998[8], a trecut la cheltuieli 4,4 mii litri de benzină în sumă de 37,4 mii lei.

Nerespectînd articolul nominalizat din Legea nr.426-XIII, în darea de seamă despre îndeplinirea devizului de cheltuieli al instituţiei, cheltuielile efective au fost denaturate: în anul 2004 (prin diminuare) - cu 10,4 mii lei; în anul 2005 (prin majorare) - cu 10,4 mii lei; în perioada de 9 luni ale anului 2006 (prin diminuare) - cu 8,9 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (dl S.Iaţco):

1.1. aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de contabilul-şef dna G.Negru, care nu a respectat întocmai prevederile Legilor nr.426-XIII şi nr.847-XIII, Hotărîrilor Guvernului nr.426, nr.139 şi nr.525, astfel generînd efectuarea cheltuielilor nejustificate pentru retribuirea muncii, trecerea la cheltuieli a benzinei în lipsa documentelor justificative, denaturarea datelor din rapoartele financiare, depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate în devizul de cheltuieli;

1.2. întreprinderea măsurilor în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate, inclusiv privind recuperarea cheltuielilor efectuate neîntemeiat la retribuirea muncii.

2. Se ia act că, în perioada controlului, au fost recuperate cheltuielile efectuate neîntemeiat la retribuirea muncii în sumă de 1,0 mii lei.

3. Se informează Fracţiunea Partidului Popular Creştin Democrat a Parlamentului Republicii Moldova despre rezultatele controlului asupra administrării resurselor financiare publice de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2004 - 2006 (9 luni).

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova, pentru luare de atitudine.

5. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.30-34, art.216.

[3] Republicată în M.O., 2005, ediţie specială.

[4] M.O., 2004, nr.73-76, art.570.

[5] M.O., 1998, nr.26-27, art.194.

[6] M.O., 2006, nr.75-78, art.566.

[7] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[8] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)