Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 80 din 17 noiembrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2004-2005

Numar din data de 2006-11-17 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dnei V.Şterbeţ, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dnei L. Clîcov, contabil-şef la Curtea Supremă de Justiţie, dlui A.Onici, şeful Direcţiei economico-administrative a Curţii Supreme de Justiţie, dnei N.Lupan, viceministrul finanţelor, dlui I.Sturzu, şef-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dlui V.Botnari, şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii a Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, dlui Gh.Rusu, şeful Direcţiei controlul volumelor şi costului lucrărilor de construcţie a Inspecţiei de Stat în Construcţii a Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, dlui T.Potîrniche, vicedirector general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Materiale, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2004-2005, conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2006.

A fost supusă reviziei financiare Curtea Supremă de Justiţie (cod fiscal - 234803), concomitent efectuîndu-se un control de contrapunere la S.A "Restauratorul" (cod fiscal - 1004600027509).

În perioada supusă controlului, responsabili de activitatea economico-financiară la Curtea Supremă de Justiţie au fost executorul de buget dna Valeria Şterbeţ - toată perioada, contabilul-şef dna Ludmila Clîcov - toată perioada.

Curtea Supremă de Justiţie este instanţa judecătorească supremă, care asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, soluţionarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţeni şi a cetăţenilor faţă de stat.

Atribuţiile, principiile de activitate, structura şi componenţa numerică a Curţii Supreme de Justiţie sînt reglementate de Legea nr.789-XIII din 26.03.1996 "Cu privire la Curtea Supremă de Justiţie"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea legalităţii cheltuielilor pentru întreţinerea Curţii Supreme de Justiţie, asigurării utilizării legale şi conform destinaţiei a patrimoniului public, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului, probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificarea documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerea datelor instituţiei cu datele primite de la Ministerul Finanţelor; studierea explicaţiilor persoanelor responsabile; antrenarea specialiştilor din domeniul construcţiilor.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În anul 2004, Curţii Supreme de Justiţie (cu un personal aprobat de 228 de persoane, inclusiv 56 de judecători) i-au fost precizate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă de 12855,0 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 4000,0 mii lei, pensii şi indemnizaţii judecătorilor - 1565,9 mii lei), dar s-au executat în sumă de 12402,6 mii lei (96,5% faţă de planul precizat). Cheltuielile efective au însumat 12747,8 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 4100,7 mii lei, pensii şi indemnizaţii judecătorilor - 1513,1 mii lei). La finele anului 2004 au fost înregistrate datorii creditoare în sumă de 367,2 mii lei (inclusiv la retribuirea muncii, pentru decembrie 2004 - 268,3 mii lei, contribuţii de asigurări sociale de stat - 45,0 mii lei, plata mărfurilor şi serviciilor - 49,0 mii lei). Datoriile debitoare au constituit 71,8 mii lei. Numărul mediu al salariaţilor a constituit 180 de persoane, la 01.01.2005 înregistrîndu-se 43 de funcţii vacante, inclusiv 14 unităţi de judecători. Deşi integral pe devizul de cheltuieli al Curţii Supreme de Justiţie (în continuare - CSJ) n-au fost înregistrate supracheltuieli, depăşirea limitei cheltuielilor prevăzute în deviz, conform datelor din Raportul financiar, la unele articole a constituit 270,6 mii lei, inclusiv investiţii capitale-100,7 mii lei, procurarea de fonduri fixe - 169,9 mii lei.

În anul 2005, CSJ i-au fost precizate cheltuieli de bază de la bugetul de stat în sumă de 18298,5 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 9586,2 mii lei, pensii şi indemnizaţii judecătorilor - 1591,4 mii lei). Au fost executate cheltuieli în sumă de 18227,2 mii lei (99,6% faţă de planul precizat). Cheltuielile efective au constituit 18594,6 mii lei (inclusiv investiţii capitale - 9819,8 mii lei, pensii şi indemnizaţii judecătorilor - 1587,3 mii lei). La finele anului 2005 s-au înregistrat datorii creditoare în sumă de 929,7 mii lei (inclusiv la retribuirea muncii, pentru decembrie 2005 - 352,8 mii lei, la investiţii capitale - 361,0 mii lei, la reparaţii capitale - 141,7 mii lei, la alte articole - 74,2 mii lei). Datoriile debitoare au constituit 308,3 mii lei, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat - în sumă de 37,3 mii lei (datorii neîncasate de la Î.M. "Comcon-VM" S.A., cod fiscal - 1003600019974, pentru majorarea costului serviciilor prestate). În ansamblu pe deviz a fost admisă depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate cu 296,1 mii lei. Totodată, la unele articole, reieşind din datele Raportului financiar, depăşirea a însumat 430,1 mii lei, inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii - 50,1 mii lei, investiţii capitale - 233,6 mii lei, reparaţii capitale - 141,7 mii lei. Numărul mediu al salariaţilor a constituit 195 de persoane, la 01.01.2006 înregistrîndu-se 33 de funcţii vacante, inclusiv 11 unităţi de judecători.

Salarizarea personalului CSJ, în perioada supusă controlului, a fost reglementată de Hotărîrea Parlamentului nr.453-XIII din 16.05.1995 "Cu privire la salarizarea judecătorilor, colaboratorilor instanţelor judecătoreşti şi ai procuraturii"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Hotărîrea Parlamentului nr.453-XIII). Deşi CSJ a stabilit categoriile de salarizare pentru funcţionarii publici potrivit anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului sus-menţionată, adaosurile şi premiile au fost stabilite în conformitate cu prescripţiile Hotărîrii Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza reţelei tarifare unice"[4] (cu completările şi modificările ulterioare), care sînt mai mari faţă de cele stabilite în Hotărîrea Parlamentului nr.453-XIII. Dat fiind că pct.15 din Hotărîrea Guvernului nominalizată prevede că condiţiile acesteia nu se extind asupra organelor autorităţilor publice pentru care categoriile şi condiţiile de salarizare sînt stabilite prin hotărîri speciale, CSJ a efectuat cheltuieli nejustificate pentru retribuirea muncii, în perioada anilor 2004-2005, în sumă de 369,1 mii lei şi a depăşit cheltuielile prevăzute în devizul de cheltuieli pe anul 2005 pentru premieri cu 209,6 mii lei şi pentru sporuri la salariul funcţiei - cu 26,8 mii lei. Aceste depăşiri n-au fost înregistrate în Raportul privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază, ca urmare fiind încălcat art. 15 lit. c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[5] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII).

Cu derogare de la art.36 (35) alin.(3) din Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[6] (cu modificările şi completările ulterioare), CSJ a utilizat 8,4 mii lei din numerarul eliberat la retribuirea muncii pentru procurarea mărfurilor şi serviciilor.

În conformitate cu anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1243 din 11.11.2004 "Cu privire la redistribuirea volumelor investiţiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004"[7] (cu modificările şi completările ulterioare) şi anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1356 din 22.12.2005 "Cu privire la redistribuirea alocaţiilor între beneficiari şi obiective, prevăzute în anexa nr.4 la Legea bugetului de stat pe anul 2005"[8], în perioada anilor 2004-2005, CSJ i-au fost precizate investiţii capitale în construcţia clădirilor administrative în sumă totală de 13586,2 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 13920,5 mii lei, depăşind limita stabilită cu 334,3 mii lei, inclusiv în anul 2004 - cu 100,7 mii lei şi în anul 2005 - cu 233,6 mii lei. Mijloacele alocate au fost utilizate pentru lucrările de reparaţie capitală şi reconstrucţie a sediilor CSJ de pe str. M. Kogălniceanu 70 (12843,3 mii lei) şi str. P.Rareş 18 (1077,2 mii lei). Lucrările de reparaţie capitală şi reconstrucţie s-au executat în baza a două contracte de antrepriză, încheiate de către CSJ cu S.A. "Restauratorul", nr. 09 din 21.03.2001 (în vigoare pînă la 31.12.2005) şi nr. 05/18 din 02.09.2005. La desemnarea cîştigătorului licitaţiilor desfăşurate pentru executarea acestor lucrări, grupul de lucru al CSJ a acceptat ofertele S.A. "Restauratorul", care nu a indicat în deviz costul materialelor de construcţie necesare, valoarea acestora fiind inclusă sumar printr-o singură poziţie.

În urma verificării corectitudinii utilizării investiţiilor capitale, s-a stabilit că antreprenorul S.A. "Restauratorul" n-a respectat devizele generale (părţi componente ale contractelor încheiate), executînd unele lucrări cu abateri de la documentaţia de proiect, precum şi cerinţele normativelor în vigoare. La solicitarea Curţii de Conturi, Inspecţia de Stat în Construcţii a Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului a efectuat un control asupra investiţiilor capitale valorificate de către CSJ în perioada anilor 2004-2005 la reconstrucţia clădirii CSJ, situată pe str. M. Kogălniceanu 70. În rezultatul acestui control, s-a constatat exagerarea costului lucrărilor executate la acest obiect cu 733,3 mii lei, prin aplicarea incorectă a unor coeficienţi economici, precum şi prin executarea unor lucrări suplimentare, care nu au fost coordonate cu beneficiarul în modul prevăzut de contractul de antrepriză.

S.A. "Restauratorul", nerespectînd art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997[9] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal), n-a eliberat CSJ facturi fiscale pe 14 acte de executare a lucrărilor în sumă totală de 2 570,4 mii lei, inclusiv TVA - 428,5 mii lei.

CSJ, cu derogare de la pct. 45 alin. (5) din Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 09.10.1996 (în redacţia ordinului ministrului finanţelor nr.46 din 27.07.2004), n-a mărit valoarea iniţială a clădirilor cu cheltuielile efectuate la reparaţia capitală şi reconstrucţia acestora în sumă totală de 15278,7 mii lei.

În perioada raportată, CSJ a transmis în arendă o parte din localurile ce îi aparţin, încheind două contracte de arendă: nr.9 din 23.03.2004 (arendaş S.R.L. "Centaurul", cod fiscal - 638476), pentru suprafaţa de 297,3 m2 din spaţiul Curţii Supreme de Justiţie, situat pe str. P. Rareş 18, şi contractul fără număr din 26.02.2004 (arendaş Î.I. "Barbăroş Ala", cod fiscal - 1002600053795), pentru suprafaţa de 79,2 m2 de pe str. M. Kogălniceanu 70, pentru utilizare cu titlu de cafenea. În această perioadă au fost încasate venituri de la transmiterea în arendă a încăperilor în sumă de 448,9 mii lei şi s-au efectuat cheltuieli, conform devizului de cheltuieli aprobat, în sumă de 429,3 mii lei pentru reparaţiile curente şi capitale ale clădirilor CSJ, procurarea mijloacelor fixe.

Controlul a stabilit că din suprafaţa totală transmisă în arendă S.R.L. "Centaurul", suprafaţa de 27,7 m2 , arendată cu titlu de oficiu, reprezintă o construcţie capitală neautorizată şi neînregistrată la intrări în evidenţa contabilă a CSJ. La stabilirea cuantumului arendei Î.I. "Barbăroş Ala", CSJ, ignorînd coeficienţii stabiliţi în anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr.474-XV din 27.11.2003[10] (cu modificările şi completările ulterioare) şi în anexa nr.23 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[11] (cu modificările şi completările ulterioare), n-a ţinut cont de faptul că agentul economic nominalizat comercializează băuturi alcoolice, prin ce a diminuat coeficienţii de utilizare a încăperii şi plata pentru arendă în această perioadă cu 49,1 mii lei.

CSJ, nerespectînd art.15 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 426-XIII, a diminuat datoriile debitoare, reflectate în Rapoartele anuale, la 01.01.2005 - cu 4,7 mii lei şi la 01.01.2006 - cu 95,4 mii lei, în urma înregistrării la intrări în decembrie 2004 şi decembrie 2005 a facturilor eliberate de către furnizori, respectiv, în ianuarie 2005 şi ianuarie 2006, şi n-a înregistrat în Rapoartele privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale datoriile debitoare formate în rezultatul neîncasării plăţilor curente pentru arendă şi serviciile comunale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27, 28 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1.Se cere de la conducerea Curţii Supreme de Justiţie (dna Valeria Şterbeţ) aplicarea sancţiunilor disciplinare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, faţă de persoanele care au comis încălcări ale legislaţiei.

2.Se recomandă conducerii Curţii Supreme de Justiţie:

2.1 să întreprindă măsurile de rigoare în vederea lichidării încălcărilor şi neajunsurilor menţionate în hotărîre;

2.2 să organizeze un sistem de control intern, orientat spre asigurarea corectitudinii utilizării alocaţiilor bugetare şi contabilizării lor, precum şi să respecte legislaţia la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, la ţinerea evidenţei contabile.

3. Se ia act că, pînă la adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi:

3.1. Inspecţia de Stat în Construcţii a adoptat Hotărîrea nr.16 din 08.11.2006 "Cu privire la aplicarea sancţiunilor economice", conform căreia s-a cerut excluderea din darea de seamă a antreprenorului S.A. "Restauratorul" a volumului şi costului lucrărilor în sumă de 733,3 mii lei, care sînt exagerate, şi aplicarea sancţiunilor economice la suma exagerărilor stabilite, cu expedierea materialelor de control Procuraturii Generale;

3.2. Curtea Supremă de Justiţie a recalculat cuantumul arendei conform contractului încheiat cu Î.I. "Barbăroş Ala", în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi a mărit valoarea iniţială a clădirilor cu cheltuielile efectuate la reparaţia capitală şi reconstrucţia acestora.

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor rezultatele reviziei financiare efectuate la Curtea Supremă de Justiţie pe perioada anilor 2004-2005, pentru intensificarea controlului asupra utilizării finanţelor publice.

5. Se recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să examineze cazurile de neprezentare a facturilor fiscale de către S.A. "Restauratorul" în vederea întreprinderii măsurilor conform competenţei atribuite prin Titlul V din Codul fiscal.

6. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului şi Procuraturii Generale.

7. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

8. Despre măsurile întreprinse referitor la pct.2 şi pct.5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Republicată în M.O., 2003, nr.196-199, art.764.

[3] M.O., 1995, nr.35, art.400.

[4] M.O., 1998, nr.26-27, art.194.

[5] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[6] Republicată în M.O., ediţie specială, 2005.

[7] M.O., 2004, nr.212-217, art.1449.

[8] M.O., 2005, nr.182, art.1484.

[9] Republicat în M.O., ediţie specială, 2005.

[10] M.O., 2003, nr.243, art. 970.

[11] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)