Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 76 din 10 noiembrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare şi eficienţei gestionării patrimoniului public la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2003-2005

Numar din data de 2006-11-10 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor şi directorului general al Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dl Miron Gagauz, şefului Serviciului economico-financiar la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" dna Lidia Gutium, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare şi eficienţei gestionării patrimoniului public la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2003-2005[2], efectuată conform Programelor activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2005 şi pe I semestru al anului 2006, precum şi în temeiul sesizării Fracţiunii parlamentare Alianţa "Moldova Noastră".

Î.S. "Calea Ferată din Moldova" (cod fiscal - 1002600001257) în activitatea sa se conduce de actele normative şi legislative ale Republicii Moldova, documentele adoptate de către Consiliul şefilor de state şi guverne ale Comunităţii Statelor Independente (în continuare - CSI), Consiliul transportului feroviar al ţărilor membre ale CSI, Ţărilor Baltice, precum şi de statutul propriu. Sarcina şi funcţia principală a entităţii constă în satisfacerea integrală şi la timp a necesităţilor economiei naţionale şi populaţiei în transporturile de mărfuri şi călători, inclusiv în traficul internaţional.

Revizia financiară la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" a avut drept obiectiv verificarea legalităţii operaţiunilor economico-financiare şi utilizării eficiente a patrimoniului public. În procesul controalelor efectuate probele au fost colectate în urma verificării, analizei şi contrapunerii selective a documentelor primare cu datele evidenţei analitice şi celei sintetice, anexate la registrele contabile, examinării altor documente (ordine, procese-verbale ale organelor de conducere, acte de control ale altor organe etc.), informaţiilor solicitate de la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor etc., precum şi a explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere.

Examinînd rezultatele reviziei financiare şi analizei gestionării patrimoniului public la Î.S. "Calea Ferată din Moldova" în perioada anilor 2003-2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Transportul pe calea ferată constituie monopol natural şi este o parte componentă a sistemului unitar de transport al Republicii Moldova, fiind reprezentat de Î.S. "Calea Ferată din Moldova", care administrează activitatea de producţie şi cea financiară a subdiviziunilor structurale şi desfăşoară activităţi potrivit principiilor reglementării de stat şi ale autogestiunii economico-financiare. În componenţa Î.S. "Calea Ferată din Moldova" intră 54 de filiale, care activează pe principii de autogestiune internă.

Situaţia economico-financiară a întreprinderii

În anul 2003, Î.S. "Calea Ferată din Moldova" (în continuare - Î.S. "CFM") a atins cei mai mari indicatori ai activităţii, însă din cauza unor factori obiectivi şi subiectivi, unii din ei nu au fost menţinuţi. Activitatea economico-financiară a Î.S."CFM", în mare parte, este reflectată în tabelul de mai jos.

Principalii indicatori economico-financiari ai Î.S. "Calea Ferată din Moldova" pe anii 2003-2005[3]

Nr.d/o

Indicatori

Unitatea de măsură

2003

2004

2005

 Devieri
2005-2003

Devieri
2005-2004

%

%

1.

Mărfuri transportate

mil. tone

14,7

13,3

11,7

-3,0

-20,4

-1,6

-12,0

2.

Parcursul tarifar al mărfurilor

mil. tone/km

3000,1

2968,3

2979,9

-20,2

-0,7

+11,6

+0,4

3.

Pasageri transportaţi

mil. pas.

5,3

5,1

5,0

-0,3

-5,7

-0,1

-2,0

4.

Parcursul pasagerilor

mil pas/ km

351,9

346,0

355,0

+3,1

+0,9

+9

+2,6

5.

Parcursul mediu zilnic al unui vagon

km

69,4

67,09

66,0

-3,4

-4,9

-1,09

-1,6

6.

Durata medie de staţionare a unui vagon în tranzit în staţiile tehnice

ore

19,93

24,58

26,58

+6,65

+33,3

+2

+8,1

7.

Productivitatea medie zilnică a unui vagon

t /km nete în 24 ore

2006

1971

1995

-11,0

-0,5

+24

+1,2

8.

Parcursul mediu zilnic al unei locomotive

km

427,2

419,1

430,9

+3,7

+0,9

+11,8

+2,8

9.

Productivitatea medie a unei locomotive

mii t/km brute în 24 ore

913,8

884,8

915,1

+1,3

+0,1

+30,3

+3,4

10.

Activele entităţii la finele anului de gestiune

mil. lei

2281,3

2194,9

2298,6

17,3

+0,8

+103,7

+4,7

11.

Mijloace fixe cu valoarea de bilanţ (reziduală) la finele anului de gestiune

mil. lei

1765,5

1656,6

1741,8

-23,7

-1,3

+85,2

+5,1

12.

Creanţe înregistrate la finele anului de gestiune

mil. lei

168,1

150,9

152,1

-16

-9,5

+1,2

+0,8

13.

Datorii înregistrate la finele anului de gestiune

mil. lei

460,4

487,3

413,4

-47,0

-10,2

-73,9

-15,2

14.

Inclusiv datorii privind facturile comerciale

mil. lei

291,2

217,5

171,2

-120,0

-41,2

-46,3

-21,3

15.

Credite angajate de la băncile comerciale

mil. lei

77,5

80,2

88,4

+10,9

+14,1

+8,2

+10,2

16.

Capitalul social

mil. lei

1582,0

1581,5

1584,8

+2,8

+0,2

+3,3

+0,2

17.

Veniturile totale

mil. lei

1102,8

1110,1

1248,5

+145,7

+13,2

+138,4

+12,5

18.

Cheltuielile totale

mil. lei

996,2

1089,7

1153,4

+157,2

+15,8

63,7

+5,8

19.

Venituri din vînzări

mil. lei

1011,2

1015,3

1133,9

+122,7

+12,1

+118,6

+11,7

20.

Costul vînzărilor

mil. lei

804,7

878,4

953,8

+149,1

+18,5

75,4

+8,6

21.

Profitul pînă la impozitare

mil. lei

206,5

136,9

180,1

-26,4

-12,8

43,2

+31,6

22.

Profitul net

mil. lei

57,2

9,6

69,8

+12,6

+22,0

+60,2

+627,1

23.

Rentabilitatea economică

%

5,61

1,08

4,82

-

-0,79

-

+3,74

24.

Rentabilitatea activelor

%

4,68

0,93

4,14

-

-0,54

-

+3,21

25.

Venitul 1t/km tran.mărf.

lei

0,201

0,203

0,241

+0,04

19,9

+0,038

18,7

26.

Costul 1 t/km

lei

0,148

0,163

0,180

+0,032

21,62

+0,017

10,4

27.

Venit 1 pasager/km

lei

0,442

0,444

0,452

+0,01

+2,3

+0,008

1,8

28.

Costul 1 pasager/km

lei

0,669

0,748

0,848

+0,179

+26,8

+0,1

+13,4

29.

Venit de la 1 pasager

lei

29,3

30,3

32,1

+2,8

+9,5

+1,8

+5,9

30.

Cheltuieli pentru 1 pasager

lei

44,4

51,1

60,2

+15,8

+35,6

+9,1

+17,9

31.

Salariul mediu lunar

lei

1378,46

1543,63

1782,0

+352,5

+25,6

+239,0

+15,5

a)Venituri şi cheltuieli. Conform datelor rapoartelor financiare ale Î.S. "CFM", în perioada anilor 2003-2005, veniturile totale au constituit 1102,8 mil. lei, 1110,1 mil. lei şi, respectiv, 1248,5 mil. lei, înregistrîndu-se în anul 2005 o creştere, făţă de anul 2003, cu 145,7 mil. lei (13,2%), iar faţă de anul 2004 - cu 138,4 mil. lei (12,5%). În acelaşi timp, cheltuielile au constituit 996,2 mil. lei, 1089,7 mil. lei şi, respectiv, 1153,4 mil. lei, majorîndu-se în anul 2005 (faţă de anul 2004) cu 63,7 mil. lei (5,8%).

În anul 2005, entitatea a obţinut un profit pînă la impozitare în sumă de 180,1 mil. lei, fiind în diminuare, faţă de anul 2003, cu 26,4 mil. lei (12,8%), iar faţă de anul 2004 - în creştere cu 43,2 mil. lei (31,6%). Factorul principal care a determinat majorarea profitului în anul 2005 a fost creşterea veniturilor din vânzări cu 11,7% şi a veniturilor din activitatea financiară - cu 198,2% (diferenţa favorabilă de curs valutar).

În anii 2003-2005, profitul net al Î.S. "CFM" a constituit 57,2 mil. lei, 9,6 mil. lei şi, respectiv, 69,8 mil. lei, înregistrîndu-se în anul 2004 o diminuare faţă de anul 2003, cu 47,6 mil. lei (83,0%), iar în anul 2005, faţă de anul 2004 - o creştere cu 60,2 mil. lei (de 7 ori).

Potrivit rapoartelor statistice, în perioada supusă controlului, numărul total al pasagerilor transportaţi s-a menţinut stabil (în medie, 5,1 mil. pasageri). Concomitent, numărul pasagerilor transportaţi în trafic internaţional în anul 2004, comparativ cu anul 2003, s-a micşorat cu 188,2 mii de pasageri, iar în anul 2005, faţă de anul 2004 - cu 208,9 mii pasageri.

Veniturile încasate de la transportarea pasagerilor pe calea ferată nu acoperă cheltuielile pentru transportarea lor. Astfel, costul unui pasager-km în anul 2005 a constituit 0,848 lei, pe cînd venitul obţinut este de numai 0,452 lei, acoperind cheltuielile de transport în proporţie de 53,3%. Transportarea unui pasager pe calea ferată a adus entităţii un venit de 32,1 lei, cheltuielile constituind 60,2 lei.

Încălcînd prevederile art.9 lit.f) din Legea nr.105-XV din 13.03.2003 "Privind protecţia consumatorilor"[4] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.105-XV) şi pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"[5] (cu modificările ulterioare), la Direcţia de Deservire a Călătorilor (în continuare - DDC), însoţitorii de vagoane, în perioada anilor 2003-2005, au încasat plata în numerar pentru serviciile acordate în tren, precum şi alte plăţi suplimentare în sumă totală de 44,2 mil. lei, fără utilizarea maşinilor de casă şi control sau eliberarea unui alt document de justificare a prestării serviciilor. Deşi în anul 2001, din lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control a fost exclusă comercializarea documentelor de călătorie în transportul feroviar internaţional de pasageri, pînă la momentul actual n-a fost elaborat mecanismul de aplicare a aparatelor de casă şi control la prestarea serviciilor în trenul de călători.

Contrar art.31, art.109 din Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17.07.2003[6] (în continuare - Codul transportului feroviar nr.309-XV) şi art.20 alin.(10), alin.(12) din Legea nr.105-XV, nu s-au întreprins măsuri suficiente pentru punerea la dispoziţia călătorilor a informaţiei autentice şi necesare (cu expunerea obligatorie a acesteia în fiecare vagon de pasageri în formă clară) privind preţurile şi tarifele aplicate la serviciile prestate, precum şi a adresei autorităţii administraţiei publice centrale abilitate cu funcţiile de protecţie a consumatorilor.

În anii 2003-2005, DDC a obţinut un venit de la activitatea de prestare a serviciilor de alimentare a călătorilor în sumă de 35,5 mil. lei, cheltuielile fiind de 42,2 mil. lei, astfel înregistrîndu-se pierderi în sumă de 6,7 mil. lei, inclusiv 6,6 mil. lei - de la activitatea vagoanelor-restaurante. Modalitatea existentă de intrare/ieşire pe/de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a bunurilor aflate în vagoane-restaurante nu asigură o evidenţă strictă.

Conform declaraţiei "Cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2003-2005", întreprinderea a efectuat cheltuieli care nu ţin de activitatea de antreprenoriat în sumă de 125,9 mil. lei, inclusiv 12,8 mil. lei - casarea datoriilor compromise, 7,7 mil. lei - mijloace băneşti efectuate în scopuri filantropice şi de sponsorizare, şi 105,4 mil. lei - alte cheltuieli social - culturale.

Potrivit datelor din rapoartele financiare ale Î.S. "CFM", în perioada nominalizată, unele servicii din cadrul întreprinderii au admis pierderi. Aşadar, numai pierderile de la activitatea instituţiilor medicale au constituit 65,0 mil. lei, iar ale unităţilor de menire social-culturală - 30,7 mil. lei (Palatul de cultură "Feroviarul" - 7,3 mil. lei, Complexul sportiv "Locomotiv" - 609,6 mii lei, Baza de odihnă din oraşul Vadul lui Vodă - 448,9 mii lei etc.).

b)Creanţe şi datorii. Situaţia economico-financiară a Î.S. "CFM" a fost afectată de imobilizarea mijloacelor circulante în creanţe, care la 01.01.2006 au atins cifra de 152,1 mil. lei, înregistrîndu-se o diminuare, faţă de 01.01.2004, cu 16,0 mil. lei, iar faţă de 01.01.2005 - o creştere cu 1,2 mil. lei. Circa 101,0 mil. lei constituie creanţele cu termenul de prescripţie expirat, formate în anii 1994-1999 şi reflectate în Planul restructurării Î.S. "CFM", aprobat la 02.08.1999 de către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, elaborat conform Acordului-memorandum încheiat între Consiliul Creditorilor şi Î.S. "CFM", valabilitatea căruia a expirat în august 2005.

Creanţele Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ale Departamentului Trupelor de Carabinieri faţă de Î.S "CFM" în sumă de 1,7 mil. lei şi, respectiv, 17,1 mii lei nu sînt înregistrate în evidenţa contabilă a acestora la 01.07.2005. Pînă în prezent în bilanţul contabil al Î.S "CFM" figurează creanţele unor entităţi lichidate în perioada anilor 1999-2000, inclusiv ale Agrofirmei - colhoz "Progres" - în sumă de 1,6 mil. lei, Cooperativei Agricole de Producţie "Zguriţanca" - 1,4 mil. lei, S.A. "Larga" (Cahul) - 155,4 mii lei.

Concomitent cu angajarea creditelor de către Î.S. "CFM", ultima a generat creşterea creanţelor pe termen scurt în circuitul unui şir de agenţi economici cu 3,3 mil. lei - mijloace transferate ca plată prealabilă pentru lucrările de construcţie, care, potrivit explicaţiilor, în unele cazuri, se efectuau cu încălcarea termenelor prevăzute în contracte, din motivul nerespectării de către Î.S. "CFM" a clauzelor contractuale.

Datoriile Î.S "CFM" la 01.01.2006 constituiau 413,4 mil. lei, diminuîndu-se, faţă de 01.01.2004, cu 47,0 mil. lei, iar faţă de cele înregistrate la 01.01.2005 - cu 73,9 mil. lei. Cu toate acestea, unele datorii pe termen scurt la 01.01.2006 s-au majorat cu 60,1 mil. lei (de 2,1 ori). Ponderea datoriilor totale ale entităţii în suma totală a patrimoniului la finele anului 2005 constituia 14,1% (faţă de 20,3% - în anul 2003 şi 14,0% - în anul 2004).

La 01.01.2006, datoria Î.S. "CFM" faţă de partenerii din alte ţări pentru transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii în trafic feroviar internaţional constituia 114,3 mil. lei (11,7 mil. franci elveţieni), iar creanţa lor - 6,9 mil. lei (708,7 mii franci elveţieni).

Pentru onorarea imediată a obligaţiilor curente conform indicatorilor de estimare a potenţialului economico-financiar, la fiecare 1 leu datorie întreprinderea urma să dispună de un numerar de 20-25 bani (mărimea optimă), dar, de fapt, în anii 2003-2005, aceasta a dispus numai de 5-6 bani. În acelaşi timp, indicatorul ratei lichidităţii totale sau de acoperire a bilanţului contabil la 01.01.2006 constituia 1,35 puncte, comparativ cu cel favorabil - de 2,0-2,5 puncte, fiind redusă posibilitatea transformării în termen scurt a activelor curente ale întreprinderii în lichidităţi necesare pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.

Patrimoniul statului

a) Administrarea patrimoniului statului. Conform raportului financiar pe anul 2005, patrimoniul Î.S."CFM" la 01.01.2006 constituia 2298,6 mil. lei, majorîndu-se, comparativ cu situaţia din 01.01.2004, cu 17,3 mil. lei (0,7%). Patrimoniul net al Î.S. "CFM" la 01.01.2006 constituia 1826,6 mil. lei, cu 79,8 mil. lei (4,6%) mai mult faţă de situaţia din 01.01.2004, fiind influenţat de pierderile din anii precedenţi, care la 01.01.2006 alcătuiau 328,6 mil. lei. La situaţia din 01.01.2006, activele entităţii au fost formate din capital propriu - 79,5%, credite bancare - 3,8%, datorii pe termen scurt - 14,1%, facilităţi la plata impozitului pe venit - 2,3%, alte surse - 2,6%.

Capitalul social al Î.S. "CFM" la 01.01.2006 constituia 1582,0 mil. lei. Deşi Hotărîrea Guvernului nr.905 din 10.07.2002 "Cu privire la transmiterea patrimoniului unităţilor medico-sanitare feroviare la balanţa Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"[7] (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr.905) prevedea transmiterea în calitate de cotă-parte a statului în capitalul social al Î.S. "CFM" patrimoniul a 6 obiecte medico-sanitare feroviare în valoare de 60,4 mil. lei, majorarea capitalului statutar a fost înregistrat doar în sumă de 32,6 mil. lei.

Încălcînd art.18 alin.(1) din Legea cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor nr.1265-XIV din 05.10.2000[8], Î.S. "CFM" n-a înregistrat în termenul stabilit în Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor faptul micşorării capitalului social cu suma de 1,1 mil. lei, în legătură cu transmiterea gratuită a Complexului sportiv-nautic "Feroviarul" la balanţa Î.S. "Servicii Transport Auto". Deşi operaţiunea economică a fost reflectată în evidenţa contabilă în iunie 2005, înregistrările respective au fost efectuate abia la 12.09.2006.

Drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile (clădiri, terenuri) administrate de către Î.S. "CFM" la 01.07.2005 n-au fost înregistrate pe deplin la Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru, conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998[9] (cu modificările ulterioare). Totodată, statutul Î.S. "CFM" nu conţine datele despre planul şi mărimea terenului ocupat de întreprindere, conform prevederilor art.2 alin.(3), lit.f) din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 "Cu privire la întreprinderea de stat"[10] (cu modificările ulterioare).

Contrar Regulamentelor filialelor Î.S. "CFM", aprobate de către directorul general al Î.S. "CFM", şefii filialelor, numiţi în funcţie conform ordinelor, gestionează patrimoniul entităţii în lipsa contractelor manageriale.

Starea mijloacelor fixe ale Î.S. "CFM" la 01.01.2006 se caracterizează printr-un grad sporit de uzură cu tendinţe de creştere, acesta constituind, în medie, 65,2%, inclusiv al mijloacelor de transport - 73,3%. La 01.01.2006, valoarea de bilanţ (reziduală) a mijloacelor fixe ale Î.S. "CFM" alcătuia 1741,9 mil. lei, comparativ cu 1765,5 mil. lei - la 01.01.2004. Conform rapoartelor statistice nr.2-CC, în anii 2003-2005, au fost puse în funcţiune mijloace fixe în valoare totală de 377,9 mil. lei, inclusiv obiecte cu destinaţie productivă în valoare de 348,8 mil. lei. În aceeaşi perioadă, conform rapoartelor financiare, veniturile de la ieşirea din componenţa patrimoniului întreprinderii a mijloacelor de transport, liniilor de cale ferată, altor mijloace fixe au constituit 85,7 mil. lei, cheltuielile fiind de 50,6 mil. lei.

Depoul de vagoane-frigorifere Basarabeasca nu utilizează în procesul tehnologic mijloace fixe în valoare de 29,4 mil. lei, sau 19,1% din mijloacele fixe disponibile, iar Staţia de cale ferată Basarabeasca - 70,8% (8,0 mil. lei), care de la 04.04.2005 au fost puse la conservare. DDC dispune la balanţa sa de o secţie de producere a mezelurilor cu active în valoare de 88,9 mii lei, care din anul 2003 staţionează. În baza permisiunii organului central de specialitate din 01.06.2006, mijlocul fix a fost conservat.

Staţiile de cale ferată din s.Pelenia şi s.Cuhureşti, care aparţin Secţiei de întreţinere a edificiilor civile Bălţi, cu valoarea de bilanţ de 172,4 mii lei se ruinează (lipsesc uşile, geamurile, acoperişul, podelele). Inventarierile efectuate la Staţia de întreţinere a căii ferate Ocniţa au stabilit lipsa a 3 clădiri cu valoarea de 195,5 mii lei, care figurează în evidenţă, dar s-au dovedit a fi demolate, fără ca actele de casare să fie aprobate de către fondator. Potrivit permisiunii organului central de specialitate din 19.04.2006, imobilele căii ferate Ocniţa şi staţiei de cale ferată din s.Cuhureşti (amortizate integral) urmează a fi excluse din inventar.

În baza ordinului conducerii Î.S. "CFM", Depoul de locomotive din Basarabeasca a demontat parţial reţeaua termică cu valoarea de bilanţ de 566,0 mii lei în lipsa autorizaţiei de casare eliberate de autoritatea centrală de specialitate, prin ce nu s-a respectat pct.14 din Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 12.05.1998[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500).

Conform informaţiei prezentate de Serviciul Aprovizionare Tehnico-Materială (în continuare - SATM), în perioada supusă controlului s-au constatat lipsuri de bunuri în valoare totală de 341,9 mii lei (două autoturisme), care au fost scoase din componenţa mijloacelor fixe fără autorizaţia autorităţii centrale de specialitate, astfel încălcîndu-se pct.5 şi pct.9 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500.

b)Efectivul mijloacelor de transport feroviar şi al liniilor de cale ferată. În perioada anilor 2003-2005, parcul de transport feroviar, liniile de cale ferată au înregistrat o tendinţă de diminuare şi uzură sporită. Conform raportului statistic, la 01.01.2006, Î.S. "CFM" dispunea de 156 de locomotive - Diesel, 8318 vagoane de marfă şi 440 vagoane pentru trenuri de pasageri. Circa 65% din locomotive şi 29% din vagoanele de marfă sînt cu durata normativă de amortizare depăşită. Din 8318 vagoane, 2182 (26%) nu se exploatează din cauză că necesită reparaţie. Inventarierea vagoanelor mărfare, efectuată la 18.05.2005 pe teritoriul CSI, a stabilit 8473 de vagoane - proprietate a Republicii Moldova, inclusiv 31 de vagoane - depistate ca pierdute (de 3 ani) cu valoarea iniţială de 2,5 mil. lei şi valoarea de bilanţ de 0,4 mil. lei.

Conform informaţiei Centrului de calcul al Consiliului transportului feroviar al ţărilor membre ale CSI, la 01.01.2006, Î.S. "CFM" era proprietară a 8,8 mii de conteinere, din care au fost identificate şi luate la evidenţă numai 1,3 mii de conteinere, restul râmînînd neluate la bilanţ.

În perioada anilor 2003-2005, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor a permis Î.S. "CFM" să realizeze 787 unităţi de transport, în majoritatea cazurilor, "în modul stabilit de Regulamentul "Cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665 din 29.11.1996[12]" (în continuare - Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665)", iar în unele cazuri - unor cumpărători concreţi, deşi, conform pct.10 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, ministerul urma să stabilească concret modalitatea de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic (prin licitaţii "cu strigare", licitaţii "cu reducere", negocieri directe). La rîndul său, Î.S. "CFM" le-a realizat prin negocieri directe, fără a fi expuse la licitaţie, după cum urmează: 254 de vagoane-frigorifere cu preţul mediu al unei unităţi de 7,9 mii dolari SUA şi 533 de vagoane de marfă, platforme, cisterne pentru transportarea cimentului cu preţul mediu al unei unităţi de 2,2 mii dolari SUA, încasînd de la comercializarea lor 3,1 mil. dolari SUA şi 1,5 mil. lei (în total, circa 43,0 mil. lei). Î.S. "CFM" a realizat în Ucraina 57 de vagoane descoperite, evaluate de comisia întreprinderii, cu suma de 130,5 mii dolari SUA (1,8 mil. lei), sau cu preţul de 2,3 mii dolari SUA (33,2 mii lei) pentru un vagon; în Georgia - 87 de vagoane pentru transportarea cimentului în valoare de 157,7 mii dolari SUA (2,1 mil. lei), sau cu preţul de 1,8 mii dolari SUA (24,6 mii lei) pentru un vagon; în Rusia - 14 secţii frigorifere (70 de vagoane) cu suma de 584,8 mii dolari SUA, sau cu preţul de 8,4 mii dolari SUA (101,6 mii lei) pentru un vagon etc.

Analizîndu-se actele de casare a vagoanelor-frigorifere la Depoul de vagoane- frigorifere Basarabeasca, s-a stabilit (la momentul casării) lipsa a 14 generatoare - Diesel (281,5 mii lei) şi 24 camere frigorifere (489,6 mii lei), care, conform preţurilor de realizare la bunurile analogice, constituie suma de 771,1 mii lei.

Contrar art.15 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[13] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII), conform actelor de excludere din inventar din 09.10.1997, Direcţia Căii Ferate a casat 3 locomotive cu valoarea iniţială de 4,1 mil. lei, conform autorizaţiei Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor nr.14/5-8 din 25.03.1996, în evidenţa contabilă acestea fiind reflectate tocmai în octombrie 2005. În afară de aceasta, casarea locomotivelor a fost efectuată fără luarea la evidenţă a pieselor de schimb, fierului uzat, deşi comisia a întocmit lista pieselor care urmau să fie demontate din locomotive şi luate la evidenţă.

DDC, în luna noiembrie 2005, a casat 11 vagoane pentru trenuri de călători cu valoarea iniţială de 20,9 mil. lei, integral uzate. În urma demontării, comisia a preconizat să se ia la evidenţă piese de schimb şi fier uzat în valoare de 229,9 mii lei. Contrar art.21 alin. (1) din Legea nr.426-XIII şi art.44 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit.a) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[14] (cu modificările ulterioare; în continuare - Codul fiscal), nu s-au luat la evidenţă piese şi fier uzat în valoare de 149,7 mii lei (62,4 tone de fier uzat - de 53,9 mii lei).

Conform raportului statistic, la 01.01.2006, lungimea liniilor de cale ferată desfăşurată constituia 2066,8 km (căi principale - 1246,5 km şi căi secundare - 820,3 km). Comparativ cu situaţia din 01.01.2003, lungimea lor a fost micşorată cu 149,1 km, din care s-au demontat 122,2 km şi s-au realizat unor agenţi economici 19,1 km. În acelaşi timp, lungimea căilor ferate s-a majorat cu 45 km, în legătură cu construcţia liniei de cale ferată Revaca-Căinari.

Potrivit rapoartelor, în anul 2003, Î.S. "CFM" a reparat 40 km de cale ferată, iar în anul 2004 - 25,6 km, faţă de 40 km planificaţi. La construcţia şi reconstrucţia căilor ferate Î.S. "CFM" se călăuzeşte de prevederile ordinului "МПС СССР" nr.2469/ЦП din 03.08.1963[15].

c) Locaţiunea / arenda imobilului şi a transportului feroviar.

Contrar art.7/1 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[16] (cu modificările ulterioare), unele subdiviziuni ale entităţii nu au asigurat înregistrarea dreptului de arendă asupra bunurilor imobile în registrul bunurilor imobile.

Gara Feroviară Chişinău a transmis în arendă chioşcuri, instalate pe peronul gării şi utilizate de arendaşi ca încăperi comerciale, încasînd arenda ca pentru utilaj. Potrivit explicaţiilor Ministerului Finanţelor din 13.03.2006 şi 22.05.2006, astfel de chioşcuri se atribuie la alte clădiri cu destinaţie specială (mobile). Prin urmare, la stabilirea taxei pentru locaţiune urmau a fi respectate prevederile pct.1 din Anexa nr.8 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.1463-XV din 15.11.2002[17].

La 01.01.2006, Î.S. "CFM" avea transmise în arendă 1316 vagoane (22%), fiind încheiate 23 de contracte de predare în arendă cu 11 agenţi economici, inclusiv cu 3 agenţi economici din Federaţia Rusă (494 vagoane) şi 8 agenţi economici din ţară ( 822 vagoane). Conform contractelor de arendă, tarifele plăţii pentru arenda unei unităţi de transport feroviar (24 ore) constituiau de la 5,56 dolari SUA (fără TVA) pînă la 8,95 dolari SUA. Deşi contractele de arendă prevedeau achitarea preventivă a plăţii pentru arendă, unii arendaşi nu-şi onorau obligaţiunile contractuale, înregistrînd creanţe, la 01.01.2006, în sumă de 2,4 mil. lei, inclusiv S.R.L. "TEXTI-DID" - 1,6 mil. lei (formată în anul 2004 - 02.2005), S.R.L. "Artecopac" - 0,5 mil. lei şi alţii. În pofida faptului că creanţele lor au fost adjudecate încă la 16.11.2005, pînă la finele controlului datoriile nu au fost pe deplin încasate.

La 01.01.2006, Î.S. "CFM" dispunea de 30 de cisterne pentru transportarea vinului, inclusiv 20 unităţi - utilizate conform destinaţiei şi 10 - utilizate în scopuri de uz intern. De fapt, lunar se exploatau circa 14-15 cisterne, sau 70% din unităţile în funcţiune.

Organizarea transportului de mărfuri pe calea ferată. Deşi în art.11 şi art.166 din Codul transportului feroviar nr.309-XV se prevede că organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în comun cu organele interesate, vor elabora şi aproba Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată, pînă în prezent acesta nu a fost elaborat, întreprinderea conducîndu-se de actele normative ale fostei URSS.

Din suma totală a veniturilor obţinute în anii 2003-2004 de către Î.S. "CFM" de la transportul feroviar, 84,7% sînt primite prin intermediul organizaţiilor de expeditori, iar 15,3% - prin agenţi economici care efectuează decontări direct cu entitatea.

Nerespectînd prevederile contractelor încheiate cu expeditorii financiari responsabili de transportarea încărcăturilor, în unele cazuri, Î.S. "CFM" a acordat servicii acestora fără a solicita plata prealabila, fapt care a determinat majorarea creanţelor şi litigiul între părţi. Astfel, în lipsa mijloacelor băneşti la contul entităţii, Î.S. "CFM" a permis Î.C.S. "Trans Rail-Moldova" S.R.L să execute volume de mărfuri transportate în valoare totală de 7,9 mil. lei. Ca rezultat, la 01.06.2005, s-a format o creanţă faţă de întreprindere în sumă de 2,8 mil. lei, fapt pentru care părţile s-au aflat în litigiu. Potrivit titlului executoriu, la 21.12.2005, Î.C.S. "Trans Rail-Moldova" S.R.L. a transmis Î.S. "CFM" bunuri cu valoarea estimativă de 189,1 mii lei. La 01.01.2006, creanţele constituiau 2,5 mil. lei.

Investiţiile în capitalul fix. Conform rapoartelor statistice nr.2-CC, în anii 2003-2005, Î.S. "CFM" a investit în capitalul fix 397,2 mil. lei, volumul construcţiilor nefinisate la 01.01.2006 constituia 108,4 mil. lei. Din volumul total al investiţiilor, 363,7 mil. lei (91,6%) au fost valorificate la obiecte cu destinaţie productivă. La reconstrucţia Gării Feroviare Chişinău au fost valorificate circa 74,0 mil. lei, Spitalului Clinic Central staţia Chişinău - 21,0 mil. lei, Secţiei de semnalizare şi telecomunicaţii Bălţi -13,3 mil. lei, Secţiei de întreţinere a edificiilor civile Bălţi - 7,0 mil. lei etc.

În condiţiile art.21 alin.(2) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[18], la verificarea corectitudinii executării lucrărilor de construcţie de către antreprenori au fost antrenaţi specialişti în domeniu de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului, care exercită controalele respective.

Întru executarea Hotărîrii Guvernului nr.1228 din 09.11.2004 "Privind reluarea lucrărilor de construcţie a liniei de cale ferată Revaca-Căinari"[19], a fost realizată construcţia liniei de cale ferată Revaca-Căinari cu lungimea de 45 km, costul de deviz constituind 188,1 mil. lei, inclusiv TVA - 31,4 mil. lei. Lucrările de construcţie au fost efectuate de către subdiviziunile Î.S. "CFM" cu atragerea diferitor subantreprenori. La 01.01.2006, costul construcţiei liniei de cale ferată Revaca-Căinari constituia 91,4 mil. lei, aceasta fiind exploatată de la 01.12.2005 şi transmisă la bilanţul subdiviziunilor entităţii.

În anul 2005, Î.S. "CFM" a efectuat lucrări de construcţie a "Pavilionului de aşteptare pentru călători cu case de realizare a biletelor" (provizoriu) la "Gara de Nord", al căror cost de deviz (la preţurile curente) constituie 8,4 mil. lei, inclusiv lucrări de construcţie-montaj - de 7,6 mil. lei. Pavilionul nominalizat a fost dat în exploatare la 03.05.2006, ulterior fiind transmis la bilanţul Gării Feroviare Chişinău.

Ca urmare a insuficienţei de mijloace financiare şi surse de finanţare, în perioada anilor 2003-2005, Î.S. "CFM" a angajat împrumuturi de la băncile comerciale în sumă totală de 150,4 mil. lei pe un termen de 26-36 luni, cu rata dobînzii de 17-20%. Pentru finanţarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale au fost contractate 83,7 mil. lei (55,6%), inclusiv 34,4 mil. lei - pentru construcţia liniei de cale ferată Revaca-Căinari, iar 66,7 mil. lei - pentru procurarea motorinei, achitarea datoriilor externe etc. În acelaşi timp, au fost achitate dobînzi în sumă de 36,6 mil. lei, inclusiv 14,6 mil. lei - pentru împrumuturile utilizate la finanţarea investiţiilor capitale şi reparaţia Spitalului Clinic Central staţia Chişinău. Datoriile financiare aferente creditelor bancare la 01.01.2006 constituiau 88,4 mil. lei, majorîndu-se, faţă de 01.01.2003, cu 35,3 mil. lei (66,5%).

În temeiul prevederilor Codului fiscal, Î.S. "CFM" a beneficiat de facilităţi fiscale la plata impozitului pe venit pentru investiţii în capitalul fix în suma totală de 48,9 mil. lei, inclusiv 31,3 mil. lei - în anii 2003-2005. Aşadar, la finanţarea investiţiilor capitale au fost utilizate mijloace împrumutate şi facilităţi (scutiri) acordate în sumă totală de 132,6 mil. lei.

Î.S. "CFM" a efectuat lucrări de reconstrucţie a clădirii Gării Feroviare Chişinău. Potrivit datelor din evidenţa contabilă a Gării Feroviare Chişinău şi actelor de îndeplinire a lucrărilor la obiectul nominalizat, pînă la finele controlului n-a fost luat la evidenţă mobilierul inclus în actele de recepţie în valoare de 140,0 mii lei, transmis de către Î.M. "Constructproiect" S.R.L. (cod fiscal - 37843014) şi trecut la cheltuieli.

În scopul îmbunătăţirii stării vagoanelor şi majorării duratei de funcţionare utilă, începînd cu anul 2003, DDC efectuează lucrări de reparaţie capitală a vagoanelor (KP-2), cu majorarea termenului de exploatare a acestora. În acest scop, în anul 2004 au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 14,7 mil. lei, iar în 6 luni ale anului 2005 - de 6,9 mil. lei, fiind utilizate normele de consum al materialelor la reparaţia capitală a vagoanelor în condiţiile depoului aprobate de şeful DDC, stabilite în baza consumului efectiv de materiale utilizate la reparaţia capitală a vagoanelor în condiţii experimentale, în lipsa îndrumărilor tehnice privind particularităţile efectuării lucrărilor elaborate şi aprobate în modul stabilit de legislaţie (inclusiv normele de consum al materialelor, resurselor de muncă la efectuarea tipurilor concrete de lucrări etc.).

Pentru lucrările de vopsire a 18 vagoane, în perioada anilor 2004-2005 (6 luni), Î.S."CFM" a efectuat cheltuieli în sumă totală de 1845,3 mii lei (119,3 mii Euro), suportînd şi cheltuieli suplimentare la asigurarea antreprenorului cu condiţii speciale pentru respectarea procesului tehnologic, prevăzute în pct.5.1 din contract.

În afară de cheltuielile de procurare a tomografului "Tomoscan 350" în sumă de 1840,0 mii lei, în perioada anilor 2003-2004, Î.S. "CFM" a suportat cheltuieli suplimentare în sumă de 851,5 mii lei pentru lucrări de construcţie-montaj, instalarea şi reglarea tomografului procurat în anul 1997 şi pus în funcţiune la 07.09.2006.

Investiţiile financiare. Investiţiile financiare pe termen lung efectuate de către Î.S. "CFM", la situaţia din 01.01.2006, constituiau 10,3 mil. lei, întreprinderea în perioada anilor 2003-2005 obţinînd un venit în sumă de 4,1 mil. lei. Concomitent, de la investiţiile în sumă de 637,9 mii lei, depuse în capitalul social al unor societăţi, întreprinderea nu a primit dividende. În lipsa extrasului din Registrul acţionarilor, contabilitatea SATM a reflectat în evidenţa contabilă cota privind investiţiile în capitalul social al S.A. "Sudor" cu 38,5 mii lei mai mult, care, de fapt, conform informaţiei registratorului independent, constituia 31,4 mii lei.

Aprovizionarea tehnico-materială. Analiza selectivă a unor procurări de materiale introduse în ţară prin intermediul unui rezident al Zonei Antreprenoriatului Liber "EXPO-BUSINESS" Chişinău a constatat că preţul final cu care entitatea le-a procurat, în unele cazuri, era de pînă la 3 ori mai mare decît costul declarat în vamă la introducerea lor în Zona Antreprenoriatului Liber.

Întru asigurarea necesităţilor activităţii legate de transportarea pasagerilor, Î.S. "CFM" a încheiat, la 10.04.2002, cu ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (Rusia) un contract de achiziţie a 18 vagoane după reparaţia capitală la preţul de 185,0 mii dolari SUA pentru o unitate. La 12.07.2002, părţile au reziliat contractul nominalizat, iar ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (Rusia) a propus Î.S. "CFM" să reîncheie un alt contract cu întreprinderea - fiică ЗАО "Пасcажирские вагоны" (Rusia), fapt neacceptat de Î.S. "CFM", care la 09.08.2002 a încheiat un alt contract cu un agent economic autohton privind procurarea a 18 vagoane după reparaţia capitală la preţul de 184,0 mii dolari SUA fiecare, ultimul procurîndu-le de la ЗАО "Пасcажирские вагоны" (Rusia) cu preţul declarat în vamă de 162,8 mii dolari SUA pentru un vagon. În scopul procurării vagoanelor menţionate, Î.S. "CFM" a angajat la 28.08.2002 două împrumuturi în sumă de 15,1 mil. lei şi, respectiv, 30,0 mil. lei, cu rata dobînzii în mărime de 22,0 % anual, pe un termen de 4 ani. Dobînda achitată aferentă perioadei de procurare în sumă de 995,4 mii lei a fost reflectată, cu nerespectarea prevederilor S.N.C. nr.23 "Cheltuielile privind împrumuturile", aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.174 din 25.12.1997[20], la cheltuielile perioadei de gestiune. Ulterior, la întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, entitatea a ajustat venitul impozabil cu suma nominaliză.

Controlul a stabilit că la procurarea unor mărfuri specifice, care se efectuează destul de rar de către Î.S. "CFM", persistă modalitatea procurărilor prin mai mulţi intermediari. Astfel, în anul 2003, Î.S. "CFM" a procurat contra plată preventivă şi prin intermediari 112 maşini de casă, sau cu două unităţi mai mult decît prevedea contractul, şi două seturi de piese de schimb în valoare de 1337,4 mii lei, care, la rîndul lor, au fost importate din Rusia la preţul de 839,9 mii lei. În rezultatul operaţiunii economice, Î.S."CFM" a suportat cheltuieli suplimentare.

În perioada anilor 2003-2005 (I semestru), SATM, încălcînd art.21 din Legea nr.426-XIII, a eliberat bunuri materiale în sumă de 6,1 mil. lei unor subdiviziuni ale întreprinderii conform facturilor de expediţie, reflectate numai în expresie naturală, primite de la furnizori în lipsa facturilor fiscale.

La SATM activele neutilizate în procesul tehnologic la 01.07.2005 constituiau 11,0 mil. lei. Neţinînd cont de Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665, Î.S. "CFM", pînă la 01.07.2005, n-a instituit comisia de comercializare a activelor.

Potrivit ordinelor Î.S. "CFM", în perioada anilor 2003-2005 (I semestru), SATM a transmis în subordonarea operativă a Direcţiei Poliţiei în Transport 5 automobile în valoare de 335,5 mii lei, fără întocmirea actelor de primire-predare a lor, suportînd cheltuieli în sumă de 44,7 mii lei.

Maşiniştii-instructori de la Depoul de locomotive din Basarabeasca au admis majorarea normelor de consum al combustibilului pentru tracţiune pe unele rute cu 17,1 tone în sumă de 102,1 mii lei, deşi "Indicaţiile privind prelucrarea rutelor maşiniştilor şi altor documente de evidenţă operativă-tehnică ale depourilor de locomotive", aprobate de administraţia Î.S. "CFM", nu permit astfel de atribuţii.

În perioada anilor 2003-2005, Î.S. "CFM" a înregistrat o economie de combustibil de 891,1 tone, 991,0 tone şi, respectiv, 1225,7 tone, pe cînd unii maşinişti ai Depourilor de locomotive Chişinău şi Basarabeasca au admis un supraconsum de combustibil de 161,9 tone în sumă de 850,2 mii lei. Potrivit Regulamentului cu privire la premierea lucrătorilor CFM pentru economia motorinei la locomotive şi la trenurile - Diesel din 12.07.2000, aprobat de către directorul general al Î.S. "CFM", din contul persoanelor vinovate s-au recuperat 25% (213,1 mii lei) din costul supraconsumului de combustibil admis.

Secţia de întreţinere a căii ferate Ocniţa a admis depăşirea cu 3,1 tone în sumă de 29,8 mii lei a normelor de consum al combustibilului, stabilite prin ordinul Ministerului Transportului şi Gospodăriei Drumurilor al RSSM nr.177 din 21.05.1990 "Cu privire la aprobarea şi introducerea în funcţie a normativelor liniare de cheltuieli ale combustibilului pentru transportul auto, maşini şi mecanisme rutiere". Î.S. "CFM" n-a recuperat, inclusiv pe cale judiciară, pînă la expirarea termenelor de prescripţie extensivă, lipsa a 26,9 tone de motorină în sumă de 72,7 mii lei, depistată în perioada anilor 1999-2000 la Depoul de locomotive Bălţi.

SATM, depăşind limitele stabilite de către Î.S. "CFM", a admis un supraconsum de energie electrică în sumă de 35,6 mii lei (45,7 mii kwh) şi de combustibil pentru autoturisme în sumă de 34,4 mii lei (6,7 mii litri).

Contrar prevederilor art.17 şi art.18 alin.(1) din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17.11.1995[21] (cu modificările ulterioare), începînd cu 15.03.2004, contoarele pentru produsele petroliere se utilizează la alimentarea locomotivelor fără verificările metrologice corespunzătoare.

Retribuirea muncii personalului. La finele anului 2004, efectivul salariaţilor Î.S."CFM" a constituit 14299 de persoane, sau cu 1297 de persoane mai puţin decît indicii planificaţi. Comparativ cu anul 2003, numărul personalului scriptic s-a micşorat cu 492 de persoane. În anul 2004, fondul de retribuire a muncii a constituit 264,9 mil. lei (cu 21,2 mil. lei mai puţin decît indicii planificaţi), fiind în creştere cu 20,2 mil. lei comparativ cu perioada anului 2003. Salariul mediu lunar al unui angajat al Î.S."CFM" în perioada anilor 2003-2005 a constituit 1378,5 lei, 1543,6 lei şi, respectiv, 1782,0 lei.

Managementul contabil, controlul intern. Tinîndu-se cont de specificul sistemului căii ferate, la întreprindere lipseşte metodologia de aplicare a planului de conturi, ţinere a evidenţei analitice a operaţiunilor economice între filiale şi Direcţia Căii Ferate în formă de act normativ intern. În politica de contabilitate s-a determinat că valoarea rămasă a mijloacelor fixe pe care întreprinderea ar obţine-o la expirarea duratei de funcţionare utilă a acestora este zero. Documentele primare ale filialelor sînt prelucrate la Centrul de calcul, dotat cu utilaj vechi, care perfectează diverse tabele cu coduri ale operaţiunilor economice şi agenţilor economici, ulterior nesemnate de executori şi angajaţii contabilităţii. Informaţia din tabele conţine erori semnificative, fapt care duce la corectări după prelucrare.

Serviciul de Construcţii şi Edificii Civile, încălcînd art.15 şi art.16 din Legea nr.426-XIII, a reflectat în evidenţa contabilă cu întîrzieri de pînă la 2 ani actele de îndeplinire a lucrărilor (Spitalul din Bender - privind lucrările de gazificare în sumă de 1,1 mil. lei, casele de locuit din oraşele Ungheni şi Basarabeasca cu valoarea de 4,7 mil. lei şi, respectiv, 4,4 mil. lei, Secţia de producere şi profilactică a vagoanelor cu valoarea de 3,9 mil. lei).

Eludînd prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.426-XIII, Î.S. "CFM" n-a efectuat pe deplin inventarierea datoriilor şi creanţelor, întru stabilirea realităţii lor. La 01.01.2006, în evidenţa contabilă a DDC era înregistrată o datorie faţă de SATM în sumă de 208,8 mii lei, însă entităţile menţionate n-au efectuat inventarierea decontărilor. Controlul a stabilit că în evidenţa contabilă a SATM această creanţă nu figurează.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)