Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 74 din 31 octombrie 2006 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Curtea Constituţională pe anii 2004-2006 (semestrul I)

Numar din data de 2006-10-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa dlui Victor Puşcaş, Preşedintele Curţii Constituţionale, dnei Maria Trişchin, contabil-şef al Curţii Constituţionale, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Curtea Constituţională pe anii 2004-2006 (semestrul I) conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2006.

În perioada supusă reviziei financiare, responsabili de activitatea economico-financiară a Curţii Constituţionale au fost: executorul de buget, Preşedintele Curţii Constituţionale dl Victor Puşcaş şi contabilul-şef al Curţii Constituţionale dna Maria Trişchin.

Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională care garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat, garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.

Principiile de activitate, atribuţiile, structura Curţii Constituţionale sînt stipulate în Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 "Cu privire la Curtea Constituţională"[2] (cu modificările şi completările ulterioare).

Revizia financiară a avut drept obiectiv verificarea corectitudinii utilizării de către Curtea Constituţională a mijloacelor financiare publice, respectării legalităţii şi regularităţii operaţiunilor economico-financiare.

În cadrul reviziei efectuate la faţa locului probele au fost acumulate prin metodele analizei dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli; verificării documentelor primare şi a registrelor contabile; contrapunerii datelor evidenţei analitice cu cele din evidenţa statistică; studierii explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele reviziei, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

În perioada anilor 2004-2005, Curţii Constituţionale i-au fost precizate alocaţii de la bugetul de stat în sumă totală de 4719,5 mii lei (inclusiv pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor viagere judecătorilor - 324,0 mii lei). Au fost executate cheltuieli de casă în sumă de 4584,5 mii lei, sau 97,1% faţă de cheltuielile precizate. Cheltuielile efective au însumat 4548,2 mii lei, cu 171,3 mii lei mai puţin faţă de planul precizat. Deşi în ansamblu pe devizul de cheltuieli pe anul 2005 a fost înregistrată o economie de 26,1 mii lei (plan - 2531,7 mii lei, efectiv - 2505,2 mii lei), pe unele articole şi alineate limita stabilită a fost depăşită cu 15,6 mii lei.

În anul 2006 au fost aprobate cheltuieli pentru întreţinerea Curţii Constituţionale în sumă de 3041,0 mii lei (fără pensii şi indemnizaţii viagere), inclusiv în semestrul I - 1457,9 mii lei, care au fost executate în sumă de 1234,3 mii lei.

Curtea Constituţională, în perioada anilor 2004-2006 (semestrul I), a utilizat mijloacele financiare publice în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate, respectînd legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare, cu unele devieri neînsemnate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se ia act că pînă la adoptarea prezentei hotărîri Curtea Constituţională a examinat rezultatele reviziei financiare efectuate de Curtea de Conturi, aprobînd un plan de măsuri privind eficientizarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiei.

2. Se recomandă Curţii Constituţionale (dl V.Puşcaş) să realizeze întocmai planul de măsuri nominalizat, cu informarea Curţii de Conturi despre executarea acestuia.

3. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 1995, nr.8, art.86.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)