Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 2 septembrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare la S.A. „Apă-Canal Chişinău””

Numar din data de 2011-09-02 Nr. cerinte: 4 Nr. recomandari: 10

Curtea de Conturi, în prezenţa Primarului general al municipiului Chişinău dl D.Chirtoacă, preşedintelui Consiliului S.A. "Apă-Canal Chişinău" (în continuare - ACC) dl O.Cernei, reprezentantului statului în ACC dl L.Carp, directorului general al ACC dl C.Becciev, directorului economic al ACC dl I.Burdila, directorului tehnic al S.A. "Termocom" dl V.Leu, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare la S.A. "Apă-Canal Chişinău"".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit al Curţii de Conturi pe anul 2011, urmărind drept scop realizarea angajamentelor asumate de Guvernul Republicii Moldova faţă de Comisia Uniunii Europene conform Acordului de Finanţare pentru Programul de Suport al Politicii Sectoriale în domeniul apei în valoare totală de 50 mil.euro.

Prin exercitarea acestui audit, Curtea de Conturi urma să execute angajamentul asumat ce vizează domeniul politicii "Managementul finanţelor publice şi buna guvernare", componenta "Audit extern", astfel contribuind la asigurarea debursării tranşei respective a suportului sectorial acordat Guvernului Republicii Moldova.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarea întrebare:

"A aplicat ACC prevederile Legii privind achiziţiile publice la procurarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare şi a asigurat utilizarea în mod economicos, eficient şi raţional a mijloacelor financiare destinate achiziţiilor?"

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat la S.A. "Apă-Canal Chişinău" în conformitate cu Standardele de audit şi cu Manualul de audit al performanţei ale Curţii de Conturi.

La exercitarea misiunii de audit a fost utilizată baza de date a Serviciului Vamal.

Prin realizarea auditului respectiv, Curtea de Conturi şi-a pus drept scop următoarele:

  • să stabilească dacă persistă probleme, abateri sau deficienţe la desfăşurarea procedurilor de achiziţii ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
  • să ofere informaţii utile instituţiilor interesate, societăţii şi executorilor privind justificarea exerciţiului de valorificare a mijloacelor financiare încasate, utilizate pentru achiziţii, consumuri şi cheltuieli, în vederea evaluării acestora în raport cu veniturile încasate, ţinîndu-se cont de riscurile stabilite;
  • să determine acţiunile ce urmează a fi întreprinse de către ACC, în scopul lichidării cauzelor ce împiedică eficientizarea procesului de achiziţie.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi,

a constatat:

♦ ACC nu este calificată drept autoritate contractantă, care ar fi avut obligaţia de a efectua achiziţii conform Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 (în continuare - Legea nr.96-XVI din 13.04.2007), deşi cadrul legal permite calificarea în calitate de autoritate contractantă a ACC la dorinţă sau la decizia organelor de conducere competente.

♦ La 27.04.2010, ACC a aprobat Regulamentul "Cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul S.A. "Apă-Canal Chişinău"", în care este specificat că acesta este elaborat în baza actelor normative ale Republicii Moldova în vigoare, totodată, unele norme contravin prevederilor cadrului legal în domeniu. În consecinţă, n-a fost asigurată economicitatea şi eficienţa achiziţiilor, tratamentul egal al potenţialilor ofertanţi şi lichidarea riscurilor de neexecutare a contractelor.

♦ Organizarea activităţii de achiziţii nu este bine cunoscută de persoanele implicate, de la etapa comenzii şi pînă la livrare. N-au fost aprobate Regulamente interne de funcţionare a Comisiei de licitaţie. Ca rezultat, membrilor Comisiei nu le-au fost repartizate adecvat obligaţiunile şi n-au fost stabilite norme interne bine definite privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie.

♦ Achiziţionarea reală a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor diferă de cererile de achiziţii programate. Deşi ACC anual elabora şi aproba planuri de achiziţii, de fapt, se achiziţionau alte bunuri, lucrări şi servicii decît cele aprobate, ca urmare a insuficienţei mijloacelor financiare necesare pentru achiziţionarea planificată.

♦ În condiţii de insuficienţă permanentă de mijloace financiare, ACC, potrivit deciziei Consiliului, a achiziţionat, la 30.12.2010, o staţie electrică de cogenerare de la BC "Banca Socială", primită în posesie din contul bunului gajat pentru creditul acordat proprietarului acesteia - S.A. "Energy Investment Group", care nu avea posibilităţi de rambursare a creditului contractat. Totodată, ACC nu s-a conformat cerinţelor Consiliului privind selectarea unei companii de evaluare a preţului de piaţă al staţiei respective, precum şi privind încheierea unui contract cu S.A. "Termocom" în vederea livrării energiei termice produse la staţie. ACC a achiziţionat staţia respectivă la un preţ condiţionat de bancă de 25,0 mil.lei, contractînd de la aceasta un credit în sumă de 17,4 mil.lei. Staţia n-a fost exploatată pînă la finele auditului, negenerînd veniturile scontate, deşi, conform argumentării economice, urma să producă energie electrică de la momentul achiziţionării şi să obţină venituri anuale de 7,2 mil.lei.

♦ Evitarea licitaţiilor publice limitează participarea unor potenţiali furnizori şi influenţează direct aspectul cost-eficienţă. Această situaţie a avut drept consecinţă nerespectarea principiilor transparenţei şi a liberei concurenţe în derularea procesului de achiziţie. În această conjunctură, unii furnizori cu care ACC, prin încredinţare directă a achiziţiei a încheiat contractele respective, au aplicat adaosuri comerciale de pînă la 70,0%, ceea ce a condiţionat majorarea cheltuielilor pentru achiziţia acestor bunuri.

♦ Unele bunuri sînt procurate fără efectuarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a celor prevăzute de propriul Regulament. O situaţie deosebită a fost constatată la procurarea îmbrăcămintei şi a încălţămintei speciale. Fără a se conforma la prevederile Regulamentului aprobat, ACC n-a desfăşurat procedurile de achiziţii publice, procurînd îmbrăcăminte şi încălţăminte specială, în valoare de 1,4 mil.lei, fără a încheia contracte cu furnizorii.

♦ În unele cazuri, ACC a divizat obiectul achiziţiei în mai multe etape, favorizînd unii agenţi economici, ceea ce ştirbeşte din imaginea şi încrederea operatorilor economici faţă de aceasta.

♦ ACC n-a solicitat depunerea de către executorii contractelor a garanţiei de bună execuţie, ceea ce contribuie la imposibilitatea solicitării de la aceştia a corectării unor lucrări executate necalitativ.

♦ Documentele aferente achiziţiilor sînt întocmite şi păstrate neadecvat, ceea ce identifică posibilitatea pierderii/dispariţiei sau sustragerii şi înlocuirii unor documente din dosar.

Se concluzionează că politicile manageriale ce ţin de achiziţionarea bunurilor şi serviciilor, şi, respectiv, principiile eficienţei, economicităţii şi eficacităţii, precum şi responsabilităţile personalului implicat în aceste procese sînt reglementate şi implementate insuficient.

Disfuncţionalităţile în procesul de achiziţii, cauza principală a cărora ţine de necalificarea S.A. "Apă-Canal Chişinău" drept autoritate contractantă, generează majorarea preţurilor de cost ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la nivelul ACC şi, în final, duc implicit şi la majorarea cheltuielilor incluse în tariful pentru serviciile de alimentare cu apă a consumatorilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi,

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare" la S.A. "Apă-Canal Chişinău"", care este parte componentă a prezentei Hotărîri, şi se remite entităţii auditate - S.A. "Apă-Canal Chişinău", pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în punctele 2.1.-2.2. şi se recomandă acestora să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului şi să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre, după cum urmează:

2.1. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Matricea Politicii, conform Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităţilor Europene privind Programul de susţinere a politicilor în domeniul aprovizionării cu apă, din cadrul Planului Naţional de Acţiuni 2009.

2.2. Consiliului S.A. "Apă-Canal Chişinău", pentru convocarea adunării generale extraordinare, la care să se examineze:

2.2.1. Raportul auditului, în vederea implementării recomandărilor şi lichidării cauzelor care au generat problemele şi neregulile menţionate în Raport;

2.2.2.oportunitatea calificării ACC în calitate de autoritate contractantă, care ar avea obligaţia de a efectua achiziţiile conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, în scopul eficientizării proceselor de achiziţii publice.

3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta Hotărîre şi privind implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

4. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

M.O., 2007, nr.107-111, art.470.

Recomandari (10)

1.1. să aprobe şi să ajusteze la prevederile cadrului legal privind procesele de achiziţii publice actele normative interne, în scopul aplicării corecte a normelor în vigoare, inclusiv: 1.1.1. ajustarea Regulamentului „Cu privire la organizarea şi desfăşura-rea licitaţiei de achiziţionare a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău"";

1.1.2 elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la Comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației de achiziționare a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor, precum și altor acte normative interne, care să asigure buna desfășurare a procesului de achiziție a bunurilor și serviciilor.

2.1 să asigure instruirea continuă a personalului implicat în achiziţiile publice;

2.2 să întreprindă măsuri de responsabilizare a personalului implicat în procesul vizat, prin definirea clară a obligaţiunilor, precum şi stabilirea modului adecvat de raportare a executării obligaţiunilor;

2.3. să asigure monitorizarea permanentă, analiza şi evaluarea modului de desfăşurare a activităţii de achiziţii publice, inclusiv: 2.3.1. depunerea garanţiei de bună execuţie întru executarea întocmai a clauzelor contractuale;

2.3.2 revizuirea contractelor încheiate în vederea aducerii acestora în conformitate cu prevederile legale;

2.3.3 controlul managerial privind recepţionarea mărfurilor și serviciilor;

2.3.4 întocmirea conformă a dosarelor de achiziție;

2.4 să întreprindă măsurile de rigoare în vederea punerii în funcțiune a stației electrice de cogenerare, în scopul obținerii veniturilor planificate;

2.5 să implementeze auditul intern în cadrul ACC, ținîndu-se cont și de deficiențele și neajunsurile sistemului de control intern.

Cerinte (4)

2.1 Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru documentare şi monitorizare a realizării obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Matricea Politicii, conform Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Comunităților Europene privind Programul de susţinere a politicilor în domeniul aprovizionării cu apă, din cadrul Planului Național de Acțiuni 2009.

2.2. Consiliului S.A. „Apă-Canal Chişinău", pentru convocarea adunării generale extraordinare, la care să se examineze: 2.2.1. Raportul auditului, în vederea implementării recomandărilor şi lichidării cauzelor care au generat problemele şi neregulile menţionate în Raport;

2.2.2.oportunitatea calificării ACC în calitate de autoritate contractantă, care ar avea obligaţia de a efectua achiziţiile conform prevederilor Legii nr.96-XVI din 13.04.2007, în scopul eficientizării proceselor de achiziţii publice.

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare" la S.A. „Apă-Canal Chişinău"", care este parte componentă a prezentei Hotărîri, şi se remite entităţii auditate - S.A. „Apă-Canal Chişinău", pentru întreprinderea măsurilor în vederea implementării recomandărilor expuse în acesta.