Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 73 din 26 octombrie 2006 privind raportul asupra reviziei financiare efectuate la Biroul Naţional Migraţiune şi unele structuri din subordine pe perioada anului 2005 şi I semestru al anului 2006

Numar din data de 2006-10-26 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului dna N.Ţurcan, directorului Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne dl V. Bînzari, ex-directorului general al Biroului Naţional Migraţiune dna O.Poalelungi, fostului şef al Direcţiei finanţe, economie, evidenţă contabilă şi administrare a Biroului Naţional Migraţiune dl T.Ciobănaş, ex-directorului Direcţiei principale pentru refugiaţi dna E.Silvestru, actualmente vicedirector al Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor reviziei financiare efectuate la Biroul Naţional Migraţiune şi unele structuri din subordine pe perioada anului 2005 şi I semestru al anului 2006, conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul II al anului 2006.

Au fost supuşi reviziei financiare Biroul Naţional Migraţiune, Direcţia principală pentru refugiaţi şi Centrul pentru cazarea solicitanţilor de azil şi refugiaţilor. În perioada supusă controlului, persoanele cu funcţii de răspundere, cu dreptul de a semna documente financiare şi bancare pentru toată perioada, au fost directorul general al Biroului Naţional Migraţiune dna O.Poalelungi, vicedirectorul general dl I.Moraru, şeful Direcţiei finanţe, economie, evidenţă contabilă şi administrare dl T.Ciobănaş, directorul Direcţiei principale pentru refugiaţi dna E.Silvestru, iar în calitate de şef al secţiei evidenţă contabilă şi resurse umane, de la 04.01.2005 pînă la 30.05.2005 - dna G. Făureanu, de la 30.05.2005 pînă la 08.08.2005 - dna I. Lungu, de la 19.09.2005 pînă la 16.11.2005 - dna V. Smochină, de la 28.11.2005 -dna S. Grozman.

Biroul Naţional Migraţiune (în continuare - Birou), conform Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 23.04.2005 "Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova"[2] (cu modificările ulterioare), a fost reorganizat din Departamentul Migraţiune şi a activat în baza Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1035 din 04.10.2005 "Privind aprobarea Regulamentului Biroului Naţional Migraţiune"[3]. Instituţiile subordonate au fost Direcţia principală pentru refugiaţi şi Centrul pentru cazarea solicitanţilor de azil şi refugiaţilor.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 529 din 17.05.2006, în urma dizolvării Biroului Naţional Migraţiune, funcţiile de elaborare şi implementare a politicilor, precum şi de reglementare a proceselor în domeniul migraţiei forţei de muncă etc. le-a preluat Ministerul Economiei şi Comerţului, iar funcţiile de gestionare a fluxului de intrare a străinilor în Republica Moldova şi cele de domeniul azilului şi refugiaţilor le-a preluat Ministerul Afacerilor Interne.

În cadrul reviziei financiare efectuate la faţa locului probele de control au fost colectate prin analiza bilanţurilor şi dărilor de seamă privind executarea devizelor de cheltuieli; examinarea documentelor primare, registrelor contabile, rapoartelor financiare şi dărilor de seamă statistice; contrapunerea datelor evidenţei analitice cu datele evidenţei sintetice şi datele primite de la Ministerul Finanţelor, precum şi prin analiza explicaţiilor persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele reviziei financiare, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Biroul Naţional Migraţiune

Biroul Naţional Migraţiune în perioada supusă controlului a fost autoritatea administrativă centrală abilitată să promoveze politica de stat în domeniul migraţiunii, inclusiv în problemele refugiaţilor şi ale persoanelor care solicită azil sau protecţie umanitară.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr.373-XV din 11.11.2004[4] (cu modificările şi completările ulterioare) şi Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările şi completările ulterioare), Biroului i s-au aprobat iniţial pentru anul 2005 alocaţii în sumă de 941,2 mii lei, care au fost precizate în sumă de 1017,9 mii lei, iar pentru I semestru al anului 2006 s-au aprobat şi precizat 505,4 mii lei. Potrivit dărilor de seamă ale executorilor de buget, s-au efectuat cheltuieli de casă în sumă de 985,5 mii lei şi, respectiv, 498,5 mii lei , cheltuielile efective constituind, corespunzător, 1015,8 mii lei şi 502,6 mii lei. În total, pe devizul de cheltuieli nu au fost admise supracheltuieli, însă pe articole de cheltuieli în parte s-au stabilit unele abateri. Astfel, în lipsa alocării mijloacelor la articolul 113 "Plata mărfurilor şi serviciilor", au fost înregistrate cheltuieli efective în sumă de 1,2 mii lei în calitate de valori materiale casate din stocul acestora la începutul anului.

Efectivul-limită a fost aprobat pentru anul 2005 în număr de 46 de persoane, începînd cu 10.06.2005 - 35 de persoane, iar numărul mediu realizat al angajaţilor în anul 2005 a constituit 38 de persoane, în I semestru al anului 2006 - 32 de persoane.

Mijloacele speciale

Mijloacele speciale la venituri pe anul 2005 au fost aprobate de Ministerul Finanţelor în mărime de 2329,9 mii lei, veniturile de casă şi efective constituind 2751,5 mii lei. La partea de cheltuieli aceşti indici au constituit, corespunzător, 3071,5 mii lei, 1232,4 mii lei şi 1221,1 mii lei. La articolul 113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" au fost aprobate cheltuieli în mărime de 1147,6 mii lei, dar efectiv s-au cheltuit 567,9 mii lei. La articolul 114 " Deplasări în interes de serviciu", în aceeaşi comparaţie, cheltuielile au constituit, corespunzător, 205,7 mii lei şi 112,4 mii lei.

Pe I semestru al anului 2006 s-au aprobat mijloace speciale la partea de venituri în mărime de 984,2 mii lei, fiind încasate 1414,4 mii lei. Cheltuielile au fost aprobate în sumă de 899,4 mii lei, cheltuielile de casă constituind 206,3 mii lei, iar cele efective - 247,2 mii lei.

În I semestru al anului 2006 depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor de mijloace speciale în mărime de 2,5 mil. lei a fost transferată la buget.

Revizia corectitudinii calculării diurnelor şi respectării plafoanelor de cazare a persoanelor delegate peste hotarele ţării a stabilit unele devieri. Astfel, în lipsa documentelor justificative de cazare la hotel (delegarea la Roma, Italia), s-au calculat şi achitat 4,7 mii lei, prin ce s-au încălcat prevederile pct. 19 din Regulamentul "Cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002[6] (cu modificările şi completările ulterioare). Cu aceleaşi încălcări au fost achitate cheltuielile de cazare în or. Kiev, Ucraina (dlui I. Moraru - 2,1 mii lei şi dnei E. Sîrbu - 1,8 mii lei), sau, în total, în modul descris s-au achitat 8,6 mii lei.

Evidenţa contabilă

Au fost stabilite unele abateri la ţinerea evidenţei contabile. Astfel, încălcîndu-se pct. 163 din Înstrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice", aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 85 din 09.10.1996[7] (cu modificările şi completările ulterioare), în subcontul 178 "Decontări cu diferiţi debitori şi creditori" nu se indică data formării creanţei sau datoriei creditoare. Nerespectîndu-se pct. 7 din Instrucţiunea "Cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea valorilor în mărfuri şi materiale", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998[8] (cu modificările şi completările ulterioare), la 01.07.2006 nu erau prezentate dări de seamă pe 18 delegaţii cu termenul de valabilitate expirat.

Direcţia principală pentru refugiaţi şi Centrul pentru cazarea solicitanţilor de azil şi refugiaţilor

Pentru întreţinerea în anul 2005 a Direcţiei principale pentru refugiaţi (în continuare - DPR) şi Centrului pentru cazarea solicitanţilor de azil şi refugiaţilor (în continuare - CCSAR ) au fost aprobate cheltuieli din buget în mărime de 2200,8 mii lei, din care pentru DPR - 1073,7 mii lei şi pentru CCSAR - 1127,1 mii lei. Cheltuielile de casă au constituit, corespunzător, 1820,1 mii lei, 819,3 mii lei şi 1000,8 mii lei, iar cele efective - 1716,5 mii lei, 801,8 mii lei şi, respectiv, 914,7 mii lei.

Finanţarea cheltuielilor la articolul 111 "Retribuirea muncii" ale DPR (18 persoane) în anul 2005 a fost aprobată în sumă de 367,4 mii lei, cheltuielile de casă constituind 366,5 mii lei, iar cheltuielile efective - 361,1 mii lei.

Cheltuielile la art. 113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" ale DPR s-au aprobat în sumă de 293,5 mii lei, planul precizat constituind 415,5 mii lei, iar suma finanţării - 187,2 mii lei şi cheltuielile efective - 180,1 mii lei.

Analiza executării devizului de cheltuieli denotă că DPR nu a admis supracheltuieli nici în întregime pe deviz, nici pe articole de cheltuieli în parte, iar la unele subarticole de cheltuieli s-a obţinut economie. Astfel, la subarticolul 113.01 "Energia electrică" planul iniţial aprobat constituie 22,8 mii lei, iar cheltuielile efective - 13,0 mii lei. La subarticolul 113.03 "Rechizite de birou" au fost planificate 30,7 mii lei, dar efectiv s-au cheltuit 27,4 mii lei.

Cheltuielile efective la art. 111 "Retribuirea muncii" (12 unităţi) şi art. 113 "Plata mărfurilor şi serviciilor" ale CCSAR au constituit, corespunzător, 169,1 mii lei şi 525,8 mii lei, planul precizat fiind de 172,5 mii lei şi, respectiv, 908,4 mii lei.

În total, pe devizul de cheltuieli CCSAR nu a admis supracheltuieli, însă pe articole de cheltuieli în parte s-au stabilit unele abateri. Astfel, la art. 114.02 "Deplasări peste hotare", din suma precizată de 30,0 mii lei, au fost alocate de la buget 24,0 mii lei, cheltuielile de casă (încasat de la cont în casierie) constituind 24,0 mii lei, iar plăţile din casierie pentru aceste scopuri - 26,4 mii lei. Diferenţa de 2,4 mii lei a fost achitată din contul mijloacelor alocate la art. 111 "Retribuirea muncii", astfel această sumă utilizîndu-se contrar destinaţiei.

Pe anul 2006 pentru DPR şi CCSAR au fost iniţial aprobate din buget 2328,6 mii lei, inclusiv pentru DPR - 1171,3 mii lei şi CCSAR - 1157,3 mii lei, alocările precizate constituind, respectiv, 2496,9 mii lei, 1291,9 mii lei şi 1205,0 mii lei.

Pe I semestru al anului 2006 pentru DPR au fost aprobate din buget 388,3 mii lei, sau 30 % din suma anuală, fiind finanţate 348,2 mii lei, iar cheltuielile efective au constituit 385,8 mii lei. Supracheltuieli în total sau pe articole nu au fost stabilite.

În aceeaşi comparaţie, indicii CCSAR au constituit, respectiv, 520,6 mii lei, sau 43,2 % din suma anuală, 475,1 mii lei şi 500,2 mii lei, ori cheltuielile au fost executate în limita alocărilor prevăzute pentru I semestru al anului 2006.

Utilizarea mijloacelor extrabugetare

Pe anul 2005, din contul mijloacelor extrabugetare - Acordul în cadrul programului Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (în continuare - ICNUR) între Reprezentanţa ICNUR şi DPR referitor la implementarea proiectului privind stabilirea locală a refugiaţilor nr.05/AB/MOL/LS/400 (A) din 23.05.2005, subproiectului "Denumirea Statutului de Refugiat şi consolidarea sistemului de azil în Republica Moldova", s-au aprobat la venituri 1120,7 mii lei şi la cheltuieli - 1120,9 mii lei.

Veniturile efective au constituit 1961,5 mii lei, cele de casă - 115,6 mii lei, iar cheltuielile efective - 1932,3 mii lei, cele de casă - 106,8 mii lei. Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile efective şi cele de casă s-a obţinut în urma transferurilor de bani pentru lucrările de reconstrucţie, precum şi a procurărilor de echipament direct de la contul ICNUR Moldova, în numele DPR, potrivit prevederilor acordului menţionat mai sus (art. 2.12 şi pct. 3 alin. 7 din anexa A).

La art. 242 "Procurarea mijloacelor fixe" şi art. 243 "Reparaţii capitale" s-au aprobat, respectiv, 217,5 mii lei şi 500,0 mii lei, iar cheltuielile efective au constituit, corespunzător, 552,9 mii lei şi 992,4 mii lei. Mijloacele financiare transferate de către ICNUR la contul antreprenorului general Compania de Investiţii şi Construcţii "Moldinvest" S.A, c.f. 1002600041125 (reconstrucţia grădiniţei de copii nr. 170 din or.Aeroport în Centrul de recepţie a solicitanţilor de azil şi refugiaţilor) au fost reflectate de către DPR în evidenţa contabilă la reparaţii capitale, în loc de investiţii capitale. Prin urmare, DPR nu a respectat clasificaţia bugetară, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 969-XIII din 24.07.1996[9](cu modificările şi completările ulterioare).

Pe anul 2006, la venituri, s-au aprobat mijloace speciale în mărime de 8,4 mii lei, iar la cheltuieli - 17,1 mii lei (sursa - transferuri de către ICNUR, în baza Acordului menţionat mai sus). Veniturile efective pe I semestru al anului 2006 au constituit 1187,3 mii lei, inclusiv cele de casă - 8,7 mii lei, iar cheltuielile efective - 1194,5 mii lei, inclusiv cele de casă - 10,0 mii lei. Această discordanţă este urmarea neînregistrării în evidenţa contabilă în anii 2002 - 2005 a bunurilor materiale (obiecte de mică valoare şi scurtă durată) în valoare de 873,9 mii lei şi a altor valori materiale primite de la Reprezentanţa ICNUR, reflectate la intrări în luna mai a anului 2006.

Persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul DPR n-au întreprins măsuri eficiente de asigurare a integrităţii patrimoniului public. Cu derogare de la art. 39 şi art. 40 din Legea contabilităţii nr. 426-XIII din 04.04.1995[10] ( cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr. 426-XIII), pct. 5 şi pct. 6 din Regulamentul "Privind inventarierea", aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 27 din 28.04.2004[11] , începînd cu anul 2001, nu s-a efectuat inventarierea bunurilor materiale. În timpul efectuării reviziei selectiv s-au stabilit alte bunuri în valoare de 88,3 mii lei (2 computere, dulapuri, aparat de telefon, aspirator etc.), neînregistrate în evidenţa contabilă. Ca rezultat, nu este posibilă confirmarea veridicităţii şi autenticităţii datelor contabilităţii şi rapoartelor financiare.

Operaţiunile bancare şi de casă

Verificarea corectitudinii efectuării operaţiunilor pe conturile bancare a stabilit unele abateri de la prevederile Regulamentului "Privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova", aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 150 din 26.06.2003[12] (cu modificările şi completările ulterioare). Conform datelor extrasului din contul trezorerial 240100328930100 din 26.10.2005, a fost transferată suma de 29989 lei, la care lipseşte dispoziţia de plată.

Au fost stabilite şi cazuri de nerespectare a operaţiunilor de casă. Cu derogare de la pct. 13 din "Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992[13] (cu modificările şi completările ulterioare), unele dispoziţii de plată, precum şi unele copii ale înscrierilor din registrul de casă nu sînt semnate de către contabilul-şef. Nerespectînd pct. 3 din aceleaşi Norme, DPR, din 32,3 mii lei primite în luna septembrie 2005 de la contul trezorerial pentru salariu, a utilizat după destinaţie 27,3 mii lei, iar restul - 5,0 mii lei le-a cheltuit contrar destinaţiei - pentru delegări.

Confirmarea documentară a cheltuielilor

Ca urmare a nerespectării art. 15 din Legea nr.426-XIII, la DPR a fost stabilită neconfirmarea documentară a cheltuielilor, lipsa plenitudinii şi continuităţii înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice, denaturarea dărilor de seamă. Astfel, au fost denaturate datele privind cheltuielile de delegare. În anul 2005, la acest articol s-au finanţat din buget 125,0 mii lei, cheltuielile efective, conform raportului financiar (Formularul 2), constituind 119,0 mii lei, iar potrivit documentelor primare - 110,7 mii lei.

Generalizînd cele menţionate, Curtea de Conturi concluzionează că la fostul Birou Naţional Migraţiune şi instituţiile din subordine, în perioada supusă reviziei, cu derogare de la actele normative şi legislative şi ca rezultat al neefectuării inventarierilor anuale, timp îndelungat n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă bunuri materiale şi nu s-a asigurat plenitudinea şi continuitatea înregistrării în evidenţă a tuturor operaţiunilor economice, aceasta contribuind la neconfirmarea documentară a cheltuielilor şi la denaturarea dărilor de seamă. Au fost admise cazuri de nerespectare a disciplinei de casă şi celei a conturilor bancare, precum si de încălcare a actelor normative şi legislative la ţinerea evidenţei contabile.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează conducerea Ministerului Economiei şi Comerţului (dl I.Dodon) şi Ministerului Afacerilor Interne (dl Gh. Papuc) despre încălcările depistate în cadrul reviziei financiare efectuate la fostul Birou Naţional Migraţiune şi unele instituţii din subordine.

2. Se cere de la Ministerul Afacerilor Interne:

2.1 lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor depistate şi asigurarea efectuării anuale a inventarierilor tuturor bunurilor materiale primite de la instituţiile nonguvernamentale şi din contul granturilor, potrivit legislaţiei în vigoare;

2.2 asigurarea încasării în conformitate cu legislaţia a cheltuielilor de delegare în sumă de 3,9 mii lei, achitate în lipsa documentelor justificative.

3. Se ia act că:

3.1 Biroul a transferat la bugetul de stat excedentul soldului mijloacelor speciale în mărime de 2,5 mil. lei;

3.2 au fost restituite cheltuielile de delegare la Roma în sumă de 4,7 mii lei, achitate în lipsa documentelor justificative;

3.3 s-au înregistrat în evidenţa contabilă bunuri materiale în sumă de 193,0 mii lei, stabilite selectiv în timpul reviziei ca nereflectate la intrări.

4. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele reviziei financiare efectuate la fostul Birou Naţional Migraţiune pe perioada anului 2005 - I semestru al anului 2006.

5. Despre executarea punctului 2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2005 , nr. 67-68, art. 419.

[3] M.O., 2005, nr. 135-138, art. 1120.

[4] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 2002, nr.95, art. 939.

[7] Nu este dată publicităţii.

[8] M.O., 1998, nr. 30-33, art. 288.

[9] M.O., 1996, nr. 72-73, art. 704.

[10] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art. 398.

[11] M,O., 2004, nr. 123-124, art. 268.

[12] M.O., 2003, nr. 141-145, art. 196.

[13] Monitor, 1992, nr. 11, art.351.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)