Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 71 din 19 octombrie 2006 privind raportul asupra legalităţii transmiterii în arendă de către Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în perioada anilor 2004–2006 (5 luni)

Numar din data de 2006-10-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului secţiei bugete şi finanţe a Ministerului Educaţiei şi Tineretului dl P.Hîncu, directorului Palatului Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor dl V.Volcov şi contabilului-şef dna L.Enachi, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului legalităţii transmiterii în arendă de către Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în perioada anilor 2004 - 2006 (5 luni).

Acţiunile de control au avut drept obiectiv verificarea legalităţii transmiterii în arendă de către Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor (în continuare - PNCCA) a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile, precum şi a utilizării mijloacelor financiare obţinute de la darea în arendă.

PNCCA este o instituţie extraşcolară de învăţămînt de rang republican, subordonată Ministerului Educaţiei şi Tineretului, ce activează în baza statutului aprobat la 11.05.1995 şi are drept scop organizarea desfăşurării activităţii extraşcolare şi de petrecere a timpului liber de către copii şi adolescenţi.

În procesul controlului efectuat la PNCCA, probele de control au fost colectate prin analiza contractelor de arendă, dărilor de seamă şi bilanţurilor despre executarea devizelor de cheltuieli, precum şi a documentelor primare; examinarea explicaţiilor persoanelor responsabile.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

PNCCA a fost în relaţii de arendă cu 7 agenţi economici în anul 2004 şi cu 6 agenţi economici în anul 2005, transmiţînd imobil cu suprafaţa de 2476 m2 şi, respectiv, 2487,8 m2, fiind încasate venituri în sumă de 267,2 mii lei şi, respectiv, 338,1 mii lei.

În perioada ianuarie-mai 2006, PNCCA a fost în relaţii de arendă (încăperi cu suprafaţa de 3358,7 m2) cu 9 agenţi economici, în devizul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 fiind prevăzute venituri din arendă în sumă de 913,7 mii lei.

Controlul asupra legalităţii transmiterii în arendă de către PNCCA a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile în perioada anilor 2004 - 2006 (5 luni) a stabilit că în majoritatea cazurilor aceasta a fost efectuată în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu excepţia dării în arendă a imobilului către 2 agenţi economici, la care au fost constatate neregularităţi.

La determinarea plăţii de arendă la Societatea pe Acţiuni (în continuare - S.A.) "TIS IMT" (c/f 307385) pentru perioada supusă controlului, conducerea PNCCA (V.Volcov) n-a întreprins măsurile cuvenite şi n-a respectat prevederile art.9 alin.(1) din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[2] (cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, n-a fost utilizat cuantumul minim al arendei potrivit Legilor bugetelor de stat pe anii 2004-2006 (nr.474-XV din 27.11.2003[3] (cu modificările şi completările ulterioare), nr.373-XV din 11.11.2004[4] (cu modificările şi completările ulterioare) şi nr.291-XVI din 16.11.2005[5] (cu modificările ulterioare)). În rezultatul necalculării plăţii pentru arendă în conformitate cu legile nominalizate, în perioada 01.01.2004 - 01.06.2006, s-a constatat că instituţia de la darea în arendă a imobilului cu suprafaţa de 792,61 m2 (ulterior ­- 1179,3 m2) către S.A. "TIS IMT" (dl V. Volcov, directorul PNCCA, este unul dintre fondatorii S.A. "TIS IMT") a ratat venituri în sumă de 1400,0 mii lei (anii 2004-2005 - 1139,0 mii lei, 5 luni ale anului 2006 - 261,0 mii lei). Contractul cu S.A. "TIS IMT" a fost încheiat la 15.12.1994, ulterior a fost completat şi modificat la 04.03.1996 şi 25.06.2001.

La încheierea contractului de locaţiune cu Întreprinderea Mixtă, Societatea cu Răspundere Limitată (în continuare - Î.M.S.R.L.) "Night Life" (c/f 1006600008184) nr.11 din 22.03.2006, locatorul - PNCCA şi-a asumat obligaţiunea să transmită locatarului încăperile arendate în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare (05.05.2006) a contractului, care de fapt n-a fost îndeplinită, actul de primire - predare în locaţiune, care este parte integrantă a contractului, fiind întocmit abia la 30.06.2006, sau cu 47 de zile calendaristice mai tîrziu. La momentul controlului, clauzele contractului nu se executau atît la plata pentru arendă, cît şi la achitarea datoriilor restante ale fostului locatar Întreprinderea Individuală (în continuare Î.I.) "Nic-Tepleţchi" (c/f 14225016) în sumă de 58,5 mii lei. Cuantumul stabilit în contractul de arendă cu abatere de la normele regulamentare, încheiat cu Î.M. S.R.L. "Night Life" (suprafaţa - 350,9 m2), va duce la ratarea veniturilor pentru semestrul II al anului 2006 în sumă de 27,3 mii lei.

La 01.01.2006, creanţele pentru locaţiunea imobilului constituiau 134,7 mii lei, din care formate în anul 2003 - 77,3 mii lei (Î.I. "Nic-Tepleţchi" - 57,9 mii lei; S.R.L. "Onursan" - 15,0 mii lei; S.R.L. "Saddas" (c/f 356072) - 4,4 mii lei). Aceste creanţe au crescut şi la 01.06.2006 constituiau 158,3 mii lei, din motiv că conducerea PNCCA nu întreprinde măsuri în termenele stabilite de clauzele contractuale.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că conducerea PNCCA, nerespectînd actele legislative, a admis ratarea veniturilor din darea în arendă a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile, iar neurmărind îndeplinirea clauzelor contractuale, a contribuit la formarea creanţelor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se informează Ministerul Educaţiei şi Tineretului (dl V.Ţvircun) despre încălcările comise de către conducerea Palatului Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor la transmiterea în arendă a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile şi se cere examinarea rezultatelor controlului în cadrul şedinţei Colegiului, cu iniţierea unui control riguros, prin stabilirea măsurilor concrete şi persoanelor responsabile, asupra formării şi utilizării mijloacelor financiare obţinute din darea în arendă de către instituţiile subordonate, în vederea excluderii unor asemenea încălcări pe viitor.

2. Se cere de la conducerea Palatului Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor (dl V. Volcov):

2.1. să asigure revizuirea şi conformarea la legislaţie a clauzelor contractelor de dare în arendă a imobilului S.A. "TIS IMT" şi Î.M. S.R.L. "Night Life", precum şi urmărirea executării prevederilor contractuale de către ultima;

2.2. să asigure încasarea creanţelor formate în rezultatul dării în arendă a suprafeţelor imobile.

3. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele privind încălcările stabilite la darea în arendă a obiectelor din fondul de imobile nelocuibile de către Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor S.A. "TIS IMT", care au dus la ratarea veniturilor în sumă de 1,4 mil. lei, pentru investigaţii după competenţă conform Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei"[6] (cu modificările şi completările ulterioare).

4. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului.

5. Despre executarea cerinţelor punctelor 1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Monitor, 1992, nr.1, art.12.

[3] M.O., 2003, nr.243, art.970.

[4] M.O., 2004, nr.224-225, art.978.

[5] M.O., 2005, nr.164-167, art.810.

[6] M.O., 2002, nr. 91-94, art.668.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)