Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 60 din 29 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău în anul 2005

Numar din data de 2006-06-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului mun. Chişinău dl P.Şveţ, şefului Direcţiei generale finanţe dna T.Cuneţchi, şefului Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare dl M.Solcan, şefului Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie dl V.Ţerna, şefului Direcţiei generale asistenţă socială dna E.Ceban ale Consiliului municipal Chişinău, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl P.Duca, şefului Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Baţan, precum şi a altor persoane din cadrul direcţiilor Consiliului municipal Chişinău, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Chişinău în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe I semestru al anului 2006.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe, Direcţia generală arhitectură şi urbanism, Direcţia funciară, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Direcţia generală asistenţă socială, Direcţia management financiar şi audit intern ale Consiliului municipal Chişinău (selectiv: legalitatea angajării şi achitării împrumuturilor, integritatea bunurilor aflate în administrare, gestionarea patrimoniului public).

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale mun. Chişinău au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[3] (cu modificările ulterioare), precum şi de Legea nr.431-XIII din 19.04.1995 "Privind statutul municipiului Chişinău"[4] (cu modificările ulterioare), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[5] (cu modificările ulterioare), care determină competenţa UAT din componenţa municipiului Chişinău.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă privind execuţia bugetului mun.Chişinău şi a deciziilor Consiliului municipal Chişinău; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; examinarea datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, Trezoreria teritorială Chişinău, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul municipiului Chişinău (în continuare - bugetul municipiului) include, ca părţi componente, bugetul municipal, bugetele a 6 oraşe, 8 comune şi 4 sate. În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr.19/3 din 11.01.2005, bugetul municipiului Chişinău pentru anul 2005 a fost stabilit iniţial la venituri şi cheltuieli în sumă totală de 1004900,4 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 976379,9 mii lei). Prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.28/3 din 04.08.2005, indicii iniţiali ai bugetului municipiului au fost modificaţi la venituri în sumă totală de 1004894,8 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 980757,4 mii lei), sau cu 5,6 mii lei mai puţin, iar la cheltuieli - în sumă totală de 968614,4 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 944477,0 mii lei), sau cu 36286,0 mii lei mai puţin. Pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor, bugetul municipiului a fost precizat la partea de venituri în sumă de 1258666,1 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1199731,8 mii lei), sau cu o majorare de 253771,3 mii lei, iar la cheltuieli - în sumă de 1335578,0 mii lei (inclusiv bugetul municipal - 1262386,0 mii lei), sau cu o majorare de 366963,6 mii lei. Bugetul municipiului a fost precizat cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 76911,9 mii lei, a cărei sursă de acoperire a fost soldul de mijloace băneşti constituite în urma execuţiei bugetului în anul precedent în sumă de 93704,3 mii lei.

La aprobarea bugetelor din componenţa bugetului municipiului şi la repartizarea pe luni a veniturilor şi cheltuielilor nu s-au respectat termenele reglementate de art.20 alin.(4), art.21 alin.(6) şi art.25 alin.(4) din Legea nr.397-XV. Totodată, nu s-a respectat termenul de corelare a bugetelor, stipulat în art.24 alin.(1) din această lege.

Bugetul municipiului pe anul 2005 a fost realizat la venituri în sumă totală de 1303554,9 mii lei, sau la nivelul de 103,6%, ce depăşeşte indicii planificaţi cu 44888,8 mii lei. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 1297788,9 mii lei, sau la nivelul de 97,2%. Luîndu-se în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 93704,3 mii lei, împrumuturile acordate de către instituţiile financiare în sumă de 98044,3 mii lei, precum şi suma depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor de 5766,0 mii lei, execuţia bugetului municipiului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă totală de 165691,7 mii lei.

Ponderea veniturilor bugetului municipal în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 94,6%, acestea fiind realizate în sumă totală de 1233287,2 mii lei, sau la nivelul de 102,8% faţă de veniturile precizate. Ponderea cheltuielilor bugetului municipal în cheltuielile totale ale bugetului municipiului a alcătuit 92,5%, fiind executate în sumă totală de 1235836,9 mii lei, sau la nivelul de 97,9% faţă de cele precizate.

Realizarea veniturilor bugetului municipiului Chişinău

Structura execuţiei bugetului municipiului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indicatori:

Specificaţia

Planul precizat pentru
perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul
executării (%)

 

Suma
(mii lei)

Pondere
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Venituri totale, din care:

1258666,1

100,0

1303554,9

100,0

+44888,8

103,6

Venituri fiscale

869774,8

69,1

896715,7

68,8

+26940,9

103,1

Încasări nefiscale

103948,7

8,3

113470,4

8,7

+9521,7

109,2

Mijloace speciale
ale instituţiilor publice

48683,0

3,9

50242,2

3,9

+1559,2

103,2

Venituri ale fondurilor speciale

3119,3

0,2

3278,2

0,2

+158,9

105,1

Venituri din operaţiunile cu capital

49135,5

3,9

55843,6

4,3

+6708,1

113,6

Transferuri

84004,8

14,6

184004,8

14,1

-

100

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul municipiului denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt veniturile fiscale, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 68,8%, sau 896715,7 mii lei, micşorîndu-se faţă de planul precizat cu 0,3%. Încasărilor nefiscale le revin 8,7%, sau 113470,4 mii lei, iar transferurilor - 14,1%, sau 184004,8 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul municipiului, veniturile proprii reprezintă 85,9%, sau 1119550,1 mii lei.

La executarea acumulărilor pe tipuri de venituri au fost constatate diferenţe semnificative privind nivelul de realizare, care variază de la 77,3% pînă la 693,1%. Încasările planificate la 4 tipuri de venituri au fost executate la nivelul de la 77,3% pînă la 99,8%, în bugetul municipiului nefiind încasaţi 4096,3 mii lei, inclusiv impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 414,6 mii lei, impozitul funciar cu destinaţie agricolă (cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti) - 54,3 mii lei, taxa de folosire a drumurilor, percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în RM - 3626,6 mii lei etc. La 44 tipuri de venituri încasările au fost executate cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,1% pînă la 593,1%, suma totală a încasărilor adăugătoare constituind 46826,0 mii lei. La 9 tipuri de venituri s-au încasat suplimentar 2159,1 mii lei, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului.

Cu toate că pe parcursul anului s-au efectuat modificări în bugetul municipiului, modul în care au fost executate acumulările pe tipuri de venituri denotă o prognozare şi planificare necorespunzătoare a bugetului municipiului.

O rezervă semnificativă a bugetului municipiului sînt restanţele contribuabililor, care la 01.01.2006 au constituit 76436,0 mii lei şi care, comparativ cu începutul anului 2005, s-au majorat cu 10677,0 mii lei. Ponderea cea mai mare a restanţelor îi revine impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător - 58% (44358,0 mii lei). Concomitent, s-au înregistrat restanţe la impozitul pe venitul din salariu în sumă de 22308,0 mii lei (29,2%), la impozitul pe bunurile imobiliare - 2610,0 mii lei (3,4%), la impozitul funciar - 2556,0 mii lei (3,3%) etc.

Executarea cheltuielilor bugetului municipiului Chişinău

Executarea cheltuielilor bugetului municipiului în anul 2005, comparativ cu planul precizat pentru perioada de gestiune, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

 Specificaţia
Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)
Executat
(Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

1335578,0

100

1297788,9

100

97,2

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

28913,6

2,2

26300,2

1,8

91,0

3

Apărarea naţională

418,4

0,1

403,6

0,0

96,5

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

44312,8

3,3

43830,5

3,2

98,9

 

Cheltuielile domeniului social-cultural, din care:

565553,7

42,3

553030,6

42,5

97,8

6

Învăţămîntul

460586,3

34,5

451654,4

34,8

98,1

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

58825,6

4,4

57435,3

4,4

97,6

9

Ocrotirea sănătăţii

18876,2

1,4

18355,7

1,4

97,2

10

Asigurarea şi asistenţa socială

27265,6

2,0

25585,2

2,0

93,8

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

590047,4

44,2

578425,6

44,5

98,0

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

4592,2

0,4

4509,1

0,3

98,2

13

Industria şi construcţiile

3689,7

0,3

3288,2

0,3

89,1

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

21739,4

1,6

18757,0

1,4

86,3

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

538832,1

40,3

533104,2

41,1

98,9

16

Complexul pentru combustibil şi energie

17886,7

1,3

15720,7

7,9

87,9

19

Alte servicii legate de activitatea economică

3307,3

0,2

3046,4

0,2

92,1

20

Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale

106332,2

8,0

103982,5

8,0

97,8

 

Creditarea netă

 

 

-8184,4

 

 

Reieşind din datele tabelei, nivelul de executare a cheltuielilor de casă faţă de cele precizate pentru anul 2005 a variat între 86,3% şi 98,9%. Ponderea cheltuielilor domeniului social-cultural, domeniului economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate, constituind, respectiv, 42,5%, 44,5% şi 8,0%. Finanţarea cheltuielilor din veniturile proprii a atins nivelul de 86,3%.

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective pe ansamblul bugetului municipiului, sub aspectul clasificaţiei economice, se prezintă după cum urmează:

Specificaţia

Prevederi precizate

Cheltuielile executate

% executării cheltuielilor

Suma
(mii lei)

Ponderea
(în %)

de casă

efective

de casă

efective

Suma
(mii lei)

Ponderea
(în %)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(în %)

Cheltuieli totale, din care pentru:

1335578,0

100,0

1297788,9

100,0

1286923,0

100,0

97,2

96,4

Retribuirea muncii

210903,9

15,8

207734,7

16,0

209352,6

16,3

98,5

99,3

Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii

59731,6

4,5

59151,9

4,5

55140,0

4,3

99,0

92,3

Plata mărfurilor şi serviciilor

216217,5

16,2

205131,7

15,8

208352,8

16,2

94,9

96,4

Deplasările în interes de serviciu

460,3

0,0

376,4

0,0

383,4

0,0

81,8

83,3

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

4145,9

0,3

4056,8

0,3

4089,6

0,3

97,9

98,6

Plata dobînzilor

6749,5

0,5

6487,0

0,5

6487,0

0,5

96,1

96,1

Transferurile curente, inclusiv:

421937,8

31,6

416501,8

32,1

390555,0

30,3

98,7

92,6

- pentru produse şi servicii

312769,9

23,4

310846,5

24,0

328083,6

25,5

99,4

104,9

- în scopuri de producţie

26656,8

2,0

24647,1

1,9

26666,0

2,1

92,5

100,0

- către bugetele de alt nivel

45835,0

3,4

45835,0

3,5

-

-

100,0

-

- instituţiilor financiare şi altor organizaţii

13932,1

1,0

13654,6

1,0

14313,3

1,1

98,0

102,7

- către populaţie

22744,1

1,7

21518,7

1,7

21492,1

1,7

94,6

94,5

Alte cheltuieli curente

42255,7

3,1

41907,2

3,2

42457,0

3,3

99,2

100,5

Cheltuieli capitale

343005,8

25,7

334455,9

25,7

340105,6

26,4

97,5

99,2

Procurarea de acţiuni

30170,0

2,3

30170,0

2,3

30000,0

2,3

100,0

99,4

Creditarea netă

-

 

-8184,4

-

-

-

-

-

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor de casă şi efective executate revine transferurilor (respectiv, 32,1% şi 30,3%), cheltuielilor capitale (respectiv, 25,7% şi 26,4%), cheltuielilor pentru retribuirea muncii (respectiv, 16,0% şi 16,3%) şi cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor (respectiv, 15,8% şi 16,2%). Ponderea cheltuielilor de casă şi efective a fost menţinută la nivelul prevederilor definitive.

Pe parcursul anului 2005, autorităţile executive ale Primăriei mun.Chişinău n-au respectat pe deplin prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, efectuînd contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale şi cheltuieli cu depăşirea limitelor maxime. Ca rezultat, execuţia bugetului municipiului pe anul 2005 s-a soldat cu datorii creditoare în sumă totală de 198514,3 mii lei (cu 24585,7 mii lei mai mult faţă de cele la început de an), din care 20424,8 mii lei (10,3%) prezintă datoriile pentru remunerarea muncii şi contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna decembrie 2005, iar 121056,9 mii lei (61,0%) - datoriile cu termenul de achitare expirat. Din suma totală a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat, 81956,9 mii lei (67,7%) sînt datorii faţă de întreprinderile municipale (Regia transport electric - 57073,8 mii lei; Parcul urban de autobuze - 21753,0 mii lei; Asociaţia spaţiilor verzi - 1761,5 mii lei; Direcţia construcţii capitale - 1162,9 mii lei etc.). Cele mai mari datorii creditoare s-au format la transferurile curente (pentru produse, servicii, amenajarea teritoriului) în sumă de 101272,0 mii lei, la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii - 37695,3 mii lei, la cheltuielile capitale - 26956,4 mii lei, la plata mărfurilor şi serviciilor - 12392,0 mii lei etc.

La 01.01.2006 datoriile debitoare au constituit suma totală de 31779,3 mii lei, avînd tendinţă spre majorare, comparativ cu anul 2004, de 2,6 ori. Din suma totală a datoriilor debitoare, 30402,4 mii lei (95,7%) prezintă datoriile formate la cheltuielile pentru investiţii capitale. La aceeaşi dată, instituţiile publice finanţate din bugetul municipiului au format datorii debitoare cu termenul de achitare expirat în sumă de 2152,9 mii lei, sau 6,8% din suma totală a datoriilor debitoare. Cele mai considerabile datorii debitoare cu termenul de achitare expirat au fost formate de către Direcţia construcţii capitale a Primăriei mun.Chişinău în sumă de 1498,2 mii lei; Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi sport - de 129,7 mii lei; primăria comunei Stăuceni - 287,7 mii lei.

Cu toate că, în general, atît cheltuielile de casă, cît şi cele efective au fost executate sub limita celor precizate, unele instituţii au admis cheltuieli efective cu depăşirea planului precizat în sumă totală de 7049,8 mii lei, din care: Direcţiile educaţie, tineret şi sport ale sectoarelor Centru şi Ciocana - în sumă de, respectiv, 494,1 mii lei şi 5870,9 mii lei; Regimentul "Scut" - în sumă de 276,6 mii lei; Comisariatele de poliţie ale sectoarelor Botanica, Rîşcani şi Buiucani - în sumă de 123,5 mii lei, 109,0 mii lei şi, respectiv, 68,1 mii lei; Pretura sectorului Centru - în sumă de 78,6 mii lei; Centrul de plasament temporar al minorilor - în sumă de 29,0 mii lei.

Constatări ale controlului la instituţiile Consiliului municipal Chişinău

La executarea devizului de cheltuieli pe anul 2005, conducerea Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie (în continuare - DGTP şi CC) n-a respectat unele prevederi ale actelor normative în vigoare. Ca rezultat, s-a admis utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetului municipal, cheltuieli neîntemeiate, precum şi n-a fost asigurată înregistrarea legală a patrimoniului public atît în evidenţa contabilă, cît şi la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău. N-a fost asigurată încasarea deplină a veniturilor de la arenda suprafeţelor din pasajele subterane etc.

DGTP şi CC n-a executat pct.25.6 din decizia Consiliului municipal Chişinău nr.19/3 din 11.01.2005 "Cu privire la stabilirea bugetului municipiului Chişinău şi aprobarea bugetului municipal pe anul 2005". Ca urmare, Programul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a obiectivelor de amenajare, cu indicarea fiecărui obiectiv şi a tipului de lucrări, n-a fost aprobat de Consiliul municipal Chişinău.

Din mijloacele bugetare alocate, în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr.14/2 din 23.07.2004, pentru continuarea lucrărilor de amenajare în municipiu în anul 2005, DGTP şi CC a utilizat 1898,1 mii lei pentru obiective neprevăzute în decizia menţionată, iar suma de 2197,6 mii lei, transferată Întreprinderii municipale (în continuare - ÎM) "Lumteh", n-a fost valorificată la obiectivele respective, dar folosită de această întreprindere pentru achitarea datoriilor la plata energiei electrice consumate. Mai mult decît atît, suma de 5800,0 mii lei, din contul căreia s-au utilizat sumele sus-menţionate, a fost primită în baza unui demers al DGTP şi CC, sub pretextul acoperirii datoriilor faţă de Societatea pe acţiuni (în continuare - S.A.) "Edilitate" (cod fiscal 1003600045544), ÎM "Exdrupo" şi ÎM "Lumteh" (cod fiscal 1003600127505) pentru lucrările de amenajare executate.

La achiziţia lucrărilor de construcţie şi montaj, efectuate la reparaţia estacadei pe drumul naţional Chişinău-Bender-Tiraspol (s.Sîngera) şi estacadei Botanica-Centru de către S.A. "Edilitate" şi ÎM "LTM Poduri", DGTP şi CC n-a ţinut cont de prescripţiile CPL. 01.01.2001 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie şi montaj prin metoda de resurse", controlul constatînd utilizarea cotelor majorate la determinarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii, cheltuielilor de transport şi regie; majorări în devizul-ofertă, comparativ cu documentaţia de proiect; includerea în actele de recepţie a cheltuielilor pentru plata premiilor neprevăzute în devizul-ofertă cîştigător, iar în procesele-verbale - a cheltuielilor în lipsa documentelor justificative, în total, majorările costului lucrărilor constituind 1045,0 mii lei.

Controlul a constatat că 4 agenţi economici au folosit încăperi suplimentare la cele arendate, pentru care n-a fost calculată plata legală pentru arendă. În urma neaplicării coeficienţilor respectivi în conformitate cu prevederile legislaţiei, au fost ratate venituri în sumă de 4,6 mii lei. Totodată, DGTP şi CC n-a executat cerinţele Hotărîrii Curţii de Conturi nr.28 din 19.05.2005[6], neasigurînd transmiterea în locaţiune a bunurilor proprietate municipală conform procedurii de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice şi neînregistrînd la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău bunurile imobile în valoare de 8023,8 mii lei, precum şi terenul aferent spălătoriei auto cu suprafaţa de 0,40 ha, din care, la momentul controlului, 0,15 ha erau ocupate de către firma de producţie şi comerţ "Redres" (cod fiscal 1890019). N-a fost soluţionată definitiv (cu toate că au fost întreprinse unele măsuri) situaţia privind arenda încăperilor nelocuibile de către S.R.L. "Avent" (cod fiscal 1002600032741) şi S.R.L. "Ianus" (cod fiscal 1003600113285). În lipsa controlului respectiv din partea DGTP şi CC, unii agenţi economici au transmis în subarendă spaţiile arendate, ceea ce contravine prevederilor art.11 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[7] (cu modificările ulterioare).

Nerespectîndu-se pct.160 din Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137 din 25.11.1998[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137), cheltuielile pentru investiţiile capitale efectuate în anul 2005 în sumă totală de 31170,8 mii lei au fost trecute integral la scăderi, cu toate că cheltuielile la obiectivele de construcţie şi reconstrucţie nefinalizate sau finalizate (care n-au fost date în exploatare) urmează să fie trecute la contul "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale" în bilanţul pe anul următor. Ca rezultat, cheltuielile menţionate, inclusiv utilajul de dirijare şi control telemecanic în valoare de 3500,0 mii lei, n-au fost atribuite la majorarea valorii de bilanţ a obiectivelor nou-create şi n-au fost înregistrate în evidenţa contabilă la contul de evidenţă a fondurilor fixe.

La executarea devizului de cheltuieli pe anul 2005, DGTP şi CC a admis formarea datoriilor debitoare în sumă totală de 11109,7 mii lei, care, în comparaţie cu situaţia din 01.01.2005, s-au majorat de 3,2 ori. Datoriile creditoare au constituit 4659,7 mii lei, diminuîndu-se faţă de cele la început de an cu 2523,2 mii lei.

DGTP şi CC n-a menţinut controlul asupra decontărilor cu diferiţi debitori şi creditori, ca rezultat fiind admise cazuri de dezafectare a mijloacelor bugetare. Astfel, S.R.L. "Belautomaz" (cod fiscal 1003600006293) a beneficiat gratuit timp de la 14 pînă la 52 de zile de mijloacele bugetare în sumă totală de 4126,0 mii lei, transferate de către DGTP şi CC pentru procurarea tehnicii şi utilajului specializat pentru amenajarea teritoriului.

La executarea devizului de cheltuieli pe anul 2005, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (în continuare DGLCA) a admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate pe an în sumă totală de 6108,6 mii lei (5107,0 mii lei - la reparaţia capitală a fondului de locuinţe; 706,4 mii lei - la plata mărfurilor şi serviciilor; 300,3 mii lei - la întreţinerea activităţii de exploatare a fondului locativ; 16,3 mii lei - la retribuirea muncii), prin ce nu s-au respectat prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV.

Contrar prevederilor art.25 alin.(3) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[9] (cu modificările ulterioare), la efectuarea achiziţiilor suplimentare de la unul şi acelaşi antreprenor, DGLCA a contractat lucrări de reparaţie capitală a fondului de locuinţe cu 3 firme, încheind contracte cu depăşirea a 30% din cuantumul achiziţiilor iniţiale. DGLCA n-a asigurat controlul executării contractelor. Ca rezultat, în 5 cazuri de reparaţie a acoperişului caselor de locuit au fost acceptate volume de lucrări ce depăşesc prevederile contractuale cu suma totală de 106,0 mii lei. În majoritatea cazurilor, lucrările de reparaţie capitală a fondului locativ au fost executate în lipsa proiectelor legale (elaborate de către persoane autorizate în domeniu şi verificate de specialişti în proiecte atestaţi), prin ce s-au încălcat prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 "Privind calitatea în construcţii"[10] (cu modificările ulterioare). Lucrările efectuate de către S.R.L. "Rolei-Design" (cod fiscal 1004600012983) la reparaţia capitală a sistemului de încălzire la casele de locuit în sumă de 203,0 mii lei au fost acceptate de către DGLCA şi trecute la cheltuieli în baza unor acte de primire-predare, întocmite în formă liberă.

A lipsit conlucrarea corespunzătoare între DGLCA, întreprinderile municipale pentru servicii locative şi întreprinderile municipale pentru gestionarea fondului locativ în ce priveşte modul de documentare a relaţiilor economico-financiare (angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor şi altor drepturi băneşti). Ca urmare, majoritatea cheltuielilor efectuate prin intermediul întreprinderilor menţionate nu sînt justificate legal, conform prevederilor art.33 din Legea nr.397-XV.

Serviciul contabil al DGLCA n-a asigurat înregistrarea corespunzătoare la conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate. Astfel, nerespectînd prevederile art.15 alin.(1) lit.a) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[11] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.426-XIII) şi pct.60 din Instrucţiunea aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.137, contabilitatea DGLCA n-a atribuit la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe cheltuielile la reparaţia capitală efectuată în anul 2005 în sumă de 42195,0 mii lei. N-a fost înregistrată în evidenţa contabilă valoarea nou-creată a terenurilor de acumulare a deşeurilor în mărime totală de 756,6 mii lei. Contrar prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.426-XIII, veniturile de la arenda încăperilor n-au fost calculate şi atribuite la venituri în perioada gestionară în care ele au fost obţinute. Ca rezultat, calculul veniturilor a fost diminuat cu 196,6 mii lei, iar soldul datoriei pentru arendă - cu suma de 76,2 mii lei.

Cu derogare de la Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[12] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005), DGLCA şi DGTP şi CC n-au respectat parcursul-limită stabilit, ca urmare suportînd cheltuieli suplimentare în sumă de 13,0 mii lei şi, respectiv, 122,6 mii lei.

Mijloacele bugetare alocate pentru întreţinerea Direcţiei generale arhitectură şi urbanism (în continuare - DGAU) au fost utilizate în limita devizului de cheltuieli aprobat.

Pe parcursul anului 2005, DGAU a format şi utilizat mijloace extrabugetare (speciale) în baza Regulamentului "Privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare (speciale)", aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/6 din 31.10.2002 (în continuare - Regulamentul aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/6), care prevede prestarea serviciilor în domeniul arhitecturii, urbanismului şi executarea lucrărilor de autorizare privind plasarea reclamei. Devizul de încasare a veniturilor obţinute în urma executării lucrărilor şi prestării serviciilor contra plată pentru anul 2005 a fost aprobat în sumă de 5800,0 mii lei, iar cheltuielile din contul acestor venituri - în sumă de 4077,1 mii lei, cu depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 1722,9 mii lei. Devizul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat fără a se ţine cont de pct.8 din Regulamentul aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/6 şi de soldul de la începutul anului în sumă de 1744,9 mii lei. Prin decizia nr.22/68 din 05.05.2005, Consiliul municipal Chişinău a rectificat devizul de venituri şi cheltuieli al DGAU, prin atribuirea sumei de 1479,1 mii lei la compartimentul "Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor din mijloace speciale" (cu 268,5 mii lei mai puţin faţă de soldul la 01.01.2005). Ca rezultat, pe parcursul anului 2005 şi pînă la momentul controlului, suma de 268,5 mii lei n-a fost transferată la buget şi nici n-a fost aprobată destinaţia utilizării ei. Real veniturile au fost executate în sumă de 6089,4 mii lei, sau cu 289,4 mii lei mai mult faţă de planul aprobat.

Veniturile de la amplasarea reclamei în anul 2005, în comparaţie cu anul 2004, au crescut cu 240,4 mii lei, constituind 3987,4 mii lei, iar în comparaţie cu planul aprobat - cu 487,4 mii lei.

În perioada anului 2005, DGAU a eliberat şi prelungit 3252 de autorizaţii pentru amplasarea reclamei, dintre care 952 de autorizaţii noi - în lipsa semnăturii viceprimarului de ramură, prin ce au fost ignorate prescripţiile Regulamentului plasării reclamei şi inscripţiilor exterioare în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/31 din 01.12.1999.

Serviciul contabil al DGAU n-a asigurat organizarea corectă a evidenţei contabile privind veniturile de la eliberarea autorizaţiilor pentru plasarea reclamei. În perioada anilor 2000-2005 n-au fost întocmite borderourile cumulative "Privind evidenţa operaţiilor de calculare a veniturilor" (forma 409; Nota de contabilitate nr.14).

Pe parcursul anului 2005, DGAU n-a asigurat controlul respectiv asupra modului de plasare a reclamei şi încasării la termen a taxelor respective pentru aceasta. Ca rezultat, unii agenţi economici, din cauza neprelungirii termenului autorizaţiilor pentru plasarea reclamei sau prelungirii cu întîrzieri de luni de zile, continuă să menţină reclama anumite perioade de timp fără a dispune de autorizaţia respectivă. S-a constatat lipsa conlucrării între DGAU şi organele fiscale în ce priveşte plenitudinea calculării şi încasării taxei de amplasare a publicităţii, prevăzută în Titlul VII "Taxele locale" din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[13] (cu modificările ulterioare).

Contrar prevederilor art.6 alin.(2) din Legea nr.397-XV, Consiliul municipal Chişinău n-a aprobat mărimea taxelor la prestarea serviciilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ca urmare, în anul 2005, în lipsa acestora, DGAU a încasat venituri de la eliberarea certificatelor de urbanism, elaborarea temei de sistematizare a reţelelor inginereşti, coordonarea documentaţiei de proiect pentru asigurarea inginerească, precum şi de la prestarea altor servicii în sumă totală de 2102,0 mii lei. Nerespectînd prevederile pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28.04.1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar"[14] (cu modificările ulterioare), în perioada anului 2005, DGAU a încasat mijloace în numerar pentru serviciile prestate în sumă de 1447,0 mii lei, în lipsa maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală.

La 01.01.2006, în urma prestării serviciilor în domeniul arhitecturii, urbanismului, au fost înregistrate datorii debitoare în sumă de 189,2 mii lei, din care formate în anul 2003 - în sumă de 38,2 mii lei şi în anul 2004 - în sumă de 66,1 mii lei. Pe parcursul anului 2005, neîntemeiat au fost diminuate datoriile debitoare faţă de persoanele fizice şi juridice cu suma de 112,0 mii lei.

DGAU a suportat cheltuieli neîntemeiate în legătură cu demontarea reclamei neautorizate în sumă de 5,5 mii lei. Totodată, DGAU a transferat neîntemeiat un suport financiar Î.S. "Constructorul" în sumă de 7,0 mii lei.

Pentru asigurarea activităţii economico-financiare a Direcţiei generale asistenţă socială (în continuare - DGAS) în anul 2005 a fost aprobat şi precizat devizul de cheltuieli în sumă totală de 10170,3 mii lei. Finanţarea şi cheltuielile de casă au fost executate în sume egale de 9933,3 mii lei, sau la nivelul de 97,7%, iar cheltuielile efective - în sumă de 9946,9 mii lei, sau la nivelul de 97,8%.

Pe parcursul anului 2005, la administrarea mijloacelor financiare şi patrimoniului public, conducerea DGAS n-a respectat unele prevederi ale actelor normative, admiţînd utilizarea mijloacelor financiare justificate prin documente perfectate incorect, neluarea la evidenţă a ajutorului umanitar, neîntreprinderea măsurilor privind restabilirea lipsurilor bunurilor materiale etc.

În anul 2005, pentru prestarea serviciilor de alimentare în cantinele de ajutor social a persoanelor social vulnerabile, au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 655,9 mii lei, sau cu 90,6 mii lei mai puţin faţă de suma aprobată. DGAS n-a asigurat controlul asupra utilizării regulamentare a mijloacelor menţionate. Ca rezultat, într-un şir de cazuri dreptul persoanelor la serviciile cantinei de ajutor social n-a fost confirmat prin documentele respective, în conformitate cu pct.8 din Regulamentul-tip "Cu privire la funcţionarea cantinelor de ajutor social", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1246 din 16.10.2003[15] (copiile buletinelor de identitate, certificatele despre componenţa familiilor etc.). Totodată, listele beneficiarilor serviciilor cantinei de ajutor social n-au fost aprobate de pretorii sectoarelor mun. Chişinău, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.10 din Regulamentul sus-menţionat.

Conducerea DGAS n-a asigurat respectarea Instrucţiunii "Cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea valorilor în mărfuri şi materiale", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 "Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997"[16] (cu modificările ulterioare), eliberînd delegaţii direcţiilor de asistenţă socială din sectoarele mun.Chişinău, care au fost folosite la discreţia acestora, fapt ce a condiţionat neînregistrarea în evidenţa contabilă a ajutorului umanitar primit pe parcursul anului 2005 în sumă totală de 236,6 mii lei.

Ca rezultat al nerespectării art.16 din Legea nr.426-XIII, în lipsa justificărilor documentare (factura fiscală), contabilitatea DGAS a transferat Î.S. "Poşta Moldovei" 52,5 mii lei pentru serviciile la compensaţiile nominative. Contrar prevederilor art.42 din Legea nr.426-XIII, conducerea DGAS n-a întreprins măsurile corespunzătoare privind lipsurile bunurilor materiale în sumă de 109,5 mii lei. Contabilitatea DGAS nu ţine conform prevederilor legale evidenţa analitică a cheltuielilor efective şi de casă.

La angajarea în serviciu prin cumul a unor salariaţi, conducerea DGAS n-a respectat prevederile Codului muncii nr.154-XV din 28.03.2003[17] (cu modificările ulterioare).

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului municipiului Chişinău în anul 2005 sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice a municipiului a prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi a controlului ineficient asupra executării lor, care au determinat nivelul scăzut al acumulării unor tipuri de venituri proprii, gestionarea ineficientă a patrimoniului public, formarea datoriilor etc.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la Primăria municipiului Chişinău (dl V.Ursu):

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului municipal Chişinău rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi executării bugetului municipiului Chişinău în anul 2005;

1.2. de comun acord cu Consiliile locale, instituţiile şi întreprinderile din subordine, să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate şi să aplice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, sancţiuni disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care au comis încălcări;

1.3. în procesul elaborării bugetului municipiului Chişinău să asigure identificarea maximă a componentelor din structura veniturilor, precum şi eficientizarea controlului privind încasarea lor în buget în termenele legale;

1.4. să stabilească mărimea taxelor la prestarea serviciilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului, cu înaintarea spre aprobare a lor Consiliului municipal Chişinău;

1.5. să asigure integritatea bunurilor aflate în administrarea instituţiilor şi întreprinderilor municipale, precum şi gestionarea eficientă a patrimoniului public local, cu înregistrarea integrală a bunurilor în modul stabilit de lege la toate instituţiile şi întreprinderile din subordine;

1.6. să întreprindă măsuri regulamentare pentru lichidarea datoriilor cu termenul de achitare expirat, precum şi să nu admită trecerea la cheltuieli a bunurilor materiale în lipsa documentelor justificative;

1.7. să examineze situaţia creată la îndeplinirea angajamentelor contractuale în cadrul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, cu determinarea mecanismului de justificare a acestora;

1.8. să revizuiască regulamentele de funcţionare a instituţiilor din subordine, cu conformarea lor la situaţia reală şi la legislaţia în vigoare;

1.9. să examineze legalitatea utilizării mijloacelor alocate în conformitate cu decizia Consiliului municipal Chişinău nr.14/2 din 23.07.2004, în special a sumei de 5800,0 mii lei, utilizată în anul 2005 de către Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, cu luarea măsurilor de prevenire a încălcărilor;

1.10. să intensifice controlul asupra modului de efectuare a achiziţiilor publice şi să asigure în toate subdiviziunile municipale achiziţionarea de mărfuri şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legale.

2. Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl V.Ţerna):

2.1. să realizeze controlul permanent asupra decontărilor cu debitorii şi creditorii;

2.2. să întreprindă măsuri în vederea înregistrării corecte în evidenţa contabilă a cheltuielilor în sumă de 31170,8 mii lei, efectuate în anul 2005 la reparaţia capitală, cu atribuirea lor la majorarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe;

2.3. să soluţioneze situaţia decontărilor cu S.R.L. "Belautomaz", asigurînd restabilirea de la aceasta în buget a sumei de 52,1 mii lei, echivalentă cu rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei, pentru perioada dezafectării mijloacelor financiare peste termenul prevăzut în contract.

3. Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (dl M.Solcan):

3.1. să excludă practica efectuării cheltuielilor cu depăşirea limitelor maxime aprobate;

3.2. să efectueze achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în strictă conformitate cu prevederile legale;

3.3. să asigure înregistrarea legală în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor economice efectuate;

3.4. să atribuie corect la majorarea valorii de bilanţ cheltuielile pentru reparaţia capitală, efectuată în anul 2005, în sumă de 42195,0 mii lei.

4. Direcţia generală arhitectură şi urbanism (dl N.Zaporojan):

4.1. să utilizeze mijloacele speciale conform devizului aprobat, asigurînd direcţionarea corespunzătoare a soldurilor;

4.2. să excludă practica încasării mijloacelor în numerar pentru prestarea serviciilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului;

4.3. să întreprindă măsuri în vederea lichidării datoriilor debitoare, cu restabilirea celor diminuate nejustificat;

4.4. să conlucreze cu organele fiscale la calcularea şi încasarea taxelor de amplasare a publicităţii.

5. Direcţia generală asistenţă socială (dna E.Ceban):

5.1. să intensifice controlul asupra utilizării mijloacelor financiare cu statut de ajutor social la acordarea drepturilor la serviciile cantinei

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)