Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 58 din 27 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii executării volumelor lucrărilor de construcţie şi montaj la unele posturi vamale ale Departamentului Vamal , precum şi a proiectelor de deviz

Numar din data de 2006-06-27 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului secţiei exploatare a fondului imobil a Serviciului Vamal dl V.Garştea, şefului secţiei analiza financiară şi expertiza proiectelor a Ministerului Finanţelor dl V.Moşneaga, şefului Inspecţiei de Stat în Construcţii dl M.Ceban şi conducătorilor "Zidcalten" S.A. şi "Ceproserving" S.A. dnii V.Robu şi A.Bonev, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.312-XIII), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului volumelor lucrărilor de construcţie şi montaj la 9 posturi vamale ale Departamentului Vamal, executate în anul 2004 de către "Zidcalten" S.A. (c.f.1004605000709), precum şi al expertizei proiectelor de deviz ce ţin de proiectarea împrejmuirii teritoriului aferent la 12 posturi vamale, întocmite de către "Ceproserving" S.A.(c.f.1003600115245).

Acţiunile de control au fost efectuate de către Inspecţia de Stat în Construcţii şi Direcţia verificare şi expertizare a proiectelor de construcţii din subordinea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, la solicitarea Curţii de Conturi.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Pe parcursul anului 2005, Curtea de Conturi a efectuat la Departamentul Vamal revizia financiară şi controlul asupra exercitării de către acesta a funcţiilor privind acumularea veniturilor la bugetul de stat în anul 2004. În cadrul controlului a apărut necesitatea de a verifica corectitudinea lucrărilor de reconstrucţie a posturilor vamale. Curtea de Conturi, conform prevederilor art.11 alin.(3) din Legea nr.312-XIII, a solicitat verificarea corectitudinii executării lucrărilor de construcţie şi expertizarea devizelor pentru proiectare Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, care, prin intermediul Inspecţiei de Stat în Construcţii (în continuare - ISC) şi Direcţiei verificare şi expertizare a proiectelor de construcţii, a efectuat controalele respective pe parcursul trimestrului I al anului 2006.

ISC a supus verificării volumele lucrărilor de construcţie şi montaj executate de către "Zidcalten" S.A. la 9 posturi vamale, în sumă totală de 14,7 mil.lei, în prezenţa şi cu participarea antreprenorului şi beneficiarului, iar Direcţia verificare şi expertizare a proiectelor de construcţii a examinat devizele de cheltuieli pentru proiectarea a 12 posturi vamale, întocmite de către "Ceproserving" S.A. Urmare controlului s-a constatat aplicarea corectă a normelor de întocmire a devizelor de cheltuieli pentru lucrările de reconstrucţie a posturilor vamale. Totodată, s-a reţinut şi consemnat faptul estimării majorate de către "Ceproserving" S.A. a costului proiectării împrejmuirii teritoriului pentru fiecare complex, cu 43,3 mii lei, precum şi s-au depistat exagerări ale volumelor de lucrări executate de către "Zidcalten" S.A. la 8 posturi vamale în sumă totală de 47,2 mii lei, care conform art.10 pct.6 din Legea nr.845-XIII din 03.01.1992 "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"[2] (cu modificările ulterioare) se percep la bugetul de stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Serviciului Vamal (dna F.Furculiţa) asigurarea controlului asupra corectitudinii determinării volumelor de lucrări executate de antreprenorii obiectivelor în construcţii ale Serviciului Vamal.

2. Se cere de la "Zidcalten" S.A. (dl V.Robu) şi "Ceproserving" S.A. (dl A.Bonev) recuperarea la contul bugetului de stat a sumelor de 47,2 mii lei şi, respectiv, 43,3 mii lei.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre rezultatele controlului efectuat şi se recomandă, de comun acord cu autorităţile publice centrale, intensificarea controlului cameral al actelor de lucrări executate de către antreprenori, înaintate spre achitare.

4. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 2 luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] Monitor, 1994, nr.2, art.33.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)