Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 57 din 20 iunie 2006 privind raportul asupra efectuării achiziţiilor publice, formării şi utilizării ajutoarelor umanitare la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare în perioada anilor 2004-2005

Numar din data de 2006-06-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa directorului general al Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dl I.Ţurcan, şefului Direcţiei Achiziţii Publice dl Gh.Axentii, şefului Direcţiei Ajutoare Umanitare dl M.Malic, şefului Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă a Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare dna T.Stratulat, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului privind efectuarea achiziţiilor publice, formarea şi utilizarea ajutoarelor umanitare la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare în perioada anilor 2004-2005, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe I semestru al anului 2006.

Controlul asupra efectuării achiziţiilor publice, formării şi utilizării ajutoarelor umanitate a avut drept obiectiv verificarea legalităţii operaţiunilor economico-financiare şi utilizării eficiente a mijloacelor financiare.

În procesul controlului efectuat probele de control au fost colectate în urma verificării, analizei şi contrapunerii documentelor primare cu datele evidenţei analitice şi celei sintetice, anexate la registrele contabile, examinării altor documente (ordine, procese-verbale ale organelor de conducere, acte de control ale altor organe etc.) şi a explicaţiilor persoanelor cu funcţii de răspundere.

În temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.1994 (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la conducerea Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (dl I.Ţurcan):

1.1. examinarea materialelor controlului, elaborarea şi asigurarea realizării unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control;

1.2. efectuarea unei cercetări din oficiu privind persoanele vinovate de comiterea încălcărilor şi lacunelor constatate de control, cu tragerea lor la răspundere în conformitate cu legislaţia;

1.3. exercitarea controlului sistematic asupra respectării de către beneficiarii de stat a procedurilor de încheiere şi executare a contractelor privind achiziţiile publice, stabilite în actele normative, cu anularea rezultatelor acestora în cazul depistării încălcării legislaţiei;

1.4. respectarea prevederilor legale la înregistrarea documentelor de tender, elaborate de grupurile de lucru pentru achiziţii, contractelor de achiziţii încheiate prin metoda licitaţiei publice şi prin metoda achiziţiei dintr-o singură sursă, precum şi la examinarea dărilor de seamă privind procedurile de achiziţii, prezentate de grupurile de lucru pentru achiziţii;

1.5. excluderea practicii de înregistrare a contractelor fără a se ţine cont de condiţiile stipulate în documentele de tender, elaborate de către grupurile de lucru pentru achiziţii, precum şi fără depunerea cuantumului asigurării lor;

1.6. asigurarea aplicării uniforme a prevederilor legislaţiei ce reglementează domeniul achiziţiilor cu bani publici faţă de toţi furnizorii (ofertanţii) şi beneficiarii de stat;

1.7. crearea subdiviziunilor teritoriale întru exercitarea atribuţiilor la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul doi;

1.8. formarea şi completarea bazei de date privind ajutoarele umanitare acordate în conformitate cu prevederile art.7 lit.h) din Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova nr.1491-XV din 28.11.2002;

1.9. inventarierea stocului de ajutoare umanitare primite de Agenţie în fondul de rezervă, cu reflectarea în evidenţa contabilă în expresie cantitativă şi valorică.

2. Se recomandă conducerii Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare:

2.1. instruirea permanentă a specialiştilor responsabili de efectuarea achiziţiilor publice de toate nivelurile în vederea desfăşurării legale a procedurilor de achiziţie cu bani publici;

2.2. asigurarea controlului asupra ţinerii evidenţei contabile şi prezentării dărilor de seamă de către recepţionarii /distribuitorii ajutoarelor umanitare.

3. Se cere de la beneficiarii de stat asigurarea respectării prevederilor actelor legislative şi normative privind achiziţiile publice la încheierea contractelor, modul de achitare şi nivelul preţurilor la mărfurile, lucrările şi serviciile contractate, precum şi efectuarea achiziţiilor în corespundere strictă cu lista mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor specificate în contracte.

4. Se aduc la cunoştinţă Ministerului Finanţelor încălcările şi neajunsurile constatate de control şi se cere ca la finanţarea Agenţiei pe semestrul II al anului 2006 - anul 2007 să se ia în consideraţie supracheltuielile admise în sumă de 65,3 mii lei.

5. Se cere de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat examinarea aspectului privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată şi de accize a mijloacelor valutare în sumă totală de 622,4 mii euro, calificate ca ajutoare umanitare.

 6. Se aduc la cunoştinţă Guvernului Republicii Moldova rezultatele controlului efectuat la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare şi se propune stabilirea modului de creare şi administrare a fondului de rezervă din bunurile ce constituie ajutoare umanitare utilizate pentru asigurarea păturilor defavorizate ale populaţiei.

7. Se informează Preşedintele Republicii Moldova şi Parlamentul despre rezultatele controlului efectuat la Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.

8. Despre măsurile întreprinse întru executarea punctelor 1, 2, 4 şi 5 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

9. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)