Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 54 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Hînceşti în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Hînceşti dna V.Braga, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin. (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Hînceşti în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Hînceşti nr.01/01 din 23.06.2003, funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Hînceşti este exercitată de dna L.Lupu.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului raional Hînceşti, primăria or.Hînceşti şi 8 primării ale satelor (comunelor) din raionul Hînceşti.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Hînceşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului probele de control au fost acumulate prin analiza dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Hînceşti, deciziilor Consiliului raional; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hînceşti, Trezoreria teritorială Hînceşti, Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Hînceşti (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2005 include, ca părţi componente, bugetul raional Hînceşti, bugetul or. Hînceşti şi 38 de bugete ale satelor (comunelor) din raionul Hînceşti.

În conformitate cu decizia Consiliului raional Hînceşti nr.05/01-1 din 28.12.2004, bugetul raionului pe anul 2005 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 72086,4 mii lei, care, în urma rectificărilor, s-a precizat la partea de venituri în sumă de 89193,7 mii lei, sau cu o majorare de 17107,3 mii lei, şi la partea de cheltuieli - în sumă de 105517,8 mii lei, sau cu 33431,4 mii lei mai mult.

Atît bugetele celor 32 UAT de nivelul întîi, cît şi bugetul raional au fost aprobate cu nerespectarea termenelor prevăzute în art.20 alin. (4) şi art.21 alin. (6) din Legea nr.397-XV. Totodată, n-a fost respectat art.22 din aceeaşi lege, care prevede obligativitatea publicităţii rectificărilor bugetului raionului.

Bugetul raionului pe anul 2005 la venituri a fost executat în sumă totală de 92108,8 mii lei (103,3%), ce depăşeşte indicii planificaţi cu 2915,1 mii lei, iar la cheltuieli - în sumă totală de 98145,2 mii lei (93%). Luîndu-se în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 17073,8 mii lei, execuţia bugetului raionului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 11037,4 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Hînceşti

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indici:

Specificaţia

Planul precizat
pentru perioada
de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

 Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Venituri totale, din care:

89193,7

100,0

92108,8

100,0

+2915,1

103,3

Venituri fiscale

29418,3

33,0

31575,3

34,3

+2157,0

107,3

Încasări nefiscale

4170,3

4,7

5080,3

5,5

+910,0

121,8

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

3294,0

3,7

2952,1

3,2

-341,9

89,6

Venituri ale fondurilor speciale

44,9

--

46,7

--

+1,8

104,0

Venituri din operaţiunile cu capital

965,2

1,1

1159,4

1,3

+194,2

120,1

Transferuri

51301,0

57,5

51295,0

55,7

-6

99,9

Analiza veniturilor bugetului raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora a constituit 55,7% (51295,0 mii lei), diminuată, faţă de planul precizat, cu 1,8 %. Veniturilor fiscale le revin 34,3%, sau 31575,3 mii lei, iar încasărilor nefiscale -5,5%, sau 5080,3 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii constituie 44,3%, sau 40813,8 mii lei.

Veniturile bugetului raionului au fost acumulate la nivelul de 103,3%, însă la executarea lor pe tipuri s-au admis diferenţe considerabile privind nivelul de realizare, care variază între 26,3% şi 946,4%. Astfel, la 39 de tipuri de venituri au fost încasate mijloace în sumă de 4885,3 mii lei (cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,5% pînă la 946,4%). Totodată, la 12 tipuri de venituri, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului, a fost încasată suplimentar suma de 3878,2 mii lei, inclusiv 2759,0 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti; 680,6 mii lei - TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova; 220,4 mii lei - veniturile de la vînzarea terenurilor publice; 187,5 mii lei - impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe etc. În acelaşi timp, încasările planificate la 12 tipuri de venituri au fost executate la nivelul de la 26,3% pînă la 98,3%, neîncasîndu-se în bugetul local mijloace în sumă totală de 1964,2 mii lei (inclusiv 1288,5 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă; 341,9 mii lei - mijloacele speciale ale instituţiilor publice; 76,3 mii lei - impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice; 72,2 mii lei - taxa de piaţă; 68,4 mii lei - impozitul funciar încasat de la persoane fizice etc.), prin ce autorităţile executive ale raionului Hînceşti n-au respectat prevederile art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV.

Deşi restanţele contribuabililor la finele anului 2005 s-au micşorat cu 1469,6 mii lei faţă de perioada similară a anului 2004, acestea au rămas la un nivel înalt, constituind suma de 5697,0 mii lei. Cele mai mari restanţe la bugetul local au fost înregistrate la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 2769,8 mii lei, impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă - 281,6 mii lei, impozitul pe venitul din salariu - 951,0 mii lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător - 152,8 mii lei, precum şi la alte impozite pe venit în sumă de 316,9 mii lei. An de an se menţin la acelaşi nivel restanţele calculate la "Taxa pentru amenajarea teritoriului", care la 01.01.2006 constituiau 611,7 mii lei.

În lipsa conlucrării între Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Hînceşti, Inspectoratul fiscal de stat teritorial şi autorităţile executive de nivelul întîi (29 de primării), la elaborarea bugetului raionului nu au fost prognozate venituri în sumă de 175,0 mii lei în rezultatul necalcularii acestora la "Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă" (terenuri cu suprafaţa de 413 ha), astfel nerespectîndu-se prevederile art.277 alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[5] şi pct.5 lit. a), lit. b) din Instrucţiunea "Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.11 din 04.09.2001[6].

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Hînceşti

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective ale bugetului raionului a constituit, respectiv, 93% şi 92,4%, sau în valoare absolută - 98145,2 mii lei şi 97484,2 mii lei. Cel mai înalt nivel al executării cheltuielilor s-a înregistrat la bugetul or.Hînceşti - 97,9%, cheltuielile bugetului raional Hînceşti fiind executate la nivelul de 94%, iar ale bugetelor satelor - de 91,7%.

Execuţia cheltuielilor bugetelor locale în anul 2005, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Nr.
d/o

Cheltuielile pe grupe conform
clasificaţiei bugetare

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat
(Realizări)

Grad de executare

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma

(mii lei)

Ponderea
în suma totală

1

Gr.1 "Serviciile de stat cu destinaţie generală"

11063,6

10,5

10469,0

10,7

94,6

2

Gr.3 "Apărarea naţională"

326,4

0,3

291,5

0,3

89,3

3

Gr.5 "Menţinerea ordinii publice

2271,4

2,2

2117,3

2,2

93,2

4

Gr.6 "Învăţămîntul"

59941,5

56,8

55701,4

56,8

92,9

5

Gr.8 "Cultura , arta, sportul şi acţiunile pentru tineret"

4163,9

4,0

3648,3

3,7

87,6

6

Gr.9 "Ocrotirea sănătăţii"

1589,5

1,5

1587,4

1,6

99,9

7

Gr.10 "Asigurarea şi susţinerea socială"

4300,4

4,1

4037,4

4,1

93,9

8

Gr.11 "Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor"

6031,4

5,7

5898,9

6,0

97,8

9

Gr.13 "Industria şi construcţiile"

62,3

--

58,0

--

93,1

10

Gr.14 "Gospodăria drumurilor, comunicaţiile"

2151,3

2,0

1926,7

2,0

89,6

11

Gr.15 "Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe"

3550,2

3,4

3240,4

3,3

91,3

12

Gr.16 "Complexul pentru combustibil şi energie"

7294,5

6,9

7215,8

7,3

98,9

13

Gr.19 "Alte servicii legate de activitatea economică"

69,7

--

61,2

--

87,8

14

Gr.20 "Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale"

2701,7

2,6

1944,0

2,0

72,0

15

Gr.23 "Creditarea netă"

0,0

--

-52,1

--

 

 

Total

105517,8

100,0

98145,2

100,0

93,0

Datele prezentate în tabel denotă că pe grupele principale de cheltuieli nivelul execuţiei cheltuielilor prognozate a variat între 72% şi 100%.

La 01.01.2006 bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 1223,1 mii lei şi datorii creditoare - de 4836,8 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, 3199,8 mii lei (66,2%) constituie datoriile la retribuirea muncii şi la contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, formate în rezultatul calculării salariilor pe luna decembrie 2005, destinate achitării în ianuarie 2006. Autorităţile publice ale primăriilor Hînceşti şi Logăneşti nu au întreprins măsurile de rigoare în vederea încasării datoriilor debitoare formate în anii precedenţi, ca rezultat înregistrîndu-se la 01.01.2006 datorii cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 101,0 mii şi, respectiv, 34,2 mii lei.

Lipsa justificării reglementării relaţiilor dintre bugetele de nivelul întîi şi al doilea la stabilirea normativelor de cheltuieli pentru un locuitor la calcularea transferurilor de susţinere financiară a teritoriilor UAT a permis Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Hînceşti să utilizeze, la elaborarea proiectelor bugetelor de nivelul întîi, norme diferenţiate, ca rezultat fiind aprobate transferuri neuniforme de susţinere financiară a UAT.

La execuţia bugetului local pe anul 2005, factorii de decizie ai primăriei Căţeleni, nerespectînd prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, au admis depăşirea cheltuielilor efective faţă de cele precizate la articolul "Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc" cu 84,6 mii lei, la articolul "Investiţii capitale" - cu 72,1 mii lei, la articolul "Procurarea mijloacelor fixe" - cu 56,5 mii lei, în rezultat formîndu-se datorii creditoare în aceleaşi mărimi.

Contrar prevederilor pct.29 din Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul pentru susţinerea sectorului agrar, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.19-XV din 17.02.2005[7] (cu modificările ulterioare), comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea utilizării mijloacelor din fondul pentru subvenţionarea sectorului agrar a aprobat alocarea subvenţiilor din fondul pentru susţinerea sectorului agrar pentru 791,5 ha de fîneţe şi păşuni în sumă de 63,3 mii lei (Cooperativa Agricolă de Producţie "Agrosargal" (cod fiscal 1003605007929) - 408 ha în sumă de 32,6 mii lei, primăria Leuşeni (cod fiscal 318602) - 383,5 ha în sumă de 30,7 mii lei), care neîntemeiat au fost atribuite la terenurile agricole.

Consiliul raional Hînceşti, prin decizia nr.02/17 din 31.03.2005, a aprobat alocarea unui credit preferenţial în sumă de 82,0 mii lei unei persoane fizice în lipsa documentului ce justifică dreptul acesteia de a obţine creditul respectiv, conform pct.3 din Regulamentul "Cu privire la acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1146 din 15.10.2004[8]. Totodată, cu derogare de la prevederile Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al primăriei or. Hînceşti, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.02/06 din 22.12.2004, primăria Hînceşti a utilizat mijloacele fondului de rezervă în sumă de 75,9 mii lei în lipsa deciziilor Consiliului orăşenesc, nerestituind la bugetul raional soldul neutilizat al mijloacelor alocate din acest fond în sumă de 10,0 mii lei, conform prevederilor legale.

Utilizarea ineficientă a mijloacelor fondului de rezervă în sumă de 83,2 mii lei a fost admisă şi de Consiliul raional Hînceşti la acordarea ajutoarelor materiale cu titlu de tratament la 12 persoane fizice în sumă de 68,2 mii lei, deşi astfel de cheltuieli nu ţin de competenţa autorităţii publice locale, precum şi pentru editarea unei cărţi în sumă de 15,0 mii lei.

Cu derogare de la prevederile Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[9] (cu modificările ulterioare), Secţia cultură Hînceşti nu a înregistrat în evidenţa contabilă mijloace fixe şi obiecte de mică valoare şi scurtă durată în sumă de 4,5 mii lei , trecînd la cheltuieli mijloacele băneşti utilizate pentru procurarea acestor valori materiale; nu a asigurat identitatea datelor evidenţei analitice cu cele ale evidenţei sintetice, ceea ce a dus la denaturarea dării de seamă anuale cu 1,9 mii lei; nu a înregistrat în evidenţa contabilă două clădiri în valoare de 28,1 mii lei şi terenul cu suprafaţa de 0,39 ha, iar bunurile imobile nu sînt înregistrate în Registrul bunurilor imobile la Oficiul Cadastral Teritorial Hînceşti, conform prevederilor legale.

Factorii de decizie ai Secţiei cultură Hînceşti n-au întreprins măsuri pentru achitarea datoriei debitoare în sumă de 1,4 mii lei, formată la darea în arendă a căminului.

Nerespectînd Indicaţiile metodologice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.08 din 04.01.1997[10], primăria s.Boghiceni a reflectat incorect în rapoartele financiare anuale cheltuielile pentru remunerarea lucrătorilor netitulari în sumă de 22,3 mii lei, ceea ce a dus la denaturarea dărilor de seamă anuale.

Nefiind întreprinse măsurile pentru executarea cerinţelor pct.2.3 din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.45 din 02.07.2004[11] în ce priveşte respectarea legislaţiei în procesul activităţii, actualul control a constatat că la darea în arendă a încăperilor de către Consiliul raional Camerei de Comerţ şi Industrie n-a fost încheiat contractul respectiv, astfel ratîndu-se venituri în sumă de 26,5 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Hînceşti pe anul 2005 sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, care a generat un nivel scăzut al acumulării veniturilor proprii, restanţe ale contribuabililor faţă de bugetul local, precum şi alte deficienţe la execuţia bugetului local.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Hînceşti (dna L.Lupu):

1.1. să informeze Consiliul raional Hînceşti despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului local, precum şi stabilirea unor responsabilităţi concrete ale organelor administraţiei publice locale în scopul prevenirii pe viitor a încălcărilor depistate;

1.2. să asigure prognozarea şi evaluarea optimală a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

1.3. să respecte legislaţia la acordarea creditelor preferenţiale şi la contractarea arendei patrimoniului public;

1.4. să asigure restituirea mijloacelor bugetare în sumă de 63,3 mii lei, alocate nejustificat pentru subvenţionarea sectorului agrar (la terenurile neîntemeiat incluse în categoria terenurilor arabile şi plantaţiilor perene);

1.5. să eficientizeze utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al UAT conform destinaţiilor aprobate.

2. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în comun cu autorităţile executive de nivelul întîi ale raionului Hînceşti şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, să determine baza impozabilă asupra tuturor terenurilor din cadrul raionului, cu asigurarea calculării şi încasării de către IFS pe raionul Hînceşti a impozitului funciar.

3. Se ia act că:

3.1. Secţia cultură Hînceşti a înregistrat în evidenţa contabilă surplusul de bunuri imobile în valoare de 28,1 mii lei şi de valori materiale în sumă de 4,5 mii lei;

3.2. primăria Hînceşti a luat decizia în vederea utilizării sumei de 10,0 mii lei la destinaţie (pentru acoperirea cheltuielilor legate de incendierea unei case).

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea pct.1şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două de luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţie specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, 2003.

[5] Republicat în M.O., ediţie specială, 2005.

[6] M.O., 2001, nr.126-128, art.301.

[7] M.O., 2005, nr.30-33, art.107.

[8] M.O., 2004, nr.189-192, art.1320.

[9] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[10] Nu sînt date publicităţii.

[11] M.O., 2004, nr.168-170, art.27.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)