Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 13 septembrie 2012 cu privire la Raportul auditului performanţei „Activitatea desfăşurată de reprezentanţii statului, membrii consiliilor societăţilor comerciale şi administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”

Numar din data de 2012-09-13 Nr. cerinte: 28 Nr. recomandari: 42

Curtea de Conturi, în prezenţa ministrului agriculturii şi industriei alimentare dl V.Bumacov, viceministrului finanţelor dl V.Barbăneagră, viceministrului sănătăţii dl O.Grama, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice dl T. Copaci, precum şi reprezentanţilor statului, membrilor consiliilor şi managerilor societăţilor pe acţiuni: "Apă-Canal Chişinău", ,,Banca de Economii", "Franzeluţa", ,,Moldtelecom", "Tutun-CTC" şi Î.M. "Farmaco", călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit. a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei "Activitatea desfăşurată de reprezentanţii statului, membrii consiliilor societăţilor comerciale şi administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?"

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012.

Curtea de Conturi şi-a propus ca obiectiv de a răspunde la următoarea întrebare:

Activitatea remunerată a reprezentanţilor statului, administratorilor şi membrilor consiliilor în cadrul societăţilor pe acţiuni cu cota majoritară de stat contribuie la dezvoltarea activităţii economico-financiare a acestora?

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit şi cu Manualul de audit al performanţei ale Curţii de Conturi. În vederea susţinerii opiniilor, constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, probele de audit s-au obţinut prin desfăşurarea procedurilor specifice auditului. În funcţie de contextul în care au fost aplicate, procedurile au inclus examinări, testări, verificări şi analize etc.

Misiunea de audit a fost exercitată la 5 societăţi comerciale din cadrul autorităţilor publice centrale şi la o societate comercială municipală la care statul/AAPL deţine cota majoritară în pachetul de acţiuni, vizînd perioada anilor 2008-2011. Concomitent, au fost verificate situaţiile respective în cadrul altor 4 societăţi pe acţiuni, precum şi s-au solicitat informaţii aferente obiectivului auditului de la alte 10 societăţi economice, selectate în baza indicatorilor economico-financiari şi valorii pachetului de acţiuni ale statului în capitalul social al acestora.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Verificările efectuate de către echipele de audit în cadrul auditului performanţei, potrivit constatărilor expuse în Raportul de audit, au relevat nerespectarea de către actorii implicaţi în administrarea pachetului de acţiuni ale statului în cadrul societăţilor comerciale a exigenţelor cadrului legal şi ale celui regulator; nereguli şi deficienţe la remunerarea şi stimularea reprezentanţilor statului şi ai municipiului, membrilor consiliilor, precum şi a unor manageri din cadrul societăţilor auditate, în unele cazuri, remunerarea fiind neechitabilă şi necorespunzătoare activităţii întreprinse de către aceştia.

Factorii determinanţi care au limitat activitatea eficientă a reprezentanţilor statului, municipiului şi a membrilor consiliului societăţii, organelor centrale abilitate cu administrarea proprietăţii publice în societăţile comerciale sînt următorii:

♦ Neimplementarea la nivel naţional a unei baze de date referitor la delegarea şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite de a reprezenta interesele statului în societăţile comerciale şi întreprinderile de stat, în vederea monitorizării activităţii acestora, prin elaborarea unui sistem de indicatori de care să se ţină cont la distribuirea recompenselor anuale.

♦ Lipsa procedurilor de control intern în cadrul unor autorităţi publice centrale ce vizează procesul desemnării, revocării şi încetării împuternicirilor reprezentanţilor statului.

♦ Nerespectarea exigenţelor cadrului normativ privind prezentarea de către reprezentanţii statului a unor rapoarte conforme şi expunerea măsurilor necesare pentru a proteja interesele statului.

♦ Neparticiparea în cadrul comisiilor de comercializare şi dare în locaţiune a bunurilor societăţilor a unor reprezentanţi ai statului.

♦ Includerea în contractele individuale şi colective de muncă, cu acceptul consiliului societăţii, a clauzelor de achitare a compensaţiilor unice unor manageri la eliberarea acestora din funcţie înainte de termen, care impun societăţile comerciale să efectueze cheltuieli iraţionale în mărimi semnificative.

♦ Nestabilirea unui sistem de indicatori de performanţă în baza cărora să fie apreciată activitatea reprezentanţilor statului, membrilor consiliului societăţii, structurilor executive şi efectuată remunerarea acestora în dependenţă de rezultatele obţinute.

♦ Nereglementarea exhaustivă a prevederilor privind activitatea concomitentă a unora şi aceloraşi persoane în calitate de membri ai consiliilor în cadrul societăţilor comerciale şi în cadrul întreprinderilor de stat.

În contextul celor expuse, se concluzionează că, deşi cadrul legal şi normativ prevede prompt procesul de delegare, împuternicire şi exercitare a funcţiilor de către autorităţile publice centrale, reprezentanţii statului şi membrii consiliilor în societăţile comerciale, totuşi aceştia n-au asigurat un mecanism eficient la administrarea proprietăţii publice în cadrul unor societăţi pe acţiuni. Totodată, lipsa unor prevederi ale cadrului regulator care ar specifica cerinţe bine definite faţă de activitatea reprezentanţilor statului, membrilor consiliului societăţii şi structurilor executive, în dependenţă de care să fie elaborat un sistem de recompensare diferenţiat şi echitabil, corelat cu rezultatele şi reuşitele obţinute de aceştia, nu asigură premisele necesare pentru mobilizarea şi stimularea acestora. În acest sens, în condiţiile nestabilirii unor cerinţe specifice faţă de reprezentanţii statului în corespundere cu performanţele aşteptate, situaţia în sectorul dat nu se va îmbunătăţi, deoarece numai înregistrarea profitului net (chiar şi în cazurile diminuării acestuia faţă de anii precedenţi) este suficientă pentru achitarea recompenselor, prin majorarea plafonului de repartizare a profitului net (ţinîndu-se cont de faptul că plafonul maxim stabilit de actul normativ este de 5,0% din profitul net, fiind suficient pentru stabilirea unor recompense considerabile), în pofida faptului că unii din principalii indicatori economico-financiari sînt în regres, inclusiv profitul obţinut.

Întru ameliorarea situaţiei şi asigurarea unei administrări corporative mai eficiente, este necesară elaborarea şi implementarea de către Guvern a unor reglementări distincte şi exhaustive, menite să stabilească suficient de bine relaţiile ce ţin de reprezentarea statului concomitent în societăţile pe acţiuni şi întreprinderile de stat, implementarea la nivel naţional a unei baze de date referitor la delegarea şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite de a reprezenta interesele statului în societăţile comerciale şi întreprinderile de stat, în vederea monitorizării activităţii acestora prin elaborarea unui sistem de indicatori de care să se ţină cont la distribuirea recompenselor anuale.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei "Activitatea desfăşurată de reprezentanţii statului, membrii consiliilor societăţilor comerciale şi administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor indicate în subpunctele 2.1.-2.4. şi se recomandă să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, după cum urmează:

2.1. Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului Municipal Chişinău şi Societăţilor pe Acţiuni: ,,Tutun-CTC"; ,,Franzeluţa"; ,,Banca de Economii"; ,,Moldtelecom"; ,,Apă-Canal Chişinău" şi Î.M.,,Farmaco", pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

2.2. Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Consiliului Municipal Chişinău, pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

2.3. Ministerului Culturii, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Mediului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

2.4. Guvernului, pentru informare şi luare de atitudine, precum şi pentru:

2.4.1. elaborarea unui mecanism de evaluare a eficienţei activităţii reprezentanţilor statului, membrilor consiliilor societăţilor, managerilor acestora în baza indicatorilor de performanţă, ce ar permite determinarea gradului de realizare a obiectivelor trasate şi ar reprezenta un instrument de măsurare a eficienţei gestionării societăţii prin evaluarea raportului dintre obiective, rezultate şi impact/ efect pe termen lung;

2.4.2. examinarea oportunităţii revizuirii actualului cadru legislativ şi normativ prin prisma prevederii exhaustive a normei privind exercitarea concomitentă a funcţiilor de către o persoană în calitate de membru în cadrul consiliilor societăţilor comerciale şi în cadrul consiliilor de administrare la întreprinderile de stat, în scopul eficientizării activităţii organului de conducere şi realizării corespunzătoare a atribuţiilor de bază, precum şi a celor delegate de a reprezenta şi a apăra interesele statului;

2.4.3. examinarea cazurilor, prin prisma cadrului legislativ în vigoare, de numire a funcţionarilor publici înaintaţi de organele abilitate şi aleşi în calitate de membri ai consiliilor societăţilor, în contextul oportunităţii de restituire a sumelor primite pentru exercitarea neregulamentară a funcţiilor de către persoanele alese în mai mult de 5 consilii ale societăţilor pe acţiuni;

2.4.4. examinarea oportunităţii reglementării condiţiilor în care se acordă compensaţiile anuale membrilor consiliului societăţii, comisiei de cenzori şi managerilor societăţilor, precum şi a modalităţii de stabilire a cuantumului acestora;

2.4.5. identificarea unei autorităţi publice abilitate cu crearea unei baze de date la nivel naţional privind delegarea şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite de a reprezenta interesele statului în societăţile comerciale, precum şi în întreprinderile de stat, ceea ce ar permite eficientizarea administrării patrimoniului public, precum şi monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

2.4.6. examinarea oportunităţii revizuirii cadrului normativ existent în aspectul reglementării acordării indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale prevăzute de legislaţie în cazul în care membrii consiliilor societăţilor comerciale şi consiliilor de administrare lipsesc nemotivat de la şedinţele consiliilor societăţilor;

2.4.7. revizuirea cuantumului prevăzut de cadrul legislativ-normativ în vigoare, prin prisma limitării sumelor pasibile distribuirii de către consiliile societăţilor comerciale pentru efectuarea acţiunilor de binefacere şi sponsorizare.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit, pentru informare şi o posibilă luare de atitudine, Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei permanente economie, buget şi finanţe a Parlamentului.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct.2.1. - 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr.80 din 22.12.2011,, Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2012''.

Recomandari (42)

să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de delegare, numire, revocare a reprezentanţilor statului în societăţile economice, în vederea asigurării legalităţii actului de reprezentare şi responsabilizării acestora la exercitarea conformă a funcţiilor ce decurg din calitatea de reprezentant al statului.

să instituie proceduri adecvate de control intern ce vizează procesul de delegare, numire, revocare a reprezentanţilor statului în societăţile economice, în vederea asigurării legalităţii actului de reprezentare şi responsabilizării acestora la exercitarea conformă a funcţiilor ce decurg din calitatea de reprezentant al statului.

să examineze oportunitatea revizuirii actualului cadru regulator cu privire la reprezentarea mun.Chişinău în societăţile economice, întru excluderea riscului de conflict de interese la exercitarea funcţiilor în calitate de reprezentanţi ai municipiului în societăţile comerciale de către persoanele care deţin funcţii eligibile în cadrul Consiliului municipal, precum şi aducerea acestuia în concordanţă cu exigenţele cadrului imperativ în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice.

să instituie comisii de dare în locaţiune a activelor neutilizate ale societăţilor, în vederea conformării procesului de dare în locaţiune la cerinţele normative în vigoare.

să instituie comisii de dare în locaţiune a activelor neutilizate ale societăţilor, în vederea conformării procesului de dare în locaţiune la cerinţele normative în vigoare.

să instituie comisii de dare în locaţiune a activelor neutilizate ale societăţilor, în vederea conformării procesului de dare în locaţiune la cerinţele normative în vigoare.

să examineze oportunitatea revocării viceministrului finanţelor din calitatea de reprezentant al statului în S.A. „Banca de Economii", ţinîndu-se cont de prevederile cadrului normativ, cu desemnarea unei alte candidaturi.

să intensifice controlul asupra activităţii reprezentanţilor statului, în scopul eficientizării administrării pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni, cu solicitarea în termenele prevăzute a rapoartelor privind exercitarea funcţiilor delegate acestora, care să conţină propuneri în vederea soluţionării problemelor apărute;

să intensifice controlul asupra activităţii reprezentanţilor statului, în scopul eficientizării administrării pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni, cu solicitarea în termenele prevăzute a rapoartelor privind exercitarea funcţiilor delegate acestora, care să conţină propuneri în vederea soluţionării problemelor apărute;

să intensifice controlul asupra activităţii reprezentanţilor statului, în scopul eficientizării administrării pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni, cu solicitarea în termenele prevăzute a rapoartelor privind exercitarea funcţiilor delegate acestora, care să conţină propuneri în vederea soluţionării problemelor apărute;

să intensifice controlul asupra activităţii reprezentanţilor statului, în scopul eficientizării administrării pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni, cu solicitarea în termenele prevăzute a rapoartelor privind exercitarea funcţiilor delegate acestora, care să conţină propuneri în vederea soluţionării problemelor apărute;

să intensifice controlul asupra activităţii reprezentanţilor statului, în scopul eficientizării administrării pachetului de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni, cu solicitarea în termenele prevăzute a rapoartelor privind exercitarea funcţiilor delegate acestora, care să conţină propuneri în vederea soluţionării problemelor apărute;

să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, ca temei de revocare a acestuia, precum şi procedura de revocare din funcţia deţinută;

să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, ca temei de revocare a acestuia, precum şi procedura de revocare din funcţia deţinută;

să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, ca temei de revocare a acestuia, precum şi procedura de revocare din funcţia deţinută;

să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, ca temei de revocare a acestuia, precum şi procedura de revocare din funcţia deţinută;

să stabilească criterii de apreciere a exercitării neconforme a atribuţiilor încredinţate reprezentantului statului, ca temei de revocare a acestuia, precum şi procedura de revocare din funcţia deţinută;

să instituie un sistem de control intern eficient în cadrul autorităţilor abilitate, în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în consiliul, structura executivă şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere şi asigurarea eficienţei exercitării atribuţiilor acestora.

să instituie un sistem de control intern eficient în cadrul autorităţilor abilitate, în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în consiliul, structura executivă şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere şi asigurarea eficienţei exercitării atribuţiilor acestora.

să instituie un sistem de control intern eficient în cadrul autorităţilor abilitate, în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în consiliul, structura executivă şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere şi asigurarea eficienţei exercitării atribuţiilor acestora.

să instituie un sistem de control intern eficient în cadrul autorităţilor abilitate, în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în consiliul, structura executivă şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere şi asigurarea eficienţei exercitării atribuţiilor acestora.

să instituie un sistem de control intern eficient în cadrul autorităţilor abilitate, în procesul de înaintare a candidaturilor pentru alegerea lor în consiliul, structura executivă şi comisia de cenzori ale societăţii economice, întru evitarea numirii concomitente a aceloraşi persoane în mai multe structuri de conducere şi asigurarea eficienţei exercitării atribuţiilor acestora.

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

la desemnarea membrilor în consiliile societăţilor, să stabilească condiţii pentru determinarea circumstanţelor care să constituie eschivarea de la exercitarea funcţiilor ca temei pentru anularea indemnizaţiilor lunare;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

întru eficientizarea activităţii reprezentanţilor statului şi a membrilor consiliului societăţii, să elaboreze indicatori de performanţă în baza cărora să se efectueze remunerarea şi stimularea acestora;

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

să examineze oportunitatea stabilirii şi includerii în contractele de muncă încheiate cu administratorii societăţilor pe acţiuni a obiectivelor de performanţă, cu elaborarea procedurilor de monitorizare trimestrială a acestora de către consiliul societăţii.

în comun cu consiliul societăţii, să examineze şi să înainteze IFPS propuneri în vederea revizuirii deciziei luate de către acesta privind rezilierea Acordului-memorandum, întru asigurarea continuităţii procesului de retehnologizare a acesteia.

să revizuiască actualul sistem de stabilire a primelor pentru rezultatele obţinute de societate pentru directorul general, precum şi să stabilească separat pe tipuri de prime mărimea acestora în cadrul şedinţelor consiliului societăţii, cu analiza detaliată a realizării indicatorilor în baza cărora acestea se acordă.

Cerinte (28)

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor identificate de auditul respectiv, precum şi implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit şi în prezenta Hotărîre;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

pentru întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de reprezentare a statului în societăţile comerciale şi instituirea unor instrumente eficiente privind monitorizarea exercitării funcţiilor delegate;

2.3 care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

response:
2.3 Scrisoarea nr. 10-2553 din 15.12.2014: Ministerul monitorizează în permanenţă, inclusiv prin consiliile de administrare, activitatea economico-fmanciară a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital public. Totodată, întru exercitarea controlului asupra integrităţii patrimoniului public gestionat de către întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital public, Ministerul în calitate de fondator şi în temeiul prevederilor pct. 30 - 33 din anexa 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20.10.1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizând funcţionarea Legii cu privire la întreprinderile de stat", desemnează prin ordin membrii Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor din subordinea Ministerului. Ministerul administrează pachetul de acţiuni al statului în următoarele societăţi comerciale: - SA Execond - SA Locuință Bălți - SA Stadionul Republican - SA Ceramica –T La moment, societăţile sus menţionate nu desfăşoară activitate economică şi sunt în proces de lichidare

RO_2338_MDRC nr. 10-2553 din 15.12.2014.pdf

care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

care monitorizează activitatea societăţilor comerciale din ramură, pentru informare şi întreprinderea măsurilor de rigoare întru administrarea eficientă a pachetului de acţiuni ale statului în societăţile respective;

elaborarea unui mecanism de evaluare a eficienţei activităţii reprezentanţilor statului, membrilor consiliilor societăţilor, managerilor acestora în baza indicatorilor de performanţă, ce ar permite determinarea gradului de realizare a obiectivelor trasate şi ar reprezenta un instrument de măsurare a eficienţei gestionării societăţii prin evaluarea raportului dintre obiective, rezultate şi impact/ efect pe termen lung;

examinarea oportunităţii revizuirii actualului cadru legislativ şi normativ prin prisma prevederii exhaustive a normei privind exercitarea concomitentă a funcţiilor de către o persoană în calitate de membru în cadrul consiliilor societăţilor comerciale şi în cadrul consiliilor de administrare la întreprinderile de stat, în scopul eficientizării activităţii organului de conducere şi realizării corespunzătoare a atribuţiilor de bază, precum şi a celor delegate de a reprezenta şi a apăra interesele statului;

examinarea cazurilor, prin prisma cadrului legislativ în vigoare, de numire a funcţionarilor publici înaintaţi de organele abilitate şi aleşi în calitate de membri ai consiliilor societăţilor, în contextul oportunităţii de restituire a sumelor primite pentru exercitarea neregulamentară a funcţiilor de către persoanele alese în mai mult de 5 consilii ale societăţilor pe acţiuni;

examinarea oportunităţii reglementării condiţiilor în care se acordă compensaţiile anuale membrilor consiliului societăţii, comisiei de cenzori şi managerilor societăţilor, precum şi a modalităţii de stabilire a cuantumului acestora;

identificarea unei autorităţi publice abilitate cu crearea unei baze de date la nivel naţional privind delegarea şi exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite de a reprezenta interesele statului în societăţile comerciale, precum şi în întreprinderile de stat, ceea ce ar permite eficientizarea administrării patrimoniului public, precum şi monitorizarea exercitării funcţiilor delegate

examinarea oportunităţii revizuirii cadrului normativ existent în aspectul reglementării acordării indemnizaţiilor lunare şi recompenselor anuale prevăzute de legislaţie în cazul în care membrii consiliilor societăţilor comerciale şi consiliilor de administrare lipsesc nemotivat de la şedinţele consiliilor societăţilor;

revizuirea cuantumului prevăzut de cadrul legislativ-normativ în vigoare, prin prisma limitării sumelor pasibile distribuirii de către consiliile societăţilor comerciale pentru efectuarea acţiunilor de binefacere şi sponsorizare.