Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 45 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Bălţi în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa viceprimarului mun.Bălţi dna L.Guţu, şefului interimar al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Bălţi dna S.Litviniuc, viceministrului finanţelor dl I.Chicu, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Bălţi în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului municipal Bălţi, primăria mun.Bălţi şi primăriile satelor Elizaveta şi Sadovoe (selectiv).

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controlului efectuat la faţa locului probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă privind execuţia bugetului municipiului Bălţi, deciziilor Consiliului municipal; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; examinarea datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) pe mun.Bălţi, Trezoreria teritorială Bălţi, primăriile satelor Elizaveta şi Sadovoe, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul municipiului Bălţi (în continuare - bugetul municipiului) include, ca părţi componente, bugetul municipal şi bugetele satelor Elizaveta şi Sadovoe.

În conformitate cu Decizia Consiliului municipal nr.7/1 din 10.12.2004, bugetul municipiului pe anul 2005 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 123581,0 mii lei, care, pe parcursul perioadei de gestiune, în urma a 47 de rectificări, a fost precizat la partea de venituri în sumă de 132247,7 mii lei, sau cu o majorare de 8666,7 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 151360,2 mii lei, sau cu 27779,2 mii lei mai mult.

Bugetul municipiului pe anul 2005 la venituri a fost executat în sumă totală de 141144,6 mii lei, sau la nivelul de 106,7%, ce depăşeşte indicii planificaţi cu 8896,9 mii lei, iar la cheltuieli - în sumă totală de 150647,1 mi lei, sau la nivelul de 99,5%. Luîndu-se în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 21731,8 mii lei, precum şi suma depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor de 2444,9 mii lei (mijloace speciale), care a fost transferată la veniturile de bază, execuţia bugetului municipiului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 9784,4 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului mun.Bălţi

Structura execuţiei bugetului municipiului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indicatori:

Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

132247,7

100,0

141144,6

100,0

+8896,9

106,7

Venituri fiscale

89673,1

67,8

91991,0

65,2

+2317,9

102,6

Încasări nefiscale

15760,4

11,9

17692,0

12,5

+1931,6

112,3

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

6096,5

4,6

7539,7

5,3

+1443,2

123,9

Venituri ale fondurilor speciale

301,5

0,2

356,9

0,3

+55,4

118,4

Venituri din operaţiunile cu capital

2309,0

1,8

5475,0

3,9

+3166,0

237,1

Transferuri

18107,2

13,7

18090,0

12,8

-17,2

99,9

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul municipiului denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt veniturile fiscale, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului municipiului a constituit 65,2% (sau 91991,0 mii lei), diminuată, faţă de planul precizat, cu 2,6%. Încasărilor nefiscale le revin 12,5%, sau 17692,0 mii lei, iar transferurilor - 12,8%, sau 18090,0 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul municipiului, veniturile proprii reprezintă 87,2%, sau 123054,7 mii lei.

Veniturile bugetului municipiului au fost acumulate la nivelul de 106,7%, însă la executarea lor pe tipuri s-au admis diferenţe considerabile privind nivelul de realizare, care variază de la 27,5% pînă la 3045,5%. Astfel, încasările planificate la 6 tipuri de venituri au fost executate la nivelul de la 27,5% pînă la 99,6%, neîncasîndu-se în bugetul local mijloace în sumă totală de 5270,4 mii lei, inclusiv 3920,4 mii lei - impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, 1342,0 mii lei - mijloacele băneşti de la vînzarea terenurilor etc. La 35 tipuri de venituri au fost încasate mijloace cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,1% pînă la 2945,5%, suma totală a încasărilor fiind de 6964,1 mii lei. La 7 tipuri de venituri s-au încasat suplimentar mijloace în sumă de 7203,2 mii lei, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului, inclusiv 2559,1 mii lei - impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, reţinut la sursa de plată; 2010,2 mii lei - mijloacele băneşti de la realizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; 842,7 mii lei - plata pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie etc.

Nerespectînd prevederile art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, autorităţile executive ale mun.Bălţi n-au asigurat încasarea deplină a veniturilor proprii, planificate pentru anul 2005 (impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător (3920,4 mii lei); mijloacele băneşti de la vînzarea terenurilor (1342,0 mii lei); taxa pentru apă (4,7 mii lei); impozitul funciar de la persoanele fizice (2,2 mii lei) etc.), ceea ce a dus la micşorarea nivelului de acumulare a veniturilor proprii şi a ponderii acestora în volumul total al veniturilor bugetului municipiului.

Ca urmare a derogării de la prevederile art.277 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997[5] (cu modificările ulterioare) şi conlucrării ineficiente a serviciilor respective ale primăriei mun.Bălţi (Direcţia proprietate municipală şi relaţii funciare, Direcţia generală finanţe) cu IFS pe mun.Bălţi, la elaborarea bugetului municipiului pe anul 2005 şi prognozarea veniturilor, nu s-au luat în calcul toate suprafeţele de terenuri impozabile. Astfel, conform unor estimări preliminare, n-au fost incluse în calculul veniturilor la articolul "Impozitul funciar" terenuri cu suprafaţa de 299,564 ha şi, respectiv, n-a fost calculat impozitul funciar în sumă totală de 782,8 mii lei, inclusiv la primăria mun.Bălţi - 776,1 mii lei şi la primăria s.Sadovoe - 6,7 mii lei. Totodată, în cazul dat, nu s-a ţinut cont de metodologia specificată în Instrucţiunea "Cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.11 din 04.09.2001[6]. Pe lîngă cele menţionate, la finalizarea înregistrării primare masive a terenurilor ocupate cu case individuale de locuit, în anul 2005 a fost constatată discrepanţa de 198,23 ha dintre suprafaţa terenurilor real incluse în calcul pentru impozitare şi a celor efectiv ocupate de casele de locuit, care, de asemenea, n-a fost luată în consideraţie la calcularea impozitelor corespunzătoare. Această situaţie a determinat colectarea nedeplină a veniturilor proprii, responsabili pentru ce sînt executorii principali de buget, în conformitate cu art.32 alin.(1) lit.b) şi art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV.

Contrar prevederilor art.10/1 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[7] (cu modificările ulterioare), Consiliile locale ale primăriilor Sadovoe şi Elizaveta n-au stabilit plata pentru folosirea terenurilor aferente construcţiilor privatizate cu suprafaţa totală de 54,74 ha; nu s-a calculat impozitul funciar în sumă totală de 3,8 mii lei, inclusiv primăria s.Elizaveta (c/f 30649122) - 2,3 mii lei şi primăria s.Sadovoe (c/f 30648129) - 1,5 mii lei. Totodată, la elaborarea bugetelor satelor Elizaveta şi Sadovoe pe anul 2005, n-au fost planificate şi încasate venituri în sumă de 5,8 mii lei, din care la primăria s.Elizaveta - 4,9 mii lei şi la primăria s.Sadovoe - 0,9 mii lei.

O rezervă considerabilă a bugetului municipiului o constituie restanţele contribuabililor. Cu toate că, pînă la finele anului 2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul consolidat s-au micşorat, comparativ cu cele de la începutul anului, cu 5413,3 mii lei (sau 22,3%), acestea rămîn la un nivel înalt şi la 01.01.2006 constituiau 18825,6 mii lei. Cele mai mari datorii au fost înregistrate la taxa pe valoarea adăugată - 11624,3 mii lei (61,7%), la impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 1496,3 mii lei (7,9%), la impozitul pe venitul din salariu - 1036,8 mii lei etc.

Executarea cheltuielilor bugetului municipiului Bălţi

Executarea cheltuielilor bugetului municipiului în anul 2005, comparativ cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

151360,2

100,0

150647,1

100,0

99,5

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

5461,1

3,6

5395,5

3,6

98,8

3

Apărarea naţională

594,3

0,4

593,7

0,4

99,9

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

6213,7

4,1

6204,6

4,1

99,9

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

80907,6

53,4

80353,3

53,3

99,3

6

Învăţămînt

65665,6

43,3

65290,6

43,2

99,4

8

Cultură, artă, sport şi acţiuni pentru tineret

6320,1

4,2

6266,5

4,2

99,2

9

Ocrotirea sănătăţii

1773,8

1,2

1771,4

1,2

99,9

10

Asigurarea şi asistenţa socială

7148,1

4,7

7024,8

4,7

98,3

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

45694,6

30,2

45626,1

30,3

99,9

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

697,2

0,5

685,0

0,5

98,3

14

Transporturi. Gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

2276,0

1,5

2275,3

1,5

100,0

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

33867,6

22,4

33812,0

22,4

99,8

16

Complexul pentru combustibil şi energie

8853,8

5,8

8853,8

5,9

100,0

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

12488,9

8,3

12480,3

8,3

99,9

 

Creditarea netă

-

-

-6,4

-

-

Nivelul execuţiei de casă a bugetului municipiului la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, reprezintă 99,5%, iar nivelul de executare a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2005 a variat între 98,3% şi 100%. Ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural, domeniul economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate, constituind, respectiv, 53,3%, 30,3% şi 8,3%. Nivelul finanţării cheltuielilor din veniturile proprii a fost de 81,7%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine transferurilor curente - 30,1%, cheltuielilor pentru remunerarea muncii - 22,5%, cheltuielilor pentru investiţiile capitale - 20%, cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 18,1% şi a fost menţinută la nivelul planificat. Totodată, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivelul de la 94% pînă la 99,8%.

La execuţia bugetului municipiului pe anul 2005, autorităţile publice locale au admis majorarea datoriei creditoare, faţă de anul 2004, cu 597,1 mii lei, care la 01.01.2006 constituia 5228,5 mii lei, ponderea cea mai mare revenind datoriilor la remunerarea muncii pe luna decembrie 2005 - 49,9% (2612,0 mii lei) şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat - 35,1% (1837,2 mii lei).

La 01.01.2006, datoria debitoare a constituit 84,8 mii lei, micşorîndu-se, comparativ cu anul precedent, de 2 ori.

Constatări ale controlului efectuat la instituţiile de subordonare locală

Ca rezultat al controlului ineficient din partea autorităţilor primăriei mun.Bălţi, nu s-au respectat prevederile devizelor de cheltuieli referitor la reparaţiile capitale. Astfel, în urma includerii în procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate a unor cheltuieli neprevăzute în devize (cheltuieli pentru transportarea materialelor; majorarea cheltuielilor de regie; majorarea beneficiului etc.), la lucrările de reparaţie capitală efectuate la Şcoala medie nr.7 şi Muzeul de etnografie a fost admisă majorarea costului lucrărilor executate cu 6,5 mii lei, inclusiv al lucrărilor executate de S.A. "Coloana specializată mobilă mecanizată - 67" (c/f 1003602004961) - cu 3,8 mii lei, şi de către S.R.L. "Palgies" (c/f 1002602002063) - cu 2,7 mii lei.

Nu s-a verificat nivelul încasării plăţilor pentru arenda spaţiilor din clădirile neutilizate. Astfel, din suma totală a plăţilor pentru arenda încăperilor de 1623,1 mii lei, calculată în anul 2005, pe parcursul anului s-au încasat 1358,8 mii lei, sau cu 264,3 mii lei mai puţin (nivelul încasărilor - 83,7%). Nivelul cel mai redus al încasărilor s-a constatat la Direcţia cultură, care, din suma totală a plăţilor pentru arendă de 262,3 mii lei, a încasat 138,6 mii lei, sau 52,8%. Au fost admise cazuri de micşorare neîntemeiată a plăţii pentru arendă. Contrar art.7/1 din Legea nr.861-XII din 14.01.1992 "Cu privire la arendă"[8] (cu modificările ulterioare), 3 contracte de arendă încheiate pe un termen mai mare de 3 ani n-au fost supuse înregistrării legale.

În urma analizei cheltuielilor aparatului primăriei mun.Bălţi, executate în anul 2005, s-au constatat cazuri de folosire a telefoanelor de serviciu (inclusiv mobile) în scopuri personale, inclusiv în perioada cînd angajaţii se aflau în diferite concedii, pentru ce s-au cheltuit 5,7 mii lei. Cu derogare de la normele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[9] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005), au fost efectuate cheltuieli suplimentare în sumă de 4,0 mii lei, fiind depăşit cu 4255 km parcursul-limită anual stabilit pentru autoturismele aflate în gestiunea Aparatului primăriei.

În lipsa controlului din partea Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, au fost comise încălcări la executarea devizului de cheltuieli de către Liceul teoretic "M.Eminescu" (c/f 184380). Astfel, nerespectînd prevederile pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.302 din 30.03.2000 "Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din ramurile bugetare ale sferei sociale"[10] (cu modificările ulterioare), conducerea liceului, din contul mijloacelor speciale obţinute în anul 2005 în sumă totală de 49,5 mii lei, a utilizat 41,5 mii lei pentru salarizare (inclusiv contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), sau cu 16,7 mii lei mai mult faţă de normativul permis în mărime de pînă la 50%. Totodată, din suma totală a salariilor achitate de 33,7 mii lei, personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor i s-au plătit 3,1 mii lei (0,09%), restul sumei de 30,6 mii lei a fost achitată altor colaboratori ai liceului, inclusiv directorului - fără aprobarea respectivă a organului ierarhic superior. Ajutorul material acordat angajaţilor liceului în anul 2005 a depăşit cu 7,1 mii lei mărimea fondului de salarizare pentru o lună, prin ce nu s-au respectat prevederile pct.4 din Hotărîrea Guvernului nr.291 din 25.05.1993 "Cu privire la salarizarea personalului încadrat în învăţămîntul public în baza Reţelei tarifare unice"[11] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006). Totodată, în lipsa controlului evidenţei timpului de muncă, au fost achitate plăţi duble pentru aceeaşi perioadă de timp (buletine de boală şi salarii) în sumă de 1,3 mii lei.

Contrar art.15 alin.(1) lit.c) din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[12] (cu modificările ulterioare), datele evidenţei sintetice referitor la ajutorul material achitat angajaţilor liceului nu corespund datelor evidenţei analitice cu 2,1 mii lei. Nerespectînd prevederile art.15 alin.(1) lit.a) şi lit.b) din legea nominalizată, în anul 2005, conducerea liceului a admis trecerea la cheltuieli a materialelor de construcţie în valoare de 10,2 mii lei, fără reflectarea în actele de recepţie a lucrărilor executate a volumelor de lucrări efectuate şi a obiectelor reparate.

Conducerea Liceului teoretic "M.Eminescu" n-a stabilit şi n-a aprobat cuantumul taxei pentru instruire în şcoala muzicală, care, potrivit prevederilor legale, constituie 30% din suma cheltuielilor curente ale instituţiei, prin ce s-a încălcat pct.2 din Regulamentul "Cu privire la modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.76 din 02.02.1999[13] (cu modificările ulterioare). Contrar pct.8 din Regulamentul "Cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi de sponsorizare", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998[14] (cu modificările ulterioare), la liceu nu se ţine în modul stabilit evidenţa contabilă a surselor colectate ca sponsorizări. De asemenea, în contradicţie cu prevederile pct.13 şi pct.14 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice, finanţate de la buget", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004[15] (cu modificările ulterioare), suma donaţiilor primite ca sponsorizare în mărime de 116,8 mii lei nu s-a reflectat la categoria de mijloace speciale şi la contul trezorerial respectiv, concomitent fiind utilizată fără perfectarea în modul stabilit a devizului de cheltuieli.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile stabilite la execuţia bugetului municipiului Bălţi în a.2005 sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice a municipiului a prevederilor actelor normative în vigoare, precum şi a controlului ineficient asupra executării lor, care au determinat nivelul scăzut al acumulării veniturilor proprii, prognozarea incorectă a bugetului, gestionarea ineficientă a patrimoniului public, formarea datoriilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la primăria mun.Bălţi (dl V.Panciuc):

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului municipal rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului municipiului Bălţi în anul 2005;

1.2. de comun acord cu Consiliile locale, să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor depistate, cu aplicarea, conform legislaţiei în vigoare, a sancţiunilor disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere care le-au comis;

1.3. să asigure o conlucrare eficientă între serviciile respective ale primăriei şi să ia măsuri în vederea asigurării prognozării şi evaluării exacte a surselor de venituri şi cheltuieli;

1.4. să întreprindă măsuri eficiente pentru micşorarea restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local;

1.5. să asigure verificarea permanentă a ţinerii evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale.

2. Se cere de la Consiliile primăriilor s.Sadovoe şi s.Elizaveta să asigure executarea prevederilor art.10/1 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului", în vederea stabilirii plaţilor pentru folosirea terenurilor aferente obiectivelor privatizate cu suprafaţa totală de 54,74 ha.

3. Se propune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în comun cu primăria mun. Bălţi şi Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru să determine baza impozabilă asupra tuturor terenurilor din cadrul mun. Bălţi, cu asigurarea calculării şi încasării de către IFS pe mun. Bălţi a impozitului funciar.

4. Se ia act că:

4.1. în rezultatul măsurilor întreprinse de primăria mun. Bălţi, au fost restituite cheltuielile pentru convorbirile telefonice personale în sumă de 2,5 mii lei şi cheltuielile neîntemeiat majorate la reparaţia capitală în sumă de 6,5 mii lei;

4.2. conducerea Liceului teoretic "M.Eminescu" a restituit plăţile achitate neîntemeiat în sumă de 1,3 mii lei şi l-a eliberat din funcţia deţinută pe contabilul-şef interimar;

4.3. s-au încasat datoriile la plata pentru arenda încăperilor în sumă de 123,8 mii lei şi au fost recalculate plăţile pentru arenda încăperilor, stabilite cu încălcarea prevederilor legale;

4.4. contractele de arendă încheiate pe un termen mai mare de 3 ani au fost remise pentru înregistrare în modul stabilit.

5. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la elaborarea şi execuţia bugetului municipiului Bălţi în anul 2005.

6. Despre executarea cerinţelor pct.1-3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

7. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, 2005.

[5] Republicat în M.O., ediţie specială, 2005.

[6] M.O., 2001, nr.126-128, art.301.

[7] Republicată în M.O., nr.147-149 din 06.12.2001.

[8] Monitor, 1992, nr.1, art.12.

[9] Nu este dată publicităţii.

[10] M.O., 2000, nr.37-38, art.381.

[11] Nu este dată publicităţii.

[12] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

[13] M.O., 1999, nr.14-15, art.109.

[14] M.O., 1998, nr.62-65, art.600.

[15] M.O., 2005, 39-41, art.125.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)