Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 53 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Ungheni dl I.Filimon, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ungheni dna V.Beneş, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa şi şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin (4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pentru semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Ungheni nr.1 din 20.06.2003 funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Ungheni este exercitată de dl N.Gaviuc.

Au fost supuse controlului: Consiliul raional Ungheni, Direcţia generală finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului raional Ungheni, primăriile oraşului Ungheni, ale satelor Alexeevca, Costuleni, Valea Mare şi Rădenii Vechi.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Ungheni au fost reglementate de Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controlului la faţa locului probele au fost colectate în procesul analizei dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Ungheni, deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile; analizei datelor entităţilor controlate şi contrapunerii lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni, Trezoreria teritorială Ungheni, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Ungheni (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2005, care include ca părţi componente bugetul raional Ungheni, bugetul a două oraşe şi 31 de sate (comune), a fost stabilit de către Consiliul raional Ungheni prin decizia nr.6/1 din 02.12.2004. Potrivit bugetului la venituri şi cheltuieli, raionul Ungheni iniţial urma să realizeze un volum al veniturilor şi cheltuielilor în sumă de 69958,9 mii lei. În urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost precizată în sumă de 131749,7 mii lei, iar partea de cheltuieli - 137250,5 mii lei. Drept sursă de acoperire a depăşirii cheltuielilor faţă de venituri au servit soldul de mijloace băneşti disponibile din anul precedent în sumă de 5024,1 mii lei şi mijloacele speciale de 500,1 mii lei, formate în urma execuţiei bugetului.

Bugetele a 7 UAT de nivelul întîi au fost aprobate cu nerespectarea termenelor prevăzute de art.20 din Legea nr.397-XV. Totodată, contrar prevederilor art.22 din legea menţionată, rectificările bugetului raionului n-au fost date publicităţii. La examinarea şi aprobarea bugetului raional, Direcţia generală finanţe, cu derogare de la prevederile art.21 alin.(2) din Legea nr.397-XV, concomitent cu proiectul deciziei de aprobare, n-a prezentat anexa privind prognozarea mijloacelor speciale şi tarifele la nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, preconizate pentru încasare în bugetul local.

Bugetul raionului pentru anul 2005 a fost realizat la venituri în sumă totală de 131446,9 mii lei, sau la nivel de 99,8%, cu o diminuare de 302,8 mii lei. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 130732,5 mii lei, sau la nivel de 95,3%, cu o diminuare faţă de planul precizat în sumă de 6518,0 mii lei. Execuţia bugetară a raionului s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 3230,2 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Ungheni:

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se prezintă astfel:

(mii lei)

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Veniturile totale, din care:

131749,7

100

131446,9

100

-302,8

99,8

Venituri fiscale

29950,5

22,7

29821,1

22,7

-129,4

99,6

Încasări nefiscale

4853,9

3,7

4512,6

3,4

-341,3

92,9

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

6716,4

5,1

6667,0

5,1

-49,4

99,3

Venituri ale fondurilor speciale

43,1

 

45,9

 

+2,8

106,5

Venituri din operaţiuni cu capital

5543,5

4,2

5775,7

4,4

+232,2

104,2

Transferuri

84642,3

64,3

84624,6

64,4

-17,7

99,9

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului demonstrează că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 64,4% ( 84624,6 mii lei). Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii alcătuiesc 35,6%, sau 46822,3 mii lei.

La executarea acumulărilor pe tipuri de venituri există discrepanţe privind gradul de realizare, care variază de la 59,1% pînă la 138,0%. Astfel, încasările planificate la 18 tipuri de venituri au fost executate la nivel de la 59,1% pînă la 99,9%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 2804,7 mii lei (inclusiv: 1070,5 mii lei - impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător; 271,6 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti; 230,1 mii lei - arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă; 189,4 mii lei - taxa pentru amenajarea teritoriului etc.). La 24 de tipuri de venituri a fost încasată suma de 2936,5 mii lei, cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,1% pînă la 38,0%. Suplimentar au fost încasate 709,0 mii lei la 4 tipuri de venituri, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului.

Contrar prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, din 33 UAT de nivelul întîi, 24 de primării, sau 72% n-au asigurat executarea părţii de venituri proprii. Cel mai scăzut nivel de executare s-a înregistrat la primăriile: Buşila - 64,3%, Agronomovca - 71,8 %, Negurenii Vechi - 77,7%, Todireşti - 73,6% etc.

Consiliile locale ale cinci primării, cu derogare de la art.10/1 din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), n-au stabilit legal plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor private, ca consecinţă neprognozînd la partea veniturilor locale suma de 563,5 mii lei: respectiv primăria oraşului Ungheni - 108,3 mii lei, primăriile satelor Alexeevca - 264,1 mii lei, Costuleni - 28,4 mii lei, Rădenii Vechi - 46,1 mii lei şi Valea Mare - 116,6 mii lei, concomitent nefiind asigurată nici încasarea lor. Această situaţie a generat colectarea nedeplină a veniturilor proprii, responsabilitatea fiind atribuită, în conformitate cu art.32 alin.(1) lit.b) şi art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, executorilor principali de buget.

La 01.01.2006, datoriile contribuabililor la bugetele locale au însumat 6,8 mil.lei. Restanţe considerabile sînt înregistrate după agenţii economici: S.R.L. "Efigia-Agro" - 265,0 mii lei; S.R.L. "Creplan DI" - 206,0 mii lei; S.R.L. "Unred-Agro" - 199,0 mii lei; S.R.L. "Luxacor-Un" - 163,0 mii lei; CAP "Unfras-Agro" - 161,0 mii lei; S.A. "Banca de Economii" - 277,0 mii lei şi după persoanele fizice din primăriile satelor: Sculeni - 387,0 mii lei; Rădenii Vechi - 246,0 mii lei; Cetireni - 178,0 mii lei; Măgurele - 167,0 mii lei; Valea Mare - 166,0 mii lei; Pîrliţa - 151,0 mii lei.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Ungheni:

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2005, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

 (mii lei)

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (realizări)

Grad de executare
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală
(%)

Cheltuieli totale, din care:

137250,5

100,0

130732,5

100,0

95,3

 Gr. 1 "Serviciile de stat cu destinaţie generală"

8617,1

6,3

8136,5

6,2

94,4

 Gr.3 "Apărarea naţională"

381,3

0,3

371,8

0,3

97,5

Gr.5 "Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională"

2223,9

1,6

2182,4

1,6

98,1

Cheltuielile domeniului social-cultural

67189,4

48,9

63490,0

48,6

94,5

Gr.6 "Învăţămîntul"

55805,9

40,7

52916,8

40,4

94,8

 Gr.8"Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret"

5494,8

4,0

5088,8

4,0

92,6

Gr.9 "Ocrotirea sănătăţii"

803,0

0,5

803,0

0,5

100,0

 Gr.10 "Asigurarea şi susţinerea socială"

5085,7

3,7

4681,4

3,6

92,0

Cheltuielile domeniului economic, total, din care

54918,3

40,0

54269,6

41,5

98,8

 Gr.11 "Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor"

4515,7

3,3

4483,1

3,4

99,3

Gr.13 "Industria şi construcţiile"

114,1

0,1

112,7

0,1

98,8

 Gr.14 "Gospodăria drumurilor, comunicaţiile"

460,8

0,3

421,0

0,3

91,4

 Gr.15 "Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe"

7173,9

5,2

6870,2

5,3

95,7

Gr.16 "Complexul pentru combustibil şi energie"

42594,1

31,1

42324,3

32,3

99,4

Gr.19 "Alte servicii"

59,7

0,1

58,3

0,1

97,6

 Gr.20 "Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale"

3920,5

2,8

2295,9

1,8

58,5

Creditarea netă

 

 

-13,7

 

 

Nivelul execuţiei de casă la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 95,3%. Nivelul de efectuare a cheltuielilor bugetare programate pentru anul 2005 a fost cuprins între 91,4% şi 100%, cu excepţia cheltuielilor la grupa "Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale" (58,5%). Ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural şi din domeniul economic a fost menţinută în limitele planificate şi a constituit 48,6% şi, respectiv, 41,5%. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a alcătuit 35,8%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor atribuite investiţiilor capitale - 39,2%, cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 27,1%, transferurilor curente - 14,1%, cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 14,9% şi a fost menţinută la nivelul planificat. Totodată, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivel de la 82,4% pînă la 98,4%.

Conform datelor evidenţei contabile, la 01.06.2006, bugetul raionului Ungheni înregistra datorii debitoare în sumă de 2060,4 mii lei şi datorii creditoare în sumă de 11779,3 mii lei. În creştere cu 482,9 mii lei faţă de 01.01.2005 sînt datoriile debitoare, inclusiv la Consiliul raional - cu 362,1 mii lei şi la primăriile satelor (comunelor) - cu 120,8 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, ponderea cea mai mare revine datoriilor la: decontări cu furnizorii şi antreprenorii - 46,5% (5469,7 mii lei); retribuirea muncii pentru luna decembrie 2005 - 24,5% (2892,0 mii lei); contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - 29,0% (3417,6 mii lei). Nu toate instituţiile din raion confirmă datoriile debitoare şi creditoare prin actele de inventariere corespunzătoare. Din suma totală a datoriilor debitoare (2060,4 mii lei), 1159,4 mii lei, sau 56% sînt datorii cu termenul de prescripţie expirat, din care 1097,9 mii lei - datoria primăriei Ungheni faţă de Consiliul raional Ungheni, formată în anul 1997. Din suma totală a datoriilor creditoare, 52,3%, sau 6168,6 mii lei le constituie cele cu termenul de prescripţie expirat. Cu toate că au fost întreprinse unele acţiuni în vederea rambursării acestor datorii, pînă la momentul controlului, situaţia a rămas aceeaşi. De asemenea, n-a fost soluţionată chestiunea privind datoriile la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 3396,1 mii lei, formate în anul 1998.

Transferurile cu destinaţie specială, neutilizate în anul 2005 pentru grupa "Învăţămînt" şi grupa "Cultură", au constituit 263,03 mii lei. La finele anului 2005, Direcţia generală finanţe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.397-XV, nu a asigurat restabilirea prin intermediul relaţiilor interbugetare a transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 263,3 mii lei de la 10 primării. Controlul a constatat utilizarea contrar destinaţiei a sumei de 36,2 mii lei, inclusiv de către primăriile: or.Corneşti - 13,6 mii lei, Măgurele - 3,0 mii lei şi Negurenii Vechi - 19,6 mii lei.

Contrar prevederilor art.13 alin.(3) din Legea nr.397-XV, patru primării au angajat împrumuturi în anul 2005 cu depăşirea nivelului de 5% din totalul veniturilor rectificate, sau cu 161,0 mii lei mai mult, inclusiv primăriile: s.Năpădeni - cu 29,0 mii lei, s.Cornova - cu 54,9 mii lei, s.Bumbăta - cu 29,1 mii lei şi or.Corneşti - cu 48,0 mii lei. La 01.01.2005, 11 primării aveau sold nerambursat la împrumuturi bugetare de 5889,26 mii lei, din care din anul 2000 - 528,3 mii lei, din anul 2001 - 123,0 mii lei şi din anul 2002 - 2061,0 mii lei.

Consiliul raional Ungheni, pe parcursul anului 2005, la contractarea creditului în sumă de 18788,0 mii lei, nu a ţinut cont de prevederile art.14 alin. (6) din Legea nr.397-XV, depăşind limita de 20% din totalul veniturilor anuale cu 7682,8 mii lei.

Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport n-a organizat ţinerea evidenţei contabile conform prevederilor legale, neînregistrînd în datele evidenţei contabile şi în dările de seamă datoriile de la comercializarea foilor de odihnă în sumă de 2,2 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Ungheni în anul 2005 sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, ce a generat un nivel scăzut al acumulării veniturilor proprii, restanţe ale contribuabililor faţă de bugetul local, prognozarea incorectă a bugetului, gestionarea ineficientă a patrimoniului public, lipsa controlului corespunzător asupra administrării decontărilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Ungheni (dl N.Gaviuc):

1.1. să aducă la cunoştinţă Consiliului raional Ungheni rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ungheni în anul 2005;

1.2. să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate şi să aplice sancţiuni disciplinare faţă de persoanele cu funcţii de răspundere, care au comis încălcări, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.3. să asigure o conlucrare eficientă între serviciile respective ale raionului şi să întreprindă măsuri în vederea asigurării calităţii elaborării şi execuţiei bugetului;

1.4. să întreprindă măsuri eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local;

1.5. să ia măsuri, conform prevederilor legale, în vederea restabilirii transferurilor cu destinaţie specială în sumă de 263,3 mii lei.

2. Se cere de la:

2.1. primăriile or.Ungheni, satelor Alexeevca, Valea Mare, Rădenii Vechi şi Costuleni să asigure încasarea plaţii pentru folosirea terenurilor proprietate publică şi a veniturilor de la darea în arendă a terenurilor proprietate publică în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2.2. Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Ungheni să întreprindă măsuri în vederea încasării sumei de 2,2 mii lei de la realizarea foilor de odihnă.

3. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Ungheni în anul 2005.

4. Despre executarea cerinţelor pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

[5] M.O., 1997, nr.57-58, art.515.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)