Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 52 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Teleneşti în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului dl L.Turea, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Teleneşti dna V. Gandrabur, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Teleneşti în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Teleneşti nr.01.1 din 23.05.2003, funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Teleneşti este exercitată de dl L. Turea.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe şi alte subdiviziuni ale Consiliului raional Teleneşti, primăriile satelor Mîndreşti, Suhuluceni, Scorţeni, Tîrşiţei, Ratuş, Ghiliceni, Sărătenii Vechi.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Teleneşti au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului probele de control au fost colectate prin analiza dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Teleneşti, deciziilor şi dispoziţiilor Consiliului raional; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Teleneşti, Trezoreria teritorială Teleneşti, primăriile satelor Mîndreşti, Suhuluceni, Scorţeni, Tîrşiţei, Ratuş, Ghiliceni, Sărătenii Vechi, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi,

a constatat:

Bugetul raionului Teleneşti pe anul 2005 (în continuare - bugetul raionului) include, ca părţi componente, bugetul raional, bugetul or.Teleneşti şi bugetele a 30 de primării din raionul Teleneşti.

În conformitate cu decizia Consiliului raional Teleneşti nr.6/1 din 14.12.2004 "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2005", bugetul raionului Teleneşti a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 44487,8 mii lei. În urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost majorată, fiind precizată în sumă de 60629,7 mii lei, iar partea de cheltuieli - în sumă de 62593,5 mii lei.

Atît bugetele celor 31 UAT de nivelul întîi, cît şi bugetul raional au fost aprobate cu nerespectarea termenelor prevăzute în art.20 alin. (4) şi art.21 alin. (6) din Legea nr.397-XV.

Bugetul raionului pe anul 2005 la partea de venituri a fost executat în sumă totală de 62631,7 mii lei, ce depăşeşte indicii planificaţi cu 2002,0 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă totală de 57389,4 mii lei (91,7%). Luîndu-se în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 6543,2 mii lei şi suma depăşirii veniturilor asupra cheltuielilor de 2015,3 mii lei, execuţia bugetului raionului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 7785,5 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Teleneşti

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul executării şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se prezintă astfel:

Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

60629,7

100,0

62631,7

100,0

+2002,0

103,3

Venituri fiscale

11177,9

18,5

12502,1

20,0

+1324,2

111,8

Încasări nefiscale

1564,7

2,6

2247,2

3,6

+682,5

143,6

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

2673,8

4,4

2573,4

4,1

- 100,4

96,0

Venituri ale fondurilor speciale

10,0

-

8,1

-

-1,9

81,0

Venituri din operaţiuni cu capital

145,3

0,2

256,3

0,4

+111,0

176,3

Transferuri

45057,9

74,3

45044,6

71,9

-13,3

99,9

Analiza veniturilor bugetului raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 71,9% şi care au fost alocate în sumă cu 13,3 mii lei mai puţin faţă de planul precizat. Veniturilor fiscale le revin 20%, sau 12502,1 mii lei, iar încasărilor nefiscale - 3,6%, sau 2247,2 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii reprezintă 28,1%, sau 17587,1 mii lei.

Veniturile bugetului raionului au fost acumulate la nivelul de 103,3%, însă la executarea lor pe tipuri s-au admis diferenţe considerabile privind nivelul de realizare, care variază de la 41,5% pînă la 1778,7%. Astfel, încasările planificate la 12 tipuri de venituri au fost executate la nivelul de la 41,5% pînă la 97,6%, neîncasîndu-se în bugetul local mijloace în sumă totală de 3002,3 mii lei, inclusiv 2491,0 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti. La 18 tipuri de venituri au fost încasate venituri în sumă de 2707,5 mii lei, cu depăşirea nivelului preconizat de la 0,1% pînă la 643,0%. La 2 tipuri de venituri s-au încasat suplimentar 1968,6 mii lei, care nu s-au aprobat şi precizat ca surse de formare a bugetului, inclusiv 1778,7 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti; 189,9 mii lei - impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe.

Nerespectînd prevederile art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, care reglementează responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii de către autorităţile executive ale UAT, din 31 UAT de nivelul întîi din componenţa raionului, 12 primării n-au asigurat executarea părţii de venituri. Cel mai scăzut nivel de realizare a veniturilor la bugetul local s-a stabilit în UAT: Cîşla - 59%, Tîrşiţei - 73%, Mîndreşti - 76%, Ciulucani - 79%, Verejeni - 85% etc.

La 01.01.2006, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului au constituit 4953,4 mii lei, diminuîndu-se cu suma de 757,0 mii lei faţă de cele înregistrate la 01.01.2005. Cele mai mari restanţe au înregistrat: S.A. "Avicola Brînzenii Noi" - 214,6 mii lei, S.A. "Natur Telecon" - 217,2 mii lei, Î.S. "Silvicultura" - 122,4 mii lei etc.  

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Teleneşti

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective ale bugetului raionului a constituit, respectiv, 91,7% şi 90,1% faţă de prevederile precizate, sau în valoare absolută - 57389,4 mii lei şi 56396,6 mii lei. Cel mai înalt nivel de execuţie a cheltuielilor s-a înregistrat la bugetul oraşului Teleneşti (96,8%), cheltuielile bugetului raional fiind executate la nivelul de 91,7%, iar ale bugetelor satelor - de 90,6%.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2005, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

 Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

62593,5

100,0

57389,4

100,0

91,7

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

6906,4

11,1

6462,7

11,2

93,5

3

Apărarea naţională

126,3

0,2

106,0

0,2

83,7

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

1420,6

2,3

1379,0

2,4

97,1

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

41149,4

65,7

37927,2

66,1

92,0

6

Învăţămîntul

34360,4

43,3

32148,8

56,0

93,6

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

2284,3

4,2

1770,7

3,1

77,7

9

Ocrotirea sănătăţii

1143,0

1,2

1055,4

1,8

93,4

10

Asigurarea şi asistenţa socială

3361,7

4,7

2952,3

5,1

88,3

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

10324,6

16,4

9266,0

16,2

89,7

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

5153,3

0,5

5068,2

8,8

98,3

12

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

15,0

 

12,8

-

91,5

13

Industria şi construcţiile

64,4

 

58,9

0,1

91,5

14

Transportul, gospodăria drumurilor, comunicaţiile

435,3

 

425,2

0,7

97,7

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

3432,9

22,4

2646,5

4,6

77,2

16

Complexul pentru combustibil şi energie

1185,9

5,8

1026,0

1,8

86,5

19

Alte servicii

37,8

 

28,4

 

75,1

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

2666,2

4,3

2248,6

3,9

84,3

 

Creditarea netă

 

-

-

-

-

Datele prezentate în tabel denotă că pe grupele principale de cheltuieli nivelul de executare a cheltuielilor bugetare prognozate pentru anul 2005 a variat între 75,1% şi 98,3%. Ponderea cheltuielilor domeniului social-cultural, domeniului economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale în cheltuielile totale a fost menţinută în limitele planificate, constituind, respectiv, 66,1%, 16,2% şi 3,9%. Finanţarea cheltuielilor din veniturile proprii a atins nivelul de 21,5%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru remunerarea muncii - 43,1%, cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 14,8%, investiţiilor capitale - 12,1%, precum şi transferurilor curente - 13,9%, care au fost menţinute la nivelul planificat. Totodată, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivelul de la 80,2% pînă la 100%.

La 01.01.2006, bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 121,1 mii lei şi datorii creditoare - de 3484,3 mii lei, care au avut tendinţa de micşorare, faţă de 01.01.2005, respectiv, cu 121,8 mii lei şi 88,7 mii lei. Ponderea cea mai mare revine datoriilor la remunerarea muncii pentru luna decembrie 2005 - 54,8% (1910,4 mii lei) şi la contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat - 28,3% (988,5 mii lei).

La finele anului de execuţie a bugetului, la 3 UAT de nivelul întîi au rămas neasimilate mijloace cu destinaţie specială, alocate de la bugetul raional, în sumă totală de 179,7 mii lei, inclusiv la primăria Tîrşiţei - 100,0 mii lei, la primăria Ratuş - 11,6 mii lei şi la primăria Scorţeni -68,1 mii lei, care s-au înregistrat ca sold neutilizat la conturile trezoreriale. În acest context, la capitolul "Închiderea alocaţiilor" se relevă că actualul cadru juridic nu stipulează reglarea utilizării unor eventuale disponibilităţi de finanţe publice locale rămase neutilizate la finele anului bugetar de către bugetele de nivelul întîi.

Contrar prevederilor pct. 18 din Regulamentul "Privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului", aprobat prin Legea nr. 1228-XIII din 27.06.1997[5] (cu modificările ulterioare), primăria Suhuluceni nu a restituit în bugetul de stat, la 01.01.2006, soldul neutilizat al mijloacelor alocate pe parcursul anului din fondul de rezervă al Guvernului în sumă de 2,1 mii lei.

Primăria Suhuluceni, pentru finisarea construcţiei şcolii din s.Suhuluceni, a contractat un volum de lucrări cu 140,5 mii lei mai mare decît cel planificat, înregistrînd cheltuieli efective ce depăşesc cu 142,9 mii lei suma alocaţiilor precizate şi formînd la 01.01.2006 datorii creditoare în suma respectivă faţă de S.R.L. "Nalp-Comerţ". În actele de recepţie a lucrărilor executate la acest obiect, societatea respectivă, contrar prevederilor art.25 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[6] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), a majorat nejustificat preţurile stipulate în contract cu suma de 23,3 mii lei şi a executat lucrări neprevăzute în sumă de 27,8 mii lei. Primăria a acceptat majorarea neîntemeiată a costului devizului de cheltuieli cu suma de 8,0 mii lei, prin stabilirea cheltuielilor pentru transportarea materialelor la nivelul de 12%, faţă de 10% stabilite pentru obiectivele finanţate de la bugetul de stat.

Primăriei Scorţeni i-au fost alocate de la bugetul de stat mijloace cu destinaţie specială (pentru lucrările de reparaţie a punctului medical) în sumă totală de 400,0 mii lei. Totodată, în acest scop, din fondul de rezervă al primăriei, prin decizia Consiliului local nr.3-3/4 din 09.06.2005, a fost alocată suma de 25,3 mii lei. Contrar prevederilor art.25 din Legea nr.1166-XIII, primăria a divizat achiziţionarea acestor servicii prin încheierea a două contracte privind efectuarea lucrărilor de reparaţie la obiectivul respectiv cu S.R.L. "Nalp-Comerţ" (c/f 1003606007591) în sumă de 212,8 mii lei şi cu S.R.L. "Colilal"(1003600073037) în sumă de 205,0 mii lei, ultima prezentînd documentaţia de deviz, care nu a fost întocmită conform metodei de resurse, prin ce n-au fost respectate dispoziţiile pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.1570 din 09.12.2002 "Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii"[7]. Controlul a constatat că pentru acelaşi tip de lucrări (construcţia sobelor, instalarea sistemului de ventilare şi electrificare etc.), în anul 2005, primăria Scorţeni a achitat S.R.L. "Colilal" 80,0 mii lei, S.R.L. "Nalp-Comerţ" - 69,6 mii lei şi unei persoane fizice - 20,0 mii lei. Concomitent, S.R.L. "Nalp-Comerţ" i-au fost transferate mijloace bugetare în sumă de 128,9 mii lei, sau cu 59,3 mii lei mai mult decît costul lucrărilor efectuate, care s-au trecut neîntemeiat la cheltuieli, nefiind incluse în evidenţa contabilă cu titlu de datorii, prin ce primăria a încălcat art.15 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[8] (cu modificările ulterioare).

Încălcînd procedura legală, Consiliul raional Teleneşti şi primăria Suhuluceni au permis divizarea achiziţiei prin încheierea contractelor separate privind efectuarea lucrărilor la obiectivele "Cazangeria spitalului raional" şi şcoala din s. Suhuluceni în sumă de 1000,0 mii lei şi, respectiv, 1086,6 mii lei. Consiliul raional Teleneşti a atribuit cheltuielile în sumă de 1431,2 mii lei (999,0 mii lei - la reutilarea cazangeriei spitalului raional; 304,8 mii lei - la conducta de gaze Verejeni-Leuşeni; 127,4 mii lei - la lucrările de proiectare a conductei de gaze Chiştelniţa-Ordăşei) la contul "Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi alte activităţi", în loc să le reflecte la contul "Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale", astfel neasigurînd înregistrarea corectă a obiectivelor în curs de execuţie.

Lipsa cadrului juridic care ar reglementa modul de capitalizare a dobînzilor aferente împrumuturilor contractate pentru investiţiile capitale a condiţionat faptul înregistrării la cheltuieli de către Consiliul raional Teleneşti a dobînzii (achitată din mijloacele bugetare) în sumă de 342,2 mii lei la construcţia obiectivului în curs de execuţie.

Autorităţile UAT de nivelul întîi şi al doilea au contribuit la implementarea diferitor proiecte investiţionale în sumă de 229,9 mii lei, care a fost trecută la cheltuieli în lipsa documentelor justificative.

Neavînd datorii înregistrate în evidenţa contabilă, primăria s.Sărătenii Vechi a beneficiat de transfer cu destinaţie specială pentru achitarea datoriilor formate la construcţia gazoductului pe traseul s. Sărătenii Vechi - s.Zahareuca - s.Codrul Nou în sumă de 354,5 mii lei, mijloace care s-au utilizat pentru efectuarea lucrărilor curente la obiectivul respectiv în luna decembrie 2005.

Cu derogare de la Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995"Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[9] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005), la autoturismele de la balanţa Consiliului raional a fost stabilită depăşirea parcursului-limită pe an cu 16,1 mii km, fiind trecută la cheltuieli cantitatea de 1602 litri de benzină în valoare de 14,5 mii lei. Factorii de decizie ai Consiliului raional n-au asigurat un control riguros al cheltuielilor de telecomunicaţie, fapt care i-a determinat pe unii angajaţi să întreţină convorbiri telefonice interurbane (personale) în sumă de 1,9 mii lei. Consiliul raional le-a achitat unor participanţi la manifestări culturale premii în sumă de 13,3 mii lei, fără a calcula şi a reţine impozitul pe venit, contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în sumă totală de 5,1 mii lei.

Gestionarea patrimoniului

Ca rezultat al nerespectării legislaţiei, unele primării n-au asigurat gestionarea eficientă a patrimoniului local. Astfel, primăria Mîndreşti, contrar pct.9 şi pct.10 din Regulamentul "Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23.10.1996[10] (cu modificările ulterioare), în lipsa pachetului de documente necesare pentru cumpărare, certificatului privind achitarea preţului de vînzare al terenului, a încheiat contractele de vînzare a terenurilor cu 3 persoane fizice. Conform documentelor trezoreriale, mijloacele băneşti au fost achitate parţial în luna ianuarie 2005, cînd la preţul normativ legal nu se prevedea aplicarea coeficientului 0,02. Ca rezultat, în buget nu s-au încasat venituri în sumă de 252,2 mii lei.

Primăria Ghiliceni a realizat la preţul de 2,7 mii lei staţia de epurare a deşeurilor cu valoarea de bilanţ de 11,3 mii lei, iar primăria Suhuluceni - cazangeria grădiniţei de copii cu 30,0 mii lei, neefectuînd evaluarea lor, prin ce au încălcat prevederile art.5 alin.(4) din Legea nr.989-XV din 18.04.2002 "Cu privire la activitatea de evaluare"[11]. Primăria Văsieni a diminuat valoarea de bilanţ a unor mijloace fixe cu suma totală de 5169,1 mii lei.

În Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe ale raionului Teleneşti pe anul 2005 au fost denaturate datele privind procurarea de mijloace fixe în sumă de 1370,5 mii lei, inclusiv de către primăria Suhuluceni - în sumă de 1086,8 mii lei (prin înregistrarea dublă a cheltuielilor efective la finisarea construcţiei şcolii din s.Suhuluceni), primăria Codrul Nou - 348,4 mii lei, aparatul Consiliului raional Teleneşti - 64,7 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Teleneşti sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, precum şi a lipsei unui control adecvat asupra executării lor, ceea ce a determinat nivelul scăzut de încasare a veniturilor proprii, gestionarea ineficientă a patrimoniului local şi administrarea ineficientă a relaţiilor funciare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul articolelor 27 şi 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Teleneşti (dl L. Turea):

1.1.informarea Consiliului raional Teleneşti despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea mijloacelor bugetului raionului Teleneşti în anul 2005, precum şi stabilirea unor responsabilităţi concrete ale organelor administraţiei publice raionale şi locale în scopul prevenirii pe viitor a acestor încălcări;

1.2. asigurarea integrităţii bunurilor aflate în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionarea eficientă a patrimoniului public local, respectarea legislaţiei în activitatea de administrare a relaţiilor funciare, prestare a serviciilor şi contractare a mărfurilor;

1.3. analiza cauzelor prognozării incorecte a bugetului local, cu neadmiterea practicii micşorării neîntemeiate a bazei de calcul a impozitelor şi asigurarea respectării legislaţiei la administrarea relaţiilor funciare;

1.4. restabilirea în evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru investiţii capitale în sumă de 1431,2 mii lei la obiectivele în curs de execuţie;

1.5. restituirea sumei de 1,9 mii lei pentru convorbirile telefonice;

1.6. calcularea şi achitarea contribuţiilor asigurărilor sociale de stat obligatorii în sumă de 3,9 mii lei şi a impozitului pe venit în sumă de 1,2 mii lei.

2. Se cere de la primăria Suhuluceni restituirea în bugetul de stat a soldului mijloacelor alocate din fondul de rezervă al Guvernului în sumă de 2,1 mii lei, neutilizat la 31.12.2005.

3. Direcţia generală finanţe a Consiliului raional Teleneşti să asigure controlul asupra corectitudinii întocmirii rapoartelor privind execuţia bugetelor de nivelul întîi şi nivelul al doilea.

4. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare despre neajunsurile constatate la contractarea de mărfuri şi servicii în raionul Teleneşti, pentru intensificarea controlului, cu luarea măsurilor conform reglementărilor art.5 din Legea nr.1166-XIII din 30.04.1997.

5.Se propune Ministerului Finanţelor (dl M. Pop):

5.1. examinarea situaţiei reale a disponibilităţilor de finanţe publice locale rămase neutilizate la finele anului bugetar, cu înaintarea, în ordinea stabilită, a propunerilor de modificare a legislaţiei;

5.2. elaborarea modului de capitalizare a dobînzilor aferente împrumuturilor contractate de instituţiile publice pentru investiţii capitale, achitate din mijloacele bugetare.

6. Se ia act că:

6.1. S.R.L. "Nalp-Comerţ", în contul sumei de 23,3 mii lei, a efectuat lucrări de reparaţie la finisarea construcţiei scolii din s. Suhuluceni;

6.2. primăria Scorţeni a înregistrat în evidenţa contabilă pe anul 2006 datoria debitoare în sumă de 59,3 mii lei.

7. Despre măsurile luate în vederea executării pct. 1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

8. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr. 49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr. 248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, 2005.

[5] M.O., 1997, nr. 57-58, art.511.

[6] M.O., 1997, nr. 67-68, art.551.

[7] M.O., 2002, nr.170-172, art.1708.

[8] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90,art.398.

[9] Nu a fost dată publicităţii.

[10] M.O., 1996, nr. 75-76, art.610.

[11] M.O., 2002, nr. 102, art.773.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)