Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 51 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Orhei în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului dl E.Pisov, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional dna G.Colun, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Orhei în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pentru semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Orhei nr.3/1 din 27.06.2003 funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Orhei este exercitată de dl E.Pisov.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe, alte subdiviziuni ale Consiliului raional Orhei, primăriile or. Orhei şi s. Peresecina.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Orhei au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV); Legea nr.123-XV; Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În cadrul acestui control la faţa locului probele au fost colectate în procesul analizei dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Orhei, deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile, precum şi datelor entităţilor controlate corelate cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei, Trezoreria teritorială Orhei, materialele controalelor efectuate de alte organe de control, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Orhei în anul 2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Orhei (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2005, care include ca părţi componente bugetul raional Orhei, bugetul oraşului Orhei şi 37 de bugete ale satelor, a fost stabilit de către Consiliul raional Orhei, la 02.12.2004 (decizia nr.11-1). Potrivit bugetului la venituri şi cheltuieli, raionul Orhei iniţial urma să realizeze un volum al veniturilor şi cheltuielilor în sumă de 73004,5 mii lei. În urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost precizată în sumă de 90564,2 mii lei, iar partea de cheltuieli - 110689,8 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor de 20125,6 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Orhei:

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul executării şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se prezintă astfel:

 Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat
(Realizări)(mii lei)

 

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Ponderea în total faţă de veniturile executate (%)

Venituri totale, din care

90564,2

96095,6

+ 5531,4

106,1

100,0

Venituri fiscale

32154,1

35653,6

+ 3499,5

110,8

37,1

Încasări nefiscale

5971,7

6666,8

+ 695,1

111,6

6,9

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

4527,3

4439,7

- 87,6

98,1

4,7

Venituri ale fondurilor speciale

112.3

118,0

+ 5,7

105,1

0,1

Venituri din operaţiuni cu capital

881,0

2320,0

+ 1439,0

263,3

2,4

Transferuri

46917,8

46897,5

- 20,3

99,9

48,8

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului denotă că din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii constituie 51,22%, sau 49198,1 mii lei.

Pe ansamblu, veniturile proprii ale UAT de nivelul întîi au fost realizate în mărime de 108,5% faţă de cele programate. În acelaşi timp, la unele unităţi teritoriale locale (sate) acestea au fost executate sub nivelul aprobat. Astfel, un nivel scăzut de executare a veniturilor s-a înregistrat la 11 primării, inclusiv: Susleni - 69,7%; Piatra - 85,2%, Cucuruzeni - 89,9% etc.         

O rezervă considerabilă a bugetului raionului o constituie restanţele contribuabililor, care la 31.12.2005 alcătuiau suma de 6663,2 mii lei. Cele mai mari restanţe la bugetul local au înregistrat următorii agenţi economici: S.A. "Promacon" (c/f 1003606010973) în sumă de 712,8 mii lei, S.A. "Tora" (c/f 268817) - de 439,6 mii lei, S.A. "Avicola Orhei" (c/f 271598) - de 275,4 mii lei, S.R.L. "Madinden" (c/f 1003606011741) - de 260,6 mii lei.

Ca rezultat al nerespectării cadrului juridic ce reglementează domeniul gestionării fondului funciar şi vînzării terenurilor proprietate publică a UAT, unele primării n-au asigurat realizarea deplină a tuturor veniturilor destinate încasării la bugetul local. Astfel, în perioada ianuarie-mai 2005, de către primăria or. Orhei au fost încheiate contracte de vînzare a terenurilor de pămînt cu agenţi economici şi persoane fizice, în urma cărora la bugetul local s-au ratat venituri în sumă de 5574,4 mii lei, ca urmare a diminuării preţului normativ al pămîntului, prin aplicarea nejustificată a coeficientului de 0,1. La efectuarea acestor tranzacţii, primăria or. Orhei s-a condus de deciziile Consiliului orăşenesc Orhei, aprobate la 29.12.2004, fără a lua în calcul prevederile Anexei la Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare), care stipula aplicarea coeficientului respectiv pînă la 01.01.2005, ulterior acesta fiind repus în aplicare de la 10.06.2005. Analogic de către primăria s. Peresecina, fiind aplicat neîntemeiat coeficientul în mărime de 0,25 la preţul normativ al pămîntului, nu au fost calculate şi încasate plăţi din vînzarea terenurilor proprietate publică în sumă totală de 18,8 mii lei.

Execuţia cheltuielilor:

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective ale bugetului raionului, în perioada raportată, a constituit 95,4% şi, respectiv, 95,1 % faţă de prevederile definitive, sau 105595,6 mii lei şi, respectiv, 105313 mii lei.

Cel mai înalt grad de executare a cheltuielilor s-a înregistrat la bugetul raional - de 97,5%, cheltuielile bugetului oraşului fiind executate la nivel de 97%, iar ale bugetelor satelor - de 93,9%.

Execuţia cheltuielilor bugetelor locale în anul 2005, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

mii lei

Cheltuieli pe grupe conform clasificaţiei bugetare funcţionale

Total pe raion

Bugetul raional

Bugetul oraşului

Bugetele satelor

Precizat

Executat

Grad de executare

Precizat

Executat

Grad de executare

Precizat

Executat

Grad de executare

Precizat

Executat

Grad de executare

1. Gr. 1 "Serviciile de stat cu destinaţie generală"

10287,3

9698,9

94,3

1807,6

1789,1

99,0

1057,5

971,8

91,9

7422,2

6938,0

93,5

2. Gr.3 "Apărarea naţională"

519,9

505,0

97,1

471,6

471,6

100,0

-

-

-

48,3

33,4

69,2

3. Gr.5 "Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională"

2448,6

2441,7

99,7

2441,8

2435,2

99,7

-

-

-

6,8

6,5

95,6

4. Gr.6 "Învăţămăntul"

55522,7

52642,5

94,8

6271,4

6137,4

97,9

14338,5

13811,1

96,3

34912,8

32694,0

93,6

5. Gr.8 "Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret"

7075,5

6675,9

94,3

4551,1

4440,5

97,6

271,1

254,3

93,8

2253,3

1981,1

87,9

6. Gr.9 "Ocrotirea sanatăţii"

717,7

717,7

100

717,7

717,7

100

-

-

-

-

-

-

7. Gr.10 "Asigurarea şi susţinerea socială"

4282,5

4115,0

96,1

3803,5

3661,2

96,3

137,0

137,0

100,0

342,0

316,8

92,6

8. Gr.11 "Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor"

5785,7

5714,1

98,8

2853,6

2816,3

98,7

1,8

1,8

100,0

2930,3

2896,0

98,8

9. "Gr.12 "Protecţia mediului înconjurător şi hidrometeorologia"

10,0

10,0

100

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

100

10. Gr.13 "Industria şi construcţiile"

130,4

128,4

98,5

130,4

128,4

98,5

-

-

-

-

-

-

11. Gr.14 "Gospodăria drumurilor, comunicaţiile"

4740,2

4637,9

97,8

2750,2

2647,9

96,3

1851,3

1851,3

100,0

138,7

138,7

100

12. Gr.15 "Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe"

5291,0

5013,8

94,8

67,7

67,5

99,7

3023,1

3020,4

99,9

2200,2

1925,9

87,5

13. Gr.16 "Complexul pentru combustibil şi energie"

10299,0

10024,4

97,3

74,1

74,1

100,0

-

-

-

10224,9

9950,3

97,3

14. Gr.20 "Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale"

3579,3

3270,3

91,4

1533,6

1413,5

92,2

709,9

703,1

99,1

1335,8

1153,7

86,4

15. TOTAL

110689,8

105595,6

95,4

27474,3

26800,4

97,5

21390,2

20750,8

97,0

61825,3

58044,4

93,9

Din datele prezentate mai sus rezultă că pe grupurile principale de cheltuieli gradul de efectuare a cheltuielilor programate a fost cuprins între 69,2% şi 100%.

La 01.01.2006, bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 50,7 mii lei şi datorii creditoare - de 3839,5 mii lei. Din suma totală a datoriilor creditoare, 3288,6 mii lei, sau 85,7% le constituie plăţile la retribuirea muncii, contribuţiile asigurărilor sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, formate în rezultatul calculării plăţilor salariale pentru luna decembrie şi destinate achitării în luna ianuarie 2006.

Controlul efectuat a constatat unele încălcări ce ţin de executarea cheltuielilor bugetelor UAT ale raionului Orhei.

Cu derogare de la Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[6] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005), a fost constatată depăşirea parcursului- limită la autoturismele care deserveau conducerea raionului cu 25,4 mii km, la cheltuieli fiind trecută cantitatea de 3036 de litri de benzină în sumă de 21,2 mii lei. Aceste cheltuieli au fost acoperite din contul economiilor realizate de la alte unităţi de transport de serviciu.

De către Consiliul raional nu s-au întreprins măsuri în vederea încasării datoriilor formate în anii precedenţi, ca rezultat, la 01.01.2006, înregistrîndu-se datorii cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 4,1 mii lei.

Pentru serviciile de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparaţie a stadionului din or. Orhei, unei persoane fizice i-a fost achitată suma de 6,5 mii lei - 1% din volumul lucrărilor de 648,5 mii lei, deşi contractul pentru serviciile respective a fost încheiat ulterior.

Cu încălcarea prevederilor art.15 şi art.16 din Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[7] (cu modificările ulterioare), de către contabilitatea Consiliului raional Orhei, în lipsa documentelor confirmative, au fost trecute la cheltuieli bunuri materiale în sumă totală de 30,6 mii lei.

La achiziţionarea autogrederului (anul producerii - 1989) în valoare de 261,0 mii lei, de către primăria or. Orhei nu s-au respectat prevederile art.4 şi art.6 din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[8] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII), cîştigător al achiziţiei fiind desemnată o persoană fizică (c/f 2001027000208), care nu întrunea indicii de calificare a furnizorului şi nu desfăşura activitate de antreprenor înregistrată în modul stabilit. Persoana respectivă, achiziţionînd acest mijloc de transport în valoare de 40,0 mii lei de la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură mun.Chişinău, ulterior l-a comercializat primăriei or. Orhei în sumă de 261,0 mii lei, realizînd venit de 220,9 mii lei.

Neţinînd cont de faptul că în condiţiile art.25 alin.(2) din Legea nr.1166-XIII pentru achiziţiile de lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Orhei a contractat lucrările de construcţie şi montaj la stadionul din or. Orhei în valoare de 7905,7 mii lei în baza a două contracte.

Controlul asupra veridicităţii dărilor de seamă anuale a constatat o diferenţă de 445,5 mii lei între datele Raportului privind circulaţia mijloacelor fixe şi datele din Darea de seamă despre executarea devizului de cheltuieli privind procurarea mijloacelor fixe în perioada raportată.

Generializînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi lacunele constatate de control sînt o consecinţă a nerespectării de către persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor administrativ-teritoriale ale raionului a legislaţiei la vînzarea terenurilor proprietate publică locală, precum şi a administrării ineficiente a patrimoniului public, ce a determinat ratarea veniturilor la bugetul local în sumă totală de 5593,2mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Orhei (E.Pisov):

1.1. să informeze Consiliul raional Orhei privind încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Orhei;

1.2. să asigure integritatea bunurilor aflate în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi gestionarea eficientă a patrimoniului public local;

1.3. să respecte legislaţia în activitatea de administrare a relaţiilor funciare, la încheierea contractelor de vînzare a terenurilor proprietate publică locală, la prestarea serviciilor şi contractarea mărfurilor;

1.4. să întreprindă măsuri reglementare în scopul lichidării datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, precum şi să nu admită trecerea la cheltuieli a bunurilor materiale, în lipsa documentelor justificative.

2. Direcţia generală finanţe să asigure controlul asupra corectitudinii întocmirii rapoartelor de executare a bugetelor de nivelul întîi şi al doilea, precum şi stabilirii alocaţiilor de către Consiliul raional pe parcursul anului de execuţie în funcţie de datoriile debitoare cu termenul de prescripţie expirat.

3. Se informează Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare despre neajunsurile constatate la contractarea mărfurilor şi serviciilor în raionul Orhei de către primăria or. Orhei, în scopul eficientizării controlului privind legalitatea procedurilor de desfăşurare a licitaţiilor.

4. Se cere de la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitului pe venit în anul 2005 de către persoana fizică (c/f 2001027000208).

 5. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

[5] Republicată în M.O., nr.147-149 din 06.12.2001.

[6] Nu este dată publicităţii.

[7] Republicată în M.O., nr.87-90 din 23.05.2003, art.398.

[8] M.O., 1997, nr.67-68, art.551.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)