Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 50 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ştefan Vodă în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui raionului Ştefan Vodă dl N.Damian, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ştefan Vodă dna I. Caliman, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ştefan Vodă în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pentru semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Ştefan Vodă nr.1/1 din 19.06.2003 funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Ştefan Vodă este exercitată de dl Iu. Moiseev.

Au fost supuse controlului: Direcţia generală finanţe, alte subdiviziuni ale Consiliului raional Ştefan Vodă, primăria or. Ştefan Vodă şi primăriile satelor Olăneşti şi Talmaz.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Ştefan Vodă au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV); Legea nr.123-XV; Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controlului la faţa locului probele au fost colectate în procesul analizei dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Ştefan Vodă, deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile, precum şi datelor entităţilor controlate, contrapuse cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă, Trezoreria teritorială Ştefan Vodă, explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Ştefan Vodă în anul 2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Ştefan Vodă (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2005, care include ca părţi componente bugetul raional Ştefan Vodă, bugetul oraşului Ştefan Vodă şi 23 de bugete ale satelor (comunelor), a fost stabilit de către Consiliul raional, prin decizia nr.7/2 din 03.12.2004, la venituri şi cheltuieli în sumă de 44775,1 mii lei. În urma rectificărilor efectuate, partea de venituri a fost precizată în sumă de 75121,3 mii lei, iar partea de cheltuieli - 83657,4 mii lei.

Bugetul raionului la venituri a fost realizat în sumă totală de 75871,2 mii lei, sau la nivel de 101,0%, ceea ce depăşeşte cu 749,9 mii lei indicii planificaţi. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 78503,5 mii lei, sau la nivel de 93,8%, inclusiv din contul soldului de mijloace băneşti, în urma execuţiei bugetului pentru anul precedent, în mărime de 9426,8 mii lei. Execuţia bugetară a raionului Ştefan Vodă în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare de 6794,5 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Ştefan Vodă

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul executării şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se prezintă astfel:

(mii lei)

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

75123,3

100,0

75871,2

100,0

+747,9

100,9

Venituri fiscale

17311,5

23,0

17396,7

22,9

+85,2

100,5

Încasări nefiscale

3350,5

4,5

3816,8

5,1

+466,3

113,9

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

4089,4

5,4

3329,9

4,4

- 759,5

81,4

Venituri ale fondurilor speciale

25,0

-

18,5

-

-6,5

74,0

Venituri din operaţiuni cu capital

1428,9

1,9

2402,4

3,2

+0,2

168,1

Transferuri

48918,0

65,2

48906,8

64,4

-2,4

99,9

Analiza veniturilor bugetului raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora a constituit 64,4 %, sau 48906,8 mii lei. Veniturilor fiscale le revin 22,9%, sau 17396,7 mii lei, iar încasărilor nefiscale - 5,1%, sau 3816,8 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii constituie 35,5%, sau 26964,4 mii lei.

Veniturile bugetului raionului au fost acumulate la nivel de 100,9%, în timp ce pe 18 tipuri de venituri încasările au fost executate de la 26,5% la 99,9%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 686,5 mii lei (inclusiv: 251,7 mii lei - alte impozite pe venit, 165,4 mii lei - arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă, 126,6 mii lei - taxa pentru amenajarea teritoriului etc.); pe 27 de tipuri de venituri au fost încasate venituri cu depăşirea nivelului preconizat, suma acestora fiind de 2639,7 mii lei.

Conform prevederilor art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii revine autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, ceea ce n-a fost realizat de unele primării. Din 23 primării, 9 n-au asigurat executarea părţii de venituri. Cel mai scăzut nivel de executare a veniturilor la bugetul local s-a constatat la UAT: Caplani - 9%, Antoneşti - 17%, Brezoaia - 29%, Carahasani - 12% etc. Totodată, primăria oraşului Ştefan Vodă, primăriile satelor Olăneşti şi Talmaz n-au asigurat încasarea deplină a plăţilor pentru arenda terenurilor proprietate publică. Ca consecinţă, la 01.01.2006, unii agenţi economici înregistrau faţă de acestea datorii, respectiv de 242,3 mii lei, 55,9 mii lei şi 257,0 mii lei. Aceste primării, la elaborarea propriilor bugete, n-au asigurat prognozarea tuturor tipurilor de încasări nefiscale ce urmau a fi colectate în anul bugetar, ca rezultat partea de venituri fiind aprobată cu o diminuare de 274,1 mii lei.

La 01.01.2006, restanţa contribuabililor faţă de bugetul raionului a constituit 4380,4 mii lei, diminuîndu-se cu 172,8 mii lei faţă de cea înregistrată la 01.01.2005. Cele mai mari restanţe au înregistrat: S.A. "Baştina" (cod fiscal 1004608000179) - 948,2 mii lei, C.A.P. "Pojarniţa-Med" (cod fiscal 1003608000323) - 364,9 mii lei, S.R.L. "Semionovca Agro" (cod fiscal 9674894) - 189,7 mii lei etc.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Ştefan Vodă

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective ale bugetului raionului a constituit 93,8% şi, respectiv, 96,6%, sau în valoare absolută - 78503,5 mii lei şi, respectiv, 80891,1 mii lei.

Gradul de execuţie a cheltuielilor de casă la bugetul raional a constituit 97,7%, iar la bugetele satelor - 92,1%.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2005, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

 Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

83659,4

100,0

78503,5

100,0

93,8

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

6215,0

7,4

5533,4

7,0

89,0

3

Apărarea naţională

98,8

0,1

63,3

-

64,0

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

1675,5

2,0

1582,4

2,0

94,0

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

43998,0

52,5

41187,5

52,5

93,6

6

Învăţămîntul

38476,2

46,0

36213,7

46,1

94,1

8

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret

2764,9

3,3

2395,4

3,1

86,6

9

Ocrotirea sănătăţii

279,2

0,3

279,2

0,3

100,0

10

Asigurarea şi asistenţa socială

2477,7

2,9

2299,2

2,9

92,7

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

28667,9

34,0

27385,8

34,8

95,5

11

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

5665,4

6,8

5416,0

6,9

95,5

13

Industria şi construcţiile

120,3

0,2

106,4

0,1

88,4

14

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile

2431,6

2,9

2148,7

2,7

88,3

15

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

2280,6

2,8

1758,5

2,2

77,1

16

Complexul pentru combustibil şi energie

18127,8

21,4

17916,3

22,8

98,8

19

Alte servicii

42,2

-

39,9

-

94,5

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

3004,2

4,0

2751,1

3,5

91,5

 

Creditarea netă

 

-

-

-

-

Nivelul execuţiei de casă a bugetului raionului la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 93,8%. Nivelul cheltuielilor bugetare programate pentru anul 2005 a fost cuprins între 64,0% şi 100,0%. Ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural, domeniul economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate şi a constituit, respectiv, 52,5%, 34,8% şi 3,5%. Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii a alcătuit 37,7%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 31,6%; cheltuielilor atribuite investiţiilor capitale - 29,0%; transferurilor curente - 25,0%; pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 13,2% şi a fost menţinută la nivelul planificat.

La 01.01.2006, bugetul raionului înregistra datorii debitoare în sumă de 577,5 mii lei şi datorii creditoare - de 7020,5 mii lei, care s-au majorat, în comparaţie cu perioada similară, cu 300,5 mii lei şi, respectiv, 2259,5 mii lei. În suma totală a datoriilor creditoare, ponderea cea mai mare a revenit datoriilor la decontările cu furnizorii şi antreprenorii - 46,2% (3267,8 mii lei), la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2005 - 27,9% (1974,9 mii lei) şi la contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - 28,3% (988,5 mii lei).

De către autorităţile publice ale raionului Ştefan Vodă nu au fost întreprinse măsuri de rigoare în vederea încasării datoriilor debitoare formate în anii precedenţi. Ca rezultat, la 01.01.2006, datoriile cu termenul de prescripţie expirat au constituit 112,7 mii lei. Totodată, la bilanţul acestora sînt înregistrate datorii creditoare cu termenul de prescripţie expirat în sumă de 641,8 mii lei.

Lipsa unei justificări de reglementare a relaţiilor dintre bugetele de nivelul al doilea şi întîi la stabilirea normativelor de cheltuieli pentru un locuitor, la calcularea transferurilor de susţinere financiară a UAT, a permis Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Ştefan Vodă să utilizeze, la elaborarea proiectelor bugetelor de nivelul întîi, norme diferenţiate, ca rezultat fiind aprobate transferuri neuniforme de susţinere financiară a UAT.

Primăriile din 19 UAT n-au utilizat pe deplin transferurile cu destinaţie specială primite în anul 2005, din acestea nefiind valorificate mijloace în sumă de 595,7 mii lei, care n-au fost restabilite prin intermediul relaţiilor interbugetare.

Cu derogare de la prevederile art.7 alin.(3) şi art.35 alin.(7) din Legea nr.397-XV, unii conducători ai subdiviziunilor Consiliului raional, la execuţia bugetului raionului pe anul 2005, au admis la articolul "Investiţiile capitale în construcţie" depăşirea cheltuielilor efective (reduse cu datoriile creditoare la 01.01.2005) faţă de cele precizate cu suma totală de 2605,4 mii lei.

Contrar pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.139 din 09.02.1998 "Cu privire la salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice în baza Reţelei tarifare unice"[5] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16.05.2006), de către unii executori (ordonatori) secundari de credite ai Consiliului raional Ştefan Vodă neîntemeiat au fost acordate adaosuri şi premii în mărime totală de 33,0 mii lei, inclusiv: Direcţiei agricultură şi alimentaţie - 2,0 mii lei; Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport - 7,4 mii lei; Direcţiei generale finanţe - 14,4 mii lei; Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri - 3,9 mii lei; Secţiei asistenţă socială - 1,1 mii lei.

Nerespectîndu-se Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20.12.1995"Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice"[6] (cu modificările ulterioare; abrogată prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30.12.2005), la două subdiviziuni ale Consiliului raional şi la 17 primării a fost stabilită depăşirea parcursului-limită anual cu 188,8 mii km, fiind trecută la cheltuieli cantitatea de 17,5 mii litri de benzină în valoare de 149,2 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Ştefan Vodă în anul 2005 sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, precum şi a lipsei controlului adecvat asupra executării prevederilor legale, ce a generat un nivel scăzut al acumulării veniturilor proprii, nerespectarea limitelor aprobate de cheltuieli la investiţii capitale, administrarea ineficientă a relaţiilor funciare.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art. 29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Ştefan Vodă (dl Iu. Moiseev):

1.1. să informeze Consiliul raional Ştefan Vodă despre rezultatele controlului privind corectitudinea formării şi utilizării bugetului raionului;

1.2. să asigure prognozarea şi evaluarea optimală a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;

1.3. să întreprindă măsuri eficiente în vederea micşorării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local, precum şi decontării mijloacelor cu destinaţie specială nevalorificate în sumă de 595,7 mii lei.

2. Se cere de la primarul or.Ştefan Vodă (dl Gh.Anghel) şi primarii satelor Talmaz (dl V.Pleşca), Olăneşti (dl E.Darii):

2.1. să analizeze cauzele prognozării incorecte a bugetului local, cu excluderea practicii micşorării neîntemeiate a bazei de calcul a veniturilor nefiscale;

2.2. să asigure încasarea în buget a restanţelor la veniturile nefiscale, respectiv de 242,3 mii lei, 55,9 mii lei şi 257,0 mii lei.

3. Se cere de la Direcţia generală finanţe, de comun cu serviciul contabil al primăriilor şi subdiviziunilor Consiliului raional, să întreprindă măsuri privind stingerea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat în conformitate cu prevederile legale.

4. Despre executarea pct.1, pct.2 şi pct.3 se va informa Curtea de Conturi în termen de două de luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin. (3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

[5] M.O., 1998, nr. 26-27, art.194.

[6] Nu este dată publicităţii.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)