Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 49 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Sîngerei în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Sîngerei dl P.Statnîi, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Sîngerei dna M.Bordeniuc, viceministrului finanţelor dl I.Chicu, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Sîngerei în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi în baza deciziei Consiliului raional Sîngerei nr.1/1 din 14.06.2003, funcţia de executor (ordonator) principal de credite al r-nului Sîngerei este exercitată de dl P.Statnîi.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului Sîngerei, subdiviziunile Consiliului raional Sîngerei, unele primării din raionul Sîngerei.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Sîngerei au fost reglementate de Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.123-XV, Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare) şi de alte acte legislative şi normative.

În procesul controalelor efectuate la faţa locului probele de control au fost colectate prin examinarea dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Sîngerei, deciziilor Consiliului raional; verificarea documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor entităţilor controlate şi contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Singerei, Trezoreria teritorială Sîngerei, primăriile raionului Sîngerei, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Sîngerei (în continuare - bugetul raionului) pe anul 2005 include, ca părţi componente, bugetul raional, bugetul oraşului Sîngerei şi 24 de bugete ale satelor (comunelor) din raionul Sîngerei. În conformitate cu decizia Consiliului raional Sîngerei nr.6/1 din 24.12.2004, bugetul raionului pe anul 2005 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 52855,0 mii lei, care, pe parcursul perioadei de gestiune, în rezultatul rectificărilor, s-a precizat la partea de venituri în sumă de 67264,5mii lei, sau cu o majorare de 14409,5 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă de 76720,7mii lei, sau cu 23865,7 mii lei mai mult.

Bugetul raionului pe anul 2005 la partea de venituri a fost executat în sumă totală de 68461,6 mii lei, sau la nivelul de 101,8%, ce depăşeşte indicii planificaţi cu 1197,1 mii lei, iar la partea de cheltuieli - în sumă totală de 68760,2 mii lei, sau la nivelul de 89,6%. Luîndu-se în consideraţie soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 4217,0 mii lei, execuţia bugetului raionului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 8070,5 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Sîngerei

 Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indici:

Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+) Nerealizări(-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

67264,5

100

68461,6

100

1197,1

101,8

Venituri fiscale

17220,0

25,6

16378,1

23,9

- 841,9

95,1

Încasări nefiscale

2480,1

3,7

3113,4

4,5

633,3

125,5

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

2981,1

4,4

1835,3

2,7

- 1145,8

61,6

Venituri ale fondurilor speciale

30

0,0

13,8

0,0

- 16,2

46,0

Venituri din operaţiunile cu capital

299,9

0,4

2883,0

4,2

2583,1

961,3

Transferuri

44253,4

65,8

44238,0

64,6

- 15,4

99,9

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 64,6%, sau 44238,0 mii lei, diminuată faţă de planul precizat cu 0,1%. Veniturilor fiscale le revin 23,9%, sau 16378,1 mii lei, care s-au micşorat faţă de planul precizat cu 4,9%, iar încasărilor nefiscale - 4,5%, sau 3113,4 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii reprezintă 35,4%, sau 24223,6 mii lei.

Veniturile bugetului raionului au fost acumulate la nivelul de 101,8%, însă la executarea lor pe tipuri s-au admis diferenţe considerabile privind nivelul de realizare, care variază de la 46% pînă la 14822,8%. Astfel, încasările planificate la 13 tipuri de venituri au fost executate la nivelul de la 46% pînă la 99,9%, neîncasîndu-se în bugetul local mijloace în sumă totală de 4998,6 mii lei, inclusiv 1022,2 mii lei - impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător, 2593,1 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă etc. La 20 de tipuri de venituri s-au încasat 4544,1 mii lei, cu depăşirea nivelului preconizat de la 1,1% pînă la 14822,8%. La 7 tipuri de venituri au fost încasate suplimentar mijloace în sumă de 1666,2 mii lei, care nu s-au aprobat ca surse de formare a bugetului, inclusiv 1106,5 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti, 365,0 mii lei - mijloacele băneşti de la realizarea terenurilor proprietate publică a UAT, 124,7 mii lei - alte impozite pe venit.

Cu derogare de la prevederile art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, care reglementează responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii de către autorităţile executive ale UAT, din 26 UAT de nivelul întîi din componenţa raionului, 11 primării n-au asigurat executarea părţii de venituri, şi anume: Rădoaia - 48,6%, Izvoare - 68,4%, Sîngereii Noi - 69,4% etc.

La 01.01.2006 restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului Sîngerei au constituit 7240,1 mii lei, adică s-au diminuat cu 1021,4 mii lei faţa de cele înregistrate la 01.01.2005. Cele mai mari restanţe au înregistrat: S.R.L. "Rădoianca" (cod fiscal 1002602000597) - 149,4 mii lei, S.R.L. "Agro-Sîngerei" (cod fiscal 1002602002421) - 773,2 mii lei, S.R.L. "Bumtovit-Agro" (cod fiscal 1002602005503) - 478,8 mii lei.

Contrar prevederilor art.10/1 alin.(1) din Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 "Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului"[5] (cu modificările ulterioare), un şir de consilii locale de nivelul întîi nu au stabilit plata pentru folosirea de către 13 agenţi economici a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau întreprinderilor şi obiectivelor private. Ca urmare, în procesul elaborării bugetului pe anul 2005, la acest compartiment nu au fost planificate şi nu s-au încasat venituri în sumă totală de 36,7 mii lei, din care: la primăria Copăceni - 11,3 mii lei; la primăria or. Sîngerei - 4,3 mii lei; la primăria s. Grigorăuca - 15,9 mii lei; la primăria s.Prepeliţa - 5,2 mii lei.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Sîngerei

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2005, comparativ cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţia

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

Executarea, %
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

76720,7

100,0 

68760,2

100,0 

89,6

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

7220,7

9,4

6764,2

9,8

93,7

3

Apărarea naţională

101,6

0,1

61,9

0,1

60,9

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

1523,4

2,0

1516,2

2,2

99,5

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

48164,9 

62,8 

44984,1 

65,4 

93,4 

6

Învăţămîntul

41825,7

54,5

39564,5

57,5

94,6

8

Cultura, arta şi sportul

2818,2

3,7

2485,3

3,6

88,2

9

Ocrotirea sănătăţii

82,9

0,1

82,9

0,1

100,0

10

Asigurarea şi asistenţa socială

3438,1

4,5

2851,4

4,2

82,9

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

17948,6 

23,4

14128,5

20,5 

78,7 

11

Agricultura

4845,8

6,3

4602,2

6,7

95,0

13

Industria şi construcţiile

107,8

0,1

100,8

0,1

93,5

14

Transporturi şi gospodăria drumurilor

390,7

0,6

351,4

0,5

89,9

15

Gospodăria comunală

3789,3

4,9

3582,9

5,2

94,6

16

Complexul pentru combustibil

şi energie

8767,4

11,4

5452,2

7,9

62,2

 

Alte servicii legate de activitatea economică

47,6

0,1

39,0

0,1

81,9

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri pricnipale

1761,5

2,3

1357,1

2,0

77,0

 

Creditarea netă

 

 

- 51,7

  

 

Nivelul execuţiei de casă a bugetului raionului la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 89,6%, iar nivelul executării cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2005 a variat între 62,2% şi 100%. Ponderea cheltuielilor domeniului social-cultural, domeniului economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate, constituind, respectiv, 65,4%, 20,5% şi 2%. Finanţarea cheltuielilor din veniturile proprii a atins nivelul de 35,2%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru remunerarea muncii - 41,2%, cheltuielilor pentru plata mărfurilor şi serviciilor - 17,3%, transferurilor curente - 12,5%, cheltuielilor pentru investiţiile capitale - 11,1% etc. Totodată, cheltuielile la toate articolele clasificaţiei economice au fost executate la nivelul de la 74,3% pînă la 99,5%.

În anul 2005, comparativ cu anul 2004, datoriile creditoare s-au majorat cu 629,7 mii lei şi la 01.01.2006 constituiau 5515,9 mii lei, ponderea cea mai mare revenind datoriilor la remunerarea muncii pentru luna decembrie 2005 - 41,5% şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat - 32%. Totodată, în decursul unui an s-au majorat şi datoriile debitoare cu 421,8 mii lei, la 01.01.2006 constituind 738,2 mii lei, inclusiv cu termenul de prescripţie expirat - 42,8 mii lei.

Cu încălcarea art.49 alin.(1) lit.k) din Legea nr.123-XV, Consiliul raional Sîngerei n-a aprobat statele de personal pentru anul 2005 ale subdiviziunilor sale (Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport, Centrul metodic şi contabilitatea centralizată). Prin decizia Consiliului raional nr.6/1 din 24.12.2004, limita personalului contabilităţii centralizate din cadrul Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a fost aprobată cu derogare de la Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10.06.2003 "Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional"[6] (cu modificările ulterioare), fiind efectuate cheltuieli suplimentare în sumă de 13,5 mii lei.

Pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului raional Sîngerei la salariul de bază au fost stabilite adaosuri neîntemeiate în sumă totală de 6,0 mii lei, cu derogare de la prevederile art.24 alin.(3) din Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995[7] (cu modificările ulterioare).

În lipsa Regulamentului "Cu privire la formarea şi utilizarea mijloacelor speciale şi mărimea taxelor", care urma a fi aprobat de Consiliul local, primăria com. Pepeni a acordat servicii cu plată la exploatarea autogrederului (tariful este aprobat prin dispoziţia primarului), prin ce n-au fost respectate prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.397-XV şi pct.25 din Regulamentul "Cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget", aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31.12.2004 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget"[8] (cu modificările ulterioare).

Primăria or.Sîngerei neîntemeiat a scutit de plata pentru arendă două persoane juridice, în rezultatul cărui fapt suma veniturilor neîncasate în bugetul local a constituit 12,5 mii lei.

Secţia cultură a Consiliului raional Sîngerei şi primăria com. Coşcodeni, nerespectînd cerinţele la ţinerea evidenţei contabile, n-au majorat valoarea iniţială a clădirilor cu suma cheltuielilor pentru reparaţia capitală efectuată în anul 2005, respectiv, cu sumele de 116,3 mii lei şi 252,9 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile depistate la execuţia bugetului raionului Sîngerei în anul 2005 sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, care a generat un nivel scăzut al acumulării veniturilor proprii, restanţe ale contribuabililor faţă de bugetul local, precum şi alte deficienţe la execuţia bugetului local.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Sîngerei (dl P.Statnîi):

1.1. informarea Consiliului raional Sîngerei despre rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Sîngerei în anul 2005;

1.2. asigurarea, în procesul elaborării bugetului raional, a fundamentării corecte de evaluare în structură a categoriilor de venituri, precum şi a controlului asupra încasării depline a impozitelor şi taxelor locale.

2. Se cere de la primăria oraşului Sîngerei (dl G. Braşovschi);

2.1 să analizeze cauzele prognozării dificile a bugetului local, cu excluderea practicii micşorării neîntemeiate a tuturor tipurilor de impozite şi taxe ce urmează a fi colectate în anul bugetar respectiv;

2.2 să asigure încheierea contractelor de arendă (locaţiune) conform prevederilor legale.

3. Se ia act că:

3.1. Secţia cultură a Consiliului raional Sîngerei şi primăria satului Coşcodeni au majorat costul mijloacelor fixe, respectiv, cu 116,3 mii lei şi 252,9 mii lei;

3.2. primăria oraşului Sîngerei şi primăriile satelor (comunelor) Copăceni, Grigorăuca şi Prepeliţa au efectuat calcularea veniturilor proprii în bugetul local în sumă de 36,7 mii lei;

3.3. Consiliul raional Sîngerei a aprobat statele de personal ale subdiviziunilor sale, iar numărul de personal al contabilităţii centralizate a Direcţiei generale învăţămînt, tineret şi sport a fost conformat la prevederile Hotărîrii Guvernului nr.689 din 10.06.2003;

3.4. primăriile Sîngerei, Prepeliţa, Grigorăuca şi Copăceni au contractat arenda terenurilor respective;

3.5. Consiliul primăriei Pepeni a aprobat Regulamentul "Cu privire la formarea şi utilizarea mijloacelor speciale".

4. Despre măsurile întreprinse întru executarea pct.1 şi pct.2 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

5. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1]Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, 2005.

[5] M.O., 1997, nr.57-58, art.515.

[6] M.O., 2003, nr.116-120, art.711.

[7] Republicată în M.O., ediţia specială din 09.12.2005.

[8] M.O., 2005, nr.39-41, art.125.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)