Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 48 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Glodeni în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Glodeni dl I.Movilă, viceministrului finanţelor dl I.Chicu, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Glodeni în anul 2005, efectuat în conformitate cu Programul activităţii de control a Curţii de Conturi pentru semestrul I al anului 2006.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Glodeni, unele primării din raionul Glodeni etc.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Glodeni au fost reglementate de Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările ulterioare), Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 "Privind sistemul bugetar şi procesul bugetar"[4] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative.

În cadrul controalelor exercitate la faţa locului probele au fost colectate în procesul examinării şi studierii dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Glodeni, deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile; analizei datelor entităţilor controlate şi contrapunerii lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni, Trezoreria teritorială Glodeni, primăriile raionului Glodeni, analizele comparative, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Glodeni în anul 2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Glodeni (în continuare - bugetul raionului) pentru anul 2005 include ca părţi componente bugetul raional, bugetul oraşului Glodeni şi 18 bugete ale satelor (comunelor). În conformitate cu decizia Consiliului raional nr.8/2 din 09.12.2004, bugetul raionului pentru anul 2005 a fost stabilit la venituri şi cheltuieli în sumă de 35102,1 mii lei, care, pe parcursul perioadei de gestiune, în rezultatul rectificărilor, a fost precizat la partea de venituri în sumă de 44802,4 mii lei, sau cu o majorare de 9700,3 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 49788,9 mii lei, sau cu 14686,8 mii lei mai mult.

Bugetul raionului la venituri pentru anul 2005 a fost realizat în sumă totală de 46344,4 mii lei, sau la nivel de 103,4%, ceea ce depăşeşte indicii planificaţi cu 1542,0 mii lei. Cheltuielile au fost executate în sumă totală de 47131,1 mii lei, sau la nivel de 94,7%, inclusiv din soldul mijloacelor bugetare la început de an în sumă de 7049,6 mii lei, constituite ca urmare a execuţiei bugetului anului precedent. Execuţia bugetară a raionului în anul 2005 s-a încheiat cu un sold de mijloace bugetare în sumă de 6262,9 mii lei.

Realizarea veniturilor bugetului raionului Glodeni:

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indicii:

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea
(%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

44802,4

100,0

46344,4

100,0

1542,0

103,4

Venituri fiscale

14690,3

32,8

14881,5

32,1

191,2

101,3

Încasări nefiscale

2813,7

6,3

3931,8

8,5

1118,1

139,7

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

1717,7

3,8

1530,9

3,3

-186,8

89,1

Venituri ale fondurilor speciale

10,5

-

13,3

-

2,8

126,7

Venituri din operaţiuni cu capital

524,7

1,2

951,7

2,1

427,0

181,4

Transferuri

25045,5

55,9

25035,3

54,0

-10,2

99,9

Analiza încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul raionului denotă că sursa de bază a formării veniturilor executate sînt transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 54,0%. Veniturilor fiscale le revin 32,1%, sau 14881,5 mii lei, care s-au majorat faţă de planul precizat cu 1,3%, iar încasărilor nefiscale - 8,5%, sau 3931,8 mii lei. Din suma totală a încasărilor în bugetul raionului, veniturile proprii reprezintă 40,5%, sau 18813,3 mii lei.

Veniturile bugetului raionului au fost acumulate la nivel de 103,4%, însă la executarea acumulărilor pe tipuri de venituri există discrepanţe semnificative privind nivelul de realizare, care variază de la 42,6% pînă la 1128,0%. Astfel, încasările planificate la 11 tipuri de venituri au fost executate la nivel de la 42,6 % pînă la 99,9%, în bugetul local neîncasîndu-se mijloace în sumă totală de 1081,4 mii lei (inclusiv: 597,6 mii lei - impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător; 105,5 mii lei - impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă). La 23 de tipuri de venituri au fost încasate venituri cu depăşirea nivelului preconizat de la 1,2% pînă la 1128,0%, suma totală a încasărilor fiind de 2111,3 mii lei. Suplimentar au fost încasate 519,1 mii lei la 8 tipuri de venituri, care n-au fost aprobate ca surse de formare a bugetului (inclusiv: 392,0 mii lei - amenzile aplicate de poliţia rutieră; 50,5 mii lei - taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate).

Cu nerespectarea art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, care reglementează responsabilitatea pentru asigurarea colectării depline şi în termenele stabilite a veniturilor proprii de către autorităţile executive ale UAT, 3 primării n-au asigurat executarea părţii de venituri: s.Cajba - 98,5%, s.Limbenii Noi - 99,1% şi s.Viişoara - 98,8%.

În rezultatul neconlucrării, la elaborarea bugetului raionului, a Direcţiei generale finanţe cu primăria oraşului Glodeni, nu au fost programate venituri în sumă de 75,7 mii lei, în urma necalcularii acestora la "Încasări de la vînzarea patrimoniului de stat", prin ce nu au fost respectate prevederile art.19 alin. (2) lit. c) din Legea nr.397-XV.

Mijloacele obţinute de la vînzarea taberei sportive din s. Ciuciulea în sumă de 40,0 mii lei s-au încasat în bugetul or. Glodeni, necesitînd a fi încasate în bugetul raional. Ca rezultat, executarea părţii de venituri a bugetului raional pe anul 2005 s-a micşorat cu suma respectivă.

La 01.01.2006, restanţa contribuabililor faţă de bugetul raionului a constituit 3872,3 mii lei, cu o majorare de 149,0 mii lei faţă de cea înregistrată la 01.01.2005. Cele mai mari restanţe au înregistrat: S.R.L. "Abixper" - 351,3 mii lei, S.R.L. "Ilivand-grup" - 308,7 mii lei, S.A. "Fabrica de conserve din Glodeni" - 291,2 mii lei, S.R.L."Princiar" - 260,4 mii lei, S.R.L. "Ustianul" - 259,3 mii lei etc.

 Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Glodeni:

Execuţia cheltuielilor de casă şi efective ale bugetului raionului în anul 2005, în comparaţie cu prevederile bugetare, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

49788,9

100,0

47131,1

100,0

94,7

1

Serviciile de stat cu destinaţie generală

5036,8

10,1

4821,1

10,2

95,7

3

Apărarea naţională

92,6

0,2

72,6

0,2

78,4

5

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

1111,7

2,2

1109,8

2,4

99,8

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

35088,8

70,5

33020,2

70,0

94,1

6

Învăţămîntul

29251,4

58,8

28194,3

59,8

96,4

8

Cultura, arta şi sportul

3141,4

6,3

2320,5

4,9

73,9

9

Ocrotirea sănătăţii

435,0

0,9

420,0

0,9

96,6

10

Asigurare şi asistenţă socială

2261,0

4,5

2085,4

4,4

92,2

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

7756,7

15,6

7499,6

15,9

96,7

11

Agricultura

3569,6

7,2

3515,6

7,5

98,5

13

Industria şi construcţiile

88,3

0,2

88,1

0,2

99,8

14

Transporturile şi gospodăria drumurilor

485,2

1,0

478,2

1,0

98,6

15

Gospodăria comunală

918,5

1,8

766,7

1,6

83,5

16

Complexul pentru combustibil şi energie

2651,4

5,3

2607,6

5,5

98,3

 

Alte servicii legate de activitatea economică

43,7

0,1

43,4

0,1

99,3

20

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri

702,2

1,4

607,8

1,3

86,6

Nivelul execuţiei de casă a bugetului raionului la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 94,7%, sau cu 2657,8 mii lei mai puţin decît cheltuielile programate. Gradul de executare a cheltuielilor bugetare precizate pentru anul 2005 a fost cuprins între 86,6% şi 96,7%. Ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural, domeniul economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate şi a constituit, respectiv, 70,0%, 15,9% şi 1,3%. Gradul de finanţare a cheltuielilor din veniturile proprii a alcătuit 43,2%.

Sub aspectul clasificaţiei economice, ponderea cea mai mare a cheltuielilor executate revine cheltuielilor pentru: retribuirea muncii - 42,9%; contribuţiile de asigurări sociale - 10,8%; plata mărfurilor şi serviciilor - 21,4%; transferuri curente - 12,5%; investiţii capitale - 9,0% etc.

Datoria creditoare a raionului, la 01.01.2006, s-a micşorat faţă de anul precedent cu 545,8 mii lei şi a constituit 2805,5 mii lei, ponderea ceea mai mare revenind datoriilor la retribuirea muncii pentru luna decembrie 2005 - 60,3% (1690,8 mii lei) şi la contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat - 18,3% (512,6 mii lei).

La 01.01.2006, datoria debitoare a raionului a constituit 223,9 mii lei şi în comparaţie cu perioada similară a anului precedent (2004) s-a majorat cu 42,1 mii lei. Din suma totală a datoriilor, 19,7 mii lei sînt datorii cu termenul de prescripţie expirat, înregistrate la bilanţul primăriilor satelor Ciuciulea (17,0 mii lei) şi Cuhneşti (2,7 mii lei).

Cu derogare de la prevederile Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.1995[5] (cu modificările ulterioare), Consiliul raional Glodeni a trecut la cheltuieli suma de 6,2 mii lei - costul programelor de purtători tehnici pentru computere, fără a le înregistra ca mijloace fixe, iar Comisariatul de poliţie al raionului Glodeni nu a asigurat înregistrarea în evidenţă contabilă a datoriei S.R.L. "Autovalser" (c/f 1003602007098) în sumă de 5,2 mii lei. Primăria oraşului Glodeni şi Serviciul sanitar veterinar, nerespectînd cerinţele evidenţei contabile, nu au majorat costul mijloacelor fixe cu suma cheltuielilor pentru reparaţii capitale în mărime de 28,0 mii lei şi 23,0 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile stabilite la execuţia bugetului raionului Glodeni sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor publice locale ale raionului a prevederilor legislaţiei, care a generat un nivel scăzut al acumulării veniturilor proprii, restanţe ale contribuabililor faţă de bugetul local, precum şi alte deficienţe la execuţia bugetului local.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

 hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Glodeni (dl V.Carcea):

1.1. să informeze Consiliul raional Glodeni despre neajunsurile stabilite la execuţia bugetului raionului Glodeni;

1.2. să asigure, în procesul elaborării bugetului raional, fundamentarea corectă de evaluare în structură a categoriilor de venituri, precum şi controlul asupra încasării depline a impozitelor şi taxelor locale.

2. Se recomandă primăriei oraşului Glodeni (dl Iu.Evteev) să analizeze cauzele prognozării incorecte a bugetului local, cu excluderea practicii de micşorare neîntemeiată a tuturor tipurilor de impozite şi taxe ce urmează a fi colectate în anul bugetar.

3. Se cere de la Direcţia generală finanţe, de comun cu serviciul contabil al primăriilor satelor Ciuciulea şi Cuhneşti, să întreprindă măsuri privind stingerea datoriilor cu termenul de prescripţie expirat, potrivit prevederilor legale, în sumă de 17,0 mii lei şi, respectiv, 2,7 mii lei.

4. Se ia act că:

4.1. primăria or. Glodeni şi Serviciul veterinar de stat au majorat costul mijloacelor fixe cu 28,0 mii lei şi, respectiv, 23,0 mii lei;

4.2. suma de 40,0 mii lei a fost restabilită la bugetul primăriei Glodeni;

4.3. Consiliul raional a înregistrat în evidenţa contabilă valori materiale în sumă de 6,2 mii lei.

5. Despre măsurile întreprinse în vederea executării pct. 1 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

6. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1]Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49,art.211.

[3] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

[5] Republicată în M.O., 2003, nr.87-90, art.398.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)