Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
HOTĂRÎREA nr. 46 din 15 iunie 2006 privind raportul asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Edineţ în anul 2005

Numar din data de 2006-06-15 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Edineţ dl S.Guţu, şefului Direcţiei generale finanţe a Consiliului raional Edineţ dna S.Botnaru, viceministrului finanţelor dl I.Chicu, şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl S.Puşcuţa, şefului-adjunct al Direcţiei bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna M.Ciupercă, călăuzindu-se de articolul 27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra rezultatelor controlului corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Edineţ în anul 2005, efectuat conform Programului activităţii de control a Curţii de Conturi pe semestrul I al anului 2006, avînd drept obiectiv verificarea regularităţii şi corectitudinii elaborării şi execuţiei bugetului raionului Edineţ în anul 2005.

Au fost supuse controlului: aparatul preşedintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Edineţ, unele primării din raionul Edineţ etc.

În anul 2005, elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare - UAT) ale raionului Edineţ au fost reglementate de Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003[2] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.397-XV), Legea privind administraţia publică locală nr.123-XV din 18.03.2003[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV), Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996[4] (cu modificările ulterioare), de alte acte legislative şi normative.

În conformitate cu art.60 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV şi în baza deciziei Consiliului raional Edineţ nr.2/6 din 27.06.2003 funcţia de executor (ordonator) principal de credite al raionului Edineţ este exercitată de S.Guţu.

În cadrul controlului exercitat la faţa locului probele au fost colectate în procesul analizei dărilor de seamă privind execuţia bugetului raionului Edineţ, deciziilor Consiliului raional; verificării documentelor primare şi registrelor contabile, precum şi datelor entităţilor controlate, cu contrapunerea lor cu datele obţinute din diferite surse (Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ, Trezoreria teritorială Edineţ, primăriile raionului Edineţ, explicaţiile persoanelor responsabile etc.).

Examinînd rezultatele controlului asupra corectitudinii formării şi utilizării bugetului raionului Edineţ în anul 2005, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente la şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Bugetul raionului Edineţ (în continuare - bugetul raionului) include ca părţi componente bugetul raional Edineţ, bugetul oraşelor Edineţ şi Cupcini şi 30 de bugete ale satelor (comunelor). În conformitate cu decizia Consiliului raional nr.17/1 din 26.11.2004, bugetul raionului pentru anul 2005 a fost stabilit iniţial la venituri şi cheltuieli în sumă de 46429,5 mii lei (inclusiv: bugetul raional - 8161,2 mii lei; bugetele locale - 38268,3 mii lei), care pe parcursul perioadei de gestiune, în urma rectificărilor, a fost precizat la partea de venituri în suma de 58468,1 mii lei (inclusiv: bugetul raional - 12863,5 mii lei; bugetele locale - 45604,6 mii lei), sau cu o majorare de 12038,6 mii lei, iar la cheltuieli - în sumă totală de 62097,7 mii lei, sau cu 15667,5 mii lei mai mult. Sursele de acoperire a majorării bugetului raionului la partea de venituri şi cheltuieli au fost: subvenţiile pentru sectorul agrar - 4026,1 mii lei; soldurile disponibile de mijloace financiare - 3733,2 mii lei; transferurile pentru investiţii capitale - 3368,0 mii lei; transferurile din bugetul de stat pentru majorarea salariilor - 2560,0 mii lei; mijloacele de la rambursarea împrumuturilor din anii precedenţi.

Bugetul raionului pentru anul 2005 la partea de venituri a fost realizat în sumă totală de 60937,1 mii lei (inclusiv: bugetul raional - 15023,1 mii lei; bugetele locale - 45914,0 mii lei), sau la nivel de 104,2%, ceea ce depăşeşte planul precizat cu 2469,0 mii lei. Totodată, cheltuielile de casă au fost executate în sumă totală de 60518,3 mii lei (inclusiv: bugetul raional - 15746,2 mii lei; bugetele locale - 44772,1 mii lei), sau la nivel de 97,5%, iar cheltuielile efective - în sumă totală de 60177,8 mii lei (96,9%).

Contrar prevederilor art.20 alin.(4) din Legea nr.397-XV, la aprobarea bugetelor locale pentru anul 2005, consiliile locale ale unor UAT de nivelul întîi din cadrul raionului (primăriile Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Bleşteni, Brînzeni, Hincăuţi, Stolniceni şi or. Edineţ) n-au respectat termenele stabilite pentru aprobare, depăşindu-le cu 1 - 8 zile.

 

Realizarea veniturilor bugetului raionului Edineţ

Structura execuţiei bugetului raionului pe sursele principale de venituri (inclusiv nivelul execuţiei şi ponderea acestora în veniturile totale ale bugetului) în anul 2005 se caracterizează prin următorii indicatori:

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune

Executat (Realizări)

Depăşiri (+)
Nerealizări (-)
(mii lei)

Nivelul executării (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Suma
(mii lei)

Ponderea (%)

Venituri totale, din care:

58468,1 

100,0 

60937,1 

100,0 

+2469,0 

104,2 

Venituri fiscale

25445,3

43,5

27549,4

45,2

+2104,1

108,3

Încasări nefiscale

3739,8

6,4

3817,0

6,3

+77,2

102,1

Mijloace speciale ale instituţiilor publice

1875,3

3,2

1769,5

2,9

-105,8

94,4

Venituri ale fondurilor speciale

29,0

0,1

280,1

0,5

+251,1

965,9

Venituri din operaţiuni cu capital

835,9

1,4

996,5

1,6

+160,6

119,2

Transferuri

26542,8

45,4

26524,6

43,5

-18,2

99,9

Reieşind din datele prezentate în tabel, sursa de bază a formării veniturilor executate sînt veniturile fiscale, ponderea cărora în veniturile totale ale bugetului raionului a constituit 45,2% (s-a majorat faţă de planul precizat cu 1,7%) şi transferurile, ponderea cărora a alcătuit 43,5% (s-a micşorat faţă de planul precizat cu 1,9%). Din suma totală a veniturilor încasate în anul 2005 în bugetul raionului Edineţ, veniturile proprii reprezintă 56,5%, sau 34412,5 mii lei.

Executarea acumulărilor pe tipuri de venituri se caracterizează prin existenţa unor discrepanţe privind gradul de realizare, care variază de la 76,0% pînă la 965,8%. Încasările planificate la 11 tipuri de venituri au fost executate la nivel de la 76% pînă la 99,7%, în bugetul local neîncasîndu-se venituri în sumă totală de 640,9 mii lei, cele mai mari neîncasări fiind consemnate la impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă (cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti) - 399,6 mii lei, mijloacele speciale ale instituţiilor publice - 105,8 mii lei, taxa de piaţă - 27,1 mii lei, impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor fizice - 14,1 mii lei. La 27 de tipuri de venituri au fost executate încasări la nivel de la 110,1% pînă la 965,8%, suma totală a încasărilor suplimentare fiind de 3109,9 mii lei (inclusiv: 1623,4 mii lei - impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător; 441,6 mii lei - impozitul pe venitul din salariu; 251,1 mii lei - veniturile fondurilor speciale; 160,6 mii lei - veniturile din operaţiunile cu capital; 114,6 mii lei - taxa pentru apă; 73,5 mii lei - arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă; 48,1 mii lei - taxa pentru patenta de întreprinzător).

Deşi pe parcursul anului în buget au fost operate modificări, modul în care au fost executate acumulările pe tipuri de venituri denotă o prognozare şi planificare necorespunzătoare a veniturilor bugetului raionului.

Cu toate că executarea efectivă a veniturilor este mai mare decît planul precizat cu 2469,0 mii lei, unele autorităţi executive de nivelul întîi şi al doilea ale raionului Edineţ, nerespectînd prevederile art.32 alin.(1) lit.b) şi art.35 alin.(6) lit.b) din Legea nr.397-XV, n-au asigurat acumularea deplină în bugetul raionului a veniturilor preconizate pentru anul 2005. Astfel, din 32 de UAT din componenţa raionului, 6 primării n-au asigurat încasarea veniturilor preconizate, din care: Goleni - 89,5%; Feteşti - 89,9%; Hlinaia - 92,3%; Hancăuţi - 92,5%; Stolniceni - 95,2%; Lopatnic - 96,4%.

La finele anului 2005, restanţele contribuabililor faţă de bugetul raionului au constituit în total 5125,1 mii lei, din care la impozitul pe venitul din salariu - 666,4 mii lei; impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător - 275,4 mii lei; impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă - 2539,7 mii lei etc.

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului Edineţ:

Execuţia cheltuielilor bugetului raionului în anul 2005, potrivit clasificaţiei funcţionale, se prezintă astfel:

Grupa

Specificaţie

Planul precizat pentru perioada de gestiune (mii lei)

Executat (Realizări)
(mii lei)

% executării
(5:3 x 100)

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

Suma
(mii lei)

Ponderea în suma totală

 

Cheltuieli totale, din care:

62097,7

100,0

60518,3

100

97,5

1.

Serviciile de stat cu destinaţie generală

6656,2

10,7

6487,8

10,7

97,5

3.

Apărarea naţională

305,4

0,5

275,0

0,5

90,0

5.

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

1631,9

2,6

1523,1

2,5

93,3

 

Cheltuielile domeniului social-cultural

38089,2

61,4

37175,5

61,4

97,6

6.

Învăţămîntul

32395,1

52,2

31677,8

52,4

97,8

8.

Cultura, arta şi sportul

2056,1

3,3

1913,2

3,2

93,2

9.

Ocrotirea sănătăţii

47,0

0,1

47,0

0,1

100,0

10.

Asigurare şi asistenţă socială

3591,0

5,8

3537,5

5,8

98,5

 

Cheltuielile domeniului economic, total, din care:

13525,0

21,8

13318,0

22,0

98,5

11.

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

5411,6

8,7

5379,3

8,9

99,4

14.

Transporturile şi gospodăria drumurilor

778,1

1,3

778,1

1,3

100,0

15.

Gospodăria comunală

4637,5

7,5

4536,6

7,5

97,8

16.

Complexul pentru combustibil şi energie

2656,8

4,2

2583,0

4,3

97,2

 

Alte servicii legate de activitatea economică

41,0

0,1

41,0

0,1

100,0

20.

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri

1890,0

3,0 

1746,5

2,9 

92,4

 

Restituirea mijloacelor neutilizate în anii precedenţi

 

 

-7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul execuţiei de casă la partea de cheltuieli, faţă de planul precizat, a constituit 97,5%. Cu toate că ponderea cheltuielilor din domeniul social-cultural, economic, precum şi a cheltuielilor neatribuite la alte grupuri principale a fost menţinută în limitele planificate, gradul de execuţie a cheltuielilor bugetare programate pentru anul 2005 a fost cuprins între 90,0% şi 100%.

Bugetul raionului pentru anul 2005 n-a fost executat la cheltuielile de casă cu 1579,4 mii lei, iar la cheltuielile efective - cu 1919,9 mii lei.

Executorii de buget ai autorităţilor publice locale de nivelul întîi şi al doilea au efectuat cheltuieli efective cu nerespectarea prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV, formînd datorii creditoare. Astfel, neţinînd cont că cheltuielile aprobate sînt limite maxime şi nu pot fi depăşite, la execuţia bugetelor locale au fost admise depăşiri la unele articole de cheltuieli în sumă totală de 233,7 mii lei, din care la primăriile: Brătuşeni - 165,9 mii lei; Zăbriceni - 17,9 mii lei, Gordineşti - 12,7 mii lei, Alexeuca - 12,6 mii lei, Bleşteni - 1,7 mii lei şi aparatul preşedintelui raionului Edineţ - 22,9 mii lei. Se remarcă şi unele nereguli la calcularea salariilor angajaţilor din cadrul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional.

Datoriile debitoare şi creditoare ale instituţiilor bugetare, înregistrate la 01.01.2006, în comparaţie cu 01.01.2005, s-au micşorat cu 206,3 mii lei şi, respectiv, 473,7 mii lei, constituind 104,4 mii lei şi, respectiv, 5967,6 mii lei.

Datoria primăriilor faţa de bugetul raional la împrumuturile angajate pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, la 01.01.2006, au constituit 3778,9 mii lei şi s-au micşorat, în comparaţie cu 01.01.2005, cu 448,8 mii lei. Nerespectînd condiţiile contractelor de împrumut, care au fost încheiate în baza art.13 alin.(2) din Legea nr.397-XV, 18 primării din raionul Edineţ n-au asigurat rambursarea la bugetul raional a împrumuturilor angajate în sumă totală de 3919,5 mii lei, din care pe parcursul anului 2005 - 133,0 mii lei.

Generalizînd cele expuse, Curtea de Conturi concluzionează că încălcările şi neajunsurile constatate la execuţia bugetului raionului Edineţ sînt o consecinţă a nerespectării, în unele cazuri, de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale a prevederilor actelor normative, precum şi a controlului ineficient asupra executării lor, ce au determinat nivelul scăzut de acumulare a veniturilor proprii, prognozarea incorectă a bugetului, prezenţa datoriilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27, art.28 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi" (cu modificările şi completările ulterioare), Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere de la preşedintele raionului Edineţ (dl S.Guţu):

1.1. să informeze Consiliul raional Edineţ despre încălcările şi neajunsurile constatate la formarea şi utilizarea bugetului raionului Edineţ în anul 2005;

1.2. să intensifice colaborarea cu organele abilitate cu funcţii de competenţă în domeniu în vederea încasării depline şi în termenele stabilite a veniturilor la buget;

1.3. să asigure utilizarea alocaţiilor bugetare în limita aprobată în buget;

1.4. să determine gradul de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis neajunsurile şi încălcările menţionate şi să aplice sancţiuni disciplinare conform legislaţiei;

1.5. să asigure controlul asupra încasării depline a veniturilor proprii, precum şi rambursării integrale la bugetul raional a împrumuturilor în sumă de 3919,5 mii lei, inclusiv angajate în anul 2005 - 133,0 mii lei;

1.6. să excludă pe viitor practica acordării premiilor şi altor plăţi cu nerespectarea legislaţiei.

2. Se informează Ministerul Finanţelor despre încălcările şi neajunsurile stabilite la elaborarea şi execuţia bugetului raionului Edineţ în anul 2005.

3. Despre executarea cerinţelor pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

4. Prezenta hotărîre poate fi atacată în modul stabilit de legislaţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea privind Curtea de Conturi.


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

[3] M.O., 2003, nr.49, art.211.

[4] Republicată în M.O., ediţie specială, a.2005.

Raport complet

Recomandari (0)

Cerinte (0)